Zabezpieczaj ceny energii

Kanał publiczny / Rynek Energii

Firma AXPO pomaga zabezpieczeć klientom rosnące ceny energii.

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

1. 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € pa ź dziernik 17 lis to p ad 17 grudzie ń 17 stycze ń 18 luty 18 marzec 18 kwiecie ń 18 maj 18 czerwiec 18 lip iec 18 sierpie ń 18 wrz es ie ń 18 Ceny energii elektrycznej w Polsce , Niemczech i Czechach Ceny energii na rynku SPOT [EUR/MWh] Cena POL [EUR] Cena CZE [ E UR ] Cena DE U [ E UR ] Ceny energii rosn ą . Zabezpiecz je! Od pocz ą tku roku obserwujemy dynamiczne wzrosty cen z miesi ą ca na miesi ą c . Sytuacja nie dotyczy jedynie Polski, ale ca ł ej Europy. Podobne trendy mo ż na zauwa ż y ć w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Czechach. Wzrosty cen powoduje wiele czynników jak dro ż ej ą ce surowce (ceny w ę gla w Rotterdamie na 2019 wzr os ł y o ponad 30 proc. o d marcowego do ł ka) oraz wzrost cen tzw. praw do emisji CO 2 , które s ą prawie 5 razy dro ż sze ni ż w ubieg ł ym roku. Najlepsz ą metod ą na zabezpieczenie klientów przed zachodz ą cymi zmianami jest jak najszybsze podpisanie d ł ugoterminowej umowy z gwarancj ą sta ł ej ceny przez ca ł y okres jej trwania. Takie rozwi ą zanie w Axpo pozwala na bezpiecze ń stwo cenowe nawet do 2022 roku. Axpo buduje swoj ą mark ę na zaufaniu , a co za tym idzie wywi ą zywaniu si ę z ustalonych warunków umowy. W ostatnich miesi ą cach wielu sprzedawców, którzy nie zabezpieczyli swoich pozycji by ł o zm u szon ych podn ie ść ce n y dla odbior ców ko ń cowych. Axpo jako czo ł owy szwajcarski gracz na europejskim rynku energetycznym zapewnia swoim klientom gwarancj ę sta ł ej ceny podczas trwania ca ł ej umowy. Swoj ą wiarygodno ść opieramy na ponad 100 letniej tradycji i zau fan iu ponad 3 mln klientów w Europie i USA. Zatrudniaj ą c w swoich strukturach ponad 4200 pracowników gwarantujemy naszym Partnerom najwy ż sz ą jako ść us ł ug oraz bezpiecze ń stwo zarówno energetyczne i biznesowe. Axpo od ponad 100 lat gwarantuje bezpiecze ń stwo energetyczne i biznesowe Partnerom w ca ł ej Europie. www. axp o. com Full of energy 180 178 188 200 209 207 217 238 294 184 181 190 202 213 218 225 244 304 150 z ł 170 z ł 190 z ł 210 z ł 230 z ł 250 z ł 270 z ł 290 z ł 310 z ł stycze ń 18 lu t y 1 8 ma r ze c 1 8 kwiecie ń 18 ma j 1 8 cze r w ie c 1 8 lipie c 1 8 sierpie ń 18 wrzesie ń 18 ceny na rok 2019 ceny na rok 2020 Notowania energii elektrycznej na lata 2019/2020 Kontrakt BASE na TGE / B ez uwzgl ę dnienia pozosta ł ych kosztów. * *C e n a na dzie ń 18 wrze ś nia 2018

Widoki

 • 2341 Suma odsłon
 • 1766 Odsłon na stronie
 • 575 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 43 www.powergo.pl
 • 19 powergo.pl
 • 11 178.216.200.66:8069
 • 11 178.216.200.66