Taryfa 2018 ENERGA OPERATOR SA

Kanał publiczny / Tyryfy OSD

Taryfa Energa Operator 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

22. - 22 - 5.14. W przypadku obiektów wymagających wielostronn ego układu zasilania, z wyjątkiem zasilania rezerwowego, opłatę za przyłączenie, ustala się w s posób określony w taryfie. W przypadku zasilania rezerwowego opłatę ustala się na podstawie rzeczywi stych nakładów. 5.15. Przyłączany podmiot może wybrać rodzaj przyłą cza – kablowe lub napowietrzne, o ile wykonanie takiego przyłącza jest możliwe ze względów technicz nych. 5.16. Moc przyłączeniowa w przypadku budynków wielo lokalowych określana jest przez projektanta instala cji w porozumieniu z inwestorem lub właścicielem budynk u z uwzględnieniem współczynników jednoczesności. 5.17. Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowy m wyższym niż 1 kV, wnosi zaliczkę na poczet opłaty z a przyłączenie stosownie do art. 7 ustawy. 5.18. Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sie ci, zakwalifikowane do V grupy przyłączeniowej nie wnoszą zaliczek na poczet opłaty za przyłączenie do sieci.

10. - 10 - 3.3.7. Operator albo przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi kompleksowe, wystawiając odbiorcy fakturę, w rozliczeniu dołączonym do faktury, przed stawia między innymi informacje o: a) wielkości zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której wyliczona została kwota należności, b) sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo – r ozliczeniowego, czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upoważnionego przedstawiciela Operatora, albo odczyt dokonany i zgłoszony przez odbiorcę, c) sposobie wyznaczenia wielkości zużycia energii e lektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jes t dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzie ń okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo – rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat albo o miejsc u, w którym są dostępne te informacje. 3.3.8. Rozliczenia za dostarczaną energię elektrycz ną są dokonywane na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, z wyłączeniem grupy tary fowej R, dla miejsc dostarczania tej energii, określonych w Umowie. Dopuszcza się możliwość prowa dzenia łącznych rozliczeń dla więcej niż jednego miejsca dostarczania energii. 3.3.9. Ilość energii elektrycznej przyjmowana do ro zliczeń z odbiorcami grupy taryfowej R, jest określ ana w Umowie na podstawie wielkości mocy przyłączonych odbiorników energii elektrycznej i czasu trwania poboru energii. 3.3.10. W przypadku zmiany stawek opłat za usługę d ystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego, opłata wynikająca ze składnika stałego stawki sieciowej, s tawki opłaty przejściowej i abonamentowej pobierana jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni obow iązywania poprzednich i nowych stawek, a opłata wynikająca ze składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej, na podstawie rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie do liczby d ni przed i po zmianie stawek w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej przez odbiorcę w tym okresie, o ile wielkość energii nie wynika z rzeczywistego odczytu. 3.3.11. W rozliczeniach z odbiorcami, zasilanymi z własnych transformatorów, pomiarów poboru mocy i zu życia energii elektrycznej dokonuje się po stronie górneg o napięcia transformatora. Jeżeli strony Umowy uzgodnią zainstalowanie układów pomiarowo – rozlicz eniowych po stronie dolnego napięcia, wielkość pobranej mocy i energii elektrycznej określa się na podstawie odczytów wskazań tych układów, powiększonych o wielkości strat mocy i energii w tr ansformatorach. Straty mocy oraz energii oblicza si ę na podstawie wskazań, sprawdzonych i zaplombowanych przez Operatora, urządzeń do pomiaru wielkości strat. W przypadku braku tych urządzeń wy sokość strat określa Umowa. 3.3.12. Przy rozliczeniach odbiorców przyłączonych do sieci po stronie dolnego napięcia transformatora , którego właścicielem jest Operator, z zastosowaniem układów pomiarowo– rozliczeniowych zainstalowanych po stronie górnego napięcia transfo rmatorów, straty mocy i energii elektrycznej w transformatorach, określone na zasadach podanych w punkcie 3.3.11. odpowiednio odejmuje się. 3.3.13. W uzasadnionych technicznie przypadkach w r ozliczeniach z odbiorcami zasilanymi liniami kablow ymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Operato ra, w sytuacji, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii elektrycznej występują cych w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powiększa się o straty en ergii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza się na podstawie wskazań urządzeń do ich pomiaru. W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość pobranej przez odbiorcę energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie określa się w Umowie w zale żności od rodzaju, długości, przekroju i obciążenia linii. 