Taryfa PGNiG aktualna na 2019

Kanał publiczny / Taryfy Sprzedawców

Taryfa PGNiG aktualna na 2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

1. Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp . z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi n r 7 Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 7 została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 25 stycznia 2019 r. decyz ją nr DRG.DRG - 2.4212.66.2018.AIK i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe nr 10 (1204) z dnia 25 stycznia 2019 r. i obo wiązuje od 15 lutego 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Warszawa, 20 1 9 r.

2. 2 SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................ ................................ ................................ .................... 3 2. DEFINICJE ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 3 3. OGÓLNE ZASADY DOSTAR CZANIA PALIWA GAZOWE GO NA PODSTAWIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ ................................ ................................ ................................ .................... 4 4. OGÓLNE ZASADY ROZLIC ZANIA ODBIORCÓW ZA D OSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO W RAMACH UM OWY KOMPLEKSOWEJ ................................ ................................ ......... 7 5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY R OZLICZEŃ ZA DOSTARCZ ANIE PALIWA GAZOWEGO NA PODSTAWIE UMOWY K OMPLEKSOWEJ ................................ ................................ ....................... 9 6. BONIFIKATY Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA PARAM ETRÓW JAKOŚCIOWYCH PALIWA GAZOWEGO ORAZ ZA NIEDOTRZYMANIE ST ANDARDÓW JAKOŚCIOWYC H OBSŁUGI ODBIORCÓW ................................ ................................ ................................ ........................ 10 7. WYSOKOŚĆ CEN I STAWE K OPŁAT DLA ODBIORCÓ W POBIERAJĄCYCH PALI WO GAZOWE NA PODSTAWIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ ................................ ................................ ..... 10 8. DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO NA PODSTAWI E UMÓW KRÓTKOTERMINO WYCH. ....... 11

9. 9 4.12.1. zawyżenia lub zaniżenia należności – obejmuje cały Okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy , z zastrzeżeniem pkt 4.12.2 ; 4.12.2. zaniżenia należności w stosunku do odbiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 kWh/h – obejmuje ostatni Okres rozliczeniowy. 4.13. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. Niedopłata jest rozliczana nie później niż w pierwsze j fakturze wystawianej za najbliższy Okres rozliczeniowy. 4.14. W przypadku, gdy Układ pomiarowy składa się z co najmniej dwóch urządzeń pomiarowych równolegle zainstalowanych na tym samym przyłączu do sieci gazowej, zasilających tę samą instalację – jeśli Umow a nie stanowi inaczej – w rozliczeniach z Odbiorcą stosuje się następujące zasady: 4.14.1. opłaty zależne od ilości pobranego paliwa gazowego ustala się na podstawie sumy zmierzonych przez gazomierze ilości pobranego paliwa gazowego, 4.14.2. dla ustalenia opłaty abonamen towej zespół gazomierzy uznaje się za jeden Układ pomiarowy. 4.15. Za wstrzymanie lub wznowienie dostarczania paliwa gazowego po wstrzymaniu jego dostarczania, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Odbiorcy, pobiera się opłatę w wysokości równoważącej ponoszo ne przez Sprzedawcę koszty związane ze świadczeniem takiej usługi przez Operatora, ustaloną w jego taryfie. 4.16. Rozliczanie Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych, których nazwa kończy się oznaczeniem „12T”, odbywa się na podstaw ie Odczytów Odbiorców, dokonanych w wybranych przez Odbiorcę terminach zgodnie z postanowieniami pkt. 3.3.5 . 4.17. Odbiorca, o którym mowa w pkt. 4.16 , jest zobowiązany udostępnić gazomierz do Odczytu sprawdzającego, który może być przeprowadzony do dziesiątego (10) dnia od zakończenia każdego Miesiąca umownego. Odczyt sprawdzający może być dokonany także po tym terminie, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, do Odczytu sprawdzającego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie doszło . 4.18. W razie dokonania Odczytu sprawdzającego i stwierdzenia, że ilość paliwa gazowego ustalona na podstawie Odczytu sprawdzającego (wyrażona w m 3 ) jest większa niż suma: • ilości wykazanej w Odczycie Odbiorcy (wyrażonej w m 3 ) oraz • ilości, która mogłaby być pobrana przez Odbiorcę z uwzględnieniem technicznych możliwości odbioru w okresie pomiędzy Odcz ytem Odbiorcy i Odczytem sprawdzającym (wyrażonej w m 3 ), – wówczas ustalenie ilości faktycznie pobranego paliwa gazowego (wyrażonej w m 3 ) następuje w oparciu o wielkość wynikającą z Odczytu s prawdzającego, pomniejszoną o ilość, która mogłaby być pobrana p rzez Odbiorcę z uwzględnieniem technicznych możliwości odbioru w okresie pomiędzy Odczytem Odbiorcy i Odczytem sprawdzającym (wyrażoną w m 3 ). W sytuacji, gdy wielkość ustalona na podstawie Odczytu sprawdzającego jest niższa niż wielkość wynikająca z Odcz ytu Odbiorcy, ustalenie ilości faktycznie pobranego paliwa gazowego następuje w oparciu o wielkość wynikającą z Odczytu sprawdzającego. 4.19. W razie dokonania Odczytu OSD dotyczącego Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych, których nazwa kończy się ozna czeniem „12T”, ustalenie ilości paliwa gazowego na koniec Okresu rozliczeniowego, w którym sporządzono Odczyt OSD następuje na zasadach okre ślonych w pkt. 4.18 , stosowanych odpowiednio, przy czym postanowienia pkt. 4.18 dotyczące Odczytu sprawdzającego dotyczą Odczytu OSD. 4.20. W razie nieprzekazania Odczytu Odbiorcy , zgodnie z pkt. 4.16 , stosuje się pkt. 4.5 . 4.21. Przekazywanie Odczytów Odbiorcy następuje osobiście, telefonicznie , w postaci elektronicznej, faxem lub w formie podpisanego przez Odbiorcę oświadczenia bądź w inny sposób dopuszczony do stosowania przez Sprzedawcę z uwzględnieniem wymaganych danych . 5. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO NA PO D STAWIE UMOWY K OMPLEKSOWEJ 5.1. Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami pobierającymi paliwo gazowe na podstawie Umowy kompleksowej: 5.1.1. ceny paliw gazowych oraz stawki opłat abonamentowych i warunki ich stosowania wynikające z Taryfy, oraz 5.1.2. stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania wynikające z taryfy Operatora, do którego Sieci Odbiorca jest przyłączony. Taryfa Operatora mająca zastosowanie w rozliczeniach z Odbiorcą oraz grupa taryfowa , do której zakwalifikowany jest Odbiorca zgodnie z taryfą Operatora, wsk azane są w Umowie kompleksowej, przy czym w przypadku zmiany grupy taryfowej u Operatora w czasie obowiązywania Umowy, Odbiorca rozliczany jest według stawek opłat i warunków ich stosowania właściwych dla nowej grupy taryfowej. 5.2. Opłatę za świadczoną usług ę kompleksową ustala się jako sumę opłaty za pobrane paliwo gazowe obliczonej na podstawie pkt. 5.3 oraz opłat dystrybucyjnych wynikających z obowiązującej taryfy Operatora, do którego Sieci Odbiorca jest przyłączony. 5.3. Opłatę za pobrane paliwo gazowe , z zastrzeżeniem pkt. 5.4 , oblicza się według wzoru: k S Q C O a * 100 / * + = gdzie poszczególne symbole oz naczają: O – opłatę za pobrane paliwo gazowe [zł]; C – cenę paliwa gazowego [gr/kWh]; Q – ilość paliwa gazowego dostarczonego w Okresie rozliczeniowym [kWh]; Q = Q m3 * W k gdzie: Q m 3 – ilość paliwa gazowego dostarczonego w Okresie rozliczeniowym wyrażona w jednostkach objętości [m 3 ]; W k – współczynnik konwersji obliczany jako iloraz wartości ciepła spalania 1 m 3 paliwa gazowego i liczby 3,6. S a – stawkę opłaty abonamentowej [zł/miesiąc]; k – liczbę miesięcy w Okresie rozliczeniowym.

