zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow_agroenergia

Kanał publiczny / OZE

Lista załączników do Programu Agroenergia

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

3. 3 20 . Wniosek o wydanie promesy koncesji lub promesa koncesji adekwatnej do wielkości mocy źródła lub ważna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii lub oświadczenie, że zgodnie z obowiązującym porządkiem pra wnym koncesja nie jest wymagana 2 1 . Pozwolenie wodnoprawne (dotyczy małej elektrowni wodnej) 2 2 . Wyniki pomiarów wiatrów w miejscu lokalizacji farmy wraz z obliczeniami spodziewanej produktywności farmy. W przypadku braku pomiarów wiatrów, w miejscu lokalizacji farmy, należy podać spodziewaną produktywność farmy oraz przedstawić sposób obliczeń wraz z przyjętymi założeniami (dotyczy elektrowni wiatrowych) 2 3 . Listy intencyjne lub umowy wstępne lub umowy potwierdzające dostawy substratów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Z dokumentów tych powinny wynikać ilości i ceny przyjęte do kalkulacji przychodów. Dokumenty te powinny być zawarte na co najmniej okres trwałości przedsięwzięcia lub spłaty wnioskowanej pożyczki lub oświadczenie potwierdzające możliwość pozyskania substratów we własnym zakresie, w ilości gwarantującej osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego przedsięwzięcia. (dotyczy źródeł wykorzystujących biomasę lub inne nośniki energii) 24 . Udokumentowanie zagospodarowania osadu pofermentacyjnego i odcieków w ilości przedstawionej w Studium Wykona lności, tj. listy intencyjne lub umowy wstępne lub umowy lub oświadczenie o zagospodarowaniu pofermentu na własnym areale, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty te powinny być zawarte na co najmniej okres trwałości przedsięwzięcia lub spł aty wnioskowanej pożyczki (dotyczy biogazowni) Załączniki wymagane należy załączyć zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

2. 2 13 . Udokumentowanie źródeł finansowania (jeżeli dotyczy). Należy przedstawić dokument/y potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania: a) promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne instytucje finansowe), b) umowy i/lub wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/ dotacyjnych, c) kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia), d) umowy innych pożyczek, e) inne dokumen ty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych 1 4 . Studium wykonalności, sporządzone zgodnie z „ Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW” . Dane zawarte w Studium Wykonalności powinny być zgodne z danymi podanymi przez Wnioskodawcę we wniosku i innych załącznikach do wniosku . 1 5 . Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami (w formacie *.xls) - opracowany wg wymaga ń zawartych w Instrukcji sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW dostępnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie 1 6 . W zakresie pomocy publicznej, w przypadku ubiegania się o: a) pomoc de minimis - informacje na formularzu stanowiącym odpowiedni załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (D z. U. poz. 1543) b) pomoc inną niż de minimis - informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o po moc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr poz. 238). W zależności od przeznaczenia pomocy mogą być wymagane dodatkowe załączniki . Wówczas konieczność ich załączenia określa Generator wniosku o dofinansowa nie oraz instrukcja wypełniania wniosku. 1 7 . Oświadczenie, że wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierza przystąpić do aukcji i złoży ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy OZE W pozostałych przypadkach: Udokumentowanie zbytu energii elektrycznej (listy intencyjne lub umowy wstępne lub umowy). Z dokumentów tych powinny wynikać ilości i ceny przyjęte do kalkulacji przychodów. Dokumenty te powinny być zawarte na co najmniej okres trwałości przedsięwzięcia lub spłaty wnioskowanej pożyczki 1 8 . Udokumentowanie zapewnienie odbioru energii cieplnej, m. in. umowy wstępne lub umowy. Z dokumentów tych powinny wynikać ilości i ceny przyjęte do kalkulacji przychodów. Dokumenty te powinny być zawarte na co najmniej okres trwałości przedsięwzięcia l ub spłaty wnioskowanej pożyczki (o ile dotyczy) 19 . Kopia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę całego zakresu rzeczowego wskazanego w harmonogramie rzeczowo – finansowym z potwierdzonym wpływem do organu oraz informacją o przewidywanym terminie uzyskan ia pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności (lub oświadczenie, o terminie przedłożenia nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub pierwszą wyplata środków)

1. 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Lista załączników d o wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Agroenergia Nazwa dokumentu 1. U poważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy) 2. Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające wpis w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia dz iałów specjalnych produkcji rolnej – w przypadku prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej 3. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa 4. Zaświadczenie z wł aściwej ewidencji o miejscu zameldowania, pobytu tymczasowego 5. Nakaz płatniczy podatku rolnego 6. Faktury i rachunki (zestawienie zbiorcze w podziale na część przychodową i kosztową) :  za okres bieżący (od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz,  za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzające osiągnięte przychody i poniesione wydatki . Uwaga: W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie, na wniosek NFOŚiGW, możliwe jest uzupełnienie złożonej dokumentacji o kopie faktur/rachunków za wskazany okres 7. Historia podstawowego rachunku bankowego (zestawienie obrotów):  za okres bieżący (od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz,  za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie , potwierdzające osiągnięte wpływy i wydatki 8. Decyzja z US o wysokości podatku oraz deklaracja PIT w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej (za okres bieżący) . 9. Uproszczony schemat technologiczny (całego projektu) 10 . Numer księgi wieczystej albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie gospodarstwa w który m będzie realizowane przedsięwzięcie 11 . Zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika u rzędu skarbowego o dochodach :  z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej albo zaświadczenie o braku tych dochodów,  innych niż dochody z rolnictwa albo zaświadczenie o braku tych dochodów , za okres bieżący oraz za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie 12 . Dokumenty potwierdzające uzyskane dopłaty w ramach prowadzonego gospoda rstwa

Widoki

 • 2627 Suma odsłon
 • 1892 Odsłon na stronie
 • 735 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 5 178.216.200.66
 • 78 www.powergo.pl
 • 92 powergo.pl
 • 12 178.216.200.66:8069