3.3.14. W przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeni owy, zainstalowany w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej, rejestruje strat y energii występujące w liniach będących własnością Operatora, to odczyty wskazań układu pomiarowo-rozl iczeniowego pomniejsza się na zasadach określonych w pkt. 3.3.13. 3.3.15. W przypadku niesprawności elementu układu p omiarowo-rozliczeniowego będącego własnością odbiorcy, która skutkuje niewłaściwym rejestrowanie m zużycia energii trwającym dłużej niż trzy miesiące, do rozliczeń przyjmuje się średniodobowe zużycie energii w porównywalnym okresie rozliczeniowym, pomnożone przez liczbę dni, w który ch ten element układu był niesprawny, oraz stawki opłat z grupy taryfowej, do której był zakwalifikow any odbiorca, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

13. - 13 - a) sumy mocy przyłączonych odbiorników i składnika stałego stawki sieciowej, b) sumy mocy przyłączonych odbiorników, uzgodnioneg o w Umowie czasu ich przyłączenia i sumy składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakośc iowej oraz stawki opłaty OZE, c) sumy mocy przyłączonych odbiorników i stawki opł aty przejściowej. 4.1.10. Opłata za usługi dystrybucji dla rozliczany ch w grupie taryfowej R silników syren alarmowych s tanowi iloczyn sumy składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej oraz stawki opłaty OZE i miesięcznego poboru energii elektrycznej, który u stala się na poziomie 1 kWh. 4.1.11. Opłatę za usługi dystrybucji w części wynik ającej ze składnika stałego stawki sieciowej i opła tę za usługi dystrybucji w części wynikającej ze stawki opłaty p rzejściowej pobiera się proporcjonalnie do czasu trwania Umowy. 4.1.12. Odbiorcy energii elektrycznej za obsługę, p olegającą na odczytywaniu wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych i ich kontroli obciążani są opłatą abonamentową, wynikającą ze stawki abonamentowej zróżnicowanej ze względu na długość okresu rozlicze niowego, z wyłączeniem odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej R, których ins talacje nie są wyposażone w układy pomiarowo - rozliczeniowe. 4.1.13. Stawki abonamentowe zostały skalkulowane i są pobierane w przeliczeniu na układ pomiarowo- rozliczeniowy. 4.1.14. Opłata abonamentowa naliczana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie Umowy. 4.1.15. Odbiorca, u którego zainstalowano przedpłat owy układ pomiarowo-rozliczeniowy, ponosi opłatę abonamentową w wysokości 50% stawki opłaty abonamen towej dla najdłuższego okresu rozliczeniowego wynikającej z grupy taryfowej, zgod nie z którą jest rozliczany. 4.1.16. W przypadku odbiorców rozliczanych w system ie przedpłatowym opłaty za usługi dystrybucji: a) w części wynikającej ze składnika zmiennego staw ki sieciowej, stawki jakościowej i stawki opłaty OZE pobierane są przed ich faktyczną realizacją, w wysokości ustalonej według zasad określonych w punkcie 4.1.1.; b) w części wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej, w części wynikającej ze stawki opłaty przejściowej, oraz opłaty abonamentowej, pobierane są z chwilą dokonywania po raz pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym zakupu określonej il ości energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Opłaty te, pobierane są w pełnej w ysokości za dany miesiąc i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane wcześniej. 4.1.17. Opłaty za usługi dystrybucji dla odbiorców zasilanych z kilku miejsc dostarczania ustalane i p obierane są odrębnie dla każdego miejsca dostarczania o ile obo wiązująca Umowa nie stanowi inaczej. 4.1.18. Płatnik opłaty OZE oblicza należną opłatę O ZE jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz ilości energ ii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbio rców końcowych przyłączonych: a) bezpośrednio do sieci danego płatnika opłaty OZE ; b) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wykonuj ącego działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatn ikiem opłaty OZE, przyłączonego do sieci płatnika opłaty OZE; c) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarz ającego energię elektryczną przyłączonego do sieci płatnika opłaty OZE bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę dystrybucji energi i elektrycznej. 