4. 4 2.9. Odczyt Odbiorcy – odczyt wskazania Układu pomiarowego, wskazuj ący ilość paliwa gazowego wyrażoną w m 3 , dokonany i przekazany przez Odbiorcę Sprzedawcy w terminie i na zasadach określonych w Taryfie. 2.10. Odczyt Kwalifikacyjny – Odczyt OSD dla Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych od W - 1.1 do W - 4, od Z - 1.1 do Z - 4 , od S - 1.1 do S - 4, dokonany w terminie, w którym na danym obszarze dokonywany jest ten odczyt dla Odbiorców z grup taryfowych, dla których przew iduje się jeden Odczyt OSD w Roku umownym. 2.11. Odczyt OSD – odczyt wskazania Układu pomiarowego, wskazujący ilość paliwa gazowego wyrażoną w m 3 , dokonany przez OSD na zasadach określonych w IRiESD oraz taryfie OSD i przekazany Sprzedawcy przez OSD. 2.12. Odczyt sprawdzający – odczyt wskazania Układu pomiarowego, wskazujący ilość paliwa gazowego wyrażoną w m 3 , dokonany prze z Sprzedawcę w celu weryfikacji Odczytu Odbiorcy. Odczyt sprawdzający nie stanowi kontroli Układu pomiarowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy , o której mowa w pkt. 1.2 lit. a) . 2.13. Okres rozliczeniowy – przedział czasowy będący podstawą do rozliczania Odbiorcy za dostarczone paliwo gazowe, który odpowiada okresowi pomiędzy kolejnymi odczytami, a w przypadku Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych, których nazwa kończy się oznaczen iem „12T”, uwzglę dnia się Odczyty OSD w celu ustalania ostatecznej wysokości należności obciążających Odbiorców zakwalifikowanych do tych grup taryfowych, w tym w celu korekty faktu. 2.14. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD lub Operator) – przedsiębiorstwo energetyczne zaj mujące się działalnością w zakresie dystrybucji paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudo wę Sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi, odpowiednio do obszaru działania, z którym Sprzedawca ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji pa liw gazowych. 2.15. Roczna ilość umowna – ilość paliwa gazowego określona w Umowie, jaką Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu Roku umownego do Miejsca odbioru albo odpowiednio – ilość, jaką Sprzedawca dostarczył w poprzednim okresie obowiązywania Umowy z Odbiorcą, u stalana zgodnie z postanowieniami Taryfy w celu dokonania kwalifikacji Odbiorcy do grupy taryfowej. 2.16. Rok umowny – okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po Odczycie Kwalifikacyjnym, z wyłączeniem Odbi orców zakwalifikowanych do grup taryfowych W - 5, Z - 5, S - 5 oraz Odbiorców którzy mają zainstalowane urządzenie dokonujące rejestrowania godzinowego poboru paliwa gazo wego, dla których odpowiada on okresowi od godziny 6:00 dnia 1 października roku bieżącego do godziny 6:00 dnia 1 października roku następnego. 2.17. Sieć dystrybucyjna lub Sieć – sieć gazowa wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny Operator systemu dystry bucyjnego. 2.18. Sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne – PGNiG Obrót Detaliczny sp . z o.o . z siedzibą w Warszawie. 2.19. Układ pomiarowy – gazomierze , odbiorniki gazowe z określoną mocą znamionową i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo - pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości pobranych paliw gazow ych i dokonywania rozliczeń , w tym także z uwzględnieniem mocy znamionowej odbiorników . 2.20. Przedpłatowy układ pomiarowy – Układ pomiarowy, umożliwiający pobór paliwa gazowego przez O dbiorcę tego paliwa w ilości z góry opłaconej. 2.21. Umowa – Umowa kompleksowa. 2.22. Umowa kompleksowa – umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego. 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO NA PODSTAWIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ 3.1. Odbiorcy pobierający paliwo gazowe z sieci gazowej z kilku Miejsc odbioru, są zaliczani do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych Miejsc odbioru, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 3.2. Odbiorca, który z sieci gazowej odbiera paliwo gazo we z jednego Miejsca odbioru na podstawie więcej niż jednej Umowy kompleksowej, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie dla każdej z tych Umów . 3.3. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych. 3.3.1. Podział Odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest według następujących kryteriów: 3.3.1.1. rodzaju paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, gazu ziemnego zaazotowanego podgrup Ls oraz Lw , 3.3.1.2. Mocy umownej [b], 3.3.1.3. Rocznej ilości umownej [a] – dla Odbiorców o Mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h, 3.3.1.4. systemu rozliczeń [d] – według częstotliwości rozliczeń Odbiorców o Mocy umownej nie większ ej niż 110 kWh/h , 3.3.1.5. odbioru paliw gazowych z użyciem Przedpłatowego układu pomiarowego – dla Odbiorców o Mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h . 3.3.2. W oparciu o kryteri a podziału Odbiorców określone w pkt. 3.3.1 ustala się następujące grupy taryfowe:

