Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Kanał publiczny / Rynek Energii

Ministerstwo Energii opublikowało nowy projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji, który wprowadzi nowy system wsparcia zastępujący obowiązujący do końca 2018 r. mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia.

Od 2019 roku ten system mają zastąpić aukcje, a koszty zostaną przeniesione na odbiorców w postaci nowej opłaty kogeneracyjnej, doliczanej do ich rachunków.

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

22. 22 3) 0,84 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większyc h niż 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 4) 0,92 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 5) 1,00 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 6) 0,40 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 7) 0,55 dla znaczn ie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 8) 0,70 dla znacznie zmo dernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 9) 0,85 dla znacznie zmoderniz owanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 10) 1,00 dla znacznie zmodernizowany ch jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 11) 0,60 dla znacznie zmodernizowanych j ednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych

68. 68 Rozdział 6 Zasady kształtowania zapot rzebowania na energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji oraz sposób obliczania ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Art. 56. 1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 październi ka każdego roku: 1) maksymalną ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną w kolejnym roku kalendarzowym; 2) maksymalną wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o które j mowa w pkt 1, w kolejnym roku kalendarzowym , w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3) maksymalną moc zainstalowaną elektrycz ną nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, może uzyskać premię gwarantowaną w danym roku kalendarzowym; 4) jednostkową wysokość premii gwaran towanej, w złotych za 1 MWh, dla nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7, w kolejnym roku kalendarzowym; 5) maksymalną ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną w kolejnym roku kalendarzowym; 6) maksymalną wartość premii kogeneracyjnej indywidua lnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt 5, w kolejnym roku kalendarzowym; 7) maksymalną wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, w kolejnym roku kalendarzowym, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

85. 85 4. Polskie Centrum Akredytacji przekazuje, na wniosek Prezesa URE, wykaz akredyto wanych jednostek, które zatrudniają osoby o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz gwarantują niezależność w przygotowaniu wyników badań, o których mowa w ust. 3, a także przekazuje informacje o jednostkach, którym udzielono ak redytacji, ograniczono zakres akredytacji, zawieszono lub cofnięto akredytację. 5. Obowiązek złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wytwórcy energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, który nie uczestniczy w systemie wsparcia, o którym mowa w rozdziale 3 – 5 i 9. Art. 78. 1. Po weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 77 ust. 1 i 2, Prezes URE wydaje decyzję o rzeczywistej ilości: 1) energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji, o które j mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, 2) wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z pozostałych jednostek kogeneracji – co do której wytwórca uprawniony był do otrzymywania premii kogeneracy jnej albo premii gwarantowanej, albo premii gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, w danym roku kalendarzowym, ale nie większej niż ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wskazanych w ofercie złożonej w auk cji albo naborze, albo we wniosku o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej, albo we wniosku o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej, dla danego roku kalendarzowego. 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest natychmiast wykonalna. Art. 79. Prezes URE może żądać przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń składanych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 18 ust. 3 i 4, art. 21 ust. 3, art. 24 ust. 3 pkt 3 – 6, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 3 pkt 3 – 10, art. 37 ust. 2 pkt 5 – 14, art. 39 ust. 3 pkt 3 – 6, art. 44 ust. 3 pkt 4 – 7 oraz ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 7 – 13 i art. 52 ust. 3 pkt 3 – 7, oraz spełnienia warunków określonych w art. 27 ust. 1 i art. 51 ust. 1, odpowiednio w przypadku wytwórcy uprawnionego do otrzymywania premii kogeneracyjnej lub premii gwarantowanej, lub premii gwarantowanej indywidualnej, lub premii kogeneracyjnej indywidualnej.

24. 24 3. Przedmiotem aukcji jest premia kogeneracyjna za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kog eneracji wytworzonej w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, w terminie: 1) 48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji – w przypadku jednostki opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1, 2) 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji – w przypadku jednostki opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2 – 4 – która osiągnie jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarz anej energii. 4. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 24 ust. 4 lub 5: 1) nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej – premia kogeneracyjna dotyc zy całej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który wygrał aukcję, lecz nie przewyższającą ilości energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce przy założen iu, że jednostka ta pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cosφ = 0,9; 2) mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepło wniczej – premia kogeneracyjna dotyczy wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który wygrał aukcję, w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego wytworzonego w je dnostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej. 5. W przypadku gdy określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2, maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać o bjęta premią kogeneracyjną w danym roku kalendarzowym i maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej energii, nie zostanie wykorzystana, Prezes URE może przeprowadzić w danym roku kolejną aukcję. 6. W aukcji przeprowadzanej przez Prezesa URE może wziąć udział wytwórca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 17.

52. 52 b) po dokonaniu modernizacji, potwierdzoną pr zez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji; 2) każdorazowo składa do operatora rozliczeń wniosek o wypłatę premii gwarantowanej indywidual nej; 3) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku, o którym mowa w pkt 2, informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o: a) lokalizacji jednostki kogeneracji, mocy zainstalowanej elektrycznej tej jednostki oraz mi ejscu jej przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określonym w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie, b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia gwarantowana in dywidualna. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wniosek; 3) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1, art. 11 pkt 1 i art. 36 ust. 2; 4 ) wartość premii gwarantowanej indywidualnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i wysokości premii gwarantowanej indywidualnej, wskazanej w decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3; 5) wyrażoną w procenta ch ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej, w okresie rozliczeniowym; 6) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona w okresie rozliczeniowym , kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca składa w terminie 45 d ni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

98. 98 której mowa w art. 96 ust. 1, oraz opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wyrażonej w procentach”; 3) w art. 54: a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 1 oraz art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,”, b) w pkt 2 w oświadczeniu pkt 2 otrzymuje brzmien ie: „2) znane mi są i spełniam warunki określone w art. 53 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, oraz w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.”; 4) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmien ie: „ 1. Odbiorca przemysłowy, który nie przekazał Prezesowi URE w terminie informacji oraz oświadczenia, o których mowa w art. 54, podał w tej informacji nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd dane lub skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i art. 96 ust. 2, a także z uprawnienia, o którym mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, nie spełniając określonych w ty ch przepisach warunków lub został wpisany do wykazu, o którym mowa w art. 52 ust. 4, nie spełniając wymagań, o których mowa w art. 52 ust. 6, nie może skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 53 ust. 1 i art. 96 ust. 2, oraz z uprawnienia, o którym mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, przez okres 5 lat od zakończenia roku, którego dotyczył obowiązek, o którym mowa w art. 52 ust. 1.”; 5) w art. 73 w ust. 3a: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) pkt 2 – 4a i 8 – 14;”, b) pkt 3 otrzy muje brzmienie: „3) pkt 1, 1a, 6, 6a, 7 i 7a;”; 6) w art. 77: a) w ust. 5: – po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

84. 84 6) określenie, na podstawie pomiarów do konanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych, danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej oraz wprowadzonej do sieci i sprzedanej, 7) określenie okresu, w którym została wytworzona energia elektryczna w wysokosprawnej ko generacji, 8) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności d la wytwarzania rozdzielonego, 9) określenie wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii, 10) określenie ilości ciepła użytkowego w kogeneracji, z podziałem na sposoby jego wykorzystania, 11) określe nie ilości wytworzonej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracji, 12) określenie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostało wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej – dotyczące jednostki kogeneracji za okres poprzedniego roku kalendarzowego, określone na podstawie rzeczywistej średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58; do sprawozdania należy dołączyć schemat zespołu urządzeń wchodzących w skład jednostki kogeneracji. 2. W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, potwierdzen ie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji. 3. Wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w ust. 1, wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przekazuje Prezesowi URE opinię akredyto wanej jednostki, o której mowa w ust. 4, sporządzoną na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy dla danej jednostki kogeneracji, stwierdzającą prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku, o którym mowa w art. 24 ust . 2 pkt 2, art. 31 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 2 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2, dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym.

104. 104 C sk – cena referencyjna obowiązująca na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, o których mowa odpowiednio w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a , 8a, 9a lub 10a, C bk – cena referencyjna obowiązująca na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dla instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, o których mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 lub 10. 7. Prawo, o którym mowa w ust. 6, przysługuje wytwórcy za okres: 1) od dnia 1 stycznia 2019 r. – w przypadku instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy, w których energia elektryczna została wytworzona w wyso kosprawnej kogeneracji po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 2019 r.; 2) od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – w przypadku instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy, w których energia ele ktryczna została wytworzona po raz pierwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.”. Art. 98. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9) w art. 63: 1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wynagrodzenie za wykonywanie obowiązku mocowego dla jednostki rynku mocy wytwórczej, w skład której wchodzi jednostka fizyczna będąca jednostką kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. ...), koryguje się w związku z otrzymywaniem: 1) premii gwarantowanej albo 2) premii gwarantowanej indywidualnej, albo 3) premii kogeneracyjnej, albo 4) premii kogeneracyjnej indywidualnej – w rozumieniu tej ustawy.”; 2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

37. 37 zakończeniu miesiąca, dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1. Art. 27. 1. Przed dniem złożenia pierwszego wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE: 1) dokumenty potwierdzające, że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji; 2) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającą: a) dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biog azu rolniczego, b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3 , c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji. 2. W przypadku: 1) pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 – Prezes URE, w drodze decyzji, potwierdza uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej; 2) braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy z przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia wymagań umożliwiają cych zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektrycznej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji lub nie spełnia warunków znacznej modernizacji, lub wysokość premii kogeneracyjnej wynikająca z oferty jest wyższa niż wysokość premii kogeneracyjnej wynikająca z przyjętej, w odniesieniu do jednostki kogeneracji,

50. 50 a) dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogenerac ji w pierwszym roku kalendarzowym po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 – w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji, b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji w odniesieniu do wartości koszt ów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3, c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji; 14) dokumenty potwierdzające, że urządzenia zamontowane w czasie modernizacji jednostki kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce kogeneracji; 15) podpis wytwórcy. 3. Prezes URE, po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2, z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 6 ust. 2 – 5, w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydaje decyz ję o dopuszczeniu do systemu premii gwarantowanej indywidualnej dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym roku kalendarzowym. 4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, zawiera w szczególności wskazanie: 1) daty zakończenia okresu wsparcia, z uwzględnieniem art. 6 ust. 2 – 5; 2) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej na całą wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji – w przypadku, o którym mowa w a rt. 36 ust. 2 pkt 1, albo 3) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej na proporcjonalny udział wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2; 4) wysokości premii gwarantowanej indywidualnej obliczonej w sposób określony w art. 38.

108. 1 08 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, lub pier wszy wniosek, o którym mowa w art. 37 ust. 1, dla tej jednostki kogeneracji, w terminie 60 dni po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo po u zyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego. 3. W przypadku wytwórcy, o którym mowa w ust. 1, okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1, wynosi 15 lat, przy czym ten o kres liczy się od pierwszego dnia po dniu uzyskania decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, albo decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2037 r. 4. W przypadku wytwórcy, o którym mowa w ust. 1, okres wsparci a dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1, wchodzącej w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz dla jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mni ejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po d niu uzyskania decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w ma łej instalacji albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2037 r. 5. Wytwórca, który wytworzył po raz pierwszy energię elektryczną po dniu 31 grudnia 2018 r., w jednostce kogenerac ji, dla której przed dniem 1 stycznia 2019 r. nie uzyskał stwierdzenia, o którym mowa w art. 43 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, w odniesieniu do tej jednostki kogeneracji, dla której rozpoczęcie prac nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2019 r., nie może uzyskać wsparcia na zasadach określonych w rozdziałach 3 – 5. 6. W przypadku gdy wytwórcy, o którym mowa w ust. 5, została wydana decyzja o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1, albo decyzj a o dopuszczeniu, o której

8. 8 Rozdział 2 Zasady uczestnictwa w syst emie wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Art. 4. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejs zej niż 50 MW lub w znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, może uzyskać wsparcie na zasadach określonych w rozdziale 3. 2. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektr ycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu rozstrzygnięcia aukcji: 1) wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego , o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwan ego d alej „rejestrem wytwórców biogazu rolniczego” – w przypadku nowej jednostki kogeneracji, 2) wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uz yskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego po zakończeniu znacznej modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2048 r. 3. Przez zakończ enie znacznej modernizacji rozumie się dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 127 6, 1496 , 1669 i 2245 ), zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”, lub pozwolenia na eksploatację urządzenia technicznego, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351 i 1356 ), zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. Art. 5. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w:

35. 35 2) każdorazowo składa wniosek do operatora rozliczeń o wypłatę premii kogeneracyjnej za energię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzoną do sieci i sprzedaną; 3) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku, o którym mowa w pkt 2, informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o: a) lokalizacji i mocy zainstalowanej elektrycznej jednostki kogeneracji oraz miejscu przyłączenia tej jedno stki do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określonych w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie, b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wpłacana premia kogeneracyjna, c) potwierdzeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wn iosek; 3) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1, art. 11 pkt 1 oraz art. 16 ust. 4; 4) wartość premii kogeneracyjnej skorygowanej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i wysokości premii kogeneracyjnej, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3, skorygowanej o uzyskaną pomoc inwestycyjną; 5) wyraż oną w procentach ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej zgodnie z art. 16 ust. 4, w okresie rozliczeniowym; 6) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która został a zaoszczędzona, w okresie rozliczeniowym, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; 7) podpis albo kwalifikowany pod pis elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu wytwórcy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca przekazuje w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.

101. 101 wytwórcę, właściwego sprzedawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wytwórca albo właściwy sprzedawca zobowiązany, jest obowiązany do rozliczenia nienależnie wypłaconej pomocy publicznej z przyszłym ujemnym saldem, w kolejnych okresach rozliczeniowych, w wysokości stanowiącej różnicę po między uzyskaną pomocą, a pomocą, którą uzyskałby wytwórca, w przypadku gdyby instalacja tego wytwórcy stanowiła instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 lub 10.”; 8 ) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu: „ Rozdzi ał 10a Przepisy epizodyczne Art. 184a. 1. Wytwórca energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujący wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektryczn ej, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 72, rozstrzygniętą przed dniem 1 stycznia 2019 r. może w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. złożyć deklarację, o której mowa w art. 70b ust. 1, w przypadku gdy jego instalacja stanowi instalację, o k tórej mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a, 9a lub 10a. 2. W przypadku uzyskania przez wytwórcę, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenia, o którym mowa w art. 70b ust. 8, prawa i obowiązki tego wytwórcy wynikające ze złożenia oferty, która wygrał a aukcję, wygasają z końcem kwartału następującego po kwartale, w którym wytwórca uzyskał to zaświadczenie. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wytwórca rozpoczyna sprzedaż niewykorzystanej energii elektrycznej na zasadach określonych w art. 70a ust. 1 lub 2, z początkiem drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym wytwórca uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, a w przypadku instalacji planowanej do uruchomienia, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zamknięcia sesji aukcji, o której mowa w ust. 1. Art. 184b. 1. Wytwórca, o którym mowa w art. 70a ust. 1 lub 2, który do dnia 1 stycznia 2019 r. uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 70b ust. 8, może,

56. 56 a) wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycz nej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, albo b) zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, c) wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji d o sieci ciepłowniczej, albo d) zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej; 2) schematu jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej; 3) ostatecznego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej jednostki kogeneracji lub planowanej znacznej modernizacji jednostki kogeneracji, jeżeli jest ono wymagane na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane; 4) harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznej moderniz acji jednostki kogeneracji; 5) opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę, o której mowa w art. 77 ust. 4, w okresie 6 miesięcy przed dniem jego złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej, w planowanej lokalizacji w odniesieniu do jednostki kogeneracji , o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, i opalanej paliwem stałym, spełnienie następujących warunków: a) brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, udokumentowan y przedstawioną odmową wydania warunków przyłączenia do sieci przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora przesyłowej gazowej oraz b) brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą stwierdzony na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz c) prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do zasilenia prz ez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów ciepłowniczych, możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę jedn ostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo

57. 57 energetyczne, oraz wskaźnika referenc yjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy. 5. Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 3, w dniu ich złożenia, nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 6. Do wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawne j kogeneracji, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się. 7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpa trzenia. Art. 45. 1. Prezes URE wydaje decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze albo o odmowie dopuszczenia do naboru, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o to dopuszczenie. 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ważna 18 miesięcy o d dnia jej wydania, nie dłużej jednak niż najkrótszy termin ważności dokumentu, o którym mowa w art. 44 ust. 4 pkt 1 lit. a i c i pkt 3. Art. 46. 1. Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż 90 dni przed dniem jego rozpoczęcia. 2. Ogłoszenie o naborze zawiera: 1) oznaczenie naboru; 2) godziny otwarcia i zamknięcia naboru; 3) wskazanie maksymalnej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż objęta b ędzie premią kogeneracyjną indywidualną i maksymalnej wartości premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z tej ilości, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza t erytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W naborze mogą wziąć udział wytwórcy:

30. 30 4) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie; 5) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracj i do publicznej sieci ciepłowniczej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie; 6) wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej zg odnie z art. 16 ust. 4; 7) zobowiązanie uczestnika aukcji: a) że do budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostaną wykorzystane wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce po jej wybudowaniu lub znacznej modernizacji, b) do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogene racji w terminie: – 48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji – w przypadku jednostek opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1, – 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia aukcji – w przypadku jednostek opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2 – 4, c) do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu największego udziału rodzaju paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 5, który stanowił podstawę do przyjęcia wartości referencyjnej dla danej jednostki, na poziomie nie mniejszym niż ws kazanym w ofercie; 8) określenie przewidywanej wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji; 9) określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3 ; 10) oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1

21. 21 Rozdział 3 Zasady uczestnictwa w a ukcyjnym systemie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji Art. 15. 1. Wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w art. 4 ust. 1, może przystąpić do aukcji na premię kogeneracyjną, zwanej dalej „aukcją”. 2. Premię kogenerac yjną wypłaca operator rozliczeń. 3. Dla potrzeb przeprowadzenia aukcji ustala się wartości referencyjne, które odpowiadają maksymalnej wysokości premii kogeneracyjnej, w złotych za 1 MWh, która może być złożona w ofercie przez uczestnika aukcji w odniesien iu do energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej. 4. Wartość referencyjna dla wytwórcy, o którym mowa w art. 8, wynika z określenia największego udziału rodzaju paliwa, o którym mowa w ust. 5, zużywane go w jednostce kogeneracji. 5. W celu wskazania największego udziału rodzaju paliwa, wytwórca ustala w jednostce kogeneracji część energii elektrycznej odpowiadającej udziałowi energii chemicznej dla: 1) paliwa gazowego, 2) paliwa stałego, 3) biomasy, 4 ) paliw innych niż wymienione w pkt 1 – 3 – w energii chemicznej paliw zużywanych do wytwarzania energii ogółem, obliczoną na podstawie rzeczywistych wartości opałowych tych paliw. 6. Wartości referencyjne dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji wynikają z korekty odpowiednich wartości referencyjnych nowych jednostek kogeneracji o następujące współczynniki: 1) 0,68 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych m odernizacji większych niż 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 2) 0,76 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 1, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacj i większych niż 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji;

45. 45 wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 8 – w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1; 6) wartość premii gwarantowanej , stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 9 – w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2; 7) wartość premii gwarantowanej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 4, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 10 – w przypadku istniejącej małej jednostki kogeneracji; 8) wartość premii gwarantowanej skorygowanej o wartość uzyskanej pomocy inwestycyjnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 4, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach wyd anych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 4 – w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji; 9) wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej, dla okresu rozliczeniowego, zgodnie z art. 29 ust. 2; przepisu nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 7 i 8; 10) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona, w okresie rozliczeniowym, kwalifikującej do uznania energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, oblic zonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca składa w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 5. Dopuszcza się możliwość złożenia w niosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres więcej niż jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy. 6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w us t. 2 pkt 2, w terminie, o którym mowa w ust. 4 lub 5, wytwórca traci prawo do wypłaty premii gwarantowanej za dany okres rozliczeniowy.

