Zbior praw konsumenta energii elektrycznej

Kanał publiczny / Rynek Energii

Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania rynku energii oraz praw odbiory energii elektrycznej.

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

2. Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa tel. 22 487 55 70 www.ure.gov.pl Opracowanie graficzne: Urząd Regulacji Energetyki

1. ENE RGII ELEKTRYCZNEJ Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 10 stycznia 2017 r. Warszawa 2017

22. Akty prawne, na podstawie których przygotowano dokument • ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), • ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 3 z późn. zm.), • ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), • ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), • ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966, z późn. zm.), • ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823), • ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), • ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedtermi - nowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.), zwana „ustawą o rozwiązaniu KDT”, • ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), • ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.), zwane „rozporządzeniem systemowym”, • rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kal - kulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200), zwane „rozporządzeniem taryfowym”.

3. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 3 I Źródła informacji dla konsumenta − odbiorcy energii elektrycznej 1. Urząd Regulacji Energetyki (URE) Adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa Oddziały terenowe URE: siedziby poszczególnych oddziałów z zasięgiem terytorialnym − podane na mapce obok. Informacje dostępne są: • na stronie internetowej URE http://www.ure.gov.pl − w zakładce Poradnik Odbiorcy ; − w zakładce www.MaszWybor.ure.gov.pl (w zakresie dotyczącym zmiany sprzedawcy), • w Punkcie Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych adres do korespondencji: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa „Punkt Informacyjny”; adres e-mail: drr@ure.gov.pl; nr infolinii: 22 244 26 36; nr fax: 22 378 12 93. 2. Dystrybutorzy Dystrybutorzy energii elektrycznej są zobowiązani do: • publikowania na swoich stronach internetowych ogól - nych informacji nt. świadczonych usług dystrybucyj - nych oraz zasad i procedur zmiany sprzedawcy, • udzielania na żądanie konsumenta w punkcie obsługi klienta, telefonicznie, za pomocą korespondencji, w tym pocztą elektroniczną informacji nt. świadczonych usług dystrybucyjnych oraz zasad zmiany sprzedawcy, w tym w szczególności: − uwarunkowań formalno-prawnych; − ogólnych zasad funkcjonowania rynku bilansującego i rynku detalicznego; − procedury zmiany sprzedawcy; − praw i obowiązków konsumenta korzystającego z pra - wa wyboru sprzedawcy; − procedur powiadamiania o zawartych umowach sprze - daży energii elektrycznej lub umowach kompleksowych; − zasad ustanawiania i zmiany podmiotów odpowie - dzialnych za bilansowanie handlowe. 3. Sprzedawcy Sprzedawcy energii elektrycznej są zobowiązani do: • poinformowania konsumenta o jego prawach, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów, • zamieszczania na swoich stronach internetowych i udo - stępniania do publicznego wglądu w swojej siedzibie informacji o cenach sprzedaży energii elektrycznej oraz warunkach ich stosowania. Informacji na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz sprzedaży i dostarczania energii elektrycznej udzielają:

21. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 21 Słownik pojęć konsument odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym odbiorca wrażliwy energii elektrycznej konsument, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, który jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej sprzedaż sprzedaż energii elektrycznej przez sprzedawcę dystrybucja transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej konsumentom sprzedawca energii elektrycznej zwany także „sprzedawcą” – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną, z którym konsument ma zawartą umowę sprzedaży lub umowę kompleksową sprzedawca rezerwowy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną, które będzie dla konsumenta sprzedawcą w przypadku zaprzestania sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę (np. z powodu ogłoszenia upadłości); sprzedawca rezerwowy jest określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji; w umowie tej powinna być zawarta także zgoda kon - sumenta na zawarcie przez dystrybutora umowy sprzedaży ze sprzedawcą rezerwowym w imieniu i na rzecz konsumenta sprzedawca z urzędu przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną zobowiązane do zawarcia umowy kompleksowej z konsumentem niekorzystającym z prawa wyboru sprzedawcy i świadczenia temu konsumentowi usługi kompleksowej dystrybutor energii elektrycznej zwany także „dystrybutorem” – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją, do sieci którego konsument jest przyłączony; przedsiębiorstwo to jest odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej zwana także „IRiESD” – dokument opracowywany przez dystrybutora, określający szczegółowe warunki korzystania z sieci oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci oraz zasady zmiany sprzedawcy, stanowiący część umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej; dystrybutorzy zamieszczają IRiESD na swoich stronach internetowych umowa sprzedaży energii elektrycznej zwana także „umową sprzedaży” – umowa zawarta ze sprzedawcą, na podstawie której konsument dokonuje zakupu energii elektrycznej umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zwana także „umową o świadczenie usług dystrybucji” – umowa zawarta z dystrybutorem, na podstawie której energia elektryczna jest dostarczana konsumentowi umowa kompleksowa umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji, zawarta ze sprzedawcą, na podstawie której sprzedawca zarówno sprzedaje konsumentowi energię elektryczną, jak i zapewnia jej dystrybucję usługa kompleksowa usługa świadczona na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji umowa o przyłączenie umowa zawarta z dystrybutorem, na podstawie której realizowane jest przyłączenie nieruchomości, obiektu lub lokalu do sieci dystrybutora taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą – Prawo energetyczne okres rozliczeniowy okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokona - nymi przez dystrybutora Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zwany także „Prezesem URE” – centralny organ administracji rządowej, realizujący zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji, regulujący działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z ustawą i polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany także „Prezesem UOKiK” – centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów; zakres kompetencji Prezesa UOKiK określa ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorstwo energetyczne podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej lub obrotu energią elektryczną układ pomiarowo-rozliczeniowy zwany także „układem pomiarowym” – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię grupa taryfowa grupa odbiorców kupujących energię elektryczną lub korzystających z usługi dystrybucji tej energii albo usługi komplekso - wej, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania moc umowna moc czynna pobierana lub wprowadzana do sieci, określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umowie sprzedaży energii elektrycznej albo umowie kompleksowej jako wartość nie mniejszą niż wyznaczoną jako wartość maksymalną ze średniej wartości mocy w okresie 15 minut, z uwzględnieniem współczynników odzwierciedlających specy - fikę układu zasilania odbiorcy standardy jakościowe obsługi odbiorców określone w rozporządzeniu systemowym określone zasady postępowania przedsiębiorstwa energetycznego wobec konsu - menta, za niedotrzymanie których konsumentowi przysługują bonifikaty KDT umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej zawarte przez wytwórców w latach 1996-1998 z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej

20. Urząd Regulacji Energetyki 20 Przykładowe zaniechania wprowadzające w błąd: • zatajenie lub nieprzekazanie w sposób jasny, jedno - znaczny lub we właściwym czasie istotnych informacji dotyczących energii elektrycznej lub usługi dystrybucji, w tym np.: − informacji o nazwie przedsiębiorstwa energetyczne - go, którego przedstawiciel proponuje zawarcie umo - wy sprzedaży energii elektrycznej; − prawach konsumenta, np. prawa do reklamacji, pra - wa odstąpienia od umowy w przypadku umów zawie - ranych poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość; − obowiązkach przedsiębiorstwa energetycznego np. dotrzymania określonych parametrów jakościowych energii elektrycznej, stosowania określonej procedu - ry reklamacyjnej; − podanie ceny energii elektrycznej bez uwzględnienia podatku VAT. Agresywna praktyka rynkowa to praktyka, która przez niedopuszczalny nacisk w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsu - menta lub jego zachowanie względem produktu, i tym sa - mym powoduje lub może powodować podjęcie przez nie - go decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Przykładowe działania wprowadzające w błąd: • wywoływanie wrażenia, że konsument nie może opuścić pomieszczeń przedsiębiorstwa energetycznego bez za - warcia umowy, • uciążliwe i niewywołane działaniem albo zaniechaniem konsumenta nakłanianie do zakupu energii elektrycznej (zawarcia umowy) przez telefon, faks, pocztę elektroniczną lub inne środki porozumiewania się na odległość, z wyjąt - kiem przypadków egzekwowania zobowiązań umownych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, • informowanie konsumenta o tym, że jeżeli nie dokona zakupu energii elektrycznej, pracownikom przedsiębior - stwa energetycznego może grozić utrata pracy lub środ - ków do życia, • wywoływanie wrażenia, że konsument już uzyskał, uzyska bezwarunkowo lub po wykonaniu określonej czynności nagrodę lub inną porównywalną korzyść, gdy w rzeczywi - stości nagroda lub inna porównywalna korzyść nie istnieje lub uzyskanie nagrody lub innej porównywalnej korzyści uzależnione jest od wpłacenia przez konsumenta określo - nej kwoty pieniędzy lub poniesienia innych kosztów. W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsu - ment, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać: • zaniechania tej praktyki, • usunięcia skutków tej praktyki, • złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpo - wiedniej formie, • naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obo - wiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu, • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany z ochroną konsumentów. W przypadku zaistnienia nieuczciwej praktyki rynko - wej, pokrzywdzony konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może wystąpić bezpośrednio z powództwem do sądu cywilnego. Ze stosownymi roszczeniami mogą wystąpić także: • Rzecznik Praw Obywatelskich, • krajowa lub regionalna organizacja, której celem statu - towym jest ochrona interesów konsumentów (Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

19. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 19 XII Ponadto, przedsiębiorstwa energetyczne mogą dobrowol - nie wdrażać dodatkowe rozwiązania, polegające na świad - czeniu pomocy najuboższym grupom odbiorców energii elek - trycznej w ramach opracowywanych przez siebie programów pomocy (tzw. zasada odpowiedzialności społecznej biznesu CSR – Corporate Social Responsibility ). Informacje na temat tych działań dostępne są na stronach internetowych przedsię - biorstw. W ramach CSR przedsiębiorstwa energetyczne w uza - sadnionych przypadkach (trudna sytuacja materialna) mogą np.: rozłożyć należność główną na raty, rozłożyć należność główną wraz z odsetkami na raty bądź też zawrzeć z konsu - mentem porozumienie o spłacie długu lub umorzyć odsetki. Oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej Szczegółowe informacje na temat możliwości efektyw - nego wykorzystania energii elektrycznej są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Energii: http://www. me.gov.pl/Energetyka/Czas+na+oszczedzanie+energii. Nie - które przedsiębiorstwa energetyczne prowadzą akcje edu - kacyjne w zakresie sposobów, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii. O oszczędnym korzystaniu z energii także informują na swoich stronach internetowych: Urząd Regulacji Energetyki oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii: http://www.kape.gov.pl . Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nie - uczciwym praktykom rynkowym, praktyka rynkowa sto - sowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić za - chowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed za - warciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawie - rania lub po jej zawarciu. Nieuczciwymi praktykami są: • praktyki rynkowe wprowadzające w błąd: − działania wprowadzające w błąd; − zaniechania wprowadzające w błąd, • agresywne praktyki rynkowe, • stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk, jeżeli działania te są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w istot - ny sposób zniekształcają lub mogą zniekształcić zachowa - nie rynkowe przeciętnego konsumenta . Działanie wprowadzające w błąd to działanie, które w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować pod - jęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Przykładowe działania wprowadzające w błąd: • rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczą - cych m.in.: − praw konsumenta, np. prawa do reklamacji, prawa do odstąpienia od umowy; − obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego np. dotrzymania określonych parametrów jakościowych energii elektrycznej, stosowania określonej procedu - ry reklamacyjnej, • rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd, • nieprzestrzeganie stosowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne Kodeksu dobrych praktyk. Zaniechanie wprowadzające w błąd to zaniechanie polegające na pomijaniu istotnych informacji potrzebnych przeciętnemu konsumentowi do podjęcia decyzji dotyczą - cej umowy. Skutkiem tego typu zaniechania jest lub może być podjęcie przez odbiorcę decyzji dotyczącej umowy, któ - rej inaczej by nie podjął. Nieuczciwe praktyki rynkowe

4. Urząd Regulacji Energetyki 4 II Prawa przysługujące konsumentom – informacje ogólne Konsument energii elektrycznej ma prawo do: 1) dostępu do sieci • przyłączenia do sieci dystrybutora, jeśli istnieją tech - niczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i dostarczania energii, a kon - sument żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia i odbioru oraz posiada tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości, obiektu lub lokalu (np. umowa najmu, prawo własności), • otrzymywania energii elektrycznej dostarczanej siecią dystrybutora od wybranego sprzedawcy, w sposób cią - gły i niezawodny, • niedyskryminacyjnego traktowania, czyli równo - prawnego traktowania przez dystrybutora wszyst - kich konsumentów, którzy znajdują się w podobnej sytuacji; 2) zakupu energii elektrycznej: • od wybranego sprzedawcy, • od sprzedawcy z urzędu w przypadku niekorzystania z prawa wyboru sprzedawcy; 3) korzystania z usługi dystrybucji energii elektrycznej • rozliczanej w oparciu o stawki opłat oraz warunki ich stosowania, wynikające z taryf dystrybutora zatwier - dzonych przez Prezesa URE; 4) wyboru rodzaju umowy • decydowania o tym, czy chce zawrzeć dwie umowy − jedną ze sprzedawcą, a drugą z dystrybutorem, czy też jedną umowę, tj. umowę kompleksową, na podstawie której będzie sprzedawana i dostarczana energia elektryczna; 5) dostępu do informacji uzyskania od przedsiębiorstwa energetycznego informacji na temat: • planowanych zmian zawartej umowy, wraz z informacją o pra - wie do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji nowych warunków, z wyjątkiem zmian cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonych przez Prezesa URE taryfach (obowiązek sprzedawcy i dystrybutora), • podwyżki cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elek - tryczną określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki (obo - wiązek sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej); informacja o podwyżce powinna być podana w sposób przejrzysty i zrozumiały dla konsumenta, • możliwości zmiany sprzedawcy i stosowanej przy zmianie sprzedawcy procedury (obowiązek dystrybutora), • zasad rozliczeń za energię elektryczną, a także aktualnych taryf (obowiązek sprzedawcy i dystrybutora), • sposobu wnoszenia skarg i rozpatrywania sporów (obowią - zek sprzedawcy w zakresie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej), • struktury paliw lub innych nośników energii służących do wytworze - nia energii elektrycznej sprzedawanej w poprzednim roku kalenda - rzowym oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o wpływie wytwarzania tej energii na środowisko (obowiązek sprzedawcy), • ilości zużytej energii elektrycznej przez konsumenta w po - przednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informa - cje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej, środkach poprawy efektywności energetycz - nej i charakterystykach technicznych efektywnych energetycz - nie urządzeń (obowiązek sprzedawcy), • wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczenio - wym, na podstawie której została wyliczona kwota należności (obowiązek dystrybutora albo sprzedawcy w przypadku usługi kompleksowej, w rozliczeniu dołączonym do faktury), • sposobu dokonania odczytu układu pomiarowo-rozliczenio - wego − czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energe - tycznego albo odczyt dokonany i zgłoszony przez konsumenta (obowiązek dystrybutora albo sprzedawcy w przypadku usługi kompleksowej, w rozliczeniu dołączonym do faktury), • sposobu wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sy - tuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierw - szy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat, albo o miejscu, w którym są dostępne te infor - macje (obowiązek dystrybutora albo sprzedawcy w przypadku usługi kompleksowej, w rozliczeniu dołączonym do faktury);