4.1.19. Podstawą do obliczenia opłaty OZE pobierane j od odbiorcy przemysłowego, który złożył oświadcze nie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE, i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy o OZE, wyniosła: a) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – jest 80% , b) więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – jest 60%, c) więcej niż 40% – jest 15% – ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zu żytej przez tego odbiorcę w danym okresie rozliczeniowym. 4.1.20. Energię elektryczną zużywaną przez: a) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działal ność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej niebędące płatnikami opłaty OZE,

11. - 11 - 3.3.16. W przypadku niesprawności elementu układu p omiarowo – rozliczeniowego będącego własnością odbiorcy, uniemożliwiającej określenie ilości pobra nej mocy maksymalnej, trwającej dłużej niż trzy miesiące, w rozliczeniach za pobór mocy maksymalnej przyjmuje się wartości mocy przyłączeniowej, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 3.3.17. W przypadku trwającej dłużej niż jeden okre s rozliczeniowy niesprawności elementu układu pomia rowo – rozliczeniowego, będącego własnością odbiorcy, un iemożliwiającej określenie ilości pobranej energii w strefach, do rozliczenia stosuje się stawki opłat z grupy taryfowej, według której możliwe jest dokonywanie rozliczeń w oparciu o sprawne urządzeni a pomiarowo – rozliczeniowe. 3.3.18. W przypadku niesprawności, o której mowa w pkt 3.3.17, trwającej krócej niż jeden okres rozlic zeniowy lub w przypadku niesprawności elementu układu pomia rowo – rozliczeniowego będącego własnością Operatora, ilość energii pobranej w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na podstawie proporcji odniesionych do zużycia w tych strefach w porównywalnym okresie rozliczeniowym. 3.3.19. Przepisów pkt. 3.3.15 - 3.3.18 nie stosuje się, jeśli istnieje rezerwowy układ pomiarowo – roz liczeniowy będący własnością Operatora lub odbiorcy. W takim p rzypadku do rozliczeń przyjmuje się wskazania rezerwowego układu pomiarowo – rozliczeniowego. 3.3.20. Czasowe odłączenie odbiorcy od sieci, na je go zlecenie, nie zwalnia go od ponoszenia opłaty dystrybucyjnej w części wynikającej ze składnika st ałego stawki sieciowej i stawki opłaty przejściowej . 3.3.21. Za wznowienie dostarczania energii elektryc znej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o któryc h mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art . 6c ustawy, pobiera się opłatę w wysokości: a) na napięciu nN ________________________ 85,48 zł, b) na napięciu SN ________________________ 128,21 z ł, c) na napięciu WN ________________________ 160,27 z ł. 3.4. Zasady korygowania wystawionych faktur. 3.4.1. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze l ub odczycie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego lub innych nieprawidłowości, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, Operator dokonuje korekty uprz ednio wystawionych faktur. 3.4.2. Korekta, o której mowa w pkt 3.4.1., obejmuj e cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym wyst ępowały stwierdzone błędy lub nieprawidłowości. 3.4.3. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty, o której mowa w pkt 3.4.1., zalicza się na poczet pł atności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 3.4.4. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty fak tur, o których mowa w pkt 3.4.1., jest wielkość błę du odczytu lub wskazań układu pomiarowo – rozliczeniow ego. 3.4.5. Jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w pkt 3.4.4, nie jest możliwe, podstawę do wy liczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawi dłowo wykazanych przez układ pomiarowo- rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury, z zastrzeżeniem pkt. 3.4.7 . 3.4.6. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedni ego okresu rozliczeniowego podstawą wyliczenia wielkośc i korekty jest wskazanie układu pomiarowo- rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego , z zastrzeżeniem pkt. 3.4.7. 3.4.7. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzglę dnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz in ne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkoś ć poboru tej energii.