6. 6 lub w jednostkach objętości (m 3 ); w tym ostatnim przypadku do obliczenia wielkości tego poboru przyjmuje się dane dotyczące ciepła spalania, o których mowa w pkt. 4.2.3 Taryfy, obowiązujące na dzień dokonania kwalifikacji. Ponadto kwalifikacja Odbiorców do powyższych grup taryfowych może następować na podstawie wybranej przez Odbiorc ę częstotliwości rozliczeń [d]. 3.3.5. Odbiorcy z grup taryfowych: • W - 1.1, W - 1.2 lub W - 1.12T mogą złożyć pisemne lub w postaci elektronicznej oświadczenie o wyborze jednej z grup taryfowych: W - 1.1, W - 1.2 lub W - 1.12T, • W - 2.1, W - 2.2 lub W - 2.12T, mogą złożyć pisemne lub w postaci elektronicznej oświadczenie o wyborze jednej z grup taryfowych: W - 2.1, W - 2.2 lub W - 2.12T, • W - 3.6, W - 3.9 lub W - 3.12T mogą złożyć pisemne lub w postaci elektronicznej oświadczenie o wyborze jednej z grup taryfowych: W - 3.6, W - 3.9 lub W - 3.12T, • Z - 1.1, Z - 1.2 lub Z - 1.12T mogą złożyć pisemne lub w postaci elektronicznej oświadczenie o wyborze jednej z grup taryfowych: Z - 1.1, Z - 1.2 lub Z - 1.12T, • Z - 2.1, Z - 2.2 lub Z - 2.12T, mogą złożyć pisemne lub w postaci elektronicznej oświadczenie o wyborze jednej z grup taryfowych: Z - 2.1, Z - 2.2 lub Z - 2.12T, • Z - 3.6, Z - 3.9 lub Z - 3.12T mogą złożyć pisemne lub w postaci elektronicznej oświadczenie o wyborze jednej z grup taryfo wych: Z - 3.6, Z - 3.9 lub Z - 3.12T, • S - 1.1, S - 1.2 lub S - 1.12T mogą złożyć pisemne lub w postaci elektronicznej oświadczenie o wyborze jednej z grup taryfowych: S - 1.1, S - 1.2 lub S - 1.12T, • S - 2.1, S - 2.2 lub S - 2.12T, mogą złożyć pisemne lub w postaci e lektronicznej oświadczenie o wyborze jednej z grup taryfowych: S - 2.1, S - 2.2 lub S - 2.12T, • S - 3.6, S - 3.9 lub S - 3.12T mogą złożyć pisemne lub w postaci elektronicznej oświadczenie o wyborze jednej z grup taryfowych: S - 3.6, S - 3.9 lub S - 3.12T. Oświadczen ie o wyborze jednej z grup taryfowych jest uwzględniane na potrzeby kolejnych kwalifikacji do grup taryfowych, aż do złożenia przez Odbiorcę nowego oświadczenia , z uwzględnieniem zasad zawartych w pozostałych punktach Taryfy, w szczególności w pkt. 3.3.6 – 3.3.8 . W przypadku wyboru grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „1 2T”, Odbiorca dokonuje Odczytu Odbiorcy w wybranym przez siebie dniu w każdym Miesiącu umownym i przekazuje Sprzedawcy taki Odczyt, przy czym Odczyt Odbiorcy po winien być dokonany i przekazany Sprzedawcy do ostatniego dnia każdego Miesiąca umownego. Za dzień dokonania Odczytu Odbiorcy przyjmuje się dzień jego przekazania Sprzedawcy. Odbiorca dokonuje Odczytu Odbiorcy jeden raz w każdym Miesiącu umownym, przy czym Odbiorca może dokonać dodatkowego Odczytu Odbiorcy w danym Miesiącu umownym w sytuacji ws kazanej w pkt 4.6.1 Taryfy . W przypadku nieprzekazania Odczytu Odbiorcy Sprzedawca dokonuje szacowania zużycia na ostatni dzień dla danego Miesiąca umownego. Na dzień, w którym następuje zmiana grupy taryfowej, zgodnie z niniejszym punktem, dokonywany jest Odczyt Odbiorcy . 3.3.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.3.5 Taryfy , należy złożyć najpóźniej dwudziestego (20) dnia danego Miesiąca umownego. W takim przypadku zmiana grupy taryfowej będzie obowiązywać od pierwszego dnia następnego Miesiąca umownego. Jeżeli oświadczenie zostanie złożone po dwudziestym (20) dniu danego Miesiąca umownego, zmiana grupy taryfowej będzie obowiązywać od pierwszego dni a Miesiąca umownego następującego po następnym Miesiącu umownym, z zastrzeżeniem pkt. 3.3.7 Taryfy. 3.3.7. W Roku umownym może być dokonana jedna zmiana grupy taryfowej na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3.3.5 Taryfy. 3.3.8. Odbiorca, dla którego zmianie uległa Roczna ilość umowna określana zgodnie z pkt. 3.3.4 , jest kwalifikowany na kolejny Rok umowny, w zależności od ustalonej wielkości Rocznej ilości umownej: • do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „1.1”, jeżeli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „2.1”, „3.6”, „3.9” lub „4”, • do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „1.2”, jeżeli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „2.2”, • do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „2.1”, jeżeli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „1.1”, „3.6”, „3.9” lub „4”, • do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „2.2”, jeżeli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeni em „1.2”, • do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „3.6”, jeżeli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „1.1”, „1.2”, „2.1”, „2.2” lub „4”, • do grupy taryfowej, której nazwa kończy się oznaczeniem „12T”, j eżeli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której nazwa kończy się tym oznaczeniem, chyba, że złoży kolejne oświadczenie zgodnie z pkt. 3.3.5 . 3.3.9. Dla Odbiorców, o których mowa w pkt. 3.3.4 , Roczną ilość odebranego paliwa gazoweg o na potrzeby kwalifikacji do grupy taryfowej ustala się na podstawie: – różnicy pomiędzy ilością wynikającą z Odczytu Kwalifikacyjnego i Odczytu OSD wykonanego w odstępie 12 miesięcy przed ww. Odczytem Kwalifikacyjnym lub w przypadku braku Odczytu OSD wykonanego w odstępie 12 miesięcy przed Odczytem Kwalifikacyjnym – iloczynu 365 dni i średniodobowego zużycia paliwa gazowego w okresie pomiędzy Odczytem Kwalifikacyjnym a Odczytem OSD wykonanym w odstępie najbardziej zbliżonym do 12 miesięcy przed Odczytem Kwalifikacyjnym – jednak nie krótszym niż 355 dni l ub wielkości oszacowanej przez Operatora zgodnie z t aryfą Operatora, lub przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami pkt. 4.11 Taryfy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy Operator nie mógł dokonać Odczytu OSD. 3.3.10. Odbiorcy, u których zainstalowane są Przedpłatowe układy pomiarowe kwalifikowani są do grup taryf owych W - 0, Z - 0 , S - 0.