10. Urząd Regulacji Energetyki 10 Po zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą konieczne jest zgłoszenie tego faktu dystrybutorowi. Do wykonania wszystkich tych czynności konsu - ment może upoważnić inny podmiot np. nowego sprzedawcę . Dystrybutor jest zobowiązany umożliwić konsumen - towi zmianę sprzedawcy, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą. Oferty sprzedaży – czyli co jest szczególnie ważne dla konsumenta przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej W procesie porównywania ofert sprzedaży istotne zna - czenie mają przede wszystkim: • cena jednostkowa energii elektrycznej, • informacja o rzeczywistym zużyciu tej energii, • okres obowiązywania proponowanej umowy, • metody płatności oferowane przez sprzedawcę (sposób regulowania płatności), • warunki rozwiązania umowy, w tym okres wypowiedze - nia i okres rozliczeniowy. Masz Wybór – serwis URE dedykowany zmianie sprzedawcy Na stronie internetowej URE, pod adresem http://www. maszwybor.ure.gov.pl/ znajduje się specjalna aplikacja Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy, dzięki której konsument może porównać oferty, czyli całkowite płatności za energię elektryczną, w tym ceny tej energii i stawki opłat za usługę dystrybucji. Stawki za usługę dys - trybucji wprowadzane są do kalkulatora bezpośrednio przez dystrybutorów, natomiast ceny sprzedaży energii wprowadzane są przez pracowników URE na podstawie informacji uzyskanych od sprzedawców. Elektroniczne kalkulatory taryfowe dostępne są ponadto na stronach internetowych niektórych sprzedawców. Taryfy zatwierdzone przez Prezesa URE są publikowa - ne na stronie internetowej URE: http://bip.ure.gov.pl, w części dotyczącej taryf dla energii elektrycznej. Doty - czy to taryf na dystrybucję oraz taryf na sprzedaż sto - sowanych w odniesieniu do konsumentów, którzy mają zawartą umowę kompleksową ze sprzedawcą z urzędu. Niezależnie od powyższego, sprzedawcy są zobowiąza - ni do publikowania na swoich stronach internetowych i udostępnienia do publicznego wglądu w swojej siedzi - bie informacji o cenach sprzedaży energii elektrycznej i warunkach stosowania tej ceny . Uwaga! Dotychczasowy sprzedawca jest obowią - zany dokonać rozliczeń z konsumentem, który sko - rzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, nie później niż w okresie 42 dni od dnia dokonania tej zmiany. Dystry - butor jest zobowiązany przekazać dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy dane dotyczące ilości zużytej przez konsumenta energii elektrycznej, w terminie umożliwiającym dotychczasowemu sprzedawcy do - konanie rozliczeń z odbiorcą. Uwaga! Kalkulatory taryf elektroenergetycznych są jedynie narzędziem pomocniczym w podjęciu de - cyzji o wyborze nowego sprzedawcy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Ważne! Zmiana sprzedawcy nie może powodować zakłóceń w ciągłości dostarczania energii elektrycznej i obniżenia parametrów dostarczanej energii elektrycz - nej oraz jakości świadczonych usług w zakresie jej do - starczania.

5. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 5 III Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej następuje na podstawie umowy, po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci. Obowiązki dystrybutora a prawa konsumenta Dystrybutor ma obowiązek zawarcia umowy o przyłą - czenie z konsumentem ubiegającym się o nie, jeśli istnie - ją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sie - ci elektroenergetycznej i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia i odbioru. Umowa musi być zawarta na zasadach równoprawnego traktowania. Jeżeli dystrybutor odmówi zawarcia umowy, jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o od - mowie zarówno Prezesa URE, jak i konsumenta, podając przyczyny odmowy. Konsument ubiegający się o przyłączenie do sieci skła - da do dystrybutora wniosek o określenie warunków przy - łączenia. Dystrybutor ustala wzór wniosku oraz udostępnia ten wzór na swojej stronie internetowej, w swojej siedzibie oraz w punktach obsługi klientów. 6) korzystania ze standardów jakościowych • otrzymywania energii elektrycznej o określonych w prze - pisach rozporządzenia systemowego parametrach jako - ściowych, • składania u sprzedawcy lub dystrybutora (zgodnie z po - stanowieniami umowy) zgłoszeń i reklamacji dotyczą - cych dostarczania energii elektrycznej z sieci (zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej z sieci przyjmowane są przez całą dobę), • otrzymywania od dystrybutora informacji − z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem − o terminach planowa - nych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej; infor - macja na ten temat powinna być podana w formie: − ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych lub w inny sposób zwy - czajowo przyjęty na danym terenie, • żądania od dystrybutora bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycz - nej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci, • uzyskania od dystrybutora informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z powodu awarii w sieci, • zwrócenia się do dystrybutora o dokonanie sprawdze - nia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci, poprzez wykona - nie odpowiednich pomiarów, w przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze standardami określonymi w przepisach prawa lub w umowie koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi konsument na zasadach określo - nych w taryfie dystrybutora, • żądania od dystrybutora dokonania sprawdzenia pra - widłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowe - go, sprawdzenie powinno być dokonane nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia, konsument pokrywa koszty, gdy nieprawidłowości nie zostaną stwierdzone (szerzej na ten temat w Rozdziale VIII), • uzyskania od sprzedawcy w przypadku umowy kom - pleksowej albo sprzedawcy i dystrybutora w przypad - ku odrębnej umowy sprzedaży i umowy dystrybucji, nieodpłatnej informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf, • otrzymania od dystrybutora informacji na piśmie − z co najmniej rocznym wyprzedzeniem − o konieczności do - stosowania urządzeń i instalacji do zmienionego napię - cia znamionowego, podwyższonego poziomu prądów zwarcia, zmiany rodzaju przyłącza lub innych warunków funkcjonowania sieci. Przyłączenie do sieci Ważne! Dystrybutor jest obowiązany wydać warun - ki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia kom - pletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia przez konsumenta przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV. Dystrybutor nie ma obowiązku zawarcia umowy o przyłączenie, gdy konsument ubiegający się o zawar - cie umowy o przyłączenie nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana.

18. Urząd Regulacji Energetyki 18 XI Centralnym organem administracji rządowej właści - wym w sprawach ochrony konsumentów, ochrony warun - ków konkurencji i działań przedsiębiorstw energetycznych ograniczających konkurencję, w tym nadużywania pozycji dominującej oraz działań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym także kontrolowanie wzorców stosowanych w umo - wach z udziałem konsumentów w zakresie zamieszczania w tych wzorcach niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 385 1 § 1 Kodeksu cywilnego jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) . Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, UOKiK podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Nato - miast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc można Pomoc społeczna W przypadku przejściowych lub trwałych trudności finan - sowych, w tym z uregulowaniem należności za zużytą ener - gię, konsument może zwrócić się za pośrednictwem urzędu, który zajmuje się pomocą społeczną do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, z prośbą o przyznanie zasiłku celowego lub dodatku mieszkaniowego (jeżeli spełnia warunki ich przy - znania). Przyznanie tych świadczeń jest zależne od wysokości dochodów osiąganych przez rodzinę, jej warunków mieszka - niowych oraz oceny sytuacji, w jakiej się znalazła. Wsparcie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej Odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (patrz Słow - nik pojęć) przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny . Dodatek ten wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu li - mitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny ener - gii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym. uzyskać m.in. u miejskich lub powiatowych rzeczników kon - sumentów. Do ich kompetencji należy: • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów kon - sumentów, • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony inte - resów konsumentów, • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępo - wania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Cenę tę, obliczaną za rok poprzedni, ogłasza Prezes URE do dnia 31 marca każdego roku. Jest ona udostępniania na stronie internetowej Urzędu. Wysokość dodatku na kolejne 12 miesięcy ogłasza z kolei Minister Gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co - rocznie w terminie do 30 kwietnia. Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze de - cyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. X Przedstawicielstwo konsumentów Działania społeczne na rzecz odbiorców energii Ważne! W celu uzyskania dodatku odbiorca musi złożyć wniosek z dołączoną kopią umowy komplek - sowej albo umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesią - ca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek wypłaca się do dnia 30 stycznia. Miesięczny dodatek wynosi 1/12 kwoty rocznej dodatku ener - getycznego ogłaszanej przez Ministra Gospodarki w Monitorze Polskim.

11. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 11 VI Przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie opracowu - ją taryfy odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności (posiadanych koncesji). W rozporządzeniu taryfowym (patrz Akty prawne) okre - ślone zostały rodzaje cen i stawek opłat, jakie przedsiębior - stwo energetyczne obowiązane jest ustalić w swojej taryfie oraz kategorie kosztów, jakie należy uwzględnić kalkulując poszczególne ceny i stawki. Obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia Prezesowi URE Co do zasady, taryfy dla energii elektrycznej podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. Po przeprowadzeniu po - stępowania administracyjnego Prezes URE zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia taryfy. Prezes URE może jednak zwolnić przedsiębiorstwo ener - getyczne (sprzedawcę) z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że działa ono w warunkach konkurencji. Obecnie większość sprzedawców sprzedających energię elektryczną konsumentom, niekorzystającym z prawa wy - boru sprzedawcy i posiadającym zawartą umowę komplek - sową, dla których sprzedawcy ci wykonują zadania sprze - dawców z urzędu, ma obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia. Niezależnie od ww. obowiązku, sprzedawcy mogą przed - stawiać oferty rynkowe (ceny określone w cennikach nieza - twierdzanych przez Prezesa URE) dla konsumentów. Natomiast dystrybutorzy – przedsiębiorstwa działające w warunkach monopolu naturalnego (nie w warunkach konkurencji) − mają obowiązek przedkładania taryf do za - twierdzenia w pełnym zakresie, tzn. dla wszystkich grup taryfowych. Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby konsument mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakre - sowi usług związanych z dostarczeniem energii elektrycznej, określonemu w umowie sprzedaży albo w umowie o świad - czenie usług dystrybucji bądź w umowie kompleksowej. Komponenty taryfy Dystrybutor zawiera w taryfie: • grupy taryfowe i szczegółowe zasady kwalifikacji odbior - ców do tych grup, • stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji, • sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci oraz ry - czałtowe stawki opłat, • sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parame - trów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi konsumentów, • opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostarczania z następujących przyczyn: − w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie energii; − konsument zwleka z zapłatą za świadczenie usług dys - trybucji lub za pobraną energię, co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności; − w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u konsumenta stwarza bezpo - średnie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska, • sposób ustalania opłat za: − ponadumowny pobór energii biernej; − przekroczenia mocy umownej; − usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie konsu - menta; − nielegalny pobór energii elektrycznej. Sprzedawca zawiera w taryfie: • grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup, • ceny energii elektrycznej i warunki ich stosowania, • sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standar - dów jakościowych obsługi odbiorców. Taryfy Ważne! Trzeba pamiętać, że oferta rynkowa sprze - dawcy skierowana do konsumentów korzystających z prawa wyboru sprzedawcy (cena nie jest zatwier - dzana przez Prezesa URE), może zawierać także inne opłaty związane z obrotem energią elektryczną np.: opłatę handlową, stawkę stałą ceny.

6. Urząd Regulacji Energetyki 6 IV Dostarczanie energii elektrycznej odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, na podstawie umowy kompleksowej albo umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji. Rodzaje umowy – dwie odrębne czy jedna kompleksowa? Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej realizowa - ne są przez dwa odrębne przedsiębiorstwa – sprzedawcę i dystrybutora (ustawowy wymóg rozdzielenia działalności dystrybucyjnej od działalności obrotowej i wytwórczej) 1) . Konsument może zatem zawrzeć dwie odrębne umowy : umowę sprzedaży ze sprzedawcą oraz umowę o świadcze - nie usług dystrybucji z dystrybutorem. Energia elektryczna może być także dostarczana odbiorcy na podstawie jednej umowy , tj. umowy kompleksowej , za - wieranej ze sprzedawcą. Taka umowa jest powszechnie sto - sowana w obrocie konsumenckim. Na podstawie tej umowy sprzedawca dokonuje sprzedaży energii elektrycznej i zapew - nia dostarczenie tej energii konsumentowi przez dystrybuto - ra. Zobowiązanym do zawarcia tej umowy jest sprzedawca 1) Wymaganie rozdzielenia działalności nie dotyczy małych przedsię - biorstw (tzw. energetyka przemysłowa), które prowadzą jednocześnie działalność obrotową (sprzedaż energii elektrycznej) oraz dystrybucyjną (transport tej energii do punktu odbioru). z urzędu. Każdy inny sprzedawca ma także prawo zapropo - nować konsumentowi taką umowę. Zasady zawierania umów, czyli co konsument wiedzieć powinien Każdy konsument, który zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji, umowę sprzedaży, albo umowę kompleksową, otrzymuje w formie pisemnej pełną treść tej umowy. W przy - padku zmiany umowy przedsiębiorstwo energetyczne obowią - zane jest przesłać odbiorcy projekt zmienionej umowy lub pro - jekt zmiany umowy. Umowa o przyłączenie do sieci elektroener - getycznej – najważniejsze komponenty Umowa o przyłączenie powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: • termin realizacji przyłączenia, • wysokość opłaty za przyłączenie, • miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, • zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, • wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo- -rozliczeniowego i jego parametrów, • harmonogram przyłączenia, • warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nie - ruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budo - wy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, • przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii, • ilości energii przewidzianej do odbioru, • moc przyłączeniową, • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realiza - cji prac w stosunku do ustalonego w umowie, • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania. Opłaty związane z przyłączeniem do sieci Dystrybutor ustala opłatę za przyłączenie do sieci elek - troenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w oparciu o stawki opłat zawarte w obowiązującej go taryfie zatwierdzanej przez Prezesa URE. W przypadku gdy dystrybutor odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, za przyłączenie do sieci dystrybutor może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie, a nie w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług dystrybucji Ważne! Konsument może negocjować warunki zawiera - nych umów. Ceny i stawki opłat oraz warunki ich stosowania określone w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa URE nie podlegają jednak negocjacji. W sytuacji gdy konsument nie akceptuje projektu zmienianej umowy, z wyjątkiem zmia - ny cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonych ta - ryfach, ma prawo do wypowiedzenia umowy. Informacja o przysługującym prawie wypowiedzenia umowy jest mu przesyłana wraz z projektem zmienianej umowy. W przy - padku podwyżki cen lub stawek opłat zatwierdzanych przez Prezesa URE konsument jest informowany przez sprzedawcę w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia podwyżki.

13. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 13 Część składników płatności za usługę dystrybucji wska - zanych na fakturze uzależnionych jest od fizycznego zużycia energii elektrycznej. Pozostałe mają charakter stały i płaco - ne są przez konsumentów bez względu na to, czy w danym okresie rozliczeniowym miał miejsce rzeczywisty pobór energii czy też nie. Tak więc w przypadku zużycia energii równego zero kWh konsument zostaje obciążony opłata - mi stałymi , choć fizycznie nie pobrał energii elektrycznej. Niezależnie bowiem od zachowania się odbiorcy, przedsię - biorstwo energetyczne musi być w każdym momencie przy - gotowane na umożliwienie dostarczania energii elektrycz - nej, ponosząc stałe koszty utrzymania i rozwoju sieci oraz koszty utrzymania rezerw mocy w systemie. Dodatkowo, dystrybutor albo sprzedawca , który świad - czy usługę kompleksową wystawiając konsumentowi faktu - rę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, powinien przed - stawić informacje o, m.in. : • wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozlicze - niowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności, • sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo-rozlicze - niowego, czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego albo odczyt dokonany i zgłoszony przez konsumenta, • sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycz - nej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozlicze - niowego nie pokrywa się z datami odczytów układu po - miarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okre - su rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat, albo o miejscu, w którym są dostępne te informacje. Zasady rozliczeń Informacji o zasadach rozliczeń udzielają nieodpłatnie przedsiębiorstwa energetyczne, z którymi konsumenci mają zawarte umowy: • w przypadku umowy sprzedaży i umowy kompleksowej – sprzedawca , • w przypadku odrębnej umowy o świadczenie usług dys - trybucji − dystrybutor . Płatności Przedsiębiorstwo energetyczne (sprzedawca i dystrybu - tor) może zapewnić konsumentowi wybór metod płatności. W związku z tym, przedsiębiorstwa energetyczne oferują różne sposoby regulowania opłat za energię. Sposoby regulowania płatności Konsument może dokonywać płatności za faktury zwią - zane z dostarczaniem i sprzedażą energii: • bezgotówkowo poprzez − polecenie zapłaty; − przelew bankowy, • gotówkowo − w kasie przedsiębiorstwa energetycznego; − w banku; − w kasach sieci handlowych, sklepów, itp.; − w urzędzie pocztowym. Obowiązki informacyjne sprzedawcy Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania kon - sumenta, z którym ma zawartą umowę, o ilości zużytej przez niego energii w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym jej zużyciu dla danej grupy przyłączeniowej. VIII Rozliczenia, zasady korygowania wystawionych faktur, układy pomiarowo-rozliczeniowe Ważne! Konsument powinien zwrócić uwagę na ra - chunek bankowy, na który dokonuje wpłaty. Powszech - ną praktyką jest bowiem przypisanie dla każdej z umów odrębnego rachunku bankowego. Właściwy rachunek bankowy do uregulowania płatności winien być każdo - razowo wskazany na fakturze .

15. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 15 ment dostaje odpowiedni kod cyfrowy, który wprowadza do licznika. Konsument, u którego zainstalowany jest licznik przed - płatowy, decyduje o wyborze czasu poboru i ilości energii elektrycznej. Ponosi on również opłaty stałe, niezależnie od tego, czy energia elektryczna jest przez niego pobierana. W przypadku, gdy odbiorca wrażliwy energii elektrycznej złoży wniosek u dystrybutora o zainstalowanie przedpłato - wego układu pomiarowo-rozliczeniowego, przedsiębior - stwo to jest obowiązane zainstalować go, na własny koszt, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku. Ponadto, licznik przedpłatowy może być zamontowany z inicjatywy przedsiębiorstwa energetycznego w sytuacji, gdy konsument: • co najmniej dwukrotnie w ciągu kolejnych 12 miesięcy zwle - kał z zapłatą za pobraną energię elektryczną albo świadczo - ne usługi przez okres co najmniej jednego miesiąca, • nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, obiektu lub lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna, • użytkuje nieruchomość, obiekt lub lokal w sposób unie - możliwiający cykliczne sprawdzanie stanu układu pomia - rowo-rozliczeniowego. W takim przypadku koszty zainstalowania przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi dystrybutor. Jednakże w razie braku zgody konsumenta na zainstalowa - nie tego układu pomiarowo-rozliczeniowego, przedsiębior - stwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej lub rozwiązać umowę. Ponadto, zainstalowanie przedpłatowego układu pomiaro - wo-rozliczeniowego jest możliwe w sytuacji, gdy konsument wystąpi z wnioskiem o wszczęcie postępowania przed Koor - dynatorem do spraw negocjacji działającym przy Prezesie URE w przedmiocie rozpatrzenia sporu dotyczącego dostarczania energii elektrycznej do albo z wnioskiem o rozstrzygnięcie przez Prezesa URE sporu leżącego w kompetencjach tego or - ganu. Wówczas koszt instalacji ponosi również dystrybutor. Poprawność wskazań układu pomiarowo - -rozliczeniowego Gdy konsument ma zastrzeżenia Konsument może zgłosić uwagi odnośnie poprawności wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego poprzez zło - żenie do dystrybutora żądania sprawdzenia działania tego układu. Dystrybutor zaś dokonuje weryfikacji prawidło - wości funkcjonowania ww. układu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Ekspertyza laboratoryjna Konsument ma także prawo żądać od dystrybutora laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Badanie laboratoryj - ne przeprowadza się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żą - dania. Konsument pokrywa koszty sprawdzenia prawidło - wości działania układu oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu. Poza tym, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku tego badania konsument może zlecić wykonanie dodatko - wej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo - -rozliczeniowego. Przedsiębiorstwo energetyczne zaś ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia takiej ekspertyzy. Koszty ekspertyzy ponosi konsument. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomia - rowo-rozliczeniowego, z wyłączeniem sytuacji nielegalne - go poboru energii elektrycznej, dystrybutor zwraca koszty ekspertyzy. W przypadku niedochowania powyższych terminów lub uniemożliwienia wykonania dodatkowej ekspertyzy badane - go układu pomiarowo-rozliczeniowego odbiorcom przysłu - gują bonifikaty wynikające z taryfy dla energii elektrycznej. W sytuacji wymiany układu pomiarowo-rozliczenio - wego w trakcie dostarczania energii elektrycznej oraz po zakończeniu jej dostarczania, dystrybutor wydaje kon - sumentowi dokument zawierający dane identyfikujące układ pomiarowo-rozliczeniowy i stan wskazań w chwili jego demontażu. Uwaga! Konsument niebędący właścicielem układu pomiarowo-rozliczeniowego pokrywa koszty spraw - dzenia prawidłowości działania tego układu oraz ba - dania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dzia - łaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, z wyłącze - niem nielegalnego poboru energii elektrycznej, dys - trybutor zwraca koszty sprawdzenia prawidłowości działania tego układu oraz badania laboratoryjnego i koszty ekspertyzy, a także dokonuje korekty należno - ści za dostarczoną energię elektryczną.

14. Urząd Regulacji Energetyki 14 Okresy rozliczeniowe Przedsiębiorstwa energetyczne dokonują rozliczeń z kon - sumentami za dostarczaną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji albo usługi kompleksowe w okresach rozli - czeniowych określonych w taryfie i uzgodnionych w umowie. Przykładowo, są to okresy 1, 2, 6 i 12 miesięczne. Z długością okresu rozliczeniowego bezpośrednio wiąże się wysokość opłaty abonamentowej. Co do zasady, im krótszy okres rozli - czeniowy, tym wyższa opłata abonamentowa. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne ustala w taryfie kil - ka okresów rozliczeniowych dla danej grupy taryfowej, od - biorca ma prawo wyboru okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Okres rozliczeniowy dla konsumentów zaliczanych do V grupy przyłączeniowej (gospodarstwa domowe) nie może być dłuższy niż rok. Okresy rozliczeniowe ustalone w taryfie sprzedawcy świadczącego usługę kompleksową są skorelo - wane z okresami rozliczeniowymi dystrybutora. W sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż mie - siąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną oraz za usługę dystrybucji w wysokości okre - ślonej na podstawie prognozowanego zużycia. Prognoza ta ustalana jest na podstawie zużycia wyznaczonego w opar - ciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-rozlicze - niowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego. Prognoza jest dokładna (w miarę) w sytuacji utrzymania profilu zużycia. Konsument ma pra - wo zgłosić istotne zmiany w poborze energii elektrycznej, które przedsiębiorstwo energetyczne powinno uwzględniać w prognozowanym zużyciu. Nadpłata lub niedopłata za pobraną energię elektryczną W przypadku powstania nadpłaty za pobraną energię elektryczną, podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile konsu - ment nie zażąda jej zwrotu. Zwrot nadpłaty nastąpi na pi - semny wniosek konsumenta. W sytuacji niedopłaty – różnicę tę dolicza się do pierw - szej faktury wystawianej za najbliższy okres rozliczeniowy. Zasady korygowania wystawionych faktur W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczy - cie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, przedsiębiorstwo energe - tyczne dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur . Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty zalicza się na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczenio - wy, o ile konsument nie zażąda jej zwrotu. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktur jest wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo - -rozliczeniowego. Jeżeli określenie wielkości błędu nie jest możliwe, pod - stawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia licz - ba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana w oparciu o sumę jednostek energii elektrycznej prawi - dłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, punktem wyjścia do wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego. Układy pomiarowo-rozliczeniowe Dystrybutor energii elektrycznej instaluje konsumen - tom, na własny koszt, układ pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przygotowanym przez konsumenta oraz system pomiarowo-rozliczeniowy (teleinformatyczny system pozy - skiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiaro - wych i pomiarowo-rozliczeniowych). Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy Niektórzy dystrybutorzy, w swojej ofercie skierowanej do konsumentów, proponują oprócz standardowych ukła - dów pomiarowo-rozliczeniowych (liczniki) także liczniki typu pre-paid, czyli przedpłatowe. Liczniki przedpłatowe W przypadku liczników przedpłatowych dopływ ener - gii elektrycznej zostaje uruchomiony po wcześniejszym uiszczeniu z góry należności za porcję energii. Konsument może dokonać zakupu energii na wiele sposobów: poprzez Biuro Obsługi Klienta (BOK), przez Internet lub w punktach handlowych – które oferują taką usługę. W efekcie konsu - Ważne! Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone błędy lub nieprawidłowości. Uwaga! W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycz - nej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.