14. - 14 - b) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działal ność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej – w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwa rzania, dystrybucji, uwzględnia się w ilościach ene rgii elektrycznej, w odniesieniu do której pobiera się o płatę OZE. 4.1.21. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetycz ne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnik iem opłaty OZE, jest przyłączone jednocześnie do sieci więcej niż jednego płatnika opłaty OZE, wnosi opłatę OZE do każdego z tych płatników, proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej pobr anej z sieci płatników opłaty OZE w okresie rozliczeniowym. 4.1.22. Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną przyłączone jednocześnie do sie ci więcej niż jednego płatnika opłaty OZE wnosi opłatę OZE do każdego z tych płatników, proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej wprowadzonej do siec i płatników opłaty OZE w okresie rozliczeniowym. 4.1.23. W przypadku uzgodnienia w Umowie warunków s tosowania do rozliczeń za usługę dystrybucji sumującego układu pomiarowo-rozliczeniowego lub sys temu zdalnej akwizycji danych pomiarowych, umożliwiającego łączne rozliczenia dla kilku miejsc dostarczania, opłata za usługę dystrybucji w częśc i wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej i stawki opłaty przejściowej ulega podwyższeniu. Wielkość współczynnika zwiększającego opłatę określ a umowa kompleksowa lub umowa o świadczenie usług dystrybucji. 4.2. Moc umowna. 4.2.1. Moc umowna, sposób jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian są określone w Umowie. 4.2.2. Moc umowna zamawiana jest przez odbiorcę odr ębnie dla każdego miejsca dostarczania, w jednakowe j wysokości na wszystkie miesiące roku. 4.2.3. Dopuszcza się zamawianie mocy umownej w niej ednakowych wielkościach na poszczególne, nie krótsze niż miesięczne, okresy roku. 4.2.4. W przypadku gdy jest zamawiana różna wielkoś ć mocy umownej na poszczególne okresy roku, albo gd y moc umowna jest zmieniana w trakcie obowiązywania t aryfy, szczegółowy sposób dokonywania rozliczeń określa Umowa. 4.2.5. Odbiorcy zamawiają moc umowną, na następny r ok, w terminie określonym w Umowie. W przypadku braku zamówienia mocy umownej w wymaganym terminie, jako moc umowną na następny rok przyjmuje się wielkość mocy umownej, według której odbiorca był dotychczas rozliczany. 4.2.6. Zmiana mocy umownej: a) dla odbiorców II i III grupy przyłączeniowej nas tępuje nie później niż po upływie miesiąca po zrealizowaniu przez odbiorcę, określonych przez Ope ratora, warunków zmiany mocy, b) dla odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej nast ępuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez odbiorcę, o ile w Umowie nie ustalono inaczej. 4.2.7. Jeżeli odbiorca, za zgodą Operatora, do któr ego sieci są przyłączone jego urządzenia, instalacj e lub sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozlic zeniach za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej składnik stały stawki sieciowej zwięks za się o 10 % dla całego okresu objętego korektą. 4.2.8. Moc umowna określona dla miejsca dostarczani a nie może być większa od mocy przyłączeniowej określonej dla danego miejsca dostarczania, jak rów nież nie może być mniejsza od mocy wymaganej ze względu na własności metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiarowo – rozliczeniowym przekładników prądowych i liczników energii elektry cznej, z uwzględnieniem charakterystyki poboru mocy przez odbiorcę. 4.2.9. Operator monitoruje pobór mocy czynnej pobie ranej przez odbiorcę, zwanej dalej „mocą pobraną” i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot prz yłączony oraz wyznacza wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną określoną w Umowie. 4.2.10. Nadwyżki mocy czynnej wyznacza się dla każd ej godziny okresu rozliczeniowego, ze średnich wart ości tej mocy rejestrowanych w okresach piętnastominutow ych lub dla każdej godziny okresu rozliczeniowego, ze średnich wartości tej mocy reje strowanych w okresach godzinowych, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu piętnastominutowym, lub jako maksymalną

1. ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w GDAŃSKU TARYFA Gdańsk, 2018

20. - 20 - 5. Zasady ustalania opłat za przyłączanie podmiotów do sieci. 5.1. Podmioty, których urządzenia, instalacje i sie ci są przyłączane do sieci dzieli się na następując e grupy przyłączeniowe: a) grupa II – podmioty, których urządzenia, instala cje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV, b) grupa III – podmioty, których urządzenia, instal acje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższ ym niż 110 kV, c) grupa IV - podmioty, których urządzenia, instala cje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mo cy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikoweg o w torze prądowym większym niż 63A, d) grupa V - podmioty, których urządzenia, instalac je i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mo cy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikow ego w torze prądowym nie większym niż 63A, e) grupa VI – podmioty, których urządzenia, instala cje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie na zasadach okre ślonych w umowie o przyłączenie zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, któr ych urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na czas określony, lecz nie dł uższy niż 1 rok. Napięcie znamionowe, o którym mowa powyżej określa się w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 5.2. Za przyłączenie źródeł współpracujących z siec ią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej po biera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistyc h nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem: a) instalacji odnawialnego źródła energii o mocy el ektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zain stalowanej poniżej 1 MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, b) mikroinstalacji, za której przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera si ę opłaty. 5.3. Za przyłączenie podmiotów zakwalifikowanych do II lub III grupy przyłączeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przyłączeniowej, przy łączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, innych niż określone w punkcie 5. 2, pobiera się opłatę ustaloną na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na rea lizację przyłączenia. 5.4. Za zwiększenie mocy przyłączeniowej podmiotów zakwalifikowanych do II lub III grupy przyłączeniow ej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przyłą czeniowej, przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, innych niż określone w punkcie 5.2, pobiera się opłatę ustaloną na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów po niesionych na zwiększenie mocy przyłączeniowej. 5.5. Za przyłączenie podmiotów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy, przyłączanych do sie ci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, innych niż określone w pkt 5.2, pobiera się opłatę, która stanowi iloczyn stawki opłaty za przyłączeni e zawartej w poniższej tabeli oraz wielkości mocy prz yłączeniowej określonej w umowie o przyłączenie, z zastrzeżeniem punktu 5.6. Grupa przyłączeniowa Stawka opłaty [zł / kW] za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe IV, V, VI*) 43,78 47,09 VI **) 7,88 7,88 *) – w przypadku, gdy jest budowane przyłącze, **) – w przypadku podłączenia do istniejącej sieci. 5.6. W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów od podmiotów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej oraz podmiotów zakwalifikow anych do VI grupy przyłączeniowej, przyłączanych