36. 36 5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o k tórym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres więcej niż jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w terminie 45 dni po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy. 6. Niezłożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie wskazanym w ust. 4 lub 5, lub nieprzekazanie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, powoduje utratę prawa do wypłaty premii kogeneracyjnej za dany okres rozliczeniowy. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, operator sieci elektroenergetyczne j, do której przyłączona jest jednostka kogeneracji, potwierdza datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w danej jednostce kogeneracji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wytwórcy o jej potwierdzenie. Art. 25. Informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz wnioski, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, składane w postaci elektronicznej w związku z rozliczaniem premii kogeneracyjnej, o której mowa w art. 24 ust. 1, mogą zostać przekazane za pośrednictwem formularza elektroniczn ego udostępnionego przez operatora rozliczeń. Art. 26. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych w okresie rozlicze niowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58. 2. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, metodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji i określ onej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych na zaciskach: 1) generatora; 2) ogniwa paliwowego. 3. Wysokość premii kogeneracyjnej, do wypłaty której wytwórcy nabyli prawo, podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 4. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączo na jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po

67. 67 urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58. 2. Dopuszcza się określenie ilości wytworzonej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, m etodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji i określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych na zaciskach: 1) generatora; 2) ogniwa paliwowego. 3. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jednostka kogeneracji jest przyłączona, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1. 4. Wysokość premii kogeneracyjn ej indywidualnej, do której wypłaty uprawnienie nabyli wytwórcy, podlega corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa GUS, ogłoszonym w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Art. 55. 1. Wytwórca, który wygrał nabór, jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji: 1) w ujęciu miesięcznym dotyczącej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprow adzonej do sieci i sprzedanej w danym miesiącu, wyrażonej w kWh, z uwzględnieniem wskazania daty wprowadzenia tej energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej; 2) potwierdzają cej, wyrażoną w procentach, ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej w stosunku do ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji; 3) potwierdzającej spełnienie jednostkowe go wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji. 2. Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 1. 3. Operator rozlicz eń, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, wpłaca wytwórcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, należną kwotę premii kogeneracyjnej indywidualnej.

70. 70 1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne fun kcjonowania jednostek kogeneracji; 2) koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym jednostka kogeneracji korzysta z systemu wsparcia; 3) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i bud owy jednostki kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 4) założenia dotyczące technicznych warunków pracy jednostki kogeneracji, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej, współczynniki wykorzystania dostępnej mocy elektrycznej, wspó łczynniki zużycia wytworzonej energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci; 5) przewidywane kształtowanie się cen paliw oraz jednostkowe ceny uprawnień do emisji dwu tlenku węgla; 6) koszty kapitału własnego wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. 4. Maksymalna ilość i wartość , o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jed nostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi nie więcej niż 5% maksymalnej tych ilości i wartości . 5. Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii informację o prognozie w zakresie danych, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 – 4, na okres dwóch następujących po sobie lat kalendarzowych, licząc od drugiego roku następującego po roku, w którym i nformacja o tej prognozie miała zostać ogłoszona. Art. 57. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych wskazanych w art. 37 ust. 2 pkt 12 i art. 47 ust. 3 pkt 10, a ta kże sposób wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w szczególności sposób uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej, biorąc pod uwagę dopuszczalną wysokość pomocy publicznej, politykę energety czną państwa, ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, wielkość minimalnego poziomu pomocy publicznej w jednostkach kogeneracji oraz uzasadnione technicznie i eko nomicznie możliwości wykorzystania krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji.

99. 99 „1a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii ele ktrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;”, – po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;”, – po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokos prawnej kogeneracji;”, – pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 1, 2 i 3 do wytwarzania energii elektrycznej;”, – po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2a i 3a do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;”, – po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmie niu: „6a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;”, – po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;”, – po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) o łącznej mocy zainstalowanej e lektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk

54. 54 wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej; 2) potwierdzającej, wyrażoną w procentach, ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprow adzonego do publicznej sieci ciepłowniczej w stosunku do ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji; 3) potwierdzającej spełnienie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej en ergii w jednostce kogeneracji. 2. Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 1. 3. Operator rozliczeń, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia je go otrzymania, wypłaca wytwórcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, należną kwotę premii gwarantowanej indywidualnej. Art. 43. 1. Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza nabór na premię kogeneracyjną indywidualną, nie rzadziej niż raz w roku, dla którego wartość określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5 wynosi więcej niż 0. 2. Przedmiotem naboru jest premia kogeneracyjna indywidualna za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w jednostce ko generacji, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1: 1) opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 1 – wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej w terminie 48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru, 2) opalanej paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2 – 4 – wybudowanej lub znacznie zmodernizowanej w terminie 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru – która osiągnie jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii. 3. W przypadku gdy maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 5, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną w danym roku kalendarzowym i maksymalna wartość prem ii kogeneracyjnej indywidualnej, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 6, wynikająca z tej energii nie zostanie wykorzystana, Prezes URE może przeprowadzić w danym roku kolejny nabór. 4. W naborze przeprowadzanym przez Prezesa URE może wziąć udział wytwórca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, którego jednostka kogeneracji, spełniająca warunki, o których mowa w art. 17, zlokalizowana jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

64. 64 do jednego grosza, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo 3) wskazanie przyczyn unieważnienia naboru. Art. 51. 1. Przed dniem złożenia wniosku o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej, o którym mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE : 1) dokumenty potwierdzające, że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji, zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji; 2) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającą: a) dane dotyczące możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwe stycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3, c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgl a na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji. 2. W przypadku: 1) pozytywnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 1 – Prezes URE, w drodze decyzji, potwierdza prawo wytwórcy do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej; 2) braku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub w przypadku gdy z przedstawionych dokumentów wynika, że jednostka kogeneracji nie spełnia wymagań umożliwiających zakwalifikowanie wytwarzanej energii elektryczn ej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej jako wytworzonej z wysokosprawnej kogeneracji lub nie spełnia warunków znacznej modernizacji, lub zainstalowane w trakcie budowy lub znacznej modernizacji urządzenia nie zostały wyprodukowane

20. 20 oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 10 albo w art. 30 ust. 3 pkt 14, przeliczoną zgodnie z ust. 3, I p – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, zawartą w ofercie, o której mowa w art. 21 us t. 1, albo co do której wytwórca zobowiązał się we wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, do sprzedaży albo wytworzenia, pomniejszoną o ilość energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w ramach aukcji albo w związku z przyznaną premią gwarantowaną do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym udzielono pomocy inwestycyjnej PI; w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji, znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego, przyjmuje się ilość energii elektrycznej wytwor zonej w danej jednostce. 8. O wysokości nowej premii kogeneracyjnej skorygowanej albo nowej premii gwarantowanej skorygowanej (C sn ), o której mowa w ust. 7, wytwórca powiadamia operatora rozliczeń, w terminie wskazanym w ust. 7. 9. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, którego oferta wygrała aukcję albo któremu przyznano premię gwarantowaną, przekazuje Prezesowi URE, w całym okresie wsparcia, w terminie 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego, oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy inwestycyjnej , o której mowa w ust. 1, w poprzednim roku kalendarzowym, albo oświadczenie o wartości tej pomocy, przeliczon ej zgodnie z ust. 3, zawierające datę jej udzielenia oraz wskazanie podmiotu udzielającego tej pomocy inwestycyjnej. 10. Zmiana wartości udzielonej pomocy inwestycy jnej , o której mowa w ust. 1, uwzględnionej przy obliczaniu premii kogeneracyjnej skorygowanej albo premii gwarantowanej skorygowanej, o której mowa w ust. 5 i 7, polegająca na obniżeniu wartości tej pomocy, nie powoduje zmiany wysokości tych premii. 11. W przypadku wytwórców, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio. 12. W przypadku wytwórców, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, przepisy ust. 1 – 3 oraz 7 – 10 stosuje się odpowiednio.

40. 40 3) dokumenty potwierdzające moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji, a w przyp adku jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 – dodatkowo dokumenty potwierdzające łączną moc zainstalowaną elektryczną źródła; 4) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroe nergetycznej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie; 5) schemat źródła ze wskazaniem urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w tym wyodrębnionych jednostek kogeneracji, oraz urządzeń i instalacji służący ch do wyprowadzenia mocy, wchodzących w skład tego źródła, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia tego źródła do sieci elektroenergetycznej – w przypadku jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3; 6) s chemat jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej; 7) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w podziale na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażoną w MWh, i wysokość premii gwarantowanej, wyrażoną w złotyc h za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, za jaką wytwórca zobowiązuje się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać tę energię, z uwzględnieniem art. 29 ust. 2, lub w przypadku wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lub ust. 7 i 8, wyłącznie wytworzyć tę energię; 8) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do publicznej sieci ciepłowniczej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie; przepisu nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, chyba że ciepło z tych jednostek dostarczane jest do publicznej sieci ciepłowniczej; 9) wskazanie p rocentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej zgodnie z art. 29 ust. 2; przepisu nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jed nostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, chyba że ciepło z tych jednostek dostarczane jest do publicznej sieci ciepłowniczej; 10) określenie wszystkich rodzajów paliw zużywanych w jednostce kogeneracji; 11) informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji:

59. 59 7) zobowiązanie uczestnika naboru: a) że do budowy nowej jednostki kogeneracji albo znacznej modernizacji jednostki kogeneracji zostaną wykorzystane wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy, przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej po zakończeniu znacznej modernizacji, b) w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 8, do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu droższego spośród paliw, o których mowa w art. 15 ust. 5, na poziomie nie mniejszym niż wskazanym w ofercie; 8) wskazanie procentowego udziału ciepła uż ytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej, zgodnie z art. 36 ust. 2; 9) zobowiązanie uczestnika naboru do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji: a) w terminie 48 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru – w przypadku wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 p kt 1, b) w terminie 60 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru – w przypadku wytwórców energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 pkt 2 – 4; 10) dane techniczne i ekonomiczne , w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa zamknięte lata obrotowe oraz prognozowane przychody i koszty prowadzonej działalności, umożliwiające wyznaczenie wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej; 11) określenie przewidywa nej wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, jednak na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji; 12) oświadczenie, o następującej treści: „ Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszyweg o oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z

87. 87 terminie 30 dni od dnia z akończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wnioskiem. 3. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera: 1) oznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej z w ysokosprawnej kogeneracji; 2) określenie lokalizacji, rodzaju, łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej i cieplnej jednostki kogeneracji, w której została wytworzona energia; 3) dane dotyczące ilości wprowadzonej do sieci energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji; 4) wskazanie: a) okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii, b) rodzaju i średniej wartości opałowej paliw, z których została wytworzona energia elektryczna i ciepło w jednostce kogeneracji, oraz ilości tych paliw ustalone na podstawie pomiarów do konanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych, c) ilości ciepła użytkowego w kogeneracji określonej na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych, z podziałem na sposoby jego wykorzystania, or az ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracji, d) ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona, kwalifikująca do uznania energii elektrycznej za wytworzon ą w wysokosprawnej koge neracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości dla wytwarzania rozdzielonego; 5) wskazanie, czy jednostka kogeneracji określona we wniosku korzystała z mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w tej jednostce; 6) oznaczenie daty oddania jednostki kogeneracji do eksploatacji lub oznaczenie daty zakończenia modernizacji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji lub małej jednostki kogeneracji. 4. Do wydawania gwarancji pochodzenia oraz innych dokumentów potwier dzających wydanie gwarancji pochodzenia stosuje się odpowiednio przepisy

96. 96 1) premii gwarantowanej – w odniesieniu do nowej małej jednostki kogeneracji i znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 7; 2) premii kogeneracyjnej indywidualnej – w odniesieniu do jednostek, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 7. 10. Wytwórca energii elektrycznej, który nie uzyska s twierdzenia, o którym mowa w ust. 9, dla inwestycji, o której mowa w ust. 7, nie może złożyć wniosku do Prezesa URE o dopuszczenie do : 1) systemu premii gwarantowanej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 7 – w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji i znacznie zm odernizowanej małej jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej w tej jednostce; 2) udziału w naborze – w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy wymie nionej w ust. 7, dla energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z tej jednostki.”; 9 ) w art. 45: a) po ust. 1d dodaje się ust. 1da w brzmieniu: „1da. W kosztach działalności przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyła niem lub dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględnia się koszty wprowadzenia i pobierania opłaty, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji .”, b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Płatnik, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, uwzględnia w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego opłatę, o której mo wa w art. 60 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, ustalaną na podstawie stawki, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, obowiązującej w danym roku. Opłata, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług stanowi u płatnika, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1da, podstawę opodatkowania świadczonych przez niego usług w rozumieniu art. 29a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.”;

27. 27 5) opinii sporządzonej przez akredytowaną jednostkę, o której mowa w art. 77 ust. 4, w okresie 6 miesięcy przed dniem jej złożenia do Prezesa URE, potwierdzającej w planowanej lokalizacji, w odniesieniu do nowej jednost ki k ogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednost ki kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, i opalan ych paliwem stałym, spełnienie następujących warunków: a) brak możliwości zasilania tej jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, na podstawie przedstawionej odmowy przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora sieci przesyłowej gazowej wydania warunków przyłączenia do sieci oraz b) brak technicznego lub ekonomicznego u zasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą, na podstawie analizy, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, oraz c) prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej b ądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów ciepłowniczych – możliwość oferowania w plan owanej lokalizacji przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energ etyczne, oraz wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy; 6) dokumentu potwierdzającego przewidywaną wielkość jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji. 5. O kres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 3, w dniu ich złożenia, nie może być krótszy niż 6 miesięcy. 6. Do wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokali zowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów ust. 4 i 5 nie stosuje się. 7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 4, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie

23. 23 niż 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 12) 0,68 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 13) 0,76 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogenerac ji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 14) 0,88 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o któ rych mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji; 15) 1,00 dla znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, o których mowa w ust. 7 pkt 4, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji. 7. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji: 1) opalanych paliwami gazowymi, 2) opalanych paliwami stałymi, 3) opalanych biomasą, 4) innych niż wymienione w pkt 1 – 3 – biorąc pod uwagę istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania jednostek k ogeneracji, koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym jednostka kogeneracji korzysta ze wsparcia. Art. 16. 1. Prezes URE ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz w roku. 2. Aukcję przeprowadza się z wykorzystaniem internetowej platformy aukcyjnej albo w formie pisemnej. Sesja aukcji trwa nie krócej niż 3 dni i nie dłużej niż 10 dni.

43. 43 3) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej na proporcjonalny udział wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2, w odniesieniu do wytwórcy energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, albo 4) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej na całą wytworzoną energię elektryczną w wysokos prawnej kogeneracji – w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8; 5) rodzaju paliw, o których mowa w art. 15 ust. 7, wykorzystywanych w jednostce kogeneracji. 6. Prezes URE przekazuje operatorowi rozliczeń dane wytwórcy, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w ust. 4. 7. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 8. Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia dopuszczenia, o którym mowa w ust. 4, w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ustawie, w szczególności gdy: 1) wytwórca lub jednostka kogeneracji, do której wytwórca posiada tytuł prawny nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2; 2) wytwórca nie jest uprawniony do wy płaty premii gwarantowanej na podstawie art. 5; 3) wytwórca złożył wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej po terminie wskazanym w ust. 2. Art. 31. 1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, występuje do operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wypłatę premii gwarantowanej. 2. W celu uzyskania wypłaty premii gwarantowanej uprawniony wytwórca: 1) jednorazowo przekazuje do operatora rozliczeń informację o dacie w ytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji: a) potwierdzoną wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji – w przypadku istniejącej jednostki kogeneracji lub istniejącej małej jednostki kogeneracji, albo

65. 65 w okresie 60 miesięcy prz ed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji – Prezes URE, w drodze decyzji, stwierdza utratę przez wytwórcę prawa do wypłaty premii kogeneracyjnej indywidualnej. 3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest natychmiast wykonalna. Art. 52. 1. Wytwórca, który wygrał nabór występuje do operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej. 2. W celu uzyskania wyp łaty premii kogeneracyjnej indywidualnej wytwórca: 1) jednorazowo przekazuje do operatora rozliczeń, w terminie 30 dni od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub wytworzenia po raz pierwszy energii elektryczn ej po zakończeniu znacznej modernizacji, informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy tej energii, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej; 2) każdorazowo składa wniosek do operatora rozliczeń o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej; 3) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku, o którym mowa w pkt 2, informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o: a) lokalizacji jednostki k ogeneracji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej i miejscu przyłączenia tej jednostki do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określonym w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie, b) numerze r achunku bankowego, na który ma być wypłacana premia kogeneracyjna indywidualna, c) potwierdzeniu, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedzi by wytwórcy; 2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wniosek; 3) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla o kresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1, art. 11 pkt 1 oraz art. 36 ust. 2;

81. 81 Art. 71. 1. Środki uzyskane z opłaty kogeneracyjnej oraz środki, o których mowa w art. 70 ust. 1, nie stanowią przychodu operatora rozliczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki przekazane przez operatora rozliczeń na rzecz wytwórców energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z ustawą oraz wydatki i koszty finansowane ze środków, o których mowa w ust. 1, nie stanowią u operatora rozliczeń kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym o d osób prawnych. 3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego tworzy rezerwę, w ciężar kosztów, do wysokości środków uzyskanych z opłaty kogeneracyjnej, pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług. Utworzenie rezerwy następuje odpowiednio w terminie, w którym opłata kogeneracyjna stanie się należna. 4. Rezerwę, o której mowa w ust. 3, zwiększa się także o odsetki od środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej, jeżeli odsetki te stanowią u operatora systemu przesyłowego elektroe nergetycznego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 5. Zmniejszenie lub rozwiązanie rezerwy, o której mowa w ust. 3, następuje w miesiącu, w którym operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekaże środki na rachun ek opłaty kogeneracyjnej albo ustaną przyczyny jej utworzenia. Równowartość zmniejszonej lub rozwiązanej rezerwy stanowi u operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dacie doko nania tej czynności. 6. Środki przekazane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na rachunek opłaty kogeneracyjnej stanowią u tego operatora koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dacie ich przekazania. Art. 72. 1. Środki zgromadzone przez operatora rozliczeń na rachunku opłaty kogeneracyjnej mogą być lokowane wyłącznie w: 1) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa; 2) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych opiewających na świadczenia pieniężne, gwarantowanych lub poręczanych przez Skarb Państwa; 3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartościowych, w walucie polskiej.