16. Urząd Regulacji Energetyki 16 Dystrybutor zobowiązany jest do przyjmowania od kon - sumentów przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji dotyczą - cych dostarczania energii elektrycznej z sieci. Reklamacje rozpatrywane przez przedsiębiorstwo energetyczne Przedsiębiorstwo energetyczne rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorców w sprawie rozliczeń i udziela odpo - wiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie mię - dzy stronami określono inny termin. Więcej na stronie 8 w rozdziale Nieprawidłowości w roz - liczeniach – zasady postępowania reklamacyjnego. Bonifikaty należne konsumentom za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów jakościowych energii elektrycznej, kon - sumentowi przysługują bonifikaty w wysokości określonej w taryfie lub umowie. Bonifikaty udziela się na pisemny wniosek konsumenta, po rozpatrzeniu i uznaniu jego za - sadności. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych publikowa - ne są na stronie internetowej URE (http://bip.ure.gov.pl w części dotyczącej taryf) oraz na stronach internetowych przedsiębiorstw energetycznych. Wstrzymanie dostaw − powody Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostar - czanie energii elektrycznej, jeżeli: • w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że na - stąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej, • konsument nie wyraził zgody na zainstalowanie przed - płatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w okre - ślonych przypadkach (patrz przedpłatowy układ pomia - rowo-rozliczeniowy), • w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u konsumenta stwarza bezpo - średnie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska, • konsument zwleka z zapłatą za pobraną energię elek - tryczną albo świadczone usługi co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności. Natomiast, gdy konsument reguluje płatności za energię elektryczną i usługi dys - trybucyjne, a unika realizacji zobowiązań za inne usługi w ramach tej samej umowy, narażając przedsiębiorstwo na straty, właściwy do rozstrzygnięcia tego typu kwestii jest sąd powszechny. W sytuacji braku realizacji zobowiązań z innych tytułów niż zaopatrzenie w energię elektryczną, wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nie może mieć miejsca. W przypadku zwłoki w zapłacie za świadczone usługi lub za pobraną energię elektryczną dostarczania energii elektrycznej nie wstrzymuje się: • do czasu rozparzenia reklamacji dotyczącej dostarcza - nia energii złożonej przez konsumenta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od przedsiębior - stwa energetycznego powiadomienia o zamiarze wstrzy - mania. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a jeśli nie została rozpatrzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona, • do czasu rozwiązania sporu przez Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE , do którego wystąpił odbiorca z wnioskiem o rozpatrzenie sporu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od przed - siębiorstwa energetycznego powiadomienia o nie - uwzględnieniu reklamacji dotyczącej dostarczania ener - gii elektrycznej. IX Reklamacje w sprawie dostarczania energii i standardów jakościowych Ważne! Szczegółowa procedura rozpatrywania reklamacji przez dystrybutora określona jest rów - nież w IRiESD, dostępnej na stronie internetowej dystrybutora, do sieci którego konsument jest przyłączony. Ważne! W celu uzyskania bonifikaty konsument musi złożyć w przedsiębiorstwie energetycznym wniosek. Ważne! Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu konsument zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobraną energię elektryczną ma obowiązek powiado - mienia na piśmie tego odbiorcę o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, jeśli zaległe i bieżące należności nie zostaną uregulowane w okresie 14 dni od dnia otrzymania ww. powiadomienia.

8. Urząd Regulacji Energetyki 8 sprzedawcy rezerwowego, albo wybrany sprzedawca re - zerwowy nie będzie mógł realizować rezerwowej umowy sprzedaży/kompleksowej, rolę tę będzie pełnić sprzedawca z urzędu. Szczegółowa procedura sprzedaży rezerwowej określona została w IRiESD danego dystrybutora. Nieprawidłowości w rozliczeniach − zasady postępowania reklamacyjnego Jeśli konsument stwierdzi nieprawidłowości w rozlicze - niach z przedsiębiorstwem energetycznym, powinien złożyć w przedsiębiorstwie, z którym ma zawartą umowę (umowę kompleksową albo umowę sprzedaży i umowę o świadcze - nie usług dystrybucji) stosowną reklamację lub wniosek dotyczący prowadzonych rozliczeń. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest do roz - patrzenia wniosku lub reklamacji konsumenta w sprawie rozliczeń i udzielenia mu odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub reklamacji chyba, że w umowie między stronami określono inny termin. Również reklamacja konsumenta, pozostającego w zwło - ce za świadczone usługi lub pobraną energię elektryczną, która została złożona w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zamiarze wstrzymania dostarczania, po - winna być rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złoże - nia. W tym przypadku, jeżeli reklamacja nie została rozpa - trzona w tym terminie, uważa się, że została uwzględniona. Jeżeli reklamacja nie zostanie uwzględniona, od - biorca może także wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie sporu do Koordynatora do spraw negocjacji działające - go przy Prezesie URE (szerzej na temat polubownego rozstrzygania sporów w Rozdziale IX). Konsument może także wystąpić do właściwego sądu powszechnego. Na - leży podkreślić, iż Prezes URE nie posiada kompetencji do dokonywania jakichkolwiek wiążących ustaleń do - tyczących rozliczeń z tytułu dostarczania energii elek - trycznej . W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub od - czycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, sprzedawca lub dystrybutor dokonuje korekty uprzednio wystawionych fak - tur, na zasadach szczegółowo opisanych w Rozdziale VIII. Rozwiązywanie umów − warunki i sposoby Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne, warunki rozwiązania umowy określone są przez strony w umowie. Strona umowy może ją rozwiązać poprzez złożenie pi - semnego oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie kon - sumenta dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego (np. jeżeli oświadczenie konsumenta wpłynie do przed - siębiorstwa 15 września, to umowa rozwiąże się 31 paź - dziernika). Konsument może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy. W przypadku: 1) umowy na czas nieoznaczony (nieokreślony) Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony bez ponoszenia kosztów składa - jąc do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Jest natomiast zobowiązany pokryć na - leżności za energię elektryczną oraz świadczone usługi dystrybucji; 2) umowy na czas oznaczony (terminowej) Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy , składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Innym sposobem rozwiązania umowy jest zawarcie przez strony porozumienia o jej rozwiązaniu, w którym strony określają datę rozwiązania tej umowy. Uwaga! Termin ten nie dotyczy jednak sprawdze - nia dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci. Reklamacje doty - czące tej kwestii rozpatrywane są w terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów. Ważne! Cena energii w ramach sprzedaży rezer - wowej może być co do zasady wyższa niż średnie ceny na rynku. W interesie odbiorcy zatem będzie jak naj - szybsze dokonanie wyboru nowego sprzedawcy. Sprze - dawcą tym może być także sprzedawca z urzędu, który jest zobowiązany do zawarcia umowy kompleksowej z konsumentem i świadczenia mu usługi kompleksowej. Informacja o sprzedawcy z urzędu działającym na terenie dystrybutora, do sieci którego konsument jest przyłączony, znajduje się na stronie internetowej dys - trybutora.

9. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 9 V Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego Po stronie przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo energetyczne najpóźniej w chwili wyraże - nia przez konsumenta woli związania się umową ma obowiązek udzielić konsumentowi informacji o sposobie i terminie wyko - nania prawa odstąpienia od umowy a także wzorze formularza odstąpienia od umowy. Przedsiębiorstwo obowiązane jest także podać dane identyfikujące to przedsiębiorstwo a także infor - macje dotyczące przedmiotu świadczenia, ceny, czasu trwania umowy. Przy czym informacje te powinny być przekazane na piśmie lub, jeżeli konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwa - łym nośniku, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem. Po stronie konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsię - biorstwa (m.in. w domu, mieszkaniu lub każdym innym miej - scu poza lokalem przedsiębiorstwa, np. na ulicy, czy zorgani - zowanym pokazie) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta została dana umowa. Oświadczenie to Każdy konsument ma prawo dokonać wyboru sprze - dawcy. Informacje o sprzedawcach działających na te - renie dystrybutora, do którego sieci konsument jest przyłączony dostępne są u tego dystrybutora. Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne oraz posta - nowieniami IRiESD dystrybutorzy zobowiązani są do udostępnienia na swoich stronach internetowych listy sprzedawców działających na ich terenie, tzn. takich, którzy mają zawarte z dystrybutorem Generalne Umowy Dystrybucji . Z listy tej konsument może dokonać wybo - ru sprzedawcy. Wybór sprzedawcy spoza listy skutkować będzie oczekiwaniem na zawarcie między dystrybuto - rem a tym sprzedawcą Generalnej Umowy Dystrybucji. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej – krok po kroku Szczegółową procedurę zmiany sprzedawcy zawiera IRiESD danego dystrybutora. Zmiana sprzedawcy polega, w pierwszej kolejności, na zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym − wybranym przez konsumenta − sprzedawcą. Następnie, konieczne jest wypowiedzenie dotychczaso - wej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej. Jeśli od - biorca posiadał dotąd umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą zawarł umowę sprzedaży, niezbędne jest także zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji z dystry - butorem. W świetle obecnie obowiązujących przepisów podsta - wowym warunkiem rozwiązania umowy w przypadku zmia - ny sprzedawcy jest upływ okresu wypowiedzenia. Prawo do wyboru sprzedawcy może być złożone w siedzibie przedsiębiorstwa lub listownie, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przed upły - wem tego terminu. Jeżeli przedsiębiorstwo zapewnia możli - wość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy bądź przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej. W takiej sytuacji, przedsiębiorstwo ma obowiązek niezwłocznie prze - słać konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi sytuacja, w której konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upły - wie 12 miesięcy od dnia upływu 14 dniowego terminu do od - stąpienia. Jeżeli jednak konsument zostanie poinformowany przez przedsiębiorstwo o prawie do odstąpienia od umowy przed upływem wyżej wskazanego 12 miesięcznego termi - nu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umów zawie - ranych na odległość. Przy czym, jeżeli przedsiębiorca pro - ponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwa - loną na papierze lub innym trwałym nośniku. Oświad - czenie konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. Uwaga! Zawierając nową umowę sprzedaży i wy - powiadając dotychczasową umowę, konsument po - winien zapoznać się z terminami: wejścia w życie nowej umowy sprzedaży oraz rozwiązania dotychcza - sowej umowy. Zmiana sprzedawcy (podpisanie nowej umowy sprzedaży) bez weryfikacji przez konsumenta warunków rozwiązania poprzedniej umowy, wiązać się może z negatywnymi skutkami prawnymi wynika - jącymi z np. dublowania się umów, tj. sytuacji, gdy do - tychczasowa umowa jeszcze nie wygasła a następna weszła już w życie.

17. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 17 Jeżeli dystrybutor wstrzymał dostarczanie energii elek - trycznej do konsumenta, a konsument ten złożył reklama - cję na wstrzymanie dostarczania, dystrybutor jest obowią - zany wznowić dostarczanie energii w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji i kontynuować dostarczanie do czasu jej rozpatrzenia. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wstrzy - manie dostarczania nastąpiło w wyniku stwierdzenia, że in - stalacja znajdująca się u konsumenta stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska bądź w sytuacji rozwiązania sporu przez Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE na niekorzyść konsumenta. W przypadku gdy reklamacja na wstrzymanie dostarcza - nia energii elektrycznej nie została pozytywnie rozpatrzona przez przedsiębiorstwo energetyczne i konsument wystąpił do Prezesa URE z wnioskiem o rozpatrzenie sporu dotyczącego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, przedsiębior - stwo energetyczne jest obowiązane kontynuować dostarcza - nie energii elektrycznej do czasu wydania decyzji przez Prezesa URE. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wstrzymanie dostar - czania nastąpiło w wyniku stwierdzenia, że instalacja znajdują - ca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdro - wia lub środowiska bądź w przypadku rozwiązania sporu przez Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE na niekorzyść konsumenta. Jeśli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie do - starczania energii elektrycznej, dystrybutor ma obowiązek niezwłocznie wznowić jego dostarczanie. Spory rozstrzygane przez Prezesa URE W przypadku odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym zwiększenia mocy przyłączeniowej, umo - wy sprzedaży, umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuza - sadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej konsument może zwrócić się do Prezesa URE, z wnio - skiem o rozstrzygnięcie sporu (na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne). Prezes URE, dokonując rozstrzygnięcia ww. sporu, ustala, czy wstrzymanie dostaw energii elektrycznej było uzasadnione. Nie rozstrzyga on jednak sporu w zakresie dotyczącym rozliczeń zaistniałych na gruncie wstrzymania dostaw energii elektrycznej. W trakcie prowadzonego postępowania w sprawie roz - strzygnięcia sporu konsument może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez Prezesa URE postanowienia nakazującego przedsiębiorstwu energetycznemu podjęcie lub kontynu - ację dostaw energii elektrycznej. Przykładem jest sytuacja, gdy w trakcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy, dotychczasowa umowa ulega rozwiązaniu. Polubowne rozstrzyganie sporów Konsument ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Preze - sie URE w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu wyni - kłego z umów: • o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, w tym przyłączenia mikroinstalacji, • o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, • sprzedaży, • kompleksowych. Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie po - stępowania przed Koordynatorem do spraw negocjacji jest podjęcie przez konsumenta próby kontaktu z przedsię - biorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu. Postępowanie prowadzone przez Koordynatora jest dostępne bez konieczności wnoszenia opłat za jego prze - prowadzenie (uwaga: nie wyłącza to możliwości obciążenia wnioskodawcy kosztami czynności podjętych na jego wnio - sek w toku postępowania). Prowadząc postępowania w sprawie pozasądowego roz - wiązywania sporów konsumenckich, Koordynator do spraw negocjacji umożliwia zbliżenie stanowisk stron w celu roz - wiązania sporu przez jego strony lub przedstawia stronom propozycję rozwiązania sporu. Bezpłatnej pomocy w indywidualnej sprawie udzielają także organizacje konsumenckie: • Federacja Konsumentów, • Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Odbiorca może także otrzymać informację i pomoc w zakresie stosunków z przedsiębiorstwami energetycznymi w Punkcie Informacyjnym dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych w Urzędzie Regulacji Energetyki. Na szczeblu lokalnym ochroną praw konsumenta zajmują się miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów, działający przy samorządach terytorialnych. Informacje na temat działal - ności rzeczników dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://uokik.gov.pl). Ważne! Prezes URE jest uprawniony do orzeczenia zawarcia umowy sprzedaży jedynie w sytuacjach, kiedy istnieje obowiązek zawarcia takiej umowy. W zakresie umowy kompleksowej obowiązek ten dotyczy wyłącz - nie sprzedawcy z urzędu. W przypadku umów sprzedaży zawieranych w trybie wyboru sprzedawcy ww. obowią - zek nie istnieje, a więc Prezes URE nie może rozstrzygać sporu w zakresie odmowy zawarcia umowy sprzedaży z wybranym przez konsumenta sprzedawcą . Uwaga! Spory są rozstrzygane przez oddziały tere - nowe URE, których adresy kontaktowe dostępne są na stronie internetowej URE: http://www.ure.gov.pl. Ważne! Prezes URE nie jest właściwy do rozstrzygania spo - rów finansowych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a konsumentami. W tym zakresie właściwy jest sąd powszechny. Konsument może także wystąpić z wnioskiem do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE.