24. - 24 - 7. Opłaty za nielegalne pobieranie energii. 7.1. Przez nielegalny pobór energii elektrycznej na leży rozumieć: 7.1.1. pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia Umowy, 7.1.2. pobieranie energii elektrycznej: a) z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, b) poprzez ingerencję w ten układ pomiarowo-rozlic zeniowy mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozlicz eniowy. 7.2. W przypadku nielegalnego pobierania energii el ektrycznej, o którym mowa w pkt 7.1.1, Operator moż e obciążyć podmiot nielegalnie pobierający tę energię , opłatami w wysokości pięciokrotności stawek opłat określonych w taryfie dla jednostrefowej grupy tary fowej, do której ten podmiot byłby zakwalifikowany, zgodnie z kryteriami określonymi w § 6 ust. 1 rozpo rządzenia taryfowego, oraz w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyj mując: 7.2.1. wielkość mocy wynikającą z rodzaju zainstalo wanych odbiorników, 7.2.2. ilości energii elektrycznej uwzględniające r zeczywistą możliwość pobierania energii przez dany podmiot wynikające z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników, lecz nie wyższe niż: a) przy pobieraniu energii elektrycznej jedną fazą, za każdy 1 A prądu znamionowego zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie uważa się bezpieczniki najbliższe patrząc od strony zasilania, niedostępne dla ww. podmiotu i os ób postronnych. W razie braku zabezpieczeń między instalacją odbiorczą, a siecią zasilającą przyjmuje się taką wielkość wkładek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdować si ę w danej instalacji, nie mniejszą jednak niż 25 A, b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trze ma fazami opłatę ustala się, jak w lit. a, z uwzględnieniem krotności (2 lub 3), zależnie od l iczby faz, którymi nielegalnie pobierano energię elektryczną. 7.3. W przypadku udowodnionego okresu nielegalnego pobierania energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 7.1.2. Operator może obciążyć odbiorcę opłata mi w wysokości dwukrotności stawek opłat określonych w taryfie dla grupy taryfowej, do które j jest zakwalifikowany odbiorca oraz w wysokości dwukrotności ceny energii elektrycznej, o której mo wa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj ąc wielkości mocy umownej i zużycia tej energii, jakie wystąpiły w analogicznym okresie przed powstaniem nielegalnego pobierania energii elektrycznej lub po jego ustaniu, opłaty oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej, 7.4. W przypadku nielegalnego pobierania energii, o którym mowa w pkt 7.1.2., lit. a, gdy nie można us talić ilości nielegalnie pobranej energii elektrycznej, O perator może obciążyć odbiorcę opłatami w wysokości dwukrotności stawek opłat określonych w taryfie dla grupy taryfowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca oraz w wysokości dwukrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 8 lit. b) ustawy, przyjmując: 7.4.1. wielkość mocy umownej określonej w Umowie, 7.4.2. ilości energii elektrycznej uwzględniające r zeczywistą możliwość pobierania energii przez dany podmiot wynikające z mocy i rodzaju zainstalowanyc h odbiorników, lecz nie wyższe niż: a) przy pobieraniu energii elektrycznej jedną fazą , za każdy 1 A prądu znamionowego zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie uważa się bezpieczniki najbliższe odbiorcy patrząc od strony zasilania, niedostępne dla odbior cy i osób postronnych. W razie braku zabezpieczeń między instalacją odbiorczą, a siecią zasilającą przyjmuje się taką wielkość wkładek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdować si ę w danej instalacji, nie mniejszą jednak niż 25 A, b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trzema fazami opłatę ustala się, jak w lit. a., z uwzględnieniem krotności (2 lub 3), za leżnie od liczby faz, którymi nielegalnie pobierano energię elektryczną. 7.5. W przypadku nielegalnego pobierania energii, o którym mowa w pkt 7.1.2., lit. b, gdy nie można us talić ilości nielegalnie pobranej energii elektrycznej, O perator może obciążyć odbiorcę opłatami w wysokości dwukrotności stawek opłat określonych w taryfie dla grupy taryfowej, do której jest zakwalifikowany

