Ustawa z dnia 9 listopada 2018r.

Kanał publiczny / Rynek Energii

Ustawa z dnia 9listopada 2018r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

3. © Kancelaria Sejmu s. 3 / 3 03.12.2018 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

1. © Kancelaria Sejmu s. 1 / 3 03.12.2018 Dz.U. 2018 poz. 2246 U S T A W A z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm. 1 ) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5a po pkt 18 dodaje się pkt 18a – 18c w brzmieniu: „18a) ustawie o wspier aniu termomodernizacji i remontów – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspiera- niu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966); 18b) budynku mieszkalnym jednorodzinnym – oznacza to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 ); 18c) przedsięwzięciu termomodernizacyjnym – oznacza to przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termom odernizacji i remontów;”; 2) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „art. 26 i art. 26e” zastępuje się wyrazami „art. 26, art. 26e i art. 26h”; 3) w art. 21 w ust. 1: a) po pkt 129 dodaje się pkt 129a w brzmieniu: „129a) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodo- wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środo wis ka i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia: a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budow y budynku mieszkalnego jednorodzinnego – w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery;”, b) w pkt 133 wyrazy „ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomo dernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966)” zastępuje się wyrazami „ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów”; 4) po art. 26g dodaje się art. 26h w brzmieniu: „Art. 26h. 1. Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkaln ego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki ponie- sione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termo- moder nizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 2. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. 3. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. 4. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. 1 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz . 1540, 1552, 1629, 1669, 1693, 2073 , 2126, 2159, 2192, 2193, 2215 , 2242, 2244 i 2245 .

2. © Kancelaria Sejmu s. 2 / 3 03.12.2018 5. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały: 1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowis ka i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkol- wiek formie; 2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozu- mieniu Ordynacji podatkowej. 6. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. 7. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłu żej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. 8. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiąz any doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do do- chodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. 9. W przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie, o którym mowa w ust. 1, podatnik dolicza kwoty poprzednio odlicz one do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin. 10. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkal- nictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spra w gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o których mowa w ust. 1, mając na uwa dze zapewnienie poprawy efektywności energetycznej przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz ich wpływ na poprawę jakości powietrza.”. Art. 2. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z późn. zm. 2 ) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewi- dencj onowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 – 3b ustawy o podatku dochodo- wym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 i art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odli- czone od dochodu lub nie zostały zali czone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o po- datku dochodowym. 2. W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio prze - pisy art. 9 ust. 3 – 3b, art. 26 ust. 5 – 7h, 13b, 13c i 15 oraz art. 26h ust. 2 – 9 ustawy o podatku dochodowym, a także prze- pisy wydane na podstawie art. 26h ust. 10 tej ustawy.”; 2) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11 i art. 13, z zastrzeżeniem art. 26h ust. 6 ustawy o podatku dochodowym.”. Art. 3. 1. Odliczenie, o którym mowa w art. 26h ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się również do przedsięwzięcia termomo dernizacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i re- montów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966) rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie zakończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie określonym w art. 26h ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odliczeniu podlegają wydatki zgodnie z art. 26h ustawy zmienianej w art. 1, poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjneg o w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływa okres określony w art. 26h ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się od powiednio do odliczenia wydatków określonych w art. 26h ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dokonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 4. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w br zmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 201 7 r. poz. 2175 oraz z 2018 r. poz. 650, 1291, 1629 , 2126, 2159 i 22 44 .

Widoki

 • 1136 Suma odsłon
 • 788 Odsłon na stronie
 • 348 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 4 powergo.pl
 • 5 178.216.200.66
 • 9 178.216.200.66:8069
 • 34 www.powergo.pl