Taryfa Enea Operator-decyzja z dnia 22.03.2019r

Kanał publiczny / Tyryfy OSD

Taryfa Enea Operator 2019-decyzja z dnia 22.03.2019r

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

5. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 80

6. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 81

7. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 82

8. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 83

9. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 84

10. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 85

4. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 79

11. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 86

12. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 87

13. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 88

14. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 89

15. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 90

31. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 106

32. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 107

33. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 108

34. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 109

35. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 110

16. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 91

17. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 92

18. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 93

19. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 94

20. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 95

36. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 111

37. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 112

38. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 113

39. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 114

40. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 115

21. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 96

22. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 97

23. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 98

24. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 99

25. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 100

41. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 116

42. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 117

43. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 118

44. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 119

45. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 120

26. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 101

27. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 102

28. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 103

29. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 104

30. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 105

46. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 121

47. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 122

48. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 123

49. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 124

50. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 125

51. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 126

52. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 127

53. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 128

54. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 129

55. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 130

3. 3 3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z późn. zm.) 4. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 10 0 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 6. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna”. 7. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania, z wyjątkiem stawki opłaty OZE i stawek opłaty przejściowej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz stawki opłaty kogeneracyjnej obowiązującej od dnia 25 stycznia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki / -/ Maciej Bando Załącznik - taryfa Otrzymuje 1 . ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60 - 479 Poznań 2. a/a Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł Kamil Kucharski – Główny specjalista BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 78

1. 1 PREZES Warszawa, dnia 22 marc a 20 19 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRE.WRE.4211.64. 20. 2018.2019.KKu D E C Y Z J A Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 201 8 r. poz. 755, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania ad ministracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm .) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, zawartego w piśmie z dnia 28 listopada 2018 r. znak: DO/OX /XR/KB/59/2018, uzupełnionym pismami: z dnia 6 grudnia 2018 r. znak: DO/OX/XR/KB/61/2018, z dnia 12 grudnia 2018 r. znak: DO/OX/XR/KB/63/2018, z dnia 2 stycznia 2019 r. znak: DO/OX/XR/KB/1/2019, z dnia 3 stycznia 2019 r. znak: DO/OX/XR/KB/2/2019, z dnia 18 stycznia 2019 r. znak: DO/OX/XR/KB/5/2019 , z dnia 12 marca 2019 r. znak: DO/OX/XR/KB/9/2019 oraz z dnia 20 marca 2019 r. znak: DO/OX/XR/KB/11/2019, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej , m ając na uwadze decyzje częściow e: z dnia 14 stycznia 2019 r. znak: DRE.WRE.4211.64.10.2018.2019.KKu, zatwierdzającą taryfę Przedsiębiorstwa w zakresie stawek opłaty przejściowej i stawki opłaty OZE oraz z dnia 25 stycznia 2019 r. znak: DRE.WRE.4211.64.13.2 018.2019.KKu, zatwierdzającą taryfę Przedsiębiorstwa w zakresie stawki opłaty kogeneracyjnej , zatwierdzam w pozostałej części ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2019 r., której jed nolity tekst stanowi załącznik do niniejszej decyzji . U Z A S A D N I E N I E W dniu 29 listopada 201 8 r. , na wniosek Przedsiębiorstwa , posiadającego koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla energii elektrycznej oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44– 46 ustawy – Prawo energetyczne. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 76

2. 2 Decyzją z dnia 14 stycznia 2019 r. znak: DRE.WRE.4211.64.10.2018.2019.KKu, opublikowaną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna ” Nr 8 (2643) z dnia 14 stycznia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę Przedsiębiorstwa w części stawek opłaty przejściowej i stawki opłaty OZE oraz decyzją z dnia 25 stycznia 2019 r. znak: DRE.WRE.4211.64.13.2018.2019.KKu, opublikowaną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna ” Nr 12 (2647) z dnia 25 stycznia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę Przedsiębiorstwa w części dotyczącej stawki opłaty kogeneracyjnej . Natomiast w poz ostałym zakresie taryfa , z uwagi na wejście w życie z dniem 31 grudn ia 2018 r. ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538), nie mogła zostać zatwierdzona. Dopiero ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatk u akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. 412), wyłączyła z dniem 6 marca 2019 r. stosowanie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. w odniesieniu do działalności w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i umożliwiła kontynuowanie postę powania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy w pozostałym zakresie. Po przeprowadzeniu dalszeg o postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę w pozostałej części zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzeni a Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503 ). Ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stawki opłat zostały skalkulowane n a podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej . Stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji ta ryfa stanowi tekst ujednolicony, uwzględniający również treść, wskazanych powyżej , decyzji częściow ych. Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji . P O U C Z E N I E 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, A l. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 49 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 86 (2721) 22 marca 2019 r. 77

Widoki

 • 3285 Suma odsłon
 • 2590 Odsłon na stronie
 • 695 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 11 www.powergo.pl
 • 5 178.216.200.66
 • 7 178.216.200.66:8069
 • 12 powergo.pl