31. - 31 - Janowo, Jedwabno, Jeziorany, Jonkowo, Kętrzyn, Kiwi ty, Kolno (woj. war. – mazurskie), Korsze, Kozłowo, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyt y, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olsztynek, Ostróda, Pasłęk, Pasym, Piecki, Purda, R eszel, Rozogi, Ruciane Nida, Rybno, Rychliki, Ryn, Sępopol, Sorkwity, Srokowo, Stawiguda, Susz, Szczytno, Świąt ki, Świętajno (pow. szczycieński), Węgorzewo, Wielb ark, Zalewo. - Oddział w Płocku Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Cie chanów, Działdowo, Gostynin, Kutno, Łęczyca, Maków Mazowiecki, Mława, Płock, Płońsk, Raciąż, Sierpc. Gminy : Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Baboszewo, Bedlno, Bie lawy, Brudzeń Duży, Bieżuń, Chąśno, Czerwińsk nad Wisłą, Ciechanów, Czernice Borowe, Daszyna, Dąb rowice, Drobin, Działdowo, Dzierzążnia, Dzierzgowo, Gąbin, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Gostynin, Gozd owo, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Grodziczno, Grudu sk, Gzy, Iłowo - Osada, Iłów, Joniec, Karniewo, Kiernoz ia, Kozłowo, Krasne (woj. mazowieckie), Krośniewice , Krzynowłoga Mała, Krzyżanów, Kuczbork – Osada, Kutn o, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Łanięta, Łąck, Łęczyca, Mała Wieś, Młodzieszyn, Moc howo, Naruszewo, Nasielsk, Nowe Miasto, Nowe Ostrow y, Nowy Duninów, Obryte, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Opor ów, Ozorków, Pacyna, Piątek, Płoniawy-Bramura, Płońsk, Płośnica, Pokrzywnica, Pomiechówek, Przasny sz, Pułtusk, Raciąż, Radzanowo, Radzanów (pow. mławski), Regimin, Rościszewo, Rybno (woj. mazowiec kie), Rybno (woj. war. – mazurskie), Sanniki, Seroc k, Siemiątkowo Koziebrodzkie, Sierpc, Skępe, Słubice ( woj. mazowieckie), Słupno, Sochocin, Sońsk, Stara B iała, Staroźreby, Strzegowo, Strzelce, Stupsk, Szczawin K ościelny, Szczutowo, Szelków, Szreńsk, Szydłowo (wo j. mazowieckie), Świercze, Wieczfnia Kościelna, Winnic a, Wiśniewo, Witonia, Wyszogród, Zakroczym, Załuski , Zawidz, Zduny (woj. łódzkie), Zgierz, Żychlin, Żuro min. - Oddział w Słupsku Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Cho jnice, Człuchów, Lębork, Łeba, Sławno, Słupsk, Ustka. Gminy: Borzytuchom, Bytów, Cewice, Chojnice, Czarna Dąbrów ka, Czarne, Człuchów, Damnica, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kamień Krajeński, Kęp ice, Kobylnica, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Li nia, Lipka, Lipnica, Lipusz, Łęczyce, Malechowo, Miastko , Nowa Wieś Lęborska, Okonek, Parchowo, Polanów, Postomino, Potęgowo, Przechlewo, Rzeczenica, Sępóln o Krajeńskie, Sierakowice, Sławno (woj. zach. – pomorskie), Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Sulęczy no, Trzebielino, Tuchomie, Ustka, Wicko. - Oddział w Toruniu Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Ale ksandrów Kujawski, Brodnica, Chełmno, Chełmża, Ciechocinek, Golub – Dobrzyń, Grudziądz, Iława, Kow al, Lipno, Lubawa, Nieszawa, Nowe Miasto Lubawskie, Radziejów, Rypin, Świecie, Toruń, Wąbrzeźno, Włocła wek. Gminy: Aleksandrów Kujawski, Babiak, Bartniczka, Baruchow o, Bądkowo, Biskupiec (pow. nowomiejski), Bobrowniki (woj. kujawsko – pomorskie), Bobrowo, Bo niewo, Brodnica (woj. kujawsko - pomorskie), Brześć Kujawski, Brzozie, Brzuze, Bytoń, Chełmno, Chełmża, Choceń, Chodecz, Chrostkowo, Ciechocin, Czernikowo , Dębowa Łąka, Dobre (woj. kujawsko – pomorskie), Dob rzyń nad Wisłą, Dragacz, Fabianki, Gniewkowo, Golub – Dobrzyń, Górzno (woj. kujawsko – pomorskie), Grodz iczno, Grudziądz, Gruta, Iława, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Kijewo Królewskie, Kikół, Kisi elice, Koneck, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Książki, Kurzętnik, Kwidzyn, Lidzbark, Lipno (woj. kujawsko – pomorskie), Lisewo, Lubanie, Lubawa, Lubicz, Lubi eń Kujawski, Lubraniec, Łasin, Łubianka, Łysomice, Now e Miasto Lubawskie, Obrowo, Osiek (woj. kujawsko – pomorskie), Osięciny, Papowo Biskupie, Piotrków Kuj awski, Płużnica, Raciążek, Radomin, Radziejów, Radz yń Chełmski, Rogowo (pow. rypiński), Rogóźno, Ryńsk, R ypin, Skępe, Skrwilno, Skulsk, Stolno, Świecie, Świ ecie nad Osą, Świedziebnia, Tłuchowo, Topólka, Unisław, Waganiec, , Wąpielsk, Wielgie, Wielka Nieszawka, Wierzbinek, Włocławek, Zakrzewo (woj .kujawsko – po morskie), Zbiczno, Zbójno, Zławieś Wielka.