47. 47 wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) w ujęciu miesięcznym dotyczącej, wyrażonej w kWh, ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w danym miesiącu, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wytworzenia tej energii elektrycznej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8; 3) p otwierdzającej, wyrażoną w procentach, ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej w stosunku do ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji; przepisu nie stosuje się do wyt wórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8; 4) potwierdzającej spełnienie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji. 2. Na żądanie operatora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 1. Art. 35. Operator rozliczeń, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 31 ust. 2 pkt 2, w te rminie 30 dni od dnia jego otrzymania, wpłaca wytwórcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, należną kwotę premii gwarantowanej. Rozdział 5 Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia dla jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejs zej niż 50 MW Art. 36. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 6 ust. 1, która spełnia jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej e nergii, może: 1) wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej – w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3; 2) wystąpić o wypłatę premii kogeneracyjnej indywidualnej – w przypadku jednostki, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1.

48. 48 2. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 39 ust. 4 lub 5: 1) nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej – premia gwarantowana indywidualna albo premia kogeneracyjna indywidualna dotyczy całej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, lub, który wygrał nabór , o którym mowa w art. 43 ust. 1, lecz nie przewyższającą ilości energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce przy założeniu, że jednostka ta pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy wspó łczynniku mocy cosφ = 0,9; 2) mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej – premia gwarantowana indywidualna albo premia kogeneracyjna indywidualna dotyczy wytworzonej, wprowad zonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej przez wytwórcę, który uzysk ał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, lub który wygrał nabór, o którym mowa w art. 43 ust. 1. 3. Premię gwarantowaną indywidualną albo premię kogeneracyjną indywidualną wypłaca operator rozliczeń. Art. 37. 1. Wytwórca, który zamierza w ystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej, corocznie, w terminie do dnia 30 września poprzedzającego rok wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualnej. 2. W niosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 2) lokalizację jednostki kogeneracji oraz dokumenty potwierdzające moc zainstalowaną elektryczną tej jednostki; 3) miejsce przyłącze nia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie; 4) schemat jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej;

69. 69 8) jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, w kolejnym roku kalendarzowym, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7; 9) jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, w kolejnym roku kalendarzowym, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7; 10) jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, w kolej nym roku kalendarzowym, dla istniejącej małej jednostki kogeneracji, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7. 2. Przy określaniu maksymalnej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz maksymal nej wartości premii kogeneracyjnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, a także maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw energii bierze pod uwagę: 1) politykę energetyczną państwa; 2) potrzebę o chrony środowiska, w tym przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza; 3) potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej podczas jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji; 4) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania jednostek kogeneracji; 5) koszty operacyjne oraz dodatkowe koszty inwestycyjne ponoszone w okresie eksploatacji, w którym jednostka kogeneracji korzysta z systemu wsparcia; 6) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i budowy jednostki kogeneracji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 7) założenia dotyczące technicznych warunków pracy jednostki kogeneracji, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej, współczynniki wykorzystania dostę pnej mocy elektrycznej, współczynniki zużycia wytworzonej energii elektrycznej na pokrycie potrzeb własnych oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci; 8) koszty kapitału własnego wytwórcy energii elektrycznej z w ysokosprawnej kogeneracji. 3. Przy określaniu jednostkowej wysokości premii gwarantowanej oraz maksymalnej wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej, minister właściwy do spraw energii bierze pod uwagę:

107. 107 4. Opłata zastępcza, o której mowa w art. 9a ust. 1 pk t 2 ustawy zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, uiszczona na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stanowi jego przychód i jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości zobo wiązania określonego w art. 401c ust. 5 ustawy zmienianej w art. 96. 5. W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu w zakresie uchylenia decyzji w sprawie odmowy wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji , o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 95, wytwórca, który nabył uprawnienia do uzyskania tych świadectw , może uzyskać wsparcie, w odniesieniu do którego zastosowanie mają przepisy rozdziału 5 w zakresie dotyczącym premii gwarantowanej indywidualnej, odpowiednio do ilości energii elektryc znej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, dla której powinny zostać wydane te świadectwa . 6. Do obliczenia wysokości premii, o której mowa w ust. 5, przyjmuje się wartość świadectw pochodzenia z kogeneracji , o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy zmie nianej w art. 95, które powinny być wydane, ustaloną na podstawie opublikowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 97 , średniej ważonej ceny praw majątkowych wynikających z tych świadectw za 2018 r., która podlega corocz nej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa GUS ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 7. Średnią ważoną, o której mowa w ust. 6, oblicza się na podstawie wszystkich transakcji giełdowych sesyjnych zawartych na giełdzie towarowej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w danym instrumencie, w którym zostały zapisane świadectwa pochodzenia z kogeneracji , o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 95 . Art. 101. 1. Wytwórca, który przed dniem 1 stycznia 2019 r. uzyskał stwierdzenie, o którym mowa w art. 43 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym , dla jednostki kogeneracji, w której została wytworzona energia elektryczna nie potwierdzona wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji lub wytworzenie energii elektrycznej w tej jednostce po raz pierwszy nastąpiło po dniu 31 grudnia 2018 r., może uzys kać wsparcie wyłącznie odpowiednio w postaci premii gwarantowanej albo premii gwarantowanej indywidualnej, z uwzględnieniem art. 99 ust. 1 pkt 2.

112. 112 8) 2026 – 725 474 zł; 9) 2027 – 759 087 zł; 10) 2028 – 794 425 zł. 2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o k tórych mowa w ust. 3. 3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca propor cjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona: 1) po pierwszym kwartale – co najmniej o 20%, 2) po dwóch kwartałach – co najmniej o 15%, 3) po trzech kwartałach – co najmniej o 10% – Minister Sprawiedli wości stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się. Art. 111. Ustaw a wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. MARSZAŁEK SEJMU / – / Marek Kuchciński

10. 10 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. 4. Maksymalny okres wspa rcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego wytworzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji potwierdzonego wydanym świadec twem pochodzenia z kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r. 5. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego: 1) po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej w tej jednostce po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców ener gii w małej instalacji albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego – w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2048 r.; 2) po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej w tej jednostce po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytw órców biogazu rolniczego, po zakończeniu znacznej modernizacji, o którym mowa w art. 4 ust. 3 – w przypadku znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2048 r.; 3) wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji – w przypadku istniejącej małej jednostki kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r. 6. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosp rawnej kogeneracji dla zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi: 1) 5 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z t ej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji nie mniejszych niż 25%, ale nie większych niż 33% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji,

12. 12 zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego wytworze nia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r. 9. Przy ustalaniu maksymalnego okresu wsparcia, o którym mowa w ust. 4 oraz ust. 5 pkt 3, n ie uwzględnia się okresu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r., z wyjątkiem energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w c zynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Art. 6. 1. Wytwórca energii ele ktrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w: 1) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, 2 ) zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, 3) istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW – może uzyskać wsparcie na zasadach określonych w rozdziale 5. 2. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu rozstrzygnięcia naboru: 1) wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego – w przypadku nowej jednostki kogeneracji, 2) wytw orzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego, po zakończeniu znacznej modernizacji, o któr ym mowa w art. 4 ust. 3 – w przypadku znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2048 r.

13. 13 3. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi: 1) 5 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji nie mniejszych niż 25%, ale nie większych niż 33% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, 2) 6 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dn iu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych m odernizacji większych niż 33%, ale nie większych niż 40% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, 3) 7 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej, wytworzenia, wprowadzen ia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 40%, ale nie większych niż 50% jak na porównywalną nową jedn ostkę kogeneracji – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2036 r. 4. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynosi 15 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierws zego wytworzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji potwierdzonego wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2035 r. 5. Przy ustalaniu maksymalnego okresu wsparcia, o którym mowa w ust. 4, nie uw zględnia się okresu od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r., z wyjątkiem energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowa nych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych .

34. 34 – ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, jaką poszczególni uczestnicy aukcji, których oferty wygrały aukcję, zobowiązali się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzeda ć oraz wartości premii kogeneracyjnej jaka zostanie wypłacona, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, wynikającą z tych ilości energii elektrycznej , z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe; 2) wykaz ofert, które ni e wygrały aukcji, w tym: a) wskazanie wytwórców, których oferty nie wygrały aukcji, b) informację o: – wysokości premii kogeneracyjnej skorygowanej po uwzględnieniu pomocy inwestycyjnej, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, za jaką poszcze gólni uczestnicy aukcji, których oferty nie wygrały aukcji, zobowiązali się wytworzyć energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzić ją do sieci i sprzedać, – ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, jaką poszczególni uczestnicy aukcji, których oferty nie wygrały aukcji, zobowiązali się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać oraz wartości premii kogeneracyjnej skorygowanej po uwzględnieniu pomocy inwestycyjnej, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, wynikającą z tych ilości energii elektrycznej, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo 3) wskazanie przyczyn unieważnienia aukcji. Art. 24. 1. Wytwórca, który wygrał aukcję, występuje do operatora rozliczeń, w formie pisemnej , w postaci papierowej lub elektronicznej, o wypłatę premii kogeneracyjnej. 2. W celu uzyskania wypłaty premii kogeneracyjnej wytwórca: 1) jednorazowo przekazuje do operatora rozliczeń, w terminie 30 dni od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej po zakończeniu znacznej modernizacji, informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy tej energii, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergety cznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej;

44. 44 b) po dokonaniu moderni zacji lub znacznej modernizacji, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, l ub znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, albo c) potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji; 2) każdorazowo skł ada do operatora rozliczeń wniosek o wypłatę premii gwarantowanej; 3) wraz ze złożeniem pierwszego wniosku informuje operatora rozliczeń, w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o: a) lokalizacji jednostki kogeneracji oraz jej mocy zai nstalowanej elektrycznej i miejscu przyłączenia tej jednostki do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określonego w warunkach przyłączenia albo umowie o przyłączenie, b) numerze rachunku bankowego, na który ma być wypłacana premia gwarantowana. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 2) wskazanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 4 lub 5, którego dotyczy wn iosek; 3) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnieniem art. 10 ust. 1, art. 11 pkt 1 i art. 29 ust. 2 – w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2; 4) informację o ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w jednostce kogeneracji dla okresu rozliczeniowego objętego wnioskiem, z uwzględnien iem art. 10 ust. 1 i art. 11 pkt 1 – w przypadku jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8; 5) wartość premii gwarantowanej skorygowanej o wartość uzyskanej pomocy inwestycyjnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i jednostkowej wysokości premii gwarantowanej określonej w przepisach

95. 95 7 ) w art. 31: a) w ust. 3 pkt 5 – 8 otrzymują brzmienie: „5) stawkach opłat y przejściowej, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a; 6) zaktualizowanych kwotach kosztów osieroconych, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a; 7) średnioważonym koszcie węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralni e dysponowane na wytworzenie jednej megawatogodziny energii elektrycznej w poprzedzającym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kosztów jego transportu wyrażonym w złotych na megawatogodzinę, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a; 8) średnie j cenie wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem, o której mowa w ustawie wymienionej w art. 44 ust. 2a.”, b) uchyla się ust. 4 ; 8 ) w art. 43 ust. 7 – 10 otrzymują brzmienie: „7. Do wnio sku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w jednostce kogeneracji należy dołączyć opis techniczno - ekonomiczny projektowanej inwestycji, dla której ro zpoczęcie prac nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. ...). 8. Prezes URE sporządza i umieszcza na stronie internetowej URE formularze opisu, o którym mowa w ust. 7, dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w jednostce kogeneracji, dla których rozpoczęcie prac nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 7. 9. Prezes URE, na podstawie opisu techniczno - ekonomicznego projekto wanej inwestycji, stwierdza w decyzji o udzieleniu promesy koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej albo promesy zmiany takiej koncesji, czy inwestycja, o której mowa w ust. 7, zostałaby zrealizowana w przypadku gdyb y dla energii elektrycznej wytworzonej w tej jednostce nie przysługiwało prawo do wypłaty :

78. 78 Szczegółowe zasady rozliczeń między płatnikiem opłaty kogeneracyjnej a operatorem systemu przes yłowego elektroenergetycznego określa umowa lub instrukcja, o której mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 5. W przypadku gdy środki należne z tytułu opłaty kogeneracyjnej w danym okresie rozliczeniowym są mniejsze o d wierzytelności z tytułu opłat kogeneracyjnych z poprzednich okresów rozliczeniowych odpisanych w danym okresie rozliczeniowym jako wierzytelności nieściągalne, o których mowa w ust. 4, operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pomniejsza należn ości o te wierzytelności nieściągalne w kolejnych okresach rozliczeniowych, w których środki należne z tytułu opłaty kogeneracyjnej będą większe od zera, tak aby pomniejszenie dotyczyło całej kwoty wierzytelności nieściągalnych. 6. Operator systemu przesył owego elektroenergetycznego gromadzi środki z tytułu opłaty kogeneracyjnej, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług, na wyodrębnionym rachunku bankowym. Art. 67. Okresem rozliczeniowym dla rozliczeń dokonywanych między: 1) operatorem systemu prze syłowego elektroenergetycznego a: a) płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, b) odbiorcą końcowym przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej elektroenergetycznej, c) wytwórcą i przedsiębiorstwem energetycznym, wykonującym działalność gospodarczą w zakresie p rzesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącym płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej elektroenergetycznej – jest miesiąc kalendarzowy; 2) płatnikiem opłaty kogeneracyjnej a: a) odbiorcą końcowym, b) w ytwórcą i przedsiębiorstwem energetycznym, wykonującym działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącym płatnikiem opłaty kogeneracyjnej przyłączonym do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej płatnika opłat y kogeneracyjnej – jest okres, w którym są dokonywane rozliczenia za energię elektryczną i są świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji tej energii.

100. 100 odpadów do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;”, – po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a) o łącznej mocy zainstalowanej elektry cznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;”, – pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejsz ej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7, 8 i 9 do wytwarzania energii elektrycznej;”, – po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: „10a) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystującyc h wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 7a, 8a i 9a do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;”, b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „ 7 . Ilość wytwarzanego oraz wprowadzanego do sieci dystrybucyjnej gazowej biogazu rolniczego oblic za się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych dla danej instalacji odnawialnego źródła energii.”; 7 ) po art. 93 dodaje się art. 93a w brzmieniu: „Art. 93a. 1. Wytwórca w instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, przedkłada Prezesowi URE do dnia 15 marca każdego roku następującego po roku, w którym wytworzono energię elektryczną w wysokosprawnej kogenerac ji, opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, potwierdzającą zasadność uznania tej instalacji za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, która zawiera informację na temat ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. 2. W przypadku gdy z opinii, o której mowa w ust. 1, wynika, że instalacja wytwórcy nie stanowiła w roku o bjętym opinią instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, Prezes URE informuje o tym fakcie

9. 9 1) zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej n iż 50 MW, 2) istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, 3) nowej małej jednostce kogeneracji, znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, istniejącej małej jednostce kogenera cji lub zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, wchodzącej w skład źródła o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW – może uzyskać wsparcie na zasadach określonych w rozdziale 4. 2. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektryczne j z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi: 1) 5 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii ele ktrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji nie mniejszych niż 25%, ale nie większych niż 33% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, 2) 6 lat, przy czy m okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku poniesieni a kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 33%, ale nie większych niż 40% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, 3) 7 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia , wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 40%, ale nie większych niż 50% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2036 r. 3. Przez zakończenie modernizacji rozumie się dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej jednostki kogeneracji, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy – Prawo budowlane lub pozwolenia na eksploatację urządzenia technicznego, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane przepisami ustawy z dnia

42. 42 „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (...) złotych. Premia gwarantowana sk orygowana obliczona zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 tej ustawy, wynosi (...) złotych za 1 MWh.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; obowiązek składania oświadczenia nie dotyczy istniejących jednoste k kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz istniejących małych jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3; 15) dokumenty potwierdzające, że urządzenia zamontowane w czasie budowy nowej małej jednostki kogeneracji albo modern izacji jednostki kogeneracji, albo modernizacji małej jednostki kogeneracji, albo znacznej modernizacji małej jednostki kogeneracji zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znaczn ie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, albo zmodernizowanej jednostce kogeneracji, albo zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji; 16) podpis wytwórcy. 4. Prezes URE po stwierdzeniu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, z uwzg lędnieniem art. 5 ust. 2 – 9, wydaje decyzję o dopuszczeniu wytwórcy do ubiegania się o wypłatę premii gwarantowanej dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej albo wyłącznie wytworzonej w wysokospra wnej kogeneracji – w przypadku wytwórców w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, o ile łączna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogenera cji, dla których wydano decyzje o dopuszczeniu, nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3. 5. Decyzja, o której mowa w ust. 4, zawiera w szczególności wskazanie: 1) daty zakończenia okresu wsparcia, z uwzględnieniem art. 5 ust. 2 – 9; 2) możliwości wystąpienia o wypłatę premii gwarantowanej na całą wytworzoną, wprowadzoną do sieci i sprzedaną energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji – w przypadku, o którym mowa w art . 29 ust. 2 pkt 1, albo

82. 82 2. Termin wymagalności lokat, o których mowa w ust. 1, operator rozliczeń dostosowuje do terminu wypłat premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej. Art. 73. Do zadań operatora rozliczeń wynikających z ustawy należy wyłącznie: 1) gromadzenie środków pieniężnych na potrzeby wypłaty: a) premii kogeneracyjnej, b) premii gwarantowanej, c) premii gwarantowanej indywidualnej, d) premii kogeneracyjnej indywidualnej; 2) dokonywanie rozliczeń premii, o których mowa w pkt 1; 3) zarządzani e środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty kogeneracyjnej, na zasadach określonych w ustawie. Art. 74. 1. Operator rozliczeń jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w rozdziałach 3 – 5. 2. Prezes URE jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pu blicznej, w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w art. 62 ust. 2. Art. 75. 1. Płatnik opłaty kogeneracyjnej oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przedstawia na żądanie Prezesa URE informacje i dane niezbędne do dokonania kal kulacji stawki opłaty kogeneracyjnej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. 2. W przypadku gdy w wyniku wydania decyzji, o której mowa w art. 78 ust. 1, wypłaca się dodatkową premię, jest ona roz liczana z kolejnym wnioskiem o wypłatę premii, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 31 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 2 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2. 3. W przypadku gdy w wyniku wydania decyzji, o których mowa w art. 78 ust. 1 lub art. 80 ust. 1, rozl iczenie wypłaconej premii nie może zostać dokonane do końca maksymalnego okresu wsparcia przysługującego jednostce kogeneracji, jest zwracane operatorowi rozliczeń przez wytwórcę energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, w sześciu równych m iesięcznych ratach, począwszy od końca ostatniego miesiąca, w którym zakończył się ten okres.