3. 3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp . z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 7 , zwana dalej „Taryfą”, jest stosowana w rozliczeniach z o dbiorcami paliwa gazowego w gospodarstwie domowym . Taryfę stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami stosownie do zakresu świadczonych usług i zawartych Umów. Taryfa zawiera: a) ceny paliw gazowych, b) grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców do tych grup, c) bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorców, d) stawki opłat abonamentow ych, oraz odpowiednio ich rodzaje, wysokość i warunki stosowania. 1.2. Taryfa uwzględnia w szczególności postanowienia: a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 201 8 r. poz. 755 , z późn. zm. ) , b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego ( t.j. Dz. U. z 201 8 r. poz. 1 158 , z późn. zm. ), c) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 201 8 r. poz. 640 ), d) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( t.j. Dz. U. z 201 8 r. poz. 1114 , z późn. zm.). 1.3. Ustalone w Taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT ). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Odbiorca uiszcza ceny , uwzględniające stawki podatku akcyzowego, ustalone w pkt. 7 Taryfy. 1.3.1. W przypadku powstania obowiązku naliczenia podatku akcyzowego od sprzedaży paliw gazowych, podatek ten uwzględniany będzie, z wyłączeniem zwolnień ustawowych, w cenie paliwa gazowego przeznaczonego do: a) napędu silników spalinowych objętego pozycją CN 2711 (w stanie gazowym), o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 12 lit. a) tiret drugi ustawy wymienionej w pkt. 1.2 lit. d) Taryfy, b) celów opałowych objętego pozycją CN 2711, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 13 ustawy wymienionej w pkt. 1.2 lit. d) Taryfy. Szczegółowy zakres zwolnień czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe, oraz warunków ich uzyskania określony został w art. 31b ustawy wymienionej w pkt. 1.2 lit. d) Taryfy. 1.4. Jeżeli pomiar gazu odbywa się przy nadciśnieniu nie wyższym niż 2,5 kPa, to dla celów rozliczeniowych 1 m 3 paliwa gazowego odczytany na gazomierzu odpowiada 1 m 3 w warunkach normalnych. Odczyty wskazań Układów pomiarowych dokonywane są z zaokrągleniem do 1 m 3 lub 1 m 3 /h. 1.5. Na podstawie Taryfy prowadzone są rozliczenia z O dbiorcami w gospodarstwach domowych . 1.6. Ilekroć w Taryfie jest mowa o przekazaniu Sprzedawcy odczytu lub innej informacji w określonym terminie, wówczas rozumie się pod tym pojęciem dostarczenie odczytu lub innej informacji Sprzedawcy , tak aby Sprzedawca mógł się z nią zapoznać w tym terminie. 1.7. W rozliczeniach z Odbiorcami pobierającymi paliwa gazowe na podstawie U mowy kompleksowej, zastosowanie znajduje również taryfa OSD, do któ rego Sieci Odbiorca jest przyłączony. 1.8. Ustalone w Taryfie ceny paliw gazowych i stawki opłat abonamentowych mają charakter cen i stawek opłat maksymalnych. Sprzedawca zgodnie z prowadzoną polityką sprzedaży może stosować ceny za paliwo gazowe lub stawki opłat abonamentowych niższe niż ustalone w pkt. 7 Taryfy, równoprawnie traktując Odbiorców w grupach taryfowych. 1.9. Przy prowadzeniu rozliczeń na podstawie Taryfy, ilości paliw gazowych wyrażane są w jednostkach energii (kWh), na zasadach wskazanych w pkt. 4.2 Taryfy, z zaokrągleniem do 1 kWh. Ilekroć w Taryfie jest mowa o ilości paliwa gazowego, należy przez to rozumieć ilość energii w paliwie gazowym wyrażoną w kWh, chyba że zastrzeżono inaczej. 1.10. Sprzedaż do Odbiorcy paliwa gazowego za pośrednictwem Przedpłatowego układu pomiarowego jes t możliwa po jego zai n stalowaniu przez OSD oraz potwierdzeniu przez OSD gotowości świadczenia usługi dystrybucji za jego pośrednictwem . 2. DEFINICJE 2.1. Doba umowna – doba kalendarzowa, z wyłączeniem Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W - 5, Z - 5, S - 5 oraz Odbiorców, którzy mają zainstalowane urządzenie dokonujące rejestrowania godzinowego poboru paliwa gazowego, dla których odpowiada ona o kresowi od godziny 6 :00 dnia bieżącego do godziny 6:00 dnia następnego. 2.2. IRiESD – obowiązująca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez Operatora systemu dystrybucyjnego. 2.3. Kilowatogodzina (kWh) – jednostka energii będąca podstawą rozliczeń na podst awie Taryfy . 2.4. Metr sześcienny w warunkach normalnych (m 3 ) – ilość suchego gazu zawarta w objętości 1 m 3 przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturze 273,15K (0°C), stanowiąca podstawę do ustalenia zużycia paliwa gazowego wyrażonego w jednostkach energii (kWh). 2.5. Miejsce odbioru – określony w Umowie punkt w Sieci dystrybucyjnej, do którego Sprzedawca zobowiązany jest zapewnić dostarczenie paliwa gazowego, a Odbiorca je odebrać. Miejsce odbioru odpowiada miejscu dostarczania paliwa gazowego. 2.6. Miesiąc umowny – miesiąc kalendarzowy, z wyłączeniem Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W - 5, Z - 5, S - 5 oraz Odbiorców którzy mają zainstalowane urządzenie dokonujące rejestrowania godzinowego poboru paliwa gazowego, dla których odpowiada on ok resowi od godziny 6:00 pierwszego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego do godziny 6:00 dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po miesiącu bieżącym. 2.7. Moc umowna – maksymalna ilość energii zawarta w paliwie gazowym, którą można odebrać w okresie godziny, określona w Umowie na dany Rok umowny w przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony lub Umowy zawartej na czas określony co najmniej jednego roku, albo na czas trwania Umowy w przypadku Umowy zawartej na okres krótszy niż 365 dni. Moc umowna na podstawie Taryfy określana jest z zaokrągleniem do 1 kWh/h. 2.8. Odbiorca – odbiorca paliwa gazowego w gospodarstwie domowym, który pobiera paliwo gazowe na podstawie Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

7. 7 3.4. Kwalifikacja Odbiorców do grup taryfowych W - 5, Z - 5 , S - 5 następuje na każdy Rok umowny na podstawie zamówień Mocy umownych, z uwzględnieniem wielkości przyjętych do realizacji. Odbiorcy składają zamówienia Mocy umownych na kolejny Rok umowny w jednakowej wielkości na wszystkie Miesiące umowne nie później niż dwadzieścia jeden ( 21 ) dni przed terminem na zamówienie Mocy umownej ustalonym w IRiESD . 3.5. Odbiorca może ubiegać się o zmianę Mocy umownej w trakcie Roku umownego. Zg oda Sprzedawcy uzależniona jest od zgody właściwego Operatora. Zasady stosowane przez Operatora mogą przewidywać minimalny okres, przez który musi obowiązywać zmieniona Moc umow na , a także mogą przewidywać, że zmiana przez Odbiorcę sprzedawcy lub częściow a zmiana sprzedawcy nie powoduje skrócenia okresu, o którym mowa wyżej . W takiej sytuacji zasady stosowane przez Operatora stosuje się odpowiednio do Mocy umownej zamawianej przez Odbiorcę , z zastrzeżeniem możliwości zmiany sprzedawcy lub częściowej zmian y sprzedawcy przez Odbiorcę . 3.6. W przypadku, gdy Odbiorca odbiera paliwo gazowe w Miejscu odbioru wyposażonym w rejestrator poboru mocy, w którym Odbiorca jest rozliczany w grupach taryfowych od W - 1.1 do W - 4, od Z - 1.1 do Z - 4 , od S - 1.1 do S - 4, a w okresie dwó ch kolejnych Miesięcy umownych została przekroczona przez Odbiorcę Moc umowna 110 kWh/h, wówczas Odbiorca począwszy od następnego Miesiąca umownego po tym okresie, będzie rozliczany w tym miejscu odpowiednio w grupie taryfowej W - 5, Z - 5 , S - 5 przez okres trw ający nie krócej niż dwanaście ( 12 ) kolejnych Miesięcy umownych. W przypadku zadeklarowania przez Odbiorcę Mocy umownej w wysokości niższej niż 111 kWh/h, a takż e w przypadku braku złożenia przez Odbiorcę deklaracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, do rozliczeń przyjęta zostanie Moc umowna w wysokości 111 kWh/h. 4. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA ODBIORCÓW ZA DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ 4.1. Ceny paliw gazowych ustalone w Taryfie odpowiadają następującym parametrom jakościowym: a) zawartość siarkowodoru nie powinna przekraczać 7,0 mg/m 3 , b) zawartość siarki całkowitej nie powinna przekraczać 40,0 mg/m 3 , c) zawartość siarki merkaptanowej nie powinna prz ekraczać 16,0 mg/m 3 , d) zawartość par rtęci nie powinna przekraczać 30,0 μg/m 3 , e) temperatura punktu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa powinna wynosić: − od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września nie więcej niż +3,7 °C, − od dnia 1 października do dnia 31 marca nie wię cej niż - 5 °C, f) intensywność zapachu gazu powinna być wyczuwalna w powietrzu po osiągnięciu stężenia: − 1,0 % (V/V) – dla gazu wysokometanowego grupy E; − 1,2 % (V/V) – dla gazu zaazotowanego podgrupy Lw; − 1,3 % (V/V) – dla gazu zaazotowanego podgrupy Ls. W przy padkach wskazanych w pkt. 4.2.6 oraz 4.9 Taryfy, dla celów prowadzenia rozliczeń przyjmuje się następujące wartości ciepła spalania: a) gaz ziemny wysokometanowy (grupy E) – 39,5 MJ/ m 3 b) gaz ziemny zaazotowany (podgrupy Ls) – 28,8 MJ/ m 3 c) gaz ziemny zaazotowany (podgrupy Lw) – 32,8 MJ/ m 3 Powyższe parametry jakościowe określone są dla następujących warunków odniesienia: ciśnienie – 101,325 kPa, temperatura – 298,15 K (25 °C) – dla procesu spalania, ciśnienie – 101,325 kPa, tempera tura – 273,15 K (0 °C) – dla pomiaru objętości. 4.2. Sprzedawca dokonuje rozliczeń za dostarczanie paliwa gazowego na podstawie iloczynu wielkości zużycia paliwa gazowego ustalon ego w m 3 (na podstawie Odczytu OSD wskazań Układu pomiarowego , dokonanego na zasadach określonych w IRiESD oraz taryfie OSD ) oraz współczynnika konwersji, o którym mowa w pkt. 4.2.1 Taryfy, w Okresach rozliczeniowych us talonych w Taryfie i Umowie. 4.2.1. Współczynnik konwersji stanowi iloraz wartości ciepła spalania paliw a gazowego dla okresu rozliczeniowego w warunkach odniesienia , o których mowa w pkt. 4.2.2 Taryfy, ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.2.3 , 4.2.4 lub 4.2.5 Taryfy oraz liczby 3,6. 4.2.2. Wartość ciepła spalania paliwa gazowego, stanowiąca podstawę do prowadzenia rozliczeń, ustalana jest przez właściwego Operato ra na zasadach określonych w IRiESD, z z astrzeżeniem pkt. 4.2.5 Taryfy. Współczynnik konwersji stanowi wartość ciepła spalania wyrażoną w kWh/m 3 w następujących warunkach odniesienia dla: • objętości – temperatura T 2 (t 2 ) = 273,15 [K] (0 [ ° C]), ciśnienie p 2 = 101,325 [kPa]; • spalania – temperatura T 1 (t 1 ) = 298,15 [K] (25 [ ° C]), ciśnienie p 1 = 101,325 [kPa]. 4.2.3. Dane dotyczące wartości ciepła spalania paliw gazowych są publikowane przez O perato ra na jego stronie interneto wej oraz są udostępniane nieodpłatnie Odbiorcom, na zasadach określonych przez Operatora . 4.2.4. Z zastrzeżeniem pkt. 4.2.5 i pkt. 4.2.6 Taryfy, w p rzypadku Odbiorców, dla których Moc umowna jest: 4.2.4.1. nie większa niż 110 [kWh/h] – z zastrzeżeniem pkt. 4.2.4.3 Taryfy, współczynnik konwersji, o którym mowa w pkt. 4.2.1 , jest ustalany na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych wartości ciepła spalania, o których mowa w pkt. 4.2.3 Taryfy, z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy Okresu rozliczeniowego; 4.2.4.2. większa niż 110 [kWh/h] – współczynnik konwersji, o którym mowa w pkt. 4.2.1 Taryfy, jest ustalany na podstawie wartości ciepła spalania, o której mowa w pkt. 4.2.3 Taryfy, ustalonej dla Okresu rozliczeniowego ; 4.2.4.3. n ie większa niż 110 [kWh/h] , w przypadku gdy Odbiorca zakwalifikowany jest do grup y taryfowej W - 0 , Z - 0 , S - 0 – współczynnik konwersji, o którym mowa w pkt. 4.2.1 Taryfy jest ustalany na podstawie wartości ciepła spalania opublikowanej przez Operator a przed dnie m wniesienia opłaty. 4.2.5. W przypadku Odbiorców, u których w uzgodnieniu z właściwym Operatorem zainstalowa no urządzenie umożliwiające określenie ciepła spalania w Okresie rozliczeniowym, współczynnik konwersji ustala się na podstawie wartości tego ciepła spalania wyznaczonej zgodnie z zasadami zawartymi w IRiESD , na podstawie wskazań urządzenia zainstalowaneg o u Odbiorcy.

