taryfa-enea-operator-decyzja-z-14.12.2017r.---obowiazujaca-od-1-stycznia-2018r.

Kanał publiczny / Tyryfy OSD

Tatyfa Enea Operator - 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

4. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 44

5. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 45

6. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 46

7. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 47

8. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 48

9. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 49

10. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 50

11. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 51

12. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 52

13. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 53

14. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 54

15. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 55

16. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 56

17. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 57

18. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 58

19. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 59

20. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 60

21. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 61

22. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 62

23. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 63

24. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 64

25. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 65

26. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 66

27. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 67

28. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 68

29. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 69

30. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 70

31. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 71

32. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 72

33. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 73

34. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 74

35. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 75

36. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 76

37. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 77

38. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 78

39. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 79

40. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 80

41. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 81

42. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 82

43. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 83

44. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 84

45. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 85

46. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 86

47. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 87

48. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 88

3. 3 5. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki– Energia elek trycz na. 6. Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania z dniem 1 stycznia 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando Uiszczo no opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Kamil Kucharski – Główny specjalista Otrzymuje: 1. ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60 - 479 Poznań 2. a/a BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 43

1. 1 PREZES Warszawa, 14 grudnia 2017 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRE.WRE.4211.47.8.2017.KKu D E C Y Z J A Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 20 17 r ., poz. 220 , z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjne go (Dz. U. z 20 17 r. , poz. 1257 , z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. – z siedzibą w Poznaniu , zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, zawartego w piśmie z dnia 15 listopada 2017 r. znak: DO/OT/KB/109/20 17, uzupełnionym pismami: z dnia 28 listopada 2017 r. znak: DO/OT/KB/112/2017, z dnia 5 grudnia 2017 r. znak: DO/OT/KB/118/2017 oraz z dnia 11 grudnia 2017 r. znak: DO/OT/KB/123/2017, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzam ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej, stanowiącą załą cznik do niniejszej decyzji, na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. U Z A S A D N I E N I E W dniu 1 6 listopada 2017 r. , na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla energii elektrycznej oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 -46 ustawy - Prawo energetyczne. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 41

2. 2 W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzo nego materiału dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 u stawy – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych za sad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200 ). Ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania tary fy, uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Jednocześnie uznałem za uzasadnione ustalenie okresu obowiązywania taryfy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z uwagi na konieczność wprowadzenia w życie od dnia 1 stycznia 2018 r. now ej stawki opłaty OZE, wynikającej z Informacji Prezesa URE Nr 81/2017 z dni a 17 listopada 2017 r. dotyczącej wysokości stawki opł aty OZE na rok kalendarzowy 2018. Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji. P O U C Z E N I E 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Oc hrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 18 1, 02-222 Warszawa. 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479 49 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). 3. Od wołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust . 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 623 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 196 (2418) 15 grudnia 2017 r. 42

Widoki

 • 4041 Suma odsłon
 • 3131 Odsłon na stronie
 • 910 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 37 www.powergo.pl
 • 19 powergo.pl
 • 14 178.216.200.66
 • 10 178.216.200.66:8069