46. 46 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, operator sieci elektroenergetycznej, do której przyłączona jest jednostka kogeneracji, potwierdza datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wytwórcy o to potwierdzenie. Art. 32. Informacje, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz wnioski, o któ rych mowa w art. 31 ust. 2 pkt 2, składane w postaci elektronicznej w związku z rozliczaniem premii gwarantowanej, o której mowa w art. 31 ust. 1, mogą zostać przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora rozliczeń. Art. 33. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej, lub wyłącznie wytworzonej – w przypadku wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58. 2. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej wpro wadzonej do sieci i sprzedanej, o której mowa w ust. 1, metodą proporcjonalną w stosunku do ilości energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji i określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych na zaciskach: 1) generato ra; 2) ogniwa paliwowego. 3. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1. Art. 34. 1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji: 1) w ujęciu miesięcznym dotyczącej, wyrażonej w kWh, ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogene racji, wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym miesiącu, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub do sieci przesyłowej elektroenergetycznej – w przypad ku wytwórców energii elektrycznej z

49. 49 5) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wyrażoną w MWh, do której wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży zobowiązuje się wytwórca w kolejnym roku kalendarzowym; 6) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do publicznej sieci ci epłowniczej; 7) dokumenty potwierdzające możliwość wprowadzenia do publicznej sieci ciepłowniczej co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji lub wskazanie, że do publicznej sieci ciepłowniczej, wprowadzane będzie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w tej jednostce kogeneracji; 8) określenie wszystkich rodzajów paliwa zużywanych w jednostce kogeneracji; 9) informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji: a) potwierdzoną wydan ym świadectwem pochodzenia z kogeneracji – w przypadku istniejącej jednostki kogeneracji, albo b) po dokonaniu modernizacji, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – w prz ypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji; 10) wskazanie odbiorcy lub odbiorców, z którymi wytwórca ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej; 11) oświadczenie, o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświa dczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, o bliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (...) złotych.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; obowiązek składania oświadczenia nie dotyczy jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3; 12) dane techniczne i ekonomiczne, w szczególności bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa zamknięte lata obrotowe oraz prognozowane przychody i koszty, związane z wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, umożli wiające wyznaczenie wysokości premii gwarantowanej indywidualnej; 13) opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającą:

32. 32 najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wyczerpania 80% ilości energii elektrycznej obję tej ofertami złożonymi przez uczestników danej aukcji. 3. W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą wysokość premii kogeneracyjnej, a łączna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż zadeklarowali ci uczest nicy aukcji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, przekracza maksymalną ilość lub wartość, o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, o wygranej aukcji rozstrzyga kolejność złożonych ofert. 4. W przypadku gdy pozostała ilość energii elektry cznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, jest mniejsza od ilości energii elektrycznej lub wartości premii kogeneracyjnej zawartej w ofercie następnego według kolejności uczestnika aukcji, uznaje się, że wyczerpana została maksymalna ilość lub wartość, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, bez uwzględnienia oferty tego uczestnika. Art. 23. 1. Prezes URE zamyka sesję aukcji w terminie określonym w ogłoszeniu o aukcji. 2. Prezes URE niezwłocznie po zamknięc iu aukcji: 1) rozstrzyga ją i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacje o wynikach aukcji, w tym o: a) wytwórcach, których oferty wygrały aukcję, b) minimalnej i maksymalnej wysokości premii kogeneracyjnej, w złotych za 1 MW h, z dokładnością do jednego grosza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję, za wytworzenie, wprowadzenie do sieci i sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, c) łącznej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kog eneracji, w MWh, i wynikającej z tej ilości wartości premii kogeneracyjnej, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali aukcję, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe , albo 2) podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informację o braku rozstrzygnięcia aukcji w związku ze złożeniem mniej niż trzech ofert spełniających wymagania określone w ustawie, albo 3) unieważnia aukcję. 3. Prezes URE unieważnia aukcję, w przypadku gdy: 1) wszystkie oferty zostały odrzucone;

51. 51 5. Prezes URE przekazuje dane wytwórcy, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w ust. 3, operatorowi rozliczeń. 6. W przypadku gdy wnios ek, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 2, Prezes URE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnie nie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 7. Prezes URE, w drodze decyzji, odmawia dopuszczenia, o którym mowa w ust. 3, w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ustawie, w szczególności gdy: 1) jednostka k ogeneracji nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 2; 2) wytwórca nie jest uprawniony do otrzymania premii gwarantowanej indywidualnej na podstawie art. 6; 3) wytwórca złożył wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej indywidualn ej po terminie, o którym mowa w ust. 1. Art. 38. 1. Prezes URE wylicza wysokość premii gwarantowanej indywidualnej na podstawie danych, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 12 i pkt 13 lit. b, uwzględniając w przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, wartość otrzymanej pomocy inwestycyjnej, w sposób określony w art. 14. 2. Wysokość premii gwarantowanej indywidualnej wyliczona w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie może być, w odniesieniu do jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, wyższa niż maksymalna wysokość premii określona odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 8 lub 9. Art. 39. 1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, występuje do ope ratora rozliczeń w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej. 2. W celu uzyskania wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej uprawniony wytwórca: 1) jednorazowo przekazuje do operatora rozliczeń informację o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce kogeneracji: a) potwierdzoną wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji – w przypadku istniejącej jednostki kogeneracji, albo

53. 53 5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres więcej niż jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w terminie 45 dn i po zakończeniu ostatniego z tych miesięcy. 6. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie określonym w ust. 4 lub 5, wytwórca traci prawo do wypłaty premii gwarantowanej indywidualnej za dany okres rozliczeniowy. 7. W przypa dku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, operator sieci elektroenergetycznej, do której jest przyłączona jednostka kogeneracji, potwierdza datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wytwórc y o to potwierdzenie. Art. 40. Informacje, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz wnioski, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2, składane w postaci elektronicznej w związku z rozliczaniem premii gwarantowanej indywidualnej mogą zostać przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora rozliczeń. Art. 41. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej, ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pom iarowo - rozliczeniowych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 58. 2. Dopuszcza się określenie ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedanej, o której mowa w ust. 1, metodą proporcjonalną w stosunku do ilo ści energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji i określonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych na zaciskach: 1) generatora; 2) ogniwa paliwowego. 3. Operator systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przy łączona jednostka kogeneracji, przekazuje operatorowi rozliczeń, w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca dane dotyczące ilości energii elektrycznej, o których mowa w ust. 1. Art. 42. 1. Wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 37 ust. 3, jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji: 1) w ujęciu miesięcznym dotyczącej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym miesiącu, wyrażonej w kWh, z uwzględnieniem wskazan ia daty pierwszego

25. 25 Art. 17. 1. Warunkiem przystąpienia do aukcji wytwórcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest zapewnienie możliwości fizycznego przesyłania energii elektrycznej do sieci przesył owej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z kraju, w którym zlokalizowana jest lub będzie ta jednostka kogeneracji. 2. Wytwórca, o którym mowa w art. 4 ust. 1, którego jednostka kogeneracji jest lub będzie zlokalizowana poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może przystąpić do aukcji jeśli spełnia następujące warunki: 1) energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji wytwarzana w jednostce kogeneracji zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie spełniać warunki uznania jej za ene rgię elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm. 5) ); 2) wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji zlokalizowanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie potwierdzone przez u prawniony do tego podmiot zgodnie z prawem państwa, w którym znajduje się ta jednostka, z możliwością weryfikacji przez Prezesa URE danych zawartych w tym potwierdzeniu; 3) w przypadku, w którym jednostce kogeneracji została udzielona pomoc inwestycyjna w państwie, na terytorium którego została zlokalizowana, rozlicza tę pomoc na zasadach określonych w art. 14; 4) nie otrzymuje wsparcia dla tej samej jednostki energii elektrycznej w ramach systemu wsparcia funkcjonującego poza terytorium Rzeczypospolitej Po lskiej; 5) posiada ważną decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1, oraz spełnia wymogi stawiane uczestnikowi aukcji, o których mowa w art. 20 ust. 3, oraz odnoszące się do oferty, o których mowa w art. 21 ust. 1 – 4. Art. 18. 1. Wytwórca, o kt órym mowa w art. 4 ust. 1, który zamierza przystąpić do aukcji, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej jednostce kogeneracji. 5) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 141 z 28.05.2013, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75.

73. 73 Rozdział 7 Opłata kogeneracyjna Art. 60. 1. Operator systemu przesyłowego pobiera opłatę związaną z zapewnieniem dostępności energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w krajowym systemie elektroenergetycznym, zwaną dalej „opłatą kogeneracyjną”. 2. Opłatę kogeneracyjną przeznacza się wyłącznie na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej i premi i kogeneracyjnej indywidualnej oraz na pokrycie kosztów działalności operatora rozliczeń związanych bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Art. 61. 1. Płatnik opłaty kogeneracyjnej oblicza opł atę kogeneracyjną w sposób określony w art. 62. 2. Płatnik opłaty kogeneracyjnej pobiera opłatę kogeneracyjną od: 1) odbiorcy końcowego przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty kogeneracyjnej; 2) przedsiębiorstwa energetycznego wy konującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty kogeneracyjnej; 3) przedsiębiorstwa energetyczn ego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci dystrybucyjnej płatnika opłaty kogeneracyjnej, sprzedającego energię elektryczną co najmniej jednemu odbiorcy końcowemu lub przedsiębiorstwu energetycznemu świadczącemu usługi przesyłania lub dy strybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, którzy są przyłączeni do urządzeń, instalacji lub sieci tego przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną. 3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetyc znego pobiera opłatę kogeneracyjną od podmiotów przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej, niebędących płatnikami opłaty kogeneracyjnej. 4. Opłatę kogeneracyjną pobraną w imieniu i na rzecz operatora rozliczeń, płatnik opłaty kogeneracyjnej wpłaca na rachunek opłaty kogeneracyjnej .

7. 7 45) znaczna modernizacja – proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych jednostki kogeneracji, w cza sie którego zainstalowano urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, wiążące się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych powyżej 50% jak na now ą porównywalną jednostkę kogeneracji; 46) znacznie zmodernizowana jednostka kogeneracji – jednostkę kogeneracji, która została poddana znacznej modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej jednostce k ogeneracji o mocy zainstalowanej: a) nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW – nastąpiło nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia aukcji, b) nie mniejszej niż 50 MW – nastąpiło nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia naboru; 47) znacznie zmodernizo wana mała jednostka kogeneracji – małą jednostkę kogeneracji, która została poddana znacznej modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r. Art. 3. 1. Do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). 2. Na decyzje oraz na postanowienia, od których przysługuje zażalen ie, przysługuje odpowiednio odwołanie lub zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów. 3. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy się według przepisów Kodeksu postę powania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki. 4. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 5. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

28. 28 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Art. 19. 1. Prezes URE, w drodze decyzji, dopuszcza wytwórc ę do udziału w aukcji albo odmawia dopuszczenia, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o dopuszczenie. 2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ważna 18 miesięcy od dnia jej wydania, nie dłużej jednak niż najkrótszy okres ważności dokument u, o którym mowa w art. 18 ust. 4 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 3. Art. 20. 1. Prezes URE zamieszcza ogłoszenie o aukcji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia. 2. Ogłoszenie o aukcji zawiera: 1) oznaczenie aukcji; 2) wskazanie sposobu przeprowadzenia aukcji; 3) termin przeprowadzenia sesji aukcji; 4) godziny otwarcia i zamknięcia sesji aukcji; 5) wskazanie maksymalnej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której spr zedaż objęta będzie premią kogeneracyjną, i maksymalnej wartości premii kogeneracyjnej wynikającej z tej ilości, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rz eczypospolitej Polskiej. 3. W aukcji z a sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wytworzonej w nowej jednostce kogeneracji lub znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji, o których mowa w art. 4 ust. 1, mogą wziąć udział wytwórcy: 1) którzy wnieśli kaucję w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej, w formie gotówki wpłaconej na odrębny rachunek bankowy wskazany przez Prezesa URE lub gwarancji bankowej; 2) posiadający ważną decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w a rt. 19 ust. 1. 4. Aukcję rozstrzyga się, jeżeli zostały złożone nie mniej niż trzy oferty spełniające wymagania określone w ustawie. 5. Prezes URE ustala regulamin aukcji. 6. Regulamin aukcji określa: 1) przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji;

29. 29 2) warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji; 3) sposób zapewnienia prawidłowości przebiegu aukcji; 4) w przypadku przeprowadzenia aukcji z wykorzystaniem internetowej platformy aukcyjnej: a) wymagania techniczne dotyczące dostępu i zawieszenia dos tępu do tej platformy, b) sposób złożenia oferty; 5) w przypadku przeprowadzenia aukcji w formie pisemnej – sposób złożenia oferty; 6) sposób wycofania oferty. 7. Regulamin aukcji zatwierdza minister właściwy do spraw energii. 8. Regulamin aukcji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. Art. 21. 1. Wytwórca będący uczestnikiem aukcji składa ofertę w trakcie sesji aukcji: 1) z wykorzystaniem internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w art. 16 ust. 2, albo 2) w przypa dku aukcji prowadzonej w postaci papierowej – bezpośrednio w siedzibie Prezesa URE. 2. Uczestnik aukcji w trakcie sesji aukcji składa tylko jedną ofertę dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która będzie wytworzona w danej jednostce kogene racji. 3. Oferta złożona przez uczestnika aukcji zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uczestnika aukcji; 2) rodzaj i moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji, o której mowa w art. 15 ust . 7, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika aukcji; 3) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, z podziałem na kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażoną w MWh, z podziałem odpowiadającym udziałowi ene rgii chemicznej danego paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 7, z uwzględnieniem art. 16 ust. 4, i wysokość premii kogeneracyjnej, wyrażoną w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, za jaką uczestnik aukcji zobowiązuje się wytworzyć i sprzedać t ę energię;

14. 14 Art. 7. Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w: 1) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW, 2) znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW, 3) istniejącej jedn ostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW, 4) zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 300 MW – może uzyskać wsparcie na zasadach określonych w rozdziale 5, na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, po ogłoszeniu przez Komisję Europejską decyzji o zgodności pomocy indywidualnej dla wytwórcy energii elektrycznej w tej jednostce kogeneracji z rynkiem wewnętrznym. Art. 8. Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, w której do wytworzenia energii elektrycznej i ciepła zużywa się więcej niż jeden rodzaj paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 5, wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 4 i 5, przysługuje w wysokości obliczonej proporcjonalnie do procentowego udziału energii chemicznej danego paliwa w łącznej ilości energii chemicznej paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w tej jednostce. Art. 9. Wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3 i 5, nie przysługuje dla nowej jednostki kogeneracji, jeżeli ciepło wytworzone w tej jednostce będzie wprowadzane do publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej przez istniejącą jednostkę kogeneracji, z wyłączeniem przypadku, gdy nowa jednostka kogeneracji z astępuje jedną lub więcej jednostek wytwórczych lub stanowi niezbędną rozbudowę jednostek wytwórczych, w celu zapewnienia dostarczania ciepła do tej sieci ciepłowniczej. Art. 10. 1. Wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3 – 5, nie przysługuje wytwórcy energi i elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej publikowane przez podmiot prowadzący giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 622, 685 i 771) lub przez podmiot prowadzący wielostronną platformę obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.