19. - 19 - 7) za niepoinformowanie na piśmie, co najmniej z roczn ym wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV o konieczności dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania - w wysokości 1/15 w ynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 8) za niepoinformowanie na piśmie, co najmniej z trzyl etnim wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o k onieczności dostosowania instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego po ziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci - w wysokości 1/10 wynagrodzen ia, o którym mowa w pkt 1, 9) za nieuzasadnioną odmowę odpłatnego podjęcia stosow nych czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podm iot prac w obszarze oddziaływania tej sieci - w wysokości 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 10) za nieudzielenie, na żądanie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 11) za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrz enia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy d zień zwłoki - w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 12) za przedłużenie czternastodniowego terminu sprawdze nia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub czternastodniowego te rminu laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeni owego, za każdy dzień zwłoki - w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 13) za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo-rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy złożony w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego - w wysokości 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

7. - 7 - R Dla odbiorców przyłączanych do sieci niezależnie od napięcia znamionowego sieci, których instalacje za zgodą Operatora nie są wyposażone w u kłady pomiarowo -rozliczeniowe, celem zasilania w szczególności : a) silników syren alarmowych, b) stacji ochrony katodowej gazociągów, c) oświetlania reklam, d) krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwaj ącego nie dłużej niż rok. 3.1.3. W oparciu o zasady podziału odbiorców określ one w pkt 3.1.2. ustala się następujące grupy taryf owe dla: − dla odbiorców zasilanych z sieci WN – A23, − dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B11, B21, B22 i B23, − dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C22a , C 22b, C23, C11, C11o (dotyczy tylko Oddziału w Kaliszu), C12a, C12b i C12w, C12o (dotyczy tylko Oddziału w Płocku), − dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu nap ięcia i wielkości mocy umownej - G11, G12, G12w, G12r i R. 3.1.4. Stawki opłat zawarte w taryfie nie zawierają kosztów eksploatacji instalacji oświetleniowych ul ic, placów, dróg publicznych (w szczególności konserwacji, wymi any źródeł światła). Odbiorca pobierający energię elektryczną na cele oświetleniowe ponosi opłaty zwi ązane z eksploatacją instalacji oświetleniowych w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej um owie. 3.1.5. W gospodarstwach rolnych usługi dystrybucji energii elektrycznej pobieranej na cele produkcyjne (np.: szklarnie, chłodnie, chlewnie, pieczarkarnie) rozlicza się na podstawie wskazań odrębnych układó w pomiarowo-rozliczeniowych, według stawek opłat właś ciwych dla grup B i C. 3.1.6. Odbiorca, który: a) pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dosta rczania energii elektrycznej, położonych w sieci o różnych poziomach napięć – jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, b) pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dosta rczania energii elektrycznej, położonych w sieci o jednakowych poziomach napięć – może być zaliczony do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc, z zastrzeżeniem pkt c), c) pobiera energię elektryczną w celu zasilania jed nego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej na tym samym pozi omie napięcia – wybiera grupę taryfową jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania, – zgodnie z kryteriami podziału odbiorców na grupy taryfowe przyjętymi przez Operatora. 3.1.7. Odbiorca, który ze względu na przyjęty u Ope ratora podział odbiorców na grupy taryfowe, dokonan y na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 3.1.2, mo że być dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy t aryfowej, wybiera jedną spośród tych grup. 3.1.8. Odbiorca, o którym mowa w pkt. 3.1.7, może w ystąpić do Operatora o zmianę grupy taryfowej, nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmia ny stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowe j określa Umowa. 3.1.9. W przypadku, gdy połączenie instalacji lub s ieci odbiorcy z siecią Operatora zrealizowane jest za pomocą więcej niż jednego miejsca dostarczania, ukł ady pomiarowo-rozliczeniowe muszą być zainstalowane na każdym z tych miejsc dostarczania, z wyjątkiem przypadków gdzie następuje naturalne sumowanie. 3.1.10. Odbiorcy zakupujący usługi dystrybucji w sy stemie przedpłatowym, w ramach umowy kompleksowej, ponoszą opłaty wynikające z dotychczas stosowanej g rupy taryfowej z zastrzeżeniem pkt 3.1.8 lub, w przypadku odbiorców nowo przyłączonych, wg grupy taryfowej, do której mogą być zakwalifikowani zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 3.1.2.

21. - 21 - do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 k V, innych niż określone w pkt. 5.2., w sytuacji gdy jest budowane przyłącze, pobiera się dodatkową opła tę w wysokości: a) dla przyłączy napowietrznych – 24,70 zł za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, b) dla przyłączy kablowych – 33,45 zł za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza. 5.7. Za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla podmio tów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej oraz VI grupy przyłączeniowej, przy łączanych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, innych niż w pkt. 5.2., dokonanej na wniosek podmiotu przyłączanego, dla którego nie zachodzi konieczność wymiany lub przebudowy prz yłącza pobiera się opłatę stanowiącą iloczyn stawki opłaty ustalonej w taryfie i przyrostu mocy przyłączeniowej. 5.8. Za wymianę lub przebudowę przyłącza bez zwięks zenia mocy przyłączeniowej, dokonywaną na wniosek przyłączonego podmiotu, opłatę ustala się na podsta wie rzeczywistych nakładów z tym związanych. 5.9. Za wymianę lub przebudowę przyłącza związaną