Tauron Dystrybucja Taryfa na rok 2019

Kanał publiczny / Tyryfy OSD

Taryfa Tauron Dystrybucja na rok 2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

2. 2 U Z A S A D N I E N I E W dniu 29 listopada 2018 r., na wniosek Przedsiębiorstwa , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla energii elektrycznej oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o który ch mowa w art. 44 – 46 ustawy – Prawo energetyczne. Jednocześnie przedstawiona przez Przedsiębiorstwo taryfa , winna być zgodna z postanowieniami ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538). W dniu 7 stycznia 2019 r. Przedsiębiorstwo przedstawiło do zatwierdzenia taryfę dla energii elektrycznej, w której zawarło nowy poziom stawek opłat dystrybucyjnych. Prezes URE po analizie przedłożonych dokumentów uznał, że wątpliwości nie budzą jedynie : 1) nowe wysokości stawek opłaty przejściowej, wynikające z art. 11b ) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energi i elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571, z późn. zm.), który wprowadzony został ww. ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r . oraz 2) stawka opłaty OZE wynikająca z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. dotycząca wysokości stawki opła ty OZE na rok kalendarzowy 2019. Stąd też Prezes URE uznał za uzasadnione zatwierdzenie taryfy w części, tj. tylko w zakresie powyższych stawek. Stawki te, obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. Stosownie do postanowień art. 104 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Mając na uwadze, że stawki opłaty przejściowej i stawka opłaty OZE ustalane są na podstawie odrębnych przepisów prawa i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. możliwe jest zatwierdzenie taryfy w części, tj. tylko w zakresie tych stawek. Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia taryfy w pozostałym zakresie wymaga dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego. Jednocześnie należy wskazać, że Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wprowadzenia w rozliczeniach z odbiorcami nowych stawek opłat zgodnie z niniejszą decyzją, natomiast w pozostałym z akresie, stosownie do art. 47 ust. 2c ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest stosować taryfę dotychczasową do dnia wejścia w życie taryfy w pozostałej części. Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji . BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 8 (2643) 14 stycznia 2019 r. 3

3. 3 P O U C Z E N I E 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w zw iązku z art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszaw a. 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479 49 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). 3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 300, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych , albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elek tryczna”. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando Otrzymuje: 1. TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A 31 - 035 Kraków Adres do korespondencji: ul. Dajwó r 27 31 - 060 Kraków 2. a/a Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Dorota Katkowska - gł. specjalista BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 8 (2643) 14 stycznia 2019 r. 4

1. 1 PREZES Warszawa, dnia 14 stycznia 20 19 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI D RE .WRE.4211.67.11.2018. 2019 . DK D E C Y Z J A Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks po stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538) po rozpatrzeniu wniosku przedsi ębiorstwa energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, zawartego w piśmie z dni a 28 listopada 2018 r., znak: TD/DHT/2018- 11 - 28 /0000001, uzupełnionego: pismami: z dnia 6 grudnia 2018 r., znak: TD/DHT/2018-12- 06 /0000004, z dnia 13 grudnia 2018 r., znak: TD/DHT/2018-12- 13 /0000001 , z dnia 2 stycznia 2019 r., znak: TD/DHT/2019- 01 - 02 /0000003, z dnia 3 stycznia 2019 r., znak: TD/DHT/2019- 01 - 03 /0000003, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, zatwierdzam taryfę dla energii elektrycznej w części dotyczącej : 1) stawek opłaty przejściowej , obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. w następującej wysokości: Grup y taryfow e z wyłączeniem grup taryfowych G, na: Stawka opłaty przejściowej netto zł/kW/m - c WN i NN 0,20 SN 0,19 nN 0,08 Grup y taryfow e G Stawka opłaty przejściowej netto [zł/m - c] - poniżej 500 kWh 0,02 - 500 kWh do 1200 kWh 0,10 - powyżej 1200 kWh 0,33 Dla odbiorcy wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571, z późn. zm.) s tawka opłaty przejściowej netto wynosi 0,06 zł/kW/m -c . 2) stawki opłaty OZE, wynoszącej 0,00 zł/MWh , która została określona w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. dotyczącej wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 8 (2643) 14 stycznia 2019 r. 2

Widoki

 • 2735 Suma odsłon
 • 2064 Odsłon na stronie
 • 671 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 32 178.216.200.66:8069
 • 23 178.216.200.66
 • 13 www.powergo.pl
 • 31 powergo.pl