55. 55 5. Nabór przeprowadza się w formie pisemnej. Nabór trwa przez okres nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 10 dni. Art. 44. 1. Wytwórca, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, który zamierza przystąpić do naboru, podlega procedurze oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej j ednostce kogeneracji. 2. Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE na wniosek o dopuszczenie do udziału w naborze. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w naborze zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwór cy; 2) planowaną lokalizację jednostki kogeneracji oraz jej moc zainstalowaną elektryczną; 3) wskazanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej, zgodnie z ar t. 36 ust. 2; 4) określenie wszystkich rodzajów paliw zużywanych w jednostce kogeneracji; 5) określenie przewidywanej wielkości jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla, jednak na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii w jedno stce kogeneracji; 6) oświadczenie o następującej treści: „ Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (...) złotych. ”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 7) określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych w stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3; 8) podpis wytw órcy. 4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w naborze wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: 1) dokumentu potwierdzającego:

83. 83 Rozdział 8 Obowiązki informacyjne wytwórców energii elektrycznej z kogeneracji korzystających ze wsparcia określonego ustawą Art. 76. 1. Wytwórca energii elektry cznej z wysokosprawnej kogeneracji, który jest uprawniony do wypłaty premii kogeneracyjnej lub premii kogeneracyjnej indywidualnej, przekazuje Prezesowi URE informację o stanie wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b lub art. 47 ust. 3 pkt 9 – w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego. 2. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, o którym mowa w ust. 1, który nie wykona zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b lub art. 47 ust. 3 pkt 9, we wskazanym w tym przepisie terminie, może ponownie przystąpić do aukcji lub naboru po upływie trzech lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne. Art. 77. 1. Wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który j est uprawniony do otrzymania premii kogeneracyjnej albo premii gwarantowanej, albo premii gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej, przedkłada Prezesowi URE do dnia 15 marca każdego roku sprawozdanie, potwierdzone przez operato ra systemu elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, w zakresie ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedanej, zawierające następujące dane: 1) nazwę i adres przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, 2) informację o ilości energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej z wysokosprawnej kogeneracji, wyrażoną w MWh, 3) określenie lokalizacji, typu i mocy zainstalow anej elektrycznej jednostki kogeneracji, w której energia elektryczna została wytworzona, 4) określenie rodzaju i średniej wartości opałowej paliw zużytych w jednostce kogeneracji, oraz ilości tych paliw ustalone na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych, 5) określenie, na podstawie pomiarów dokonanych za pomocą oznaczonych urządzeń pomiarowo - rozliczeniowych, ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji,

16. 16 jednostce kogeneracji, opalanej wyłącznie paliwem, o którym mowa w art. 3 pkt 3b lit. j lub k ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Art. 12. Na nabywcę jednostki kogeneracji uczestniczącej w systemie wsparcia, o którym mowa w rozdziałach 3 – 5, z dniem nabycia tej jednostki, przechodzą wszystkie prawa i obowiązki zbywcy jednos tki kogeneracji, wynikające z przepisów ustawy dotyczących wsparcia udzielonego tej jednostce. Art. 13. 1. W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu w zakresie uchylenia lub zmiany decyzji w sprawie odmowy dopuszczenia wytwórcy energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji do systemów wsparcia, o których mowa w przepisach rozdziałów 4 i 5, przepisy dotyczące prawa tego wytwórcy do wypłaty przez operatora rozliczeń premii gwarantowanej albo premii gwarantowanej indywidualnej stosuje się odpowiednio w odni esieniu do ilości energii elektrycznej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej za okres rozliczeniowy do dnia ogłoszenia prawomocnego orzeczenia o uchyleniu lub zmianie decyzji, o ile z orzeczenia tego wynikać będzie prawo wytwórcy do udziału w sys temie wsparcia. 2. W przypadku jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8, do obliczeń przyjmuje się ilość energii elektrycznej wytworzonej w danej jednostce kogeneracji w okresie rozliczeniowym do dnia ogłoszenia prawomocn ego orzeczenia o uchyleniu lub zmianie decyzji, o której mowa w ust. 1. Art. 14. 1. Pomoc inwestycyjna przeznaczona na realizację inwestycji w zakresie jednostek kogeneracji udzielona w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia oferty, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, pomniejsza odpowiednio premię kogeneracyjną wynikającą z oferty, o której mowa w art. 21 ust. 1, złożonej przez wytwórcę, którego oferta wygrała aukcję albo premię gwarantowaną w odniesieniu do zmodernizowanej jednostki kogeneracji, nowej małej jednostki kogeneracji, znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, przyznaną wytwórcy zgodnie z zasadami określonymi w rozdziałach 3 i 4. 2. Do po mocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, nie zalicza się: 1) wartości praw majątkowych wynikających ze: a) świadectw pochodzenia z kogeneracji, b) świadectw pochodzenia, c) świadectw pochodzenia biogazu rolniczego,

38. 38 wartości referencyjnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7, po uwzględnieniu faktycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej mod ernizacji, lub zainstalowane w trakcie budowy lub znacznej modernizacji urządzenia nie zostały wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej albo znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji – Pr ezes URE, w drodze decyzji, stwierdza utratę przez wytwórcę uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej. 3. Decyzja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, jest natychmiast wykonalna. Art. 28. 1. Wytwórca, który wygrał aukcję, jest obowiązany do prowadzenia dokume ntacji: 1) w ujęciu miesięcznym dotyczącej ilości energii elektrycznej, wyrażonej w kWh, wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedanej w danym miesiącu, z uwzględnieniem wskazania daty pierwszego wprowadzenia tej energii elek trycznej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej; 2) potwierdzającej, wyrażoną w procentach, ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej w stos unku do ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji; 3) potwierdzającej spełnienie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji. 2. Na żądanie oper atora rozliczeń wytwórca przedstawia niezwłocznie kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 1. 3. Operator rozliczeń, po weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, wpłaca wytwórcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy, należną kwotę premii kogeneracyjnej. Rozdział 4 Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia w formie premii gwarantowanej dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Art. 29. 1. Wytwórca energii, o którym mowa w art . 5 ust. 1, którego jednostka kogeneracji spełnia jednostkowy wskaźnik emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytwarzanej energii, może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej.

39. 39 2. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, o któr ym mowa w art. 31 ust. 4 i 5: 1) nie mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej – premia gwarantowana dotyczy całej wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii ele ktrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę, który otrzymał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4, lecz nie przewyższającą ilości energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce przy założeniu, że jednostka t a pracowała w tym czasie z mocą przewyższającą maksymalną moc zainstalowaną czynną przy współczynniku mocy cosφ = 0,9; 2) mniej niż 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej – premia g warantowana dotyczy wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w ilości odpowiadającej procentowemu udziałowi ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ci epłowniczej przez wytwórcę, który otrzymał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4. 3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8. 4. Premię gwarantowaną wypłaca operator r ozliczeń. Art. 30. 1. Wytwórca, który zamierza wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej, składa do Prezesa URE wniosek o dopuszczenie do systemu premii gwarantowanej. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wytwórca składa w terminie 60 dni od dnia: 1) uzyskani a lub zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo uzyskania lub zmiany wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo uzyskania lub zmiany wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego – w przypadku nowej małej jednostki kogenera cji; 2) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce kogeneracji oraz w zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji; 3) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji. 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 2) lokalizację jednostki kogeneracji;

66. 66 4) wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej, stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej, o której mowa w pkt 3, i wysokości premii kogener acyjnej indywidualnej, o której mowa w art. 48 ust. 1; 5) wyrażoną w procentach ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji wprowadzonego do publicznej sieci ciepłowniczej, w okresie rozliczeniowym; 6) wielkość jednostkowego wskaźnika emis ji dwutlenku węgla w kilogramach na 1 MWh wytwarzanej energii w jednostce kogeneracji, w okresie rozliczeniowym; 7) określenie ilości energii pierwotnej, wyrażonej w procentach, która została zaoszczędzona w okresie rozliczeniowym, kwalifikującej do uznani a energii elektrycznej za wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonej na podstawie referencyjnych wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego; 8) podpis wytwórcy. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca składa w terminie 45 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 5. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, za okres więcej niż jednego następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w terminie 45 dni po za kończeniu ostatniego z tych miesięcy. 6. W przypadku nieprzekazania informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, lub niezłożenia w terminie wskazanym w ust. 4 lub 5 wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca traci prawo do wypłaty premii kogeneracyj nej indywidualnej za dany okres rozliczeniowy. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, operator sieci elektroenergetycznej do której jest przyłączona jednostka kogeneracji, potwierdza datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednos tce kogeneracji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wytwórcy o to potwierdzenie. Art. 53. Informacje, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz wnioski, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 2, składane w postaci elektronicznej w związku z rozliczan iem premii kogeneracyjnej indywidualnej mogą zostać przekazane za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez operatora rozliczeń Art. 54. 1. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, wprowadzonej do sieci i sprzedan ej ustala się na podstawie rzeczywistych wskazań

76. 76 S Ri – stawkę o płaty kogeneracyjnej na rok „i”, wyrażoną w złotych za 1 MWh, G i – wysokość kwoty planowanej do pobrania w roku „i”, Q i - 1 – ilość energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w krajowym systemie elektroenergetycznym, która stan owiła podstawę do obliczenia opłaty kogeneracyjnej w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 1 lipca roku, w którym jest kalkulowana stawka opłaty kogeneracyjnej na rok „i”. 2. Maksymalna wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok „i” ni e może przekroczyć równowartości 10% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ogłoszonej w roku „i - 1”. 3. Stawkę opłaty kogene racyjnej ustala się w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza. 4. Minister właściwy do spraw energii, po zasięgnięciu opinii Prezesa URE, określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada roku „i - 1”, wysokość stawki opłaty kogene racyjnej na rok „i”, biorąc pod uwagę planowany koszt systemu wsparcia dla jednostek kogeneracji, będący wynikiem planowanej maksymalnej ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w tych jednostkach objętej systemem wsparcia w sto sunku do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych w danym roku kalendarzowym. Art. 65. Wysokość kwoty oznaczonej symbolem „G i ”, o którym mowa w art. 64 ust. 1, stanowiącej podstawę do kalkulowania na rok „i” stawki opłaty kogeneracyjnej, oblicza się według wzoru: G i = ΣK OKfi + L OKi - E OKi , gdzie poszczególne symbole oznaczają: „i” – rok kalendarzowy, w którym będzie obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej, ΣK OKfi – prognozowaną wysokość środków przeznaczonych na wy płatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej w roku „i”, L OKi – planowane koszty działalności operatora rozliczeń w roku „i”, związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, o których mowa w art. 69 ust. 2,

11. 11 2) 6 lat, przy czym okres ten l iczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 33%, ale nie większych niż 40% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, 3) 7 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończ eniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 40%, ale nie większych niż 50% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2036 r. 7. Maksym alny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla k amiennego, wynosi: 1) 5 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku poniesie nia kosztów inwestycyjnych modernizacji nie mniejszych niż 25%, ale nie większych niż 33% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, 2) 6 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż 33%, ale nie większych niż 40% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, 3) 7 lat, przy czym okres ten liczy się od dnia pierwszego, po dniu dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej, wytworzenia energii elektrycznej z tej jednostki po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w ust. 3 – w przypadku poniesienia kosztów inwesty cyjnych modernizacji większych niż 40%, ale nie większych niż 50% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji – nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2036 r. 8. Maksymalny okres wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji dla jedno stki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub

15. 15 z 201 8 r. poz. 2 286, 2243 i 2244 ) były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej w trakcie których zawierane są transakcje sesyjne giełdowe wykonywane z dostawą energii elektrycznej następującą w pierwszym i drugim dniu po zawarciu transakcji sesyjnej. 2. Wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3 – 5, przysługuje wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji, jeżeli wytworzona energia jest opomiarowana w sposób: 1) umożli wiający ustalenie ilości wytworzonej energii elektrycznej w przedziałach godzinowych – w takim przypadku do ustalenia wielkości przysługującego wsparcia przyjmuje się wskazania urządzenia pomiarowo - rozliczeniowego tej jednostki; 2) uniemożliwiający ustalen ie ilości wytworzonej energii elektrycznej w przedziałach godzinowych – w takim przypadku do ustalenia wielkości przysługującego wsparcia przyjmuje się ilość energii elektrycznej, jaka mogłaby zostać wytworzona w tej jednostce w godzinach, o których mowa w ust. 1, przy założeniu, że jednostka ta pracowała w tym czasie z mocą równą mocy zainstalowanej elektrycznej. Art. 11. Wsparcie, o którym mowa w rozdziałach 3 – 5, nie przysługuje: 1) wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji dl a ilości energii elektrycznej, w odniesieniu do której korzysta on z prawa do wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego usługi, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o ry nku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9); 2) instalacji odnawialnego źródła energii, w odniesieniu do której wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w tej instalacji korzysta z: a) systemu wsparcia świadectw pochodzenia, o którym mowa w ustaw ie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo b) systemu wsparcia świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo c) systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a – 70f ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo d) aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; 3) wytwórcy energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej k ogeneracji w nowej małej jednostce kogeneracji, znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, istniejącej małej jednostce kogeneracji lub zmodernizowanej małej

61. 61 3. Wartość punktowa, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn parametru, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz współczynników określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, przypisanych parametrom, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. 4. Wartość współczynników przypisanych parametrom, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie może być wyższa niż 1,5. 5. W przypadku gdy pozostała ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikająca z tej ilości, jest mniejsza od ilości energii elek trycznej lub wartości premii kogeneracyjnej indywidualnej określonej w ofercie następnego według kolejności uczestnika naboru, uznaje się, że wyczerpana została maksymalna ilość lub wartość, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3, bez uwzględnienia oferty t ego uczestnika. 6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metodykę rozstrzygania naboru na podstawie parametrów, o których mowa w ust. 2, oraz wartość współczynników, o których mowa w ust. 4, biorąc pod uwagę politykę energety czną państwa, potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych. Art. 50. 1. Prezes URE zamyka nabór w terminie określo nym w ogłoszeniu o naborze. 2. Prezes URE w terminie 60 dni od dnia zamknięcia naboru informuje wytwórców, którzy złożyli ofertę w naborze o wyliczonej wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej w odniesieniu do każdej złożonej oferty. 3. Wytwórcy, któr zy otrzymali informację, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, informują Prezesa URE o: 1) akceptacji wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej, albo 2) braku akceptacji wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej. 4. Ofer ta podlega odrzuceniu, jeżeli: 1) nie została złożona w sposób określony w art. 47 ust. 1, lub 2) nie zawiera wszystkich wymaganych danych i oświadczeń, lub 3) zawiera dane niezgodne z decyzją o dopuszczeniu, o której mowa w art. 45 ust. 1, lub 4) wytwórca nie posiada ważnej, na dzień złożenia oferty, decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 45 ust. 1, lub

62. 62 5) wytwórca nie wniósł wymaganej kaucji, wpłacając ją na odrębny rachunek wskazany przez Prezesa URE, lub ustanawiając wymaganą gwarancję bankową, lu b 6) brak jest akceptacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub 7) ilość zaoferowanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikająca z tej ilości przekracza ilość lub wartość, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3, lub 8) nie została podpisana przez wytwórcę. 5. Prezes URE, w terminie 90 dni od dnia zamknięcia naboru, rozstrzyga nabór i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacje o: 1) wynikach naboru, w tym o: a) wytwó rcach, których oferty wygrały nabór, b) minimalnej i maksymalnej wysokości premii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali nabór, za wytworzenie, wprowadzenie do sieci i sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, c) łącznej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, i wartości premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikająca z tej ilości, w złotych, z dokładnością do jednego gr osza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom, którzy wygrali nabór, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe, albo 2) unieważnieniu naboru. 6. Prezes URE unieważnia nabór, w przypadku gdy wszystkie oferty zostały odrzucone. 7. Kaucja, o której mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie: 1) 60 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji lub po zakończeniu znacznej modernizacji – w przypadku wytwórcy, którego oferta w ygrała nabór; 2) 14 dni od dnia rozstrzygnięcia naboru – w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała naboru. 8. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 47 ust. 3 pkt 9, Prezes URE przekazuje kaucję, o której mowa w art. 46 ust. 3 pkt 1, na rachunek opłaty kogeneracyjnej. 9. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru informuje o jego wynikach wytwórców, których oferty wygrały nabór.

74. 74 Art. 62. 1. Opłata kogeneracyjna stanowi iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 64 ust. 1, oraz sumy ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych przyłączonych: 1) bezpośrednio do sieci danego płatnika opłaty kogeneracyjnej; 2) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, przyłąc zonego do sieci płatnika opłaty kogeneracyjnej; 3) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci płatnika opłaty kogeneracyjnej bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. 2. Podstawą do obliczenia opłaty kogeneracyjnej pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który został umieszczony w wykazie Prezesa URE, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 lute go 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 tej ustawy, wyniosła: 1) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – jest 80%, 2) więcej niż 20% i nie wi ęcej niż 40% – jest 60%, 3) więcej niż 40% – jest 15% – ilości energii elektrycznej zakupionej na własny użytek, pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym. 3. Energię elektryczną zużywaną przez: 1) płatników opłaty kogen eracyjnej, 2) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikami opłaty kogeneracyjnej, 3) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w za kresie wytwarzania energii elektrycznej – w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji, uwzględnia się w ilościach energii elektrycznej, w odniesieniu do której pobiera się opłatę kogeneracyjną. Art. 63. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, uwzględnia w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii

105. 105 „2. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 1a, za dany okres dokonuje się, pomniejszając obowiązek mocowy, za który przysługuje wynagrodzenie, o wolumen mocy wynikający z: 1) przyznanych za ten okres świadectw pochodzenia w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1 lub 2) ilości energii e lektrycznej wytworzonej w tej jednostce, objętej obowiązkiem mocowym, w odniesieniu do której uzyskano premię w rozumieniu ustawy wymienionej w ust. 1a.”; 3) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Korekta, o której mowa w ust. 1 i 1a, nie może być wyższa niż wynagrodzenie wynikające z wielkości obowiązku mocowego i ceny obowiązku mocowego.”; 4) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wynagrodzenie za wykonanie obowiązku mocowego dla jednostki rynku mocy, o której mowa w ust. 1 i 1a, wypłaca się po przedstaw ieniu informacji o: 1) przyznanych za ten okres świadectw pochodzenia, o których mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, 2) otrzymanej za ten okres premii, o której mowa w ustawie wymienionej w ust. 1a – niezbędnych do wyliczenia korekty.”. Rozdział 13 Przepi sy epizodyczne, przejściowe i końcowe Art. 99. 1. Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w niniejsz ej ustawie nie stanowi pomocy publicznej: 1) Prezes URE nie ogłasza aukcji, o której mowa w art. 16 ust. 1; 2) Prezes URE nie wydaje decyzji o dopuszczeniu, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 30 ust. 4, art. 37 ust. 3 i art. 45 ust. 1; 3) Prezes URE ni e ogłasza naboru, o którym mowa w art. 43 ust. 1. 2. W okresie od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w rozdziałach 3 – 5 ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w rozdziałach 3 – 5 nie stanowi pomocy

79. 79 Art. 68. 1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje operatorowi rozliczeń inform acje o środkach zgromadzonych z tytułu opłaty kogeneracyjnej za dany okres rozliczeniowy, z uwzględnieniem dokonanych korekt rozliczeń za okresy poprzednie na rachunku, o którym mowa w art. 66 ust. 6, oraz o wysokości odsetek od tych środków, w terminie do dwudziestego trzeciego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 2. Operator rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, wystawia na jej podstawie notę księgową operatorowi systemu przesyłowe go elektroenergetycznego. 3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania noty księgowej, przekazuje na rachunek opłaty kogeneracyjnej środki w wysokości wynikającej z otrzymanej noty księgowej. 4. W pr zypadku gdy operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje zwrotu środków z tytułu opłaty kogeneracyjnej, w związku z korektą rozliczeń z tytułu opłaty kogeneracyjnej za okresy poprzednie, a na rachunku, o którym mowa w art. 66 ust. 6, nie ma środków wystarczających na pokrycie tego zwrotu, operator rozliczeń dokonuje zwrotu do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego środków niezbędnych na pokrycie tych korekt. Art. 69. 1. W przypadku gdy kwota środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej oraz na lokatach, o których mowa w art. 72, jest niewystarczająca na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indy widualnej, operator rozliczeń: 1) może pokryć niedobór środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej ze środków zgromadzonych na rachunku opłaty przejściowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, jeżeli nie spowoduje to niewykonania zobowiązań wynikających z ustawy; wykorzystane środki z rachunku opłaty przejściowej podlegają zwrotowi w pełnej wysokości na ten rachunek; 2) zaciąga zadłużenie na pokrycie niedoboru środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej. 2. Wydatki związane z zaciągniętym zadłużeniem, o którym mowa w ust. 1, oraz koszty działalności operatora ro zliczeń związane bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, związane z

90. 90 3. O przyczyni e odmowy uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 2, Prezes URE niezwłocznie informuje Komisj ę Europejsk ą , podając przyczynę odmowy. 4. Gwarancja pochodzenia, o której mowa w ust. 1, jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania. Art. 85. 1 . Rejestr gwarancji pochodzenia prowadzony jest przez podmiot: 1 ) prowadzący giełdę towarow ą w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, lub 2) prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rejestr gwarancji pochodzenia w sposób zapewniający identyfikacj ę : 1) przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii ele ktrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, któremu wydano gwarancj ę pochodzenia; 2) podmiotów, których gwarancje pochodzenia wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumien ia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostały uznane przez Prezesa URE; 3) przysługujących gwarancji pochodzenia oraz odpowiadającej im ilości energii elektrycznej. 3. Prezes URE przekazuje informacje o wydanych ora z uznanych gwarancjach pochodzenia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1. 4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje podmiotowi posiadającemu konto w rejestrze gwarancji pochodzenia dokument potwierdzający przysługujące temu podmiotowi gwarancje pochodzenia w celu poświadczenia odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. 5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem e nergii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wpisane do rejestru gwarancji pochodzenia oraz podmiot posiadający konto w rejestrze gwarancji pochodzenia informują pisemnie Prezesa URE oraz podmiot, o którym mowa w ust. 1, o przekazaniu gwarancji pochodz enia odbiorcy końcowemu, w terminie 7 dni od dnia jej przekazania.

