zmiana-taryfy-enea-operator-z-27.02.2018r.---obowuiazujaca-od-13.03.2018r.

Kanał publiczny / Tyryfy OSD

Zmiana taryfy Enea Operator

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

4. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 31 (2466) 27 lutego 2018 r. 7

5. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 31 (2466) 27 lutego 2018 r. 8

6. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 31 (2466) 27 lutego 2018 r. 9

7. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 31 (2466) 27 lutego 2018 r. 10

3. 3 odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulac ji Energetyki - Energia elektryczna”. 6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. Prezes Urz ędu Regulacji Energetyki / -/ Maciej Bando Otr zymuje: 1 . ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60- 479 Poznań 2. a/a Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej - art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz cz. I pkt 53 ppkt 1 załącznika do ustawy Kamil Kucharski – Główny specjalista BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 31 (2466) 27 lutego 2018 r. 6

2. 2 Pismem z dnia 19 lutego 2018 r., znak: DO/OX/XR/PS/027/2018, uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2018 r., znak: DO/OX/XR/JS/29/2018 Przedsiębiorstwo, w związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), wystąpiło z wnioskiem o zmianę ta ryfy polegającą na zamieszczeniu w taryfie stosownych regulacji odnośnie przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, dec yzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej sprawie Pre zes Urzędu Regulacji Energetyki uznał, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę taryfy , w związku z czym orzekł, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ust awy – Prawo energetyczne, w związku z art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jeroz olimskie 181, 02 -222 Warszawa. 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wska zanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479 49 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). 3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 31 (2466) 27 lutego 2018 r. 5

1. Warszawa, dnia 27 lutego 201 8 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRE.WRE. 4211.26 .4.2018.KKu DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 , z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 , z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: ENEA Operator Sp. z o.o. z siedz ibą w Poznaniu , zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” , zawartego w piśmie z dnia 19 lutego 2018 r., znak: DO/OX/XR/PS/027/2018, uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2018 r., znak: DO/OX/XR/JS/29/2018 w sprawie zmiany obowiązującej taryfy zatwierdzam ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla usług dystrybucji ener gii elektrycznej, zatwierdzoną decyzj ą z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: DRE.WRE.4211.4 7.8.2017. KKu , z późn. zm . , stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. U Z A S A D N I E N I E De cyzją z dnia 14 grudnia 2017 r., znak: DRE.WRE.4211.47.8.2017. KKu , ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna ” Nr 196 (2418) z dnia 15 grudnia 2017 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustalon ą przez P rzedsiębiorstwo taryfę dla usług d ystrybucji energii elektrycznej , na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. Następnie, taryfa ta zmieniana była kolejnymi decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – ostatnia zmiana decyzją z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: DRE.WRE.4211.7.4.2018. KKu .ŁM, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 9(2444 ) z dnia 16 stycznia 2018 r. r., w związku z now ym rozporządzeni em Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U . z 2017 , poz. 2500) , które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2017 r. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 31 (2466) 27 lutego 2018 r. 4

Widoki

 • 2707 Suma odsłon
 • 1998 Odsłon na stronie
 • 709 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 49 www.powergo.pl
 • 26 powergo.pl
 • 16 178.216.200.66
 • 21 178.216.200.66:8069
 • 3 www.google.com