zal_2_ogloszenie_o_naborze_agroenergia

Kanał publiczny / OZE

Ogłoszenie o naborze Agroenergia

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

3.  Alokacja: Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 2 00 000 tys. zł 1) dla bezzwrot nych form dofinansowania – do 8 0 000 tys. zł 2) dla zwrot nych form dofinansowania – do 12 0 000 tys. zł  Formy dofinansowania : Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „ Agroenergia ” ;  Beneficjenci : Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.  Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu : Koordynator programu: Ra dosław Bujaśkiewicz , nr tel. : 22 45 90 259 Osob y do kontaktu w sprawie programu : Filip Popowicz, nr tel.: 22 45 90 969 Wojciech Jarosiński , nr tel.: 22 45 90 371

1. Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru OGŁOSZENIE O NABORZE Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „ Agroenergia ” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza na bór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „ Agroenergia ”.  Cel programu : Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.  Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów: Lp. Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci 1 P rzedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji. Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dz ierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i pro wadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 2 P rzedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.: 1) Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców; 2) Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody; 3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjn ych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę; 4) Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji

2. z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów; 5) Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny). 3 P rzedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych , m.in.: 1) Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej , 2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła , 3) Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywnośc i energetycznej. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.  Term iny i sposób składania wniosków Wnioski należy składać w terminie od 08 .07.2019 r. – 2 0 .12.201 9 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) , a w przypadk u braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulamin u naboru wniosków , oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:  wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,  oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02 - 673 Warszawa z dopiskiem „ Agroenergia ” Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone . Wnioski poddawane będą ocenie na bież ąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Widoki

 • 1261 Suma odsłon
 • 896 Odsłon na stronie
 • 365 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 5 178.216.200.66
 • 10 www.powergo.pl
 • 7 178.216.200.66:8069
 • 28 powergo.pl