2. 2 7) instalacja odnawialnego źródła energii – instalację odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; 8) istniejąca jednostka kogeneracji – jednostkę kogeneracji, w której wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2019 r. i zostało potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji; 9) istniejąca mała jednostka kogeneracji – małą jednostkę kogeneracji, w której wytworzenie energii elektrycznej po raz pierwszy nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2019 r. i zostało potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji; 10) jednostka kogeneracji – jednostkę kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 35 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 11) mała jednostka kogenera cji – jednostkę kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW; 12) moc zainstalowana elektryczna – moc znamionową czynną: a) generatora, b) ogniwa paliwowego – wyrażoną w [W] lub wielokrotnościach tej jednostki miary, osiąganą przy zna mionowym współczynniku mocy cos φ n ; 13) modernizacja – proces inwestycyjny, którego celem jest odtworzenie stanu pierwotnego lub zmiana parametrów użytkowych lub technicznych jednostki kogeneracji, w czasie którego zainstalowano urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce kogeneracji, wiążący się z poniesieniem kosztów inwestycyjnych nie mniejszych niż 25%, ale nie większych niż 50% jak na nową porównywalną jednostk ę kogeneracji; 14) nowa jednostka kogeneracji – jednostkę kogeneracji, w czasie budowy której zainstalowano wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, przy czym: a ) wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW nastąpiło nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia aukcji, b) wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w jednostce o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW nastąpiło nie wcześniej niż po dniu rozstrzygnięcia naboru;

4. 4 – zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, – istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, b) wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w: – nowej małej jednostce kogeneracji, – znacznie zmodernizo wanej małej jednostce kogeneracji, – istniejącej małej jednostce kogeneracji, – zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji, – istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW opalanej metane m uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego, – zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW opa lanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego; 27) premia gwarantowana indywidualna – dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elek trycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w: a) istniejącej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, b) zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW; 28) premia kogeneracyjna – dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w: a) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, b) znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW – który wygrał aukcję;

63. 63 10. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru przekazuje operatorowi r ozliczeń informacje zawierające dane wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, których oferty wygrały nabór, oraz dane dotyczące ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, do wypłaty której uprawnieni są wytwórcy, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe. 11. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii informację, w postaci elektronicznej, o wyniku naboru albo o jego uniewa żnieniu, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia albo unieważnienia naboru. 12. Informacja, o której mowa w ust. 11, zawiera: 1) wykaz ofert, które wygrały nabór, w tym: a) wskazanie wytwórców, których oferty wygrały nabór, b) informację o: – wysokości pr emii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, jaka zostanie wypłacona uczestnikom naboru, których oferty wygrały nabór, – ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, jaką poszczególni uczestn icy naboru, których oferty wygrały nabór, zobowiązali się sprzedać oraz wartości premii kogeneracyjnej indywidualnej, wynikającej z tej ilości energii, jaka zostanie wypłacona, w złotych, z dokładnością do jednego grosza, z uwzględnieniem podziału na kolej ne następujące po sobie lata kalendarzowe; 2) wykaz ofert, które nie wygrały naboru, w tym: a) wskazanie wytwórców, których oferty nie wygrały naboru, b) informację o: – wysokości skorygowanej premii kogeneracyjnej indywidualnej, w złotych za 1 MWh, z do kładnością do jednego grosza, za jaką poszczególni uczestnicy naboru, których oferty nie wygrały naboru, zobowiązali się sprzedać energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, – ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w MWh, jaką posz czególni uczestnicy naboru, których oferty nie wygrały naboru, zobowiązali się sprzedać i wartości skorygowanej premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z tej ilości energii, w złotych, z dokładnością

72. 72 c) przygotowanie raportu oddziały wania na środowisko; 4) dostawę urządzeń i instalacji, obsługę projektu oraz przeprowadzenie robót budowlano - montażowych bezpośrednio związanych z przedsięwzięciem i niezbędnych do jego realizacji, w tym koszty: a) transportu, załadunku i wyładunku urządze ń i instalacji, b) prac rozbiórkowych lub demontażowych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych, c) robót budowlanych oraz zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, montażu urządzeń i instalacji, d) opłat przyłączeniowych, e) nadzoru i nwestorskiego; 5) rozruch urządzeń i instalacji. 2. Do katalogu kwalifikowanych kosztów operacyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji zalicza się w szczególności koszty poniesione na: 1) zakup paliwa dla jednostki kogeneracji; 2) inne koszty zmien ne związane z wytworzeniem energii w jednostce kogeneracji, w tym koszty opłat środowiskowych, oraz te związane z zagospodarowaniem odpadów; 3) serwis, eksploatację oraz utrzymanie jednostki kogeneracji; 4) remonty jednostki kogeneracji; 5) wynagrodzenia i świadczenia osób związanych z funkcjonowaniem jednostki kogeneracji; 6) podatki i opłaty lokalne związane bezpośrednio z eksploatacją jednostki kogeneracji. 3. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne wartości kosztó w inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, biorąc pod uwagę: 1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne jednostki kogeneracji; 2) koszty inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowan ia projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 3) koszty operacyjne ponoszone w okresie maksymalnego okresu wsparcia jednostki kogeneracji, o którym mowa w art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2 , 4 – 8 i art. 6 ust. 2 – 4; 4) założenia dotyczące technicznych warunków pracy jednostki kogeneracji, w tym sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

75. 75 elektrycznej op łatę kogeneracyjną. Opłatę tę ustala się na podstawie stawki opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowiązującej w danym roku, wyrażonej w złotych za 1 MWh. 2. Opłatę kogeneracyjną wnoszoną do przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowiązującej w danym roku, wyrażonej w złotych za 1 MWh oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorcę końcowego. 3. Przedsiębior stwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną ustala opłatę kogeneracyjną, jako iloczyn stawki opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 64 ust. 1, obowiązującej w danym roku, wyrażonej w złotych za 1 MWh, oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorcę końcowego przyłączonego do urządzeń, instalacji lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego, które sprzedaje temu odbiorcy energię elektryczną. 4. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarcz ą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, jest przyłączone jednocześnie do sieci: 1) więcej niż jednego płatnika opłaty kogeneracyjnej lub 2) operatora systemu przesyłowego elektroenergetyczn ego i sieci co najmniej jednego płatnika opłaty kogeneracyjnej – wnosi opłatę kogeneracyjną do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i każdego z tych płatników, proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej pobranej z sieci operatora system u przesyłowego elektroenergetycznego lub płatników opłaty kogeneracyjnej, w okresie rozliczeniowym. 5. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną przyłączone jednocześnie do sieci więcej niż jednego płatnika opłaty kogeneracyjnej lub op eratora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, wnosi opłatę kogeneracyjną do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub tych płatników, proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci płatników opłaty kogeneracyjnej w okresie rozliczeniowym. Art. 64. 1. Stawkę opłaty kogeneracyjnej na rok „i” kalkuluje się według wzoru: S Ri = G i /Q i - 1 , gdzie poszczególne symbole oznaczają: „i” – rok kalendarzowy, w którym będzie obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej,

60. 60 wysokosprawnej kogener acji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (...) złotych. ”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 13) określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych w stosunku do wielkości kosztó w inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3; 14) podpis wytwórcy. 4. Oferta uczestnika naboru jest niedostępna dla innych uczestników naboru. 5. Oferta złożona na godzinę przed z amknięciem naboru wiąże uczestnika naboru do końca naboru i nie może zostać wycofana. Art. 48. 1. Prezes URE wylicza dla każdego wytwórcy, który złożył ofertę w naborze, wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, na podstawie danych, o których mowa w ar t. 47 ust. 3 pkt 8, 10 i 11, uwzględniając wartość otrzymanej pomocy inwestycyjnej, w sposób określony w art. 14. 2. Wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej obliczona zgodnie z ust. 1, nie może być wyższa niż maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej określona w przepisach wydanych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 7. Art. 49. 1. Nabór wygrywają uczestnicy naboru, którzy otrzymali najniższą wartość punktową przy uwzględnieniu parametrów, o których mowa w ust. 2, obliczoną w sposób wskazany w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, aż do wyczerpania maksymalnej ilości lub wartości, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3. 2. Parametrami branymi pod uwagę w naborze są: 1) wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, o której mowa w art. 48 ust . 1, bez uwzględnienia wartości pomocy inwestycyjnej; 2) lokalizacja jednostki kogeneracji, w odniesieniu do której zróżnicowanie punktowe ustala się biorąc pod uwagę uwarunkowania dotyczące lokalizowania jednostek kogeneracji w ramach systemów ciepłowniczych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw ciepła dla odbiorców końcowych oraz dążenie do wzrostu liczby efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych; 3) wszystkie rodzaje paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej w je dnostce kogeneracji – w odniesieniu do których zróżnicowanie punktowe ustala się, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

80. 80 prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej w roku „i”, oznaczone symbolem „L OKi ”, oblicza się według wzoru: L OKi = C OKi + I O Ki + F OKi , gdzie poszczególne symbole oznaczają: „i” – rok kalendarzowy, w którym będzie obowiązywać stawka opłaty kogeneracyjnej, C OKi – planowaną kwotę należności głównych z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, wymagalnych w danym roku kalendarzowym „i”, I OKi – planowaną kwotę odsetek z tytułu zadłużenia zaciągniętego przez operatora rozliczeń w przypadku, o którym mowa w ust. 1, F OKi – planowane w roku kalendarzowym „i” koszty bieżącej działalnoś ci operatora rozliczeń związane z prowadzeniem rachunku opłaty kogeneracyjnej. 3. Operator rozliczeń, w terminie do dnia 30 września każdego roku, przekazuje Prezesowi URE informacje o: 1) wysokości wydatków i kosztów, o których mowa w ust. 2; 2) prognozow anej wysokości środków przeznaczonych na wypłatę premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej w roku „i”; 3) prognozowanym, na dzień 31 grudnia roku „i - 1”, stanie środków na rachun ku opłaty kogeneracyjnej. Art. 70. 1. Środki z tytułu: 1) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej, 2) lokat, o których mowa w art. 72, 3) kaucji przekazanych zgodnie z art. 23 ust. 5 i art. 50 ust. 8 – przeznacza się na wypłatę p remii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej oraz na pokrycie kosztów działalności operatora rozliczeń związanych bezpośrednio z obsługą systemu wsparcia wytwarzania energii elektry cznej z wysokosprawnej kogeneracji na podstawie ustawy. 2. Operator rozliczeń przekazuje Prezesowi URE informację o stanie środków zgromadzonych na rachunku opłaty kogeneracyjnej na ostatni dzień roku poprzedniego, w terminie do dnia 31 stycznia.

31. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, obliczona zgodnie z art. 14 tej ustawy, wynosi (...) złotych. Premia kogeneracyjna skorygowana obliczona zgodnie z art. 14 ust. 4 i 5 tej ustawy, wynosi (...) złotych za 1 MWh.”; klauzula ta zastępu je pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 4. Oferty opatruje się podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 5. Aukcja odbywa się w jednej sesji aukcji. 6. Oferta uczestnika aukcji jest niedostępna dla pozostałych uczestników aukcji. 7. Oferta złożona na godzinę przed zamknięciem sesji aukcji wiąże uczestnika aukcji do końca danej sesji aukcji i nie może zostać wycofana. 8. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli: 1) wysokość premii kogeneracyj nej, o której mowa w ust. 3 pkt 3, przekracza wartość referencyjną określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7, lub 2) nie została złożona w sposób określony w regulaminie aukcji, o którym mowa w art. 20 ust. 6, lub 3) nie zawiera wszystkic h wymaganych danych i oświadczeń, lub 4) zawiera dane niezgodne z decyzją o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub 5) wytwórca na dzień złożenia oferty nie posiada ważnej decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub 6) nie wniesi ono wymaganej kaucji, wpłacając ją na odrębny rachunek wskazany przez Prezesa URE, lub nie ustanawiając wymaganej gwarancji bankowej, lub 7) ilość zaoferowanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości przekracza maksymalną ilość lub wartość, o której mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, lub 8) nie została podpisana przez wytwórcę. Art. 22. 1. Aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, aż do wycz erpania maksymalnej ilości lub wartości, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5. 2. W przypadku gdy ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji lub wartość premii kogeneracyjnej wynikająca z tej ilości, objęta ofertami złożonymi przez uczestnikó w danej aukcji jest nie większa niż maksymalna ilość lub wartość, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 5, aukcję wygrywają uczestnicy aukcji, którzy zaoferowali

91. 91 6. Informacj ę , o której mowa w ust. 5, wpisuje się do rejestru gwarancji pochodzenia. 7. Przeniesienie gwarancji pochodzenia następuje z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze gw arancji pochodzenia. 8. Wpis do rejestru gwarancji pochodzenia, o którym mowa w ust. 1, oraz zmiany dokonane w tym rejestrze podlegają opłacie w wysokości odzwierciedlającej koszty prowadzenia tego rejestru. 9 . Wysokość opłat obliczonych jak za 1 MWh energ ii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej, która została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji, z tytułu każdej z następujących czynności: 1) wpisu do rejestru gwarancji pochodzenia , 2) wpisu do rejestru gwarancji pochodzenia uznanej przez Prezesa URE , 3) zgłoszenia przekazania gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu , 4) każdego przyjęcia oferty sprzedaży gwarancji pochodzenia dla strony, która zwiększyła ilość gwarancji pochodzenia na swoim koncie , 5) rozpatrzenia wniosku o przeksięgowanie gwarancji pochodzenia – w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć równowartości 0,25 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym. 10 . Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może organizować obrót gwarancjami pochodzenia. Art. 86. Prezes URE, w drodze postanowienia, odmawia: 1) wydania gwarancji poc hodzenia – w przypadku gdy wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia został złożony operatorowi systemu dystrybucyjnego lub operatorowi systemu przesyłowego po upływie terminu, o którym mowa w art. 82 ust. 2; 2) uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w art. 84 ust. 1, w przypadku, o którym mowa w art. 84 ust. 2. Rozdział 10 Kary pieniężne Art. 87. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto: 1) nie przekazuje w terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 7 lub 9, lub przekazuje w oświadczeniu informa cję nieprawdziwą lub niepełną;

88. 88 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadcze ń́ . 5. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu przes yłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2. 6. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia, przekazuje ten wniosek Prezesowi URE, wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej w jednostce kogeneracji i wprowadzonej do sieci. 7. Na potrzeby ustalenia rzeczywistej ilości energii elektrycznej i ciepła w ytworzonych w wysokosprawnej kogeneracji oraz ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w celu wydawania gwarancji pochodzenia przyjmuje się sposób obliczania oraz wymagania dotyczące pomiarów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 58. Art. 83. 1 . W przypadku gdy wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia nie zawiera danych, o których mowa w art. 82 ust. 3, Prezes URE niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznac zonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 2. Prezes URE wydaje gwarancj ę pochodzenia w terminie 60 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 77 ust. 1, wraz z wnioskiem o wydanie odpowiedniej liczby gwarancji pochodze nia w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez dan ą jednostkę kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym i wykazanej w tym sprawozdaniu. 3. Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres 12 miesięc y od dnia jej wydania. 4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia. 5. Gwarancj ę pochodzenia oznacza się indywidualnym numerem, a w jej treści zamieszcza się dane, o któ rych mowa w art. 82 ust. 3, datę jej wydania, termin ważności oraz oznaczenie państwa, w którym została wydana. 6. Gwarancja pochodzenia traci ważność z dniem wydania przez podmiot, o którym mowa w art. 85 ust. 1, dokumentu, o którym mowa w art. 85 ust. 4. 7. Gwarancję pochodzenia wydaje się za wprowadzoną do sieci energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji z dokładnością do 1 MWh.

