Kanał publiczny / Tyryfy OSD

Taryfa PSE na rok 2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

4. 4 5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna”. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki / -/ Maciej Bando Otrzymuje: 1. 1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 05 -520 Konstancin-Jeziorna 2. a/a Uiszcz ono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Beata Telecka - Szkurłat – Naczelnik Wydziału BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 4 (2639) 8 stycznia 2019 r. 5

2. 2 2. stawki opłaty OZE , której wysokość została określona w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. dotyczącej wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019. Wysokości stawk i opłaty OZE przedstawia poniższa tabela: Stawka opłaty Symbol Wartość netto Jednostka Stawka opłaty OZE S OZE 0,00 PLN/MWh U Z A S A D N I E N I E Na żądanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zawarte w piśmie z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak: DRE.WPR.4211.6.1.2018.BTS, Przedsiębiorstwo posiadające koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania energii elektrycznej, przedłożyło przy piśmie z dnia 6 września 2018 r., taryfę do zatwierdzenia. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla energii elektrycznej oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44– 46 ustawy – Prawo energetyczne. W dniu 7 stycznia 2019 r. Przedsiębiorstwo przedstawiło do zatwierdzenia taryfę dla energii elektrycznej, zdaniem Przedsiębiorstwa spełniającą cel ustawy z dnia 31 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., p oz. 2538) – „jej celem jest ochrona w 2019 roku odbiorców energii elektrycznej przed skokowym wzrostem kosztów zaopatrzenia w energię i zniwelowanie negatywnych skutków wzrostów cen energii dla odbiorców końcowych” . Prezes URE po analizie przedłożonych dokumentów uznał, że wątpliwości nie budzą jedynie nowe wysokości stawek opłaty przejściowej, wynikające z art. 2 ustawy z dnia 31 grudnia 20 18 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oraz stawka opłaty OZE wynikająca z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. dotycząc a wysokości stawki opła ty OZE na rok kalendarzowy 2019, i uznał za uzasadnione zatwierdzenie taryfy w części, tj . tylko w zakresie powyższych stawek. Stawki te, obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. Stosownie do postanowień art. 104 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego d ecyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji . BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 4 (2639) 8 stycznia 2019 r. 3

3. 3 Mając na uwadze, że stawk i opłaty przejściowej i stawka opłaty OZE ustalane są na podstawie odrębnych przepisów prawa i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. możliwe jest zatwierdzenie taryfy w części, tj. tylko w zakresie stawek opłaty przejściowej i stawki opłaty OZE . Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia taryfy w pozostałym zakresie wymaga dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego. Jednocześnie należy wskazać, że Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wprowadzenia w rozliczeniach z odbiorcami nowych stawek opłat zgodnie z niniejszą decyzją, natomiast w pozostałym zakresie, stosownie do art. 47 ust. 2c ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo ma prawo stosować taryfę dotychczasową do dnia wejścia w życie taryfy w pozostałej części. Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji . P O U C Z E N I E 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę powania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Ur ząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszawa. 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzu tów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479 49 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). 3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zg odnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lip ca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 300, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesie nia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 4 (2639) 8 stycznia 2019 r. 4

1. 1 PREZES Warszawa, dnia 8 stycznia 20 19 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI D RE .WRE.4211.6.19.2018.2019.BTS/JSz D E C Y Z J A Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postę powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ustawy z dnia 31 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie -Jeziornej zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, zawartego w piśmie z dni a 6 września 2018 r. znak: DP - PR - WT.513.1.2018.2, uzupełnion ego pismami: z dnia 8 października 2018 r. znak: DP - PR - WT.513.1.2018.6, z dnia 29 października 2018 r. znak: DP- PR -WT.513.1.2018.8, z dnia 7 listopada 2018 r. znak: DP- PR -WT.513.1.2018.9, z dnia 20 listopada 2018 r. znak: DP- PR -WT.513.1.2018.11, z dnia 22 listopada 2018 r. znak: DP- PR - WT.513.1.2018.12 , z dnia 14 grudnia 2018 r. znak: DP- PR -WT.513.1.2018.14, z dnia 27 grudnia 2018 r. znak: DP- PR -WT.513.1.2018.15 oraz z dnia 7 stycznia 2019 r. znak: DP- PR - WT.513.1.2018.17 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzam taryfę dla energii elektrycznej w części dotyczącej : stawek opłaty przejściowej, obowiązujących od dnia 1 stycznia 201 9 r. 1. Wysokości sta w ek opłaty przejściowej przedstawia poniż sza tabela: Stawka opłaty Symbol Wartość netto Jednostka Stawki opłaty przejściowej S GD1 0,02 PLN/m - c S GD2 0,10 PLN/m - c S GD3 0,33 PLN/m - c S nN 0,08 PLN/kW/m - c S SN 0,19 PLN/kW/m - c S WN,NN 0,20 PLN/kW/m - c S OS 0,06 PLN/kW/m - c BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 4 (2639) 8 stycznia 2019 r. 2

Widoki

 • 3403 Suma odsłon
 • 2620 Odsłon na stronie
 • 783 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 17 178.216.200.66:8069
 • 4 www.powergo.pl
 • 11 178.216.200.66
 • 14 powergo.pl