Zmiana Taryfy TAURON Dystrybucja SA na rok 2018

Kanał publiczny / Tyryfy OSD

Zmiana Taryfy TAURON Dystrybucja SA na rok 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

4. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 32 (2467) 28 lutego 2018 r. 13

5. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 32 (2467) 28 lutego 2018 r. 14

6. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 32 (2467) 28 lutego 2018 r. 15

3. 3 organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kode ks postępowania administracyjnego). 5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna”. 6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando Otrzymuje: 1. TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A 31 -035 Kraków Adres do korespondencji: ul. Dajwór 27 31 - 060 Kraków 2. aa Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej - art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz cz. I pkt 53 ppkt 1 załącznika do ustawy . Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Dorota Katkowska - gł. specjalista BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 32 (2467) 28 lutego 2018 r. 12

2. 2 szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U . z 2017 , poz. 2500) , które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2017 r. Pismem z dnia 20 lutego 2018 r. znak: TD/DHT/2018- 02 - 20/0000002, uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2018 r., znak: TD/DHT/2018- 02 -26/0000001 Przedsiębiorstwo , w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy polegającą na zamieszczeniu w taryfie stoso wnych regulacji odnośnie przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej sprawie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uznał, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę taryfy , w związku z czym orzekł, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 4 79 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszawa. 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479 49 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). 3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznan ie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 32 (2467) 28 lutego 2018 r. 11

1. Warszawa, dnia 27 lutego 201 8 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRE.WRE.4211.25.4.2018.DK DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 , z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie , zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” , zawartego w piśmie z dnia 20 lutego 2018 r. znak: TD/DHT/2018- 02 -20/0000002, uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2018 r., znak: TD/DHT/2018- 02 -26/0000001 w sprawie zmiany obowiązującej taryfy zatwierdzam ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla energii elektrycznej, zatwierdzoną decyzj ą z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: DRE.WRE.4211.45.9.2017.DK, z późn. zm ., stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. U Z A S A D N I E N I E Decyzj ą z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: DRE.WRE.4211.45.9.2017.DK, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna ” Nr 196 (2418) z dnia 15 grudnia 2017 r. , Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustalon ą przez Przeds iębiorstwo taryfę dla energii elektrycznej , na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. Następnie, taryfa ta zmieniana była kolejnymi decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – ostatnia zmiana decyzją z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: DRE.WRE.4211.6.5.2018.DK. , ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 9( 2444) z dnia 16 stycznia 2018 r., w związku z now ym rozporządzeni em Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 32 (2467) 28 lutego 2018 r. 10

Widoki

 • 2792 Suma odsłon
 • 2113 Odsłon na stronie
 • 679 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 24 www.powergo.pl
 • 20 powergo.pl
 • 21 178.216.200.66
 • 17 178.216.200.66:8069