8. 8 4.2.6. Jeżeli ustalenie współczynnika konwersji na zasadach określonych w pkt. 4.2.4 Taryfy będzie niemożliwe z uwagi na brak opublikowania, na stronie internetowej Operatora, danych dotyczących wartości ciepła spalania dla okresu objętego rozliczenie m, do prowadzenia rozliczeń przyjmuje się ciepło spalania o wartości wskazanej w pkt. 4.1 Taryfy, właściwej dla rodzaju paliwa gazowego pobieranego przez Odbiorcę. W przypadku Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W - 5 , Z - 5 , S - 5 , po opublikowaniu przez Operatora danych dotyczących wartości ciepła spalania dla okresu objętego rozliczeniem, Sprzedawca dokona korekty rozliczenia. 4.2.7. Sprzedawca dokonuje rozliczeń za dostarczenie paliwa gazowego na podstawie wskazań Układu pomiarowego w Okresach rozliczeniowych. Rozliczenia z Odbiorcami dokonywane są w następujących Okresach rozliczeniowych: 4.2.7.1. dla Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryf owych: od W - 1.1 do W - 4, od Z - 1.1 do Z - 4, od S - 1.1 do S - 4 oraz W - 0, Z - 0 i S - 0 – nie dłuższych niż 12 miesięcy, 4.2.7.2. dla Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W - 5, Z - 5, S - 5 – co miesiąc. 4.3. W Okresach rozliczeniowych mogą być pobierane opłaty za dostarczani e paliwa gazowego na podstawie prognozowanego zużycia uwzględniającego charakterystykę poboru paliwa gazowego (wyrażonego w kWh). W prognozach uwzględnia się zgłoszone przez Odbiorcę , w terminie nie później niż trzydzieści (30) dni po uzyskaniu informacji o wielkości prognozowanego zużycia na dany Okres rozliczeniowy , istotne zmiany w poborze paliw a gazow ego . Konieczność wnoszenia opłat ustalonych na podstawie prognozowanego zużycia następuje nie częściej niż : 4.3.1. co miesiąc dla Odbiorców z grup taryfowych od W - 1 .1 do W - 3.9, od Z - 1.1 do Z - 3.9, od S - 1.1 do S - 3.9 , z wyłączeniem grup taryfowych W - 1.12T, W - 2.12T, W - 3.12T, Z - 1.12T, Z - 2.12T, Z - 3.12T, S - 1.12T, S - 2.12T, S - 3.12T, 4.3.2. co sied em (7) dni kalendarzowych dla Odbiorców z grup taryfowych W - 5, Z - 5 oraz S - 5. 4.4. Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia, o którym mowa w pkt. 4.3 , powstanie nadpłata lub niedopłata za pobrane paliwo gazowe, wówczas: 4.4.1. nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu, 4.4.2. niedopłata jest rozliczana w pierwszej fakturze wystawianej za najbliższy Okres rozliczeniowy. 4.5. W przypadku nieprzekazania przez Operatora Odczytu OSD, ilość pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego ustalana jest przez Sprzedawcę na podstawie szacunkowego zużycia tego paliwa w kWh, z zastosowaniem zasad zawartych w pkt. 4.11 . 4.6. W przypadku zmiany cen paliwa gazowego, jak również w przypadku zmiany grupy taryfowej, w trakcie Okresu rozliczeniowego, opłaty za dostarczone paliwo gazowe pobiera się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania poprzednich i nowych cen bez uwzględnienia charakterystyki poboru paliwa gazowego, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli zużycie wynika z zapisu urządzenia rejestrującego przebieg godzinowego poboru paliwa gazowego, opłaty za dostarczone paliwo gazowe ustala się odpowiednio do ilo ści zużycia zarejestrowanego przed zmianą cen oraz ilości paliwa gazowego po zmianie cen, jeśli Umowa nie stanowi inaczej. 4.6.1. Dopuszc za się przyjęcie do rozliczeń ilości wynikającej z Odczytu Odbiorcy wykonanego w dniu zmiany ceny paliwa gazowego i przekazanego Sprzedawcy, w terminie pięciu ( 5 ) dni od dnia zmiany cen paliwa gazowego, o ile Umowa nie przewiduje innego terminu; pkt. 4.17 i 4.18 stosuje się odpowiednio do Odbiorców zakwalifikowanych do wszystkich grup taryfowych. Uwzględnienie Odczytu Odbiorcy wykonanego w dniu zmiany cen paliwa gazowego następuje w fakturze wystawio nej przez Sprzedawcę za cały Okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana cen paliwa gazowego. 4.7. Sprzedawca obciąża Odbiorców, którzy zgłosili zapotrzebowanie na paliwo gazowe, opłatami poniesionymi w związku z niedotrzyma niem przez tych Odbiorców, na sku tek ich działania lub zaniechania, zgłoszeń zapotrzebowania na paliwo gazowe w miejscach jego dostarczania, według stawek opłat pobieranych przez Operatora zgodnie z postanowieniami IRiESD. 4.8. Prognozy zużycia paliw gazowych dla Odbiorców rozliczanych w grupa ch taryfowych W - 5 , Z - 5 i S - 5 dokonuje się na podstawie wielkości zamówienia rocznego, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, biorąc pod uwagę dane z porównywalnego okresu Roku umownego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym dokonywana jest prognoza. Prognozy zużycia paliw gazowych wyrażane są w kWh. 4.9. Prognozy zużycia paliw a gazowego dla Odbiorców ro zliczanych w grupach taryfowych od W - 1.1 do W - 3.9, od Z - 1.1 do Z - 3.9, od S - 1.1 do S - 3.9, z wyłączeniem Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W - 1. 12T, W - 2.12T, W - 3.12T, Z - 1.12T, Z - 2.12T, Z - 3.12T, S - 1.12T, S - 2.12T, S - 3.12T, dokonuje się na podstawie: 4.9.1. zużycia paliwa gazowego w porównywalnym okresie lub okresach zawierających się w przedziale od 365 dni (rok) do 1095 dni (3 lata) poprzedzających dokon anie prognozy – dla Odbiorców pobierających paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni poprzedzających dokonanie prognozy, 4.9.2. średniorocznego zużycia paliwa gazowego – ustalonego jako iloczyn średniego odbioru dobowego (ilości faktycznie pobranego paliwa gazoweg o podzielonej przez liczbę dób trwania tego poboru z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego i sezonowości poboru paliwa gazowego) i liczby dób w Roku umownym – dla Odbiorców pobierających paliwo gazowe przez mniej niż 365 dni poprzedzających dokonanie prognozy, 4.9.3. średniorocznego zużycia paliwa gazowego – ustalonego na podstawie deklarowanego przez Odbiorcę zużycia tego paliwa – dla Odbiorców , dla których dokonana zostanie pierwsz a prognoz a zużycia w ramach zawartej Umowy , w tym dla Odbiorców nowo przyłączonych , lub gdy nastąpiła wymiana przyłącza skutkująca zwiększeniem lub zmniejszeniem możliwości odbioru paliwa gazowego przez Odbiorcę. Prognozy zużycia paliw gazowych wyrażane są w kWh. 4.10. W przypadku stwierdzenia nieprawid łowości w działaniu Układu pomiarowego lub przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań Układu pomiarowego, które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobrane paliwo gazowe, Sprzedawca po uprzednim sprawdzen iu takich nieprawidłowości lub b łędnych odczytów przy udziale Operatora, jest zobowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. 4.11. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych zarówno od Sprzedawcy jak i Odbiorcy doszło do niezarejestrowania lub nieprawidłowego zarejestrowania poboru paliwa gazowego w Okresie rozliczeniowym, do wyliczenia korekty faktur przyjmuje się średniodobowe zużycie paliw a gazowego , ustalone na podstawie prawidłowo zmierzonego poboru paliw a gazowego w porównywalnym okresie, pomnożone przez liczbę dni w okresie, którego dotyczy korekta . 4.12. Korekta faktur, o których mowa w pkt. 4.10 , w przypadku:

10. 10 5.4. W przypadku sprzedaży paliw gazowych Odbiorcom, którzy zakwalifikowani są do grup taryfowych W - 0, Z - 0 , S - 0 , opłatę za pobrane paliw o gazowe ustala się według wzoru: O = C · Q/100 gdzie poszczególne symbole oznaczają: O - opłatę za pobrane paliw o gazowe [zł], C - cenę paliw a gazow ego [gr/kWh], Q - ilość paliwa gazowego dostarczonego w Okresie rozliczeniowym [kWh]; Q = Q m3 * W k gdzie: Q m3 – ilość paliwa gazowego dostarczonego w Okresie rozliczeniowym wyrażona w jednostkach objętości [m 3 ]; W k – współczynnik konwersji obliczany jako iloraz wartości ciepła spalania 1 m 3 paliwa gazowego i liczby 3,6. 5.5. K ażdy Odbiorca paliwa gazowego , z zastrzeżeniem pkt 5.5.1 , zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy miesięcznej opłaty abonamentowej, naliczanej w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty Miesiąc umowny, odrębnie za każdy Układ pomiarowy. Stawki op łat abonamentowych zawarte są w pkt. 7 Taryfy. W przypadku ograniczenia lub wstrzymania dostarczania paliwa gazowego z przyczyn zależnych od Odbiorcy, Odbiorca za cały okres takiego ograniczenia lub wstrzymania ponosi opłatę abonamentową w pełnej wysokości. 5.5.1. Opłata abonamentowa nie jest naliczana w odniesieniu do grup taryfowych W - 0, Z - 0 , S - 0. Dla wymienionych grup taryfowych, koszty o których mowa w pkt 5. 6 ., uwzględni ane są w cenie paliwa gazowego. 5.6. Opłata abon amentowa ustalana jest dla Okresów rozliczeniowych określonych w Taryfie i związana jest z wykonywaniem czynności w zakresie obsługi Odbiorców, polegającej na wystawianiu i dostarczaniu faktur, obliczaniu i pobieraniu należności, a także czynnościach związ anych z uzasadnioną kontrolą wskazań Układów pomiarowych oraz z zawieraniem i dotrzymywaniem warunków Umów i prawidłowości rozliczeń . 5.7. W przypadku zmiany wysokości stawek opłat abonamentowych w trakcie Okresu rozliczeniowego , również w przypadku zmiany grupy taryfowej, opłaty abonamentowe ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek. 5.8. W przypadku Odbiorcy, którego instalacje zasilane są z kilku Miejsc odbioru, w każdym z nich jest on rozliczany odrębnie na podstawie cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której Odbiorca w tym Miejscu odbioru został zakwalifikowany zgodnie z Tary fą Sprzedawcy , a także zgodnie z taryfami Operatorów, do których Sieci Odbiorca jest przyłączony, chyba że Umowa z Odbiorcą stanowi inaczej. 5.9. Sprzedawca obciąża Odbiorcę opłatami przewidzianymi w taryfie Operatora lub w IRiESD, w tym opłatami dystrybucyjnymi . 5.10. W przypadku, gdy na zlecenie Odbiorcy Sprzedawca dokona dodatkowego, wykraczającego poza standard właściwy dla danej grupy taryfowej, rozliczenia, Sprzedawca każdorazowo pobiera od Odbiorcy opłatę w wysokości 5,58 zł, a w przypadku gdy takie rozliczenie wymaga dokonania dodatkowego odczytu , niewynikającego z harmonogramu odczytowego ustalonego przez Operatora lub Sprzedawcę dla danej grupy taryfowej, Sprzedawca pobiera od Odbiorcy również opłatę za dodatkowy odczyt w wysokości wynikającej z taryfy Operatora. 6. BONIFIKATY Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH PALIWA GAZOWEGO ORAZ ZA NIEDOTRZYMANIE STANDARD ÓW JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI ODBIORCÓW 6.1. Za niedotrzymanie przez Operatora parametrów jakościowych paliwa gazowego, określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 1.2 lit. b) Taryfy, oraz za niedotrzymanie przez Operatora standardów jakościowych obsł ugi Odbiorców , Odbiorcom na ich wniosek przysługują bonifikaty ustalone w sposób i w trybie wynikającym z taryfy OSD , do którego Sieci Odbiorca jest przyłączony. 6.2. Za niedotrzymanie przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców, Odbiorcy przysługują następujące bonifikaty: 6.2.1. za odmowę udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji o zasadach rozliczeń oraz o Taryfie, w wysokości 85,43 złot e ; 6.2.2. za przedłużenie czternastodniowego (14) terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, w wysokości 17,09 złotych za każdy dzień zwłoki, przy czym w przypadku wniosku lub reklamacji wymagających przeprowadzeni a kontroli lub dokonania pomiarów termin czternastodniowy jest liczony od dnia zakończenia tych kontroli lub pomiarów. 6.3. Warunkiem otrzymania przez Odbiorcę bonifikaty, o której mowa w pkt. 6.2 , jest wystąpienie z wnioskiem do Sprzedawcy złożonym w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej . Sprzedawca udziela lub odmawia udzielenia bonifikaty w terminie trzydziestu ( 30 ) dni od dnia złożenia wniosku przez Odbiorcę. 7. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT DLA ODBIORCÓW POBIERAJĄCYCH P ALIWO GAZOWE NA PODSTAWIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ Ceny i stawki opłat abonamentowych stosowane do rozliczeń z Odbiorcami przedstawia poniższa tabela: a. dla Od biorców gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – grupy taryfowe o symbolu W Grupa taryfowa Ceny za paliwo gazowe Stawki opłat abonamentowych bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy przeznaczone do napędu silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m - c] W – 1.1 10,296 13,274 10,658 3,30 W – 1.2 10,296 13,274 10,658 4,22 W – 1.12T 10,296 13,274 10,658 6,38 W – 2.1 10,296 13,274 10,658 5,40 W – 2.2 10,296 13,274 10,658 6,20 W – 2.12T 10,296 13,274 10,658 8,67 W – 3.6 10,296 13,274 10,658 6,30 W – 3.9 10,296 13,274 10,658 7,89 W – 3.12T 10,296 13,274 10,658 9,86 W – 4 10,296 13,274 10,658 15,85 W – 5 10,276 13,254 10,638 121,00

