Zmiana taryfy 2019 Elektrix

Kanał publiczny / Taryfy Sprzedawców

Decyzja o zmianie taryfy na rok 2019 dla przedsiębiorstwa Elektrix

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

3. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Paliwa gazowe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 2 (1196) 4 stycznia 2019 r. 4

4. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Paliwa gazowe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 2 (1196) 4 stycznia 2019 r. 5

5. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Paliwa gazowe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 2 (1196) 4 stycznia 2019 r. 6

2. 2 dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47 9 49 Kodeksu postępowania cywilnego). 3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 , z późn. zm.). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu O kręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy prawne j poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2Kodeksu postępowania administra cyjnego). 5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” . 6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Jacek Loret Dyrektor Departamentu Rynku Paliw Gazowych Otrzymuje: ELEKTRIX S.A. ul. Bukietowa 5 lok U1 02 -650 Warszawa Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej - art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 kol. 4 pkt 1) Kacper Jarosz Główny specjalista BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Paliwa gazowe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 2 (1196) 4 stycznia 2019 r. 3

1. Warszawa, dnia 4 stycznia 201 9 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI D RG .DRG-2.4212. 69 .2018.KJa D E C Y Z J A Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 , z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 , z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku przeds iębiorstwa energetycznego ELEKTRIX S.A. z siedzibą w Warszawie zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” zawartego w piśmie z dnia 16 listopada 2018 r. L.dz. 2720/2018 , uzupełnionego pismami z dnia 11 grudnia 2018 r., L.dz. 2828/2017, 13 grudnia 2018 r., L.dz. 285 5/2018 oraz pismem dostarczonym do URE dnia 31 grudnia 2018 r., (bez znaku), w sprawie zmiany obowiązującej taryfy zatwierdzam ustaloną przez Przedsiębiorstwo Z mianę Taryfy dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego ELEKTRIX S.A. nr 3/2018 , która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji . U Z A S A D N I E N I E Decyzją z dnia 18 kwietnia 2018 r. znak: DRG.DRG-2.4212.74.2017.KGa , o głoszoną w „Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe” nr 24 ( 11 18 ) z tego samego dnia, zatwierdziłem, ustaloną przez Przedsiębiorstwo Taryf ę dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 3/2018, na okres 12 miesi ęcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania , co według oświadczenia Przedsiębiorstwa zawartego przy piśmie z dnia 6 czerwca 2018 r. L.dz. 2024/2018, nastąpiło w dniu 1 czerwca 2018 r. Pismem z dnia 16 listopada 2018 r. L.dz. 2720/2018 Pr zedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie wysokości cen gazu ziemnego wysokometanowego. Uzasadnieniem wnioskowanej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 11 rozporządzenia Ministra Energ ii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami (Dz. U. z 201 8 r. poz. 640 ), tj. wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego wysokometanowego ponad poziom przyjęty do kalkulacji Taryfy nr 3, co znajduje potwierdzenie w notowaniach produktów gazowych na Towarowej Giełdzie Energii. Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylo na lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. P O U C Z E N I E 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) , za moim pośrednictwem, w terminie BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Paliwa gazowe -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 2 (1196) 4 stycznia 2019 r. 2

Widoki

 • 2011 Suma odsłon
 • 1510 Odsłon na stronie
 • 501 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 30 178.216.200.66:8069
 • 21 www.powergo.pl
 • 28 178.216.200.66
 • 27 powergo.pl