89. 89 8. Gwarancj ę pochodzenia wydaje się w postaci elektronicznej i przekazuje się bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodz enia. 9. Gwarancja pochodzenia podlega, po przekazaniu do rejestru gwarancji pochodzenia, rozdzieleniu w całości przez podmiot, o którym mowa w art. 85 ust. 1, na sporządzone w postaci elektronicznej gwarancje pochodzenia w ilości równej ilości MWh wprowad zonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji i wskazanej w tej gwarancji pochodzenia. 10. Gwarancję pochodzenia niewymagającą rozdzielenia lub gwarancję pochodzenia powstałą na skutek rozdzielenia, wpisuje się na konto wytwórcy w rejestrze gwarancji pochodzenia. 11. Przez gwarancję pochodzenia niewymagającą rozdzielenia rozumie się gwarancję pochodzenia, z której treści wynika, że ogranicza się do potwierdzenia odbiorcy końcowemu wytwor zenia w wysokosprawnej kogeneracji dokładnie 1 MWh energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub do sieci przesyłowej elektroenergetycznej. 12. Gwarancję pochodzenia powstałą na skutek rozdzielenia oznacza się indywidua lnym numerem gwarancji pochodzenia, która uległa rozdzieleniu i zamieszcza się w niej informacje, o których mowa w ust. 5, przy czym dodatkowo wskazuje się, że ogranicza się ona do potwierdzenia odbiorcy końcowemu wytworzenia w wysokosprawnej kogeneracji d okładnie 1 MWh wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej energii elektrycznej z ilości energii elektrycznej wskazanej w gwarancji pochodzenia, która uległa rozdzieleniu. 13. Termin ważności wskazany w gwarancji pochodzenia, która uległa rozdzieleniu, jest terminem ważności gwarancji pochodzenia powstałych na skutek tego rozdzielenia. 14. Do gwarancji pochodzenia uznanych przez Prezesa URE, które nie były rozdzielane na gwarancje pochodzenia w sposób, o którym mowa w ust. 9, przepisy ust. 10 – 13 stosuje się odpowiednio. Art. 84. 1. Prezes URE, na pisemny wniosek podmiotu, uznaje gwarancj ę pochodzenia wydan ą w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wo lnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 2. Prezes URE odmawia uznania gwarancji pochodzenia, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości co do jej autentyczności lub wiarygodności.

26. 26 2. Procedurę oceny formalnej przeprowadza Prezes URE na wniosek wytwórcy o d opuszczenie do udziału w aukcji. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 2) planowaną lokalizację i moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji; 3) wsk azanie procentowego udziału ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji, które zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej zgodnie z art. 16 ust. 4; 4) określenie wszystkich rodzajów paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elekt rycznej w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem największego udziału rodzaju paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 7; 5) określenie wielkości planowanych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w stosunku do wielkości kosztów inwestycyjnych nowej porówn ywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3 ; 6) podpis wytwórcy, z załączeniem oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego umocowanie takiej osoby do działania w imie niu wytwórcy. 4. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji wytwórca dołącza oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: 1) dokumentu potwierdzającego: a) wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroene rgetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej albo b) zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, c) wydanie warunków przyłączenia jednostki kogener acji do sieci ciepłowniczej albo d) zawarcie umowy o przyłączenie jednostki kogeneracji do sieci ciepłowniczej; 2) schematu jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej; 3) ostatecznego pozwolenia na budowę wydanego dla projektowanej jedno stki kogeneracji lub planowanej znacznej modernizacji jednostki kogeneracji, jeżeli jest ono wymagane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane; 4) harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji budowy nowej jednostki kogeneracji lub znacznie zmoder nizowanej jednostki kogeneracji;

71. 71 Art. 58. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia: 1) sposób obliczania: a) średniorocznej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energ ię elektryczną lub mechaniczną i ciepło użytkowe w kogeneracji, b) ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, c) ilości ciepła użytkowego w kogeneracji, d) oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji w porówna niu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, 2) referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego, oddzielnie dla energii elektrycznej i ciepła , służące do obliczania oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku zastosowania kogeneracji, 3) metodę proporcjonalną określania ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci, o której mowa w art. 26 ust. 2, art. 33 ust. 2, art. 41 ust. 2 i ar t. 54 ust. 2, 4) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła użytkowego w jednostkach kogeneracji oraz ilości paliw zużywanych do ich wytwarzania, 5) sposób obliczania jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla – biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa, ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, istotne parametry techniczne funkcjonowania jednostek kogeneracji oraz uzasadnione technicznie i ekonomicznie możliwości wykorzystania krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji. Art. 59. 1. Do katalogu kwalifikowanych kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji zalicza się w szczegó lności koszty poniesione na: 1) zakup lub wytworzenie nowej jednostki kogeneracji w całości, jak i poszczególnych urządzeń i elementów wchodzących w jej skład; 2) zakup narzędzi i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowej jednostki kogen eracji; 3) opracowanie dokumentacji przygotowawczej nowej jednostki kogeneracji celem uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji, w tym koszty: a) przygotowania studium wykonalności, b) przygotowania projektu inwestycyjnego,

92. 92 2) nie przekazuje w terminie informacji, o których mowa w art. 66 ust. 2 lub 3 , lub przekazuje informację nieprawdziwą lub niepełną; 3) nie przekazuje w terminie informacji, o któr ej mowa w art. 76 ust. 1, lub przekazuje inf ormację nieprawdziwą lub niepełną; 4) nie informuje pisemnie w terminie, o którym mowa w art. 85 ust. 5; 5) nie przedstawia na żądanie Prezesa URE informacji lub danych, o których mowa w art. 75 ust. 1, albo przedstawia informacje lub dane nieprawdziwe lu b niepełne; 6) nie przedkłada Prezesowi URE w terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 77 ust. 1, lub przedkłada w sprawozdaniu dan ą nieprawdziwą lub niepełną; 7) nie przedstawia Prezesowi URE dokumentów lub informacji zgodnie z żądaniem, o którym mowa w art. 79, albo przedstawia dokumenty lub informacje nieprawdziwe lub niepełne; 8) wbrew złożonemu zobowiązaniu, nie wytworzył po raz pierwszy energii elektrycznej w terminie, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b lub art. 47 ust. 3 pkt 9; 9) wbrew złożonemu zobowiązaniu, nie wybudował nowej jednostki kogeneracji albo nie dokonał znacznej modernizacji jednostki kogeneracji; 10) wbrew zobowiązaniu złożonemu zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. c, wytworzył energię elektryczną przy wykorzystaniu mniejsz ego udziału procentowego paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 5, stanowiącego podstawę do przyjęcia wartości referencyjnej dla danej jednostki; 11) wbrew zobowiązaniu złożonemu zgodnie z art. 47 ust. 3 pkt 7 lit. b, wytworzył energię elektryczną przy wykor zystaniu większego udziału procentowego tańszego paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 5. 2. Niezależnie od kary pieniężnej określonej w ust. 1 można nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. Art. 88. Karę pieniężną, o której mowa w art. 87, wymierza Prezes URE w drodze decyzji. Art. 89. 1. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadkach określonych w art. 87 ust. 1: 1) pkt 2 i 4 – wynosi 1000 zł; 2) pkt 3 – wynosi 2000 zł.

1. Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek U S TAWA z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 1 ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji oraz wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Art. 2. Uż yte w ustawie określenia oznaczają: 1) biomasa – biomasę w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276, 1544, 1629 , 1669 i 2245 ); 2) ciepło – ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 us tawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm. 2 ) ); 3) ciepło użytkowe w kogeneracji – ciepło użytkowe w kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 4) dystryb ucja – dystrybucję w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 5) energia elektryczna z kogeneracji – energię elektryczną z kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 36 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ; 6) energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji – energię elektryczną z kogeneracji wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 3 pkt 38 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 1 ) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. 2 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637 .

77. 77 E OKi – prognozowany na dzień 31 grudnia roku „i - 1” stan środków na rachunku opłaty kogeneracyjnej zgodnie z informacją, o której mowa w art. 69 ust. 3 pkt 3. Art. 66. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne: 1) wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędące płatnikiem opłaty kogeneracyjnej, 2) wytwarzające energię elektryczną – przekazuje odpowiednio operatorow i systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub płatnikowi opłaty kogeneracyjnej informację o ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do obliczenia opłaty kogeneracyjnej, w terminie do piątego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczenio wym, o którym mowa w art. 67. 2. Płatnik opłaty kogeneracyjnej przekazuje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz Prezesowi URE informacj e o: 1) ilości energii elektrycznej, która stanowi podstawę do naliczenia opłaty kogeneracyjnej, 2 ) wielkości należnych i pobranych środków z tytułu opłaty kogeneracyjnej – w terminie do 6. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 67. 3. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi URE info rmacje, o których mowa w ust. 2, dotyczące podmiotów, od których pobiera opłatę kogeneracyjną, w terminie do 6. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 67. 4. Płatnik opłaty kogeneracyjnej przekazuje operatorowi systemu przesyłowego środki z tytułu opłaty kogeneracyjnej należne za dany okres rozliczeniowy, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 67. Środki należne są pomniejszane na fakturze wystawionej płatnikowi opł aty kogeneracyjnej przez operatora systemu przesyłowego o wierzytelności z tytułu opłaty kogeneracyjnej z poprzednich okresów rozliczeniowych odpisane w tym okresie rozliczeniowym jako wierzytelności nieściągalne w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 1 5 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm. 6) ), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych”. 6) Zmiany tek stu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629, 1669, 1693, 2073, 2159, 2192, 2193, 2212 , 2215 , 2243, 2244 i 2245 .

86. 86 Art. 80. 1. W przypadku uzyskania w trybie określonym w art. 79 informacji i oświadczeń o braku zgodności ze stanem faktycznym, Prezes URE wydaje odpowiednio: 1) decyzję o braku możliwości zakwalifikowania kwestionowanej ilości energii elektrycznej jako energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogeneracji, której wytwórca uprawniony jest do otrzymywania premii kogeneracyjnej, premii gwarantowanej, premii gwarantowanej indywidualnej lub premii kogeneracyjnej indywidualnej, lub 2) decyzję o obowiązku pomniejszenia przysługującego wytwó rcy wsparcia w następnych okresach rozliczeniowych o zakwestionowaną wysokość wsparcia wypłaconego przez operatora rozliczeń. 2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, o obowiązku zwrotu operatorowi rozliczeń wartości premii kogeneracyjnej lub premii gwa rantowanej, lub premii kogeneracyjnej indywidualnej, lub premii gwarantowanej indywidualnej, Prezes URE określa kwotę wsparcia, która podlega zwrotowi operatorowi rozliczeń. 3. Prezes URE przekazuje operatorowi rozliczeń informację o decyzjach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 78 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich wydania. Rozdział 9 Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji Art. 81. 1. Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, zwana dalej „ gwarancj ą pochodzenia ”, jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucy jnej lub sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. 2. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. 3. Przekazanie gwarancji pochodzenia następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw poch odzenia z kogeneracji. Art. 82. 1. Gwarancj ę pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, zwany dalej „wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia”. 2. Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, do którego sieci jest przyłączona jednostka kogeneracji, w

41. 41 a) potwierdzonej wydanym świadectwem pochodzenia z kogeneracji – w przypadku istniejącej jednostki kogeneracji lub istniejącej małej jednostki kogeneracji albo b) po dokonaniu modernizacji lub znacznej modernizacji, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogener acji, lub znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, c) potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – w przypadku nowej małej jednostki kogeneracji; 12) wskazanie od biorcy lub odbiorców, z którymi wytwórca ma zawartą umowę sprzedaży energii elektrycznej; przepisu nie stosuje się do wytwórców energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8; 13) opinię akredytowanej j ednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3, potwierdzającej: a) dane dotyczące możliwej do uzyskania ilości wytworzonej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji albo po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego – w przypadku nowej albo znacznie zmodernizowanej małej jednostce kogeneracji alb o po zakończeniu modernizacji, o którym mowa w art. 5 ust. 3 – w przypadku zmodernizowanej jednostki kogeneracji albo zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, b) udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych modernizacji albo znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 3, c) możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wy ższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji; 14) oświadczenie, o następującej treści:

6. 6 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266); 39) świadectwo pochodzenia – świadectwo pochodzenia w rozumieniu art. 44 ust. 1 oraz art. 186 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; 40) świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego – świadectwo pochodzenia w rozumieniu art. 48 ust. 1 oraz art. 186 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; 41) świadectwo pochodzenia z kogeneracji – potwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , zwanego dalej „Prezesem URE”, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wytworzenia do dnia 31 grudnia 2018 r. energii elektrycznej w wysokosprawne j kogeneracji w jednostce kogeneracji: a) opalanej paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW, b) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowany ch kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629), c) innej niż wymieniona w li t. a i b; 42) wytwórca – podmiot, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o E uropejskim Obszarze Gospodarczym, wytwarzający energię elektryczną w jednostce kogeneracji; 43) zmodernizowana jednostka kogeneracji – jednostkę kogeneracji, która została poddana modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w zmodernizowanej jednostce nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.; 44) zmodernizowana mała jednostka kogeneracji – małą jednostkę kogeneracji, która została poddana modernizacji i w której wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej w z modernizowanej jednostce nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.;

33. 33 2) z przyczyn technicznych aukcja nie może zostać przeprowadzona. 4. Kaucja, o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie: 1) 60 dni od dnia: a) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w nowej jednostce kogeneracji, b) wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej po zakończeniu znacznej modernizacji jednostki kogeneracji – w przypadku wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję; 2) 14 dni od dnia rozstrz ygnięcia aukcji – w przypadku wytwórcy, którego oferta nie wygrała aukcji. 5. W przypadku niewypełnienia przez wytwórcę zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 7 lit. b, Prezes URE przekazuje kaucję, o której mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1, na wyodrę bniony rachunek bankowy operatora rozliczeń, zwany dalej „rachunkiem opłaty kogeneracyjnej” . 6. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji informuje o jej wynikach wytwórców, których oferty wygrały aukcję. 7. Prezes URE niezwłocznie po rozstrzygnięc iu aukcji przekazuje operatorowi rozliczeń informacje zawierające dane wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, których oferty wygrały aukcję, oraz dane dotyczące ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż objęta będzie premią kogeneracyjną, do wypłaty której uprawnieni są wytwórcy, z uwzględnieniem podziału na kolejne następujące po sobie lata kalendarzowe. 8. Prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii, w postaci elektronicznej, informacj ę o wyniku aukcji albo o jej unieważnieniu, w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji albo jej unieważnienia. 9. Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera: 1) wykaz ofert, które wygrały aukcję, w tym: a) wskazanie wytwórców, których oferty wygrały aukcję, b) informację o: – wysokości premii kogeneracyjnej jaka zostanie wypłacona, w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, za jaką poszczególni uczestnicy aukcji, których oferty wygrały aukcję, zobowiązali się wytworzyć energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzić ją do sieci i sprzedać,

17. 17 d) świadectw efektywności energetyczne j, e) przyznanych bezpłatnych pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych przydzielonych jednostce kogeneracji na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami e misji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32, z późn. zm. 4) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rodz. 15, t. 7, str. 631) w odniesieniu do jednostek, które w danym roku korzystają z prawa do wynagrodzenia wolumenu mocy objętego w wyniku aukcji mocy obowiązkiem mocowym, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy; 2) środków na pokrycie kosztów osieroconych otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej; 3) pomocy przeznaczonej na budowę lub eksploatację tej jednostki kogeneracji, mających miejsce przed rozpoczęciem robót związanych z modernizacją lub znaczną modernizacją tych jednostek, w przypadku modernizacji lub znacznej modernizacji jednostki kogeneracji lub małej jednostki kogeneracji. 3. Wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, jest wyrażana w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby beneficjent pomocy, gdyby została ona udzielona w formie dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). 4. Wartość pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, oblicza się na dzień złożenia oferty, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wni osku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, według następującego wzoru: PI c = � � PI i ∗ � ( 1 + r i j i ) � j i = u 4) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004, str. 18, Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2009, str. 3, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 63, Dz. Urz . UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 113 z 25.04.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 343 z 19.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 129 z 30.04.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 264 z 09.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 280 z 24.10.2015, str. 39, Dz. Urz. UE L 350 z 2 9.12.2017, str. 7 oraz Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2018, str. 3.

18. 18 gdzie poszczególne symbole oznaczają: PI c – sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych, PI i – wartość w roku „i” pomo cy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych, udzieloną w danym roku „i”, j – rok kalendarzowy, w którym wytwórca złożył ofertę, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wniosek, o którym mowa w art. 30 ust. 1, i – kolejne lata kalendarzowe lic zone od roku kalendarzowego „u” do roku kalendarzowego „j”, u – rok kalendarzowy, w którym wytwórcy po raz pierwszy udzielono pomocy inwestycyjnej dla danej jednostki kogeneracji, oznaczonej symbolem PI i , r i – stopę referencyjną, wyrażoną w ułamku dziesię tnym, będącą spadkiem lub wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku „i” określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej „Prezesem GUS”, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolite j Polskiej „Monitor Polski”, przy czym wartość r i dla roku kalendarzowego „j” wynosi 0; w przypadku gdy do dnia złożenia oferty, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, stopa referencyjna w roku „i” nie została ogłoszo na, należy przyjąć spadek lub wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z listopada roku „i”, w ujęciu rok do roku. 5. Wytwórcy, o których mowa w ust. 1, dokonują obliczenia premii kogeneracyjnej skorygowanej albo premii gwarantowanej skorygowane j według następującego wzoru: C s = C o − PI c I gdzie poszczególne symbole oznaczają: C s – premię kogeneracyjną skorygowaną albo premię gwarantowaną skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh; w przypadku wytwórcy, który nie otrzymał pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust . 1, wartość C s jest równa wartości C o , C o – premię kogeneracyjną wynikającą z oferty złożonej przez wytwórcę albo premię gwarantowaną przed skorygowaniem, wyrażoną w zł/MWh, PI c – sumę zwaloryzowanej wartości pomocy inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, wyrażoną w złotych, obliczoną zgodnie z ust. 4,

109. 109 mowa w art. 45 ust. 1, na skutek złożenia przez wytwórcę nieprawdziwych lub niepełnych informacji dotyczących daty rozpoczęcia prac w odniesieniu do jednostki kogeneracji, dla której wydano decyzję o dopuszczeniu, Prezes URE w dro dze decyzji stwierdza utratę przez wytwórcę uprawnienia do wypłaty premii kogeneracyjnej albo premii kogeneracyjnej indywidualnej. Decyzja jest natychmiast wykonalna. Art. 102. Minister właściwy do spraw energii po raz pierwszy wyda rozporządzenie na podst awie art. 57, art. 58 i art. 59 ust. 3 w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 103. Minister właściwy do spraw energii po raz pierwszy wyda rozporządzenie, na podstawie art. 15 ust. 7, określając wartości referencyjne, o który ch mowa w art. 15 ust. 3, na rok 2019, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 104. Minister właściwy do spraw energii w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wyda rozporządzenie na podstawie art. 56 u st. 1 dla roku 2019 oraz 2020. Art. 105. 1. Gwarancj e pochodzenia wydan e na podstawie art. 9y – 9zb ustawy zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, trac ą ważność z dniem 31 grudnia 2019 r. 2. Do gwarancji pochodzenia wydanych lub uznanych przez Prez esa URE na podstawie art. 9y – 9zb ustawy zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, przed dniem wejścia w życie ustawy, przepisy dotyczące rozdzielania gwarancji pochodzenia, o których mowa w art. 83 ust. 9 – 14, stosuje się odpowiednio. 3. W przypadku gwarancji pochodzenia wydanych lub uznanych przez Prezesa URE na podstawie art. 9y – 9zb ustawy zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, podmiot, o którym mowa w art. 9zb ust. 1, ustawy zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, wydaje podmi otowi posiadającemu konto w rejestrze gwarancji pochodzenia, o którym mowa w art. 85 ust. 4, dokument potwierdzający przysługujące gwarancje pochodzenia, w celu poświadczenia odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wpro wadzonej do sieci przesyłowej lub do sieci dystrybucyjnej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. Gwarancja pochodzenia traci ważność z chwilą wystawienia dokumentu potwierdzającego. Art. 106. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stawka opłat y kogeneracyjnej wynosi 1,58 zł za 1 MWh i obowiązuje do końca 2019 r.