11. 11 b. dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) – grupy taryfowe o symbolu Z. Grupa taryfowa Ceny za paliwo gazowe Stawki opłat abonamentowych bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy przeznaczone do napędu silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m - c] Z – 1.1 10,296 13,459 10,680 3,30 Z – 1.2 10,296 13,459 10,680 4,22 Z – 1.12T 10,296 13,459 10,680 6,38 Z – 2.1 10,296 13,459 10,680 5,40 Z – 2.2 10,296 13,459 10,680 6,20 Z – 2.12T 10,296 13,459 10,680 8,67 Z – 3.6 10,296 13,459 10,680 6,30 Z – 3.9 10,296 13,459 10,680 7,89 Z – 3.12T 10,296 13,459 10,680 9,86 Z – 4 10,296 13,459 10,680 15,85 Z – 5 10,276 13,439 10,660 121,00 c. dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) – grupy taryfowe o symbolu S. Grupa taryfowa Ceny za paliwo gazowe Stawki opłat abonamentowych bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy przeznaczone do napędu silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m - c] S – 1.1 10,296 13,420 10,676 3,30 S – 1.2 10,296 13,420 10,676 4,22 S – 1.12T 10,296 13,420 10,676 6,38 S – 2.1 10,296 13,420 10,676 5,40 S – 2.2 10,296 13,420 10,676 6,20 S – 2.12T 10,296 13,420 10,676 8,67 S – 3.6 10,296 13,420 10,676 6,30 S – 3.9 10,296 13,420 10,676 7,89 S – 3.12T 10,296 13,420 10,676 9,86 S – 4 10,296 13,420 10,676 15,85 S – 5 10,276 13,400 10,656 121,00 d. dla Odbiorców o Mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h, u których zainstalowane są Przedpłatowe układy pomiarowe Grupa taryfowa Ceny za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy przeznaczone do napędu silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh] W – 0 14,541 17,519 14,903 Z – 0 14,541 17,704 14,925 S – 0 14,541 17,665 14,921 8. DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO NA PODSTAWIE UMÓW KRÓTKOTERMINOWYCH Dostarczanie paliwa gazowego w okresach krótszych niż jeden Rok umowny następuje na podstawie Umowy zawartej między Sprzedawcą a Odbiorcą, regulującej warunki i zasady jej realizacji, z uwzględnieniem zapisów zawartych w taryfie właściwego Operatora.

5. 5 a. dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – grupy taryfowe o symbolu W Grupa taryfowa Moc umowna [b] (kWh/h) Roczna ilość umowna [a] (kWh/rok) System rozliczeń [d] Liczba O kresów rozliczeniowych w Roku umownym Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym W – 1.1 b ≤ 110 a ≤ 3 350 1 – W – 1.2 b ≤ 110 a ≤ 3 350 2 – W – 1.12T b ≤ 110 a ≤ 3 350 1 12 W – 2.1 b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350 1 – W – 2.2 b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350 2 – W – 2.12T b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350 1 12 W – 3.6 b ≤ 110 13 350< a ≤ 88 900 6 – W – 3.9 b ≤ 110 13 350< a ≤ 88 900 9 – W – 3.12T b ≤ 110 13 350< a ≤ 88 900 6 12 W – 4 b ≤ 110 a > 88 900 12 – W – 5 b > 110 – – b. dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) – grupy taryfowe o symbolu Z Grupa taryfowa Moc umowna [b] (kWh/h) Roczna ilość umowna [a] (kWh/rok) System rozliczeń [d] Liczba O kresów rozliczeniowych w Roku umownym Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym Z – 1.1 b ≤ 110 a ≤ 3 200 1 – Z – 1.2 b ≤ 110 a ≤ 3 200 2 – Z – 1.12T b ≤ 110 a ≤ 3 200 1 12 Z – 2.1 b ≤ 110 3 200 < a ≤ 12 800 1 – Z – 2.2 b ≤ 110 3 200 < a ≤ 12 800 2 – Z – 2.12T b ≤ 110 3 200 < a ≤ 12 800 1 12 Z – 3.6 b ≤ 110 12 800< a ≤ 85 200 6 – Z – 3.9 b ≤ 110 12 800< a ≤ 85 200 9 – Z – 3.12T b ≤ 110 12 800< a ≤ 85 200 6 12 Z – 4 b ≤ 110 a > 85 200 12 – Z – 5 b > 110 – – c. dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) - grupy taryfowe o symbolu S Grupa taryfowa Moc umowna [b] (kWh/h) Roczna ilość umowna [a] (kWh/rok) System rozliczeń [d] Liczba O kresów rozliczeniowych w Roku umownym Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym S – 1.1 b ≤ 110 a ≤ 3 650 1 – S – 1.2 b ≤ 110 a ≤ 3 650 2 – S – 1.12T b ≤ 110 a ≤ 3 650 1 12 S – 2.1 b ≤ 110 3 650 < a ≤ 14 600 1 – S – 2.2 b ≤ 110 3 650 < a ≤ 14 600 2 – S – 2.12T b ≤ 110 3 650 < a ≤ 14 600 1 12 S – 3.6 b ≤ 110 14 600< a ≤ 97 100 6 – S – 3.9 b ≤ 110 14 600< a ≤ 97 100 9 – S – 3.12T b ≤ 110 14 600< a ≤ 97 100 6 12 S – 4 b ≤ 110 a > 97 100 12 – S – 5 b > 110 – – d. dla Odbiorców o Mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h, u których zainstalowan o Przedpłatowe układy pomiarowe Grupa taryfowa Rodzaj paliwa gazowego W - 0 Gaz ziemny wysokometanowy (grupa E) Z - 0 Gaz ziemny zaazotowany (podgrupa Ls) S - 0 Gaz ziemny zaazotowany (podgrupa Lw) 3.3.3. Jeżeli Umowa z Odbiorcą została zawarta na czas oznaczony przekraczający 365 dni lub na czas nieoznaczony, wówczas Odbiorca kwalifikowany jest na kolejny Rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej, zgodnie z zasadami kwalifikacji zawartymi w Taryfie . Jeżeli Umowa z Odbiorcą została zawarta na czas oznaczony nie dłuższy niż 365 dni, to Odbiorca jes t kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej , z wyłączeniem grup taryfowych W - 0, Z - 0 i S - 0, na podstawie zadeklarowanego przez Odbiorcę zużycia. Zadeklarowane przez Odbiorcę zużycie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyrażone jest w jednostkach energii (kWh) zgodnie z pkt. 4.2 Taryfy, lub w jednostkach objętości (m 3 ), przy czym w tym ostatnim przypadku dla obliczenia wielkości tego zużycia w jednostkach energii (kWh) przyjmuje się dane dotyczące wartości ciepła spalania, o których mowa w pkt. 4.2.3 Taryfy, obowiązujące na dzień dokonania kwalifikacji. 3.3.4. K walifikacja Odbiorców do grup taryfowych od W - 1.1 do W - 4, od Z - 1.1 do Z - 4, oraz od S - 1.1 do S - 4 następuje na podstawie Rocznej ilości um ownej określanej na podstawie ilości przekazanych przez OSD a w przypadku ich nieprzekazania przez OSD, w następujący sposób : 3.3.4.1. dla Odbiorców pobierających paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni przed dniem, w którym dokonano Odczytu OSD, na podstawie któr ego dokonywana jest kwalifikacja – ilość paliwa gazowego ustalona zgodnie z punktem 3.3.9 , 3.3.4.2. dla Odbiorców pobierających paliwo gazowe przez mniej niż 365 dni , ale więcej niż przez 240 dni przed dniem, w którym dokonano Odczytu OSD, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja – ilość paliwa gazowego stanowiąca i loczyn 365 dni i średniodobowego zużycia paliwa gazowego w okresie jego dostarczania z uwzględnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego i sezonowości jego poboru , 3.3.4.3. w przypadku gdy paliwo gazowe dostarczane było przez mniej niż przez 240 dni przed dniem, w którym wykonano Odczyt OSD, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja lub w przypadku Odbiorców, dla których dokonywana jest pierwsza kwalifikacja do grupy taryfowej, w tym Odbiorców nowo przyłączanych , lub gdy nastąpiła zmiana warunków przyłączenia skutkująca zwiększeniem lub zmniejszeniem możliwości odbioru paliwa gazowego przez Odbiorcę – zadeklarowany przez Odbiorcę w jednostkach energii (kWh) roczny pob ór paliwa gazowego wyrażony w jednostkach energii (kWh)