12. Urząd Regulacji Energetyki 12 VII Konsument energii elektrycznej ponosi opłaty z tytułu: • zakupu energii elektrycznej (towaru), • usługi dystrybucji tej energii oraz inne opłaty przewidziane w taryfie przedsiębiorstwa energetycznego. Faktury Konsument posiadający zawartą umowę kompleksową otrzymuje jedną fakturę, na której znajdują się opłaty za sprzedaż oraz opłaty za usługi dystrybucji. W przypadku odrębnych umów sprzedaży i dystrybucji, konsument otrzy - muje dwie faktury od dwóch różnych przedsiębiorstw, tzn. oddzielnie za sprzedaż i dystrybucję. Elementy składowe faktury Na fakturze za usługi związane z dostarczaniem energii elektrycznej, wystawianej odbiorcom z grup taryfowych G – gospodarstwa domowe znajdują się opłaty: • związane ze sprzedażą energii i wynikające z: − ceny energii elektrycznej wyrażonej w zł/kWh − opła - ta uzależniona od ilości zużytej energii, • związane z usługą dystrybucji i wynikające ze: − składnika zmiennego stawki sieciowej ustalanego w zł/kWh, związanego z kosztami dystrybucji energii elektrycznej − opłata uzależniona od ilości pobranej energii; − stawki jakościowej wyrażonej w zł/kWh, związanej z kosztami utrzymania odpowiednich parametrów energii elektrycznej − opłata uzależniona od ilości po - branej energii (element bezpieczeństwa dostarczania); − składnika stałego stawki sieciowej wyrażonego w zł/miesiąc, związanego z kosztami stałymi utrzymania i funkcjonowania sieci elektroenergetycznych − opłata nie zależy od ilości pobranej energii elektrycznej; − stawki opłaty abonamentowej wyrażonej w zł/mie - siąc, skalkulowanej w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą − opłata nie zależy od ilości pobranej energii elektrycznej; − stawki opłaty przejściowej wyrażonej w zł/miesiąc związanej z kosztami rozwiązania kontraktów długo - terminowych, − opłaty OZE – wynikającej z mechanizmów i instrumen - tów wspierania wytwarzania energii elektrycznej z odna - wialnych źródeł energii oraz biogazu rolniczego i ciepła w instalacjach OZE, które zostały wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii; opłata ta związana jest z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawial - nych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Jednocześnie, zgodnie z przepisami prawa, faktura po - winna zawierać w szczególności: • datę wystawienia, • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towa - rów lub usług oraz ich adresy, • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowa - ny dla podatku, • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprze - daży netto), • stawkę podatku, • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprze - daż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, • kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podzia - łem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, • kwotę należności ogółem. Faktury i płatności Uwaga! Sprzedawcy przedstawiając ofertę rynkową w swoim cenniku nierzadko ustalają również inne opła - ty niezależne od ilości zużytej energii elektrycznej, np. opłatę handlową, stawkę stałą ceny. Uwaga! W wielu przypadkach składnik zmienny stawki sieciowej i stawka jakościowa przedstawione są w fakturach łącznie (suma) jako tzw. opłata dystrybu - cyjna zmienna. Uwaga! Stawka opłaty przejściowej została wprowa - dzona na mocy ustawy o rozwiązaniu KDT (patrz Akty prawne); taryfa dla energii elektrycznej określa szczegó - łowe zasady stosowania tej stawki, której wysokość jest uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej (poniżej 500 kWh, od 500 kWh do 1200 kWh oraz po - wyżej 1200 kWh).

7. Zbiór Praw Konsumenta Energii Elektrycznej 7 Umowa sprzedaży – najważniejsze komponenty Umowa sprzedaży energii elektrycznej powinna zawie - rać co najmniej postanowienia określające: • strony umowy, • miejsce dostarczenia energii do konsumenta, • ilość tej energii w podziale na okresy umowne, • moc umowną, sposób jej zamawiania oraz warunki wprowadzania jej zmian, • cenę lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach, • warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej, • długość trwania okresu rozliczeniowego i możliwości jego zmiany, • sposób prowadzenia rozliczeń, • sposób ustalania bonifikaty za niedotrzymanie standar - dów jakościowych obsługi konsumentów, • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania, • informację o prawach konsumenta, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów, • informację o możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektro - energetycznej, • informację o miejscu i sposobie zapoznania się, z ma - jącymi zastosowanie, obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu elektroenergetycznego, • informację o sposobie postępowania w razie utraty przez konsumenta możliwości wywiązywania się z obowiązku zapłaty za dostarczoną energię elektryczną lub usługi związane z jej dostarczaniem. Umowa o świadczenie usług dystrybucji – najważniejsze komponenty Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycz - nej powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: • moc umowną, sposób jej zamawiania i warunki wprowa - dzania jej zmian, • ilość przesyłanej energii w podziale na okresy umowne, • miejsca dostarczania energii do sieci i jej odbioru z sieci, • długość trwania okresu rozliczeniowego i możliwości jego zmiany, • warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostar - czania energii, • stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozlicze - niach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej, • sposób prowadzenia rozliczeń, • wybranego przez konsumenta sprzedawcę energii elektrycznej, • sprzedawcę rezerwowego, oraz zgodę konsumenta na zawarcie przez dystrybutora umowy sprzedaży z tym sprzedawcą w imieniu i na rzecz konsumenta, • parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców, oraz sposób ustalania bo - nifikat za ich niedotrzymanie, • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, • okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania, • informację o sposobie postępowania w razie utraty przez konsumenta możliwości wywiązywania się z obowiązku zapłaty za dostarczoną energię elektryczną, lub usługi związane z jej dostarczaniem. Sprzedaż rezerwowa – bezpieczne rozwiązanie w przypadku utraty dotychczasowego sprzedawcy Konsument zawierając umowę o świadczenie usług dystrybucji lub umowę kompleksową powinien w tej umowie określić podmiot będący dla kon - sumenta sprzedawcą w sytuacji zaprzestania do - starczania energii elektrycznej przez dotychcza - sowego sprzedawcę. Jest to tzw. sprzedawca rezerwowy . Sprzedawca rezerwowy musi mieć zawar - tą z dystrybutorem Generalną Umowę Dystrybucji, tj. umowę o świadczenie usług dystrybucji, regulującą za - sady współpracy pomiędzy sprzedawcą a dystrybutorem w zakresie sprzedaży rezerwowej. W umowie o świad - czenie usług dystrybucji konsument powinien wyrazić zgodę (udzielić pełnomocnictwa) na zawarcie przez dystrybutora umowy sprzedaży ze sprzedawcą rezer - wowym w imieniu i na rzecz konsumenta. Lista sprzedawców rezerwowych zamieszczona jest na stronie internetowej dystrybutora. W przypadku, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprze - stanie sprzedaży (np. likwidacja, upadłość), dystrybutor zawiera ze sprzedawcą rezerwowym w imieniu i na rzecz konsumenta ww. umowę, na podstawie której będzie re - alizowana sprzedaż, o czym konsument powinien być po - informowany przez dystrybutora. Dystrybutor nie zawrze jednak tej umowy w przypadku: 1) wstrzymania dostarczania: − w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo ener - getyczne (tj. wstrzymania dostarczania z powodu: braku zgody konsumenta na zainstalowanie przed - płatowego układu pomiarowego, wystąpienia niele - galnego poboru energii, zwłoki konsumenta z zapłatą za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi dystrybucji, stwarzania przez instalację znajdującą się u konsumenta bezpośredniego zagrożenia życia, zdro - wia lub środowiska), − wydania niekorzystnej dla tego konsumenta decyzji Prezesa URE, 2) zakończenia obowiązywania umowy kompleksowej. W przypadku, gdy konsument nie wskaże w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej

Widoki

 • 2009 Suma odsłon
 • 1522 Odsłon na stronie
 • 487 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 14 178.216.200.66:8069
 • 21 www.powergo.pl
 • 10 178.216.200.66
 • 20 powergo.pl