3. 3 15) nowa mała jednostka kogeneracji – małą jednostkę kogeneracji, w czasie budowy której zainstalowano wyłącznie urządzenia wyprodukowane w okresie 60 miesięcy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w tej jednostce, przy czym wytworzenie po raz pierwszy energii elektrycznej nastąpiło nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2019 r.; 16) odbiorca – odbiorcę w rozumieniu art. 3 pkt 13 ust awy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 17) odbiorca końcowy – odbiorcę końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 18) odnawialne źródło energii – odnawialne źródło energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; 19) operator rozliczeń – podmiot, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiąza niem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571); 20) operator systemu dystrybucyjnego – operatora systemu dystrybucyjnego w rozumieniu art. 3 pkt 25 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 21) operator systemu przesyłowego – operatora systemu przesyłowego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 22) paliwa – paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 23) p aliwa gazowe – paliwa gazowe w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z wyłączeniem gazów: a) powstałych w wyniku procesów zgazowania paliw stałych, b) pozyskanych z odmetanowania kopalń, c) koksowniczych, d) in nych odpadowych z procesów technologicznych; 24) paliwa stałe – stałe nośniki energii chemicznej; 25) płatnik opłaty kogeneracyjnej – operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego obliczającego opłatę kogeneracyjną; 26) premia gwarantowana – dop łatę do: a) wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprzedanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w:

5. 5 29) premia kogeneracyjna indywidualna – dopłatę do wytworzonej, wprowadzonej do sieci i sprz edanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji przez wytwórcę w: a) nowej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW, b) znacznie zmodernizowanej jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW – który wygrał nabór; 30) przedsiębiorstwo energetyczne – przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 31) przesyłanie – przesyłanie w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 32) publiczna sieć ciepłownicza – sieć ciepłowniczą służącą do przesyłania i dystrybucji ciepła, które w ciągu roku kalendarzowego w co najmniej 50% wykorzystywane jest do ogrzewania lub chłodzenia budynkó w i przygotowania ciepłej wody użytkowej, do której przyłączona może zostać nieokreślona liczba odbiorców końcowych i do której jest już przyłączony co najmniej jeden odbiorca końcowy niebędący właścicielem, współwłaścicielem lub eksploatującym jednostkę k ogeneracji przyłączonej i wprowadzającej ciepło do tej sieci ciepłowniczej; 33) referencyjna wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego – referencyjną wartość sprawności dla wytwarzania rozdzielonego w rozumieniu art. 3 pkt 37 ustawy z dnia 10 kwiet nia 1997 r. – Prawo energetyczne; 34) sieci – sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 35) sieć ciepłownicza – należące do przedsiębiorstwa energetycznego instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służ ące do przesyłania lub dystrybucji ciepła; 36) sieć dystrybucyjna – sieć dystrybucyjną w rozumieniu art. 3 pkt 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 37) sieć przesyłowa – sieć przesyłową w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne; 38) świadectwo efektywności energetycznej – świadectwo efektywności energetycznej w rozumieniu art. 20 ust. 1 i art. 57 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 oraz z 2018 r. po z. 650) oraz art. 20 ustawy z dnia

97. 97 10 ) w art. 46: a) w ust. 4 w pkt 5 uchyla się lit. b, b) w ust. 6 uchyla się pkt 6; 11 ) w art. 56: a) w ust. 1 : – uchyla się pkt 1a, – uchyla się pkt 1f , – uchyla się pkt 34, b) uchyla się ust. 2a, c) uchyla się ust. 2c i 2d. Art. 96. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm. 8) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 401 w ust. 7 uchyla się pkt 4; 2) w art. 401c w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 4a i 4b, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na wspieranie:”. Art. 97. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269, 1276, 1544 , 1629 , 1669 i 2245 ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 44 uchyla się ust. 2; 2) w art. 52: a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) ilo ść energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1, oraz opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowani u energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. ...), wyrażoną w procentach”, b) w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) dane dotyczące ilości energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do ob liczenia opłaty OZE, o 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722 i 2161 .

103. 103 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, wytwórca załącza: 1) oświadczenie, że i nstalacja stanowi instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a; 2) w przypadku wytwórcy, który spełnił warunek, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 – opinię akredytowanej jednostki, o której mowa w art. 77 ust. 3 u stawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, sporządzaną na podstawie badania przeprowadzonego dla danej instalacji, stwierdzającą zasadność uznania tej instalacji, za instalację, o której mowa w art. 77 u st. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, w tym datę pierwszego wytworzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. 3. Prezes URE wydaje wytwórcy, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie o uznaniu instalacji za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a, w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1. 4. O wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Prezes URE powiadamia Dyrektora Generalnego KOWR, właściwego sprz edawcę zobowiązanego oraz operatora rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106. 5. W przypadku instalacji planowanej do uruchomienia opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wytwórca przedkłada Prezesowi URE w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczę cia sprzedaży energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, pod rygorem utraty prawa, o którym mowa w ust. 6. 6. Wytwórcy, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje prawo do powiększenia ceny zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 92 ust. 1, lub podstawy wypłaty ujemnego salda, o kwotę obliczaną według następującego wzoru: P koge = ( C sk − C bk ) – gdzie poszczególne symbole oznaczają: P koge – kwota powiększająca cenę zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 92 ust. 1, lub podstawę wypłaty ujemnego salda przysługująca za energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii wytworzoną wyłącznie z biogazu lub biogazu rolniczego w wysokosprawnej kogeneracji, sprzedaną w systemie aukcyjnym,

102. 102 w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. zmienić deklarację, o które j mowa w art. 70b ust. 1, przez: 1) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a; 2) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 2, na instalację, o której mowa w a rt. 77 ust. 5 pkt 2a; 3) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 3, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 3a; 4) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 4, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 4a; 5) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 6, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 6a; 6) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 8, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 8a; 7) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 9, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 9a; 8) zmianę rodzaju instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 10, na instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 10a. 2. W przypad ku, o którym mowa w ust. 1, Prezes URE wydaje zaświadczenie o uznaniu instalacji, za instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a, 9a lub 10a, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. 3. Wytwórca rozpoczyna sprzedaż niewykorzyst anej energii elektrycznej na zasadach przewidzianych dla instalacji, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a, 9a lub 10a, z początkiem drugiego kwartału następującego po kwartale, w którym uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, a w przypadku instalacji planowanej do uruchomienia, nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 70b ust. 3 pkt 6 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 70 a ust. 4 nie stosuje się. Art. 184c. 1. Wytwórca wykorzystujący wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, którego oferta wygrała aukcję, o której mowa w art. 72, rozstrzygniętą przed dniem 1 stycznia 2019 r. może, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., złożyć wniosek o uznanie, że instalacja tego wytwórcy stanowi instalację, o której mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a lub 10a.

106. 106 publicznej, w terminie do 24 miesięcy od dnia ogłoszenia tych decyzji wytwórca, który uzyskał decyzje o dopuszczeniu: 1) o której mowa w art. 30 ust. 4, może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej, 2) o którym mowa w a rt. 37 ust. 3, może wystąpić o wypłatę premii gwarantowanej indywidualnej – za energię elektryczną wytworzoną, wpr owadzoną do sieci i sprzedaną z wysokosprawnej kogeneracji w jednostce kogener acji określonej w tej decyzji o dopuszczeniu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4 lub art. 37 ust. 3. 3. W okresie od dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w niniejszej ustawie ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w niniejszej ustawie nie stanowi pomocy publicznej, w terminie do 24 miesięcy od dnia wydania decyzji, wytwórca, który uzyskał decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 3 0 ust. 4, może wystąpić, o wypłatę premii gwarantowanej za energię elektryczną wytworzoną w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lub ust. 8, określonej w tej decyzji o dopuszczeniu za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia poprzedza jącego dzień wydania decyzji o dopuszczeniu, o której mowa w art. 30 ust. 4. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Prezes URE i operator rozliczeń stosują odpowiednio przepisy rozdziałów 2, 4 i 5. 5. Do dnia wydania pozytywnej decyzji Komisji Euro pejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w art. 62 ust. 2 ze wspólnym rynkiem albo decyzji stwierdzającej, że mechanizm przewidziany w art. 62 ust. 2 nie stanowi pomocy publicznej, przepisów art. 62 ust. 2 nie stosuje się. Art. 100. 1. Świadect wa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ustawy zmienianej w art. 95, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność. 2. Do wykonania i rozliczenia obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 us tawy zmienianej w art. 95, w brzmieniu dotychczasowym, za okres przed dniem wejścia w życie ustawy, oraz w zakresie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie tego obowiązku w tym okresie, stosuje się przepisy dotychczasowe. 3. W sprawach związanych z wydaniem ś wiadectw pochodzenia z kogeneracji , o których mowa w art. 9l ust. 1 ustawy zmienianej w art. 95, dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

94. 94 b) z systemu wsparcia świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, o którym mowa w us tawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo c) z systemu wsparcia, o którym mowa w art. 70a – 70f ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, albo d) z aukcyjnego systemu wsparcia, o którym mowa w ustawie z dni a 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, podlega grzywnie albo karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Jeżeli przychody otrzymane z systemów wsparcia, o których mowa w ust. 1, dla tej samej ilości energii elektrycznej, stanowią mienie znacznej wartości, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 3. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Rozdział 12 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 95. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm. 7) ) wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się art. 9a; 2 ) w art. 9c uchyla się ust. 6a; 3 ) uchyla się art. 9l i art. 9m; 4 ) uchyla się art. 9y – 9zb; 5 ) w art. 23 w ust. 2: a) w pkt 3 uchyla się lit. e, b) uchyla się pkt 4, c) w pkt 18 uchyla się lit. a, d) uchyla się pkt 21 ; 6 ) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Prezes URE ma prawo wglądu do dokumentów, żądania przedstawienia dokumentów lub informacji mający ch znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, o których mowa w art. 49a ust. 1 i 2, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.” ; 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637 .

58. 58 1) którzy wnieśli kaucję w wysokości 30 złotych za 1 kW mocy zainstalowanej elektrycznej, jednak nie więcej niż 3 mln zł, w formie gotówki wpłaconej na odrębny rachunek bankowy w skazany przez Prezesa URE lub gwarancji bankowej; 2) posiadający ważną decyzję o dopuszczeniu, o której mowa w art. 45 ust. 1. 4. Nabór rozstrzyga się, jeżeli została złożona co najmniej jedna oferta spełniająca wymagania określone w ustawie. 5. Prezes URE ustala regulamin naboru. 6. Regulamin naboru określa: 1) przebieg i sposób rozstrzygnięcia naboru; 2) warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników naboru; 3) sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu naboru; 4) sposób złożenia i wycofania oferty. 7. Regulamin naboru zatwierdza minister właściwy do spraw energii. 8. Regulamin naboru ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki. Art. 47. 1. Wytwórca będący uczestnikiem naboru, od godziny otwarcia do god ziny zamknięcia naboru, składa ofertę bezpośrednio w siedzibie Prezesa URE. 2. Uczestnik naboru składa tylko jedną ofertę dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która będzie wytworzona w danej jednostce kogeneracji. 3. Oferta złożona przez uczestnika naboru zawiera w szczególności: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby uczestnika naboru; 2) rodzaj jednostki kogeneracji, w której będzie wytwarzana energia elektryczna przez uczestnika naboru oraz moc zainstalowaną elektryczną tej jednostki; 3) schemat jednostki kogeneracji wraz z określeniem granicy bilansowej; 4) ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z podziałem na kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe, wyrażoną w MWh, z podziałem odpowiadającym udziałowi energii chemicznej danego paliwa, o którym mowa w art. 15 ust. 7, z uwzględnieniem art. 36 ust. 2, jaką uczestn ik naboru zobowiązuje się wytworzyć, wprowadzić do sieci i sprzedać; 5) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub sieci przesyłowej elektroenergetycznej, określone w warunkach przyłączenia albo w umowie o przyłączenie; 6) miejsce przyłączenia jednostki kogeneracji do publicznej sieci ciepłowniczej;

19. 19 I – ilość energii elektrycznej, wyrażoną w MWh, zaoferowanej przez wytwórcę w ofercie, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo co do której wytwórca zobowiązał się, we wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, do sprzedaży albo wytworzenia. 6. Oświadczenie zawarte w ofercie, o której mowa w art. 21 ust. 1, albo wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, zawiera informację o wartości udzielonej pomocy inwestycyjnej , o której mowa w ust. 1, oraz o wysokości premii ko generacyjnej skorygowanej albo premii gwarantowanej skorygowanej, obliczonej zgodnie z ust. 5. 7. W przypadku gdy po dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 10 albo w art. 30 ust. 3 pkt 14, wytwórcy, którego oferta wygrała aukcję alb o który uzyskał dopuszczenie, o którym mowa w art. 30 ust. 4, zostanie udzielona pomoc inwestycyjna , o której mowa w ust. 1, lub wzrośnie wartość tej pomocy wytwórca ten jest obowiązany do przekazania Prezesowi URE, do dziesiątego dnia miesiąca następujące go po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie takiej pomocy, oświadczenie zawierające następujące informacje: 1) wartość tej pomocy inwestycyjnej przeliczoną zgodnie z ust. 3; 2) datę udzielenia tej pomocy inwestycyjnej; 3) wskazanie podmiotu udzielającego t ej pomocy inwestycyjnej; 4) wartość nowej premii kogeneracyjnej skorygowanej albo nowej premii gwarantowanej skorygowanej, obliczonej według następującego wzoru: C sn = C s − PI I p gdzie poszczególne symbole oznaczają: C sn – nową premię kogeneracyjną skorygowan ą albo nową premię gwarantowaną skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, która staje się premią kogeneracyjną skorygowaną albo premią gwarantowaną skorygowaną (C s ) obowiązującą od miesiąca następującego po miesiącu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, C s – premię kogeneracyjną skorygowaną albo premię gwarantowaną skorygowaną, wyrażoną w zł/MWh, obowiązującą do końca miesiąca, w którym złożono oświadczenie, PI – wartość udzielonej pomocy inwestycyjnej lub wzrost wartości tej pomocy, wyrażoną w złotych, o której mowa w ust. 1, udzielonej po dniu złożenia

110. 110 Art. 107. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 95, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46 ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 95, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 108. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku: 1) 2019 – 783 179,26 zł; 2) 2020 – 698 892,39 zł; 3) 2021 – 714 966,86 zł; 4) 2022 – 731 411,27 zł; 5) 2023 – 748 233,40 zł; 6) 2024 – 765 443,16 zł; 7) 2025 – 783 048,62 zł; 8) 2026 – 801 058,02 zł; 9) 2027 – 819 482,76 zł; 10) 2028 – 838 330,43 zł. 2. Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3. 3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona: 1) po pierwszym kwartale – co najmniej o 20%, 2) po dwóch kwartałach – co najmniej o 15%, 3) po trzech kwartałach – co najmniej o 10% – Prezes URE stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeniu kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 4. W pr zypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się. Art. 109. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw energii, w ynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku:

93. 93 2. Wysokość kary pieniężnej w przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i 5 – 11, nie może przekroczyć 15% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Art. 90. 1. Wysoko ść kary pieniężnej, o której mowa w art. 87 ust. 2 i art. 89 ust. 2, Prezes URE ustala, uwzględniając wpływ naruszenia na funkcjonowanie systemu wsparcia, dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe. 2. Prezes URE może odstąpić od wymier zenia kary, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a podmiot zaprzestał naruszania prawa, zanim Prezes URE powziął wiadomość o naruszeniu. Art. 91. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 87, uiszcza się na rachunek bankowy wskazany w decyzji o wymier zeniu kary w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna. 2. Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w art. 87, stanowią dochód budżetu państwa i są wnoszone na rachunek właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ukaranego. Art. 92. Kary pieniężne, o których mowa w art. 87, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 93. Prezes URE, w terminie do d nia 31 marca każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii sprawozdanie zawierające informacje o liczbie i wysokościach wymierzonych kar pieniężnych w roku poprzednim. Rozdział 11 Przepisy karne Art. 94. 1. Kto, działając w imieniu wytwór cy, o którym mowa w art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 oraz art. 101, korzystającego z systemu wsparcia, o którym mowa w rozdziałach 3 – 5, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 11, skorzystał: 1) dla ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysok osprawnej kogeneracji, objętej wsparciem, o którym mowa w rozdziałach 3 – 5, z prawa do wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz operatora systemu przesyłowego usługi, o której mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, 2) d la instalacji odnawialnego źródła energii: a) z systemu wsparcia świadectw pochodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii albo

111. 111 1) 2019 – 368 554,65 zł; 2) 2020 – 346 341,41 zł; 3) 2021 – 354 307,26 zł; 4) 2022 – 362 456,33 zł; 5) 2023 – 370 792,82 zł; 6) 2024 – 379 321,06 zł; 7) 2025 – 388 045,44 zł; 8) 2026 – 396 970,49 zł; 9) 2 027 – 406 100,81 zł; 10) 2028 – 415 441,13 zł. 2. Minister właściwy do spraw energii monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizmy korygujące, o których mowa w ust. 3. 3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia p rzekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1 oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału została przekroczona: 1) po pierwszym kwartale – co najmniej o 20%, 2) po dwóch kwartałach – co najmniej o 15%, 3) po trzech kwartałach – co najmniej o 10% – minister właściwy do spraw energii stosuje mechanizm korygujący polegający na obniżeni u kosztów realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się. Art. 110. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Ministra Sprawiedliwości, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w roku: 1) 2019 – 537 224 zł; 2) 2020 – 556 644 zł; 3) 2021 – 580 973 zł; 4) 2022 – 606 532 zł; 5) 2023 – 634 113 zł; 6) 2024 – 663 072 zł; 7) 2025 – 693 511 zł;

Widoki

 • 4050 Suma odsłon
 • 3017 Odsłon na stronie
 • 1033 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 45 www.powergo.pl
 • 13 178.216.200.66:8069
 • 16 178.216.200.66
 • 72 powergo.pl