12. 12 Informacja do Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 7*, obowiązującej od dnia 15 lu tego 2019 r. Ceny paliwa gazowego i stawki opłat abonamentowych PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług z dni a 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury. Wysokość stawek opłat (netto i brutto) dla odbiorców pobierających paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej (załącznik stanowi sp ełnienie obowiązk u informacyjnego wynikającego z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 134 z późn. zm.)). [...] 5.10. W przypadku, gdy na zlecenie Odbiorcy Sprzedawca dokona dodatkowego, wykraczającego poza standard właściwy dla danej grupy taryfowej, rozliczenia, Sprzedawca każdorazowo pobiera od Odbiorcy opłatę w wysokości 5,58 zł netto (6,86 zł brutto) , a w przypadku gdy takie rozliczenie wymaga dokonania dodatkowego odczytu, niewynikającego z harmonogramu odczytowego ustalonego przez Ope ratora lub Sprzedawcę dla danej grupy taryfowej, Sprzedawca pobiera od Odbiorcy również opłatę za dodatkowy odczyt w wysokości wynikającej z taryfy Operatora . [... ] 7. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT DLA ODBIORCÓW POBIERAJĄCYCH PALIWO GAZOWE NA PODSTAWIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ Ceny i stawki opłat abonamentowych stosowane do rozliczeń z Odbiorcami przedstawia poniższa tabela: a. dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – grupy taryfowe o symbolu W Grupa taryfowa Ceny za paliwo gazowe Stawki opłat abonamentowych bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy przeznaczone do napędu silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [zł/m - c] netto [zł/m - c] brutto W - 1.1 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 3,30 4,06 W - 1.2 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 4,22 5,19 W - 1.12T 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 6,38 7,85 W - 2.1 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 5,40 6,64 W - 2.2 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 6,20 7,63 W - 2.12T 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 8,67 10,66 W - 3.6 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 6,30 7,75 W - 3.9 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 7,89 9,70 W - 3.12T 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 9,86 12,13 W - 4 10,296 12,664 13,274 16,327 10,658 13,109 15,85 19,50 W - 5 10,276 12,639 13,254 16,302 10,638 13,085 121,00 148,83 b. dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) – grupy taryfowe o symbolu Z. Grupa taryfowa Ceny za paliwo gazowe Stawki opłat abonamentowych bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy przeznaczone do napędu silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [zł/m - c] netto [zł/m - c] brutto Z - 1.1 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 3,30 4,06 Z - 1.2 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 4,22 5,19 Z - 1.12T 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 6,38 7,85 Z - 2.1 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 5,40 6,64 Z - 2.2 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 6,20 7,63 Z - 2.12T 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 8,67 10,66 Z - 3.6 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 6,30 7,75 Z - 3.9 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 7,89 9,70 Z - 3.12T 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 9,86 12,13 Z - 4 10,296 12,664 13,459 16,555 10,680 13,136 15,85 19,50 Z - 5 10,276 12,639 13,439 16,530 10,660 13,112 121,00 148,83 c. dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) – grupy taryfowe o symbolu S. Grupa taryfowa Ceny za paliwo gazowe Stawki opłat abonamentowych bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy przeznaczone do napędu silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [zł/m - c] netto [zł/m - c] brutto S - 1.1 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 3,30 4,06 S - 1.2 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 4,22 5,19 S - 1.12T 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 6,38 7,85 S - 2.1 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 5,40 6,64 S - 2.2 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 6,20 7,63 S - 2.12T 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 8,67 10,66 S - 3.6 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 6,30 7,75 S - 3.9 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 7,89 9,70 S - 3.12T 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 9,86 12,13 S - 4 10,296 12,664 13,420 16,507 10,676 13,131 15,85 19,50 S - 5 10,276 12,639 13,400 16,482 10,656 13,107 121,00 148,83 d. dla Odbiorców o Mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h, u których zainstalowane są przedpłatowe układy pomiarowe Grupa taryfowa Ceny za paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia od akcyzy przeznaczone do napędu silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto [gr/kWh] netto [gr/kWh] brutto W - 0 14,541 17,885 17,519 21,548 14,903 18,331 Z - 0 14,541 17,885 17,704 21,776 14,925 18,358 S - 0 14,541 17,885 17,665 21,728 14,921 18,353 * Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 7 została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 25 stycznia 2019 r. decyzją nr DRG.DRG - 2.4212.66.2018.AIK i opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe nr 10 (1204) z dnia 25 stycznia 2019 r. i obowiązuje o d 15 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Widoki

 • 6418 Suma odsłon
 • 4468 Odsłon na stronie
 • 1950 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 686 www.powergo.pl
 • 8 178.216.200.66
 • 12 178.216.200.66:8069
 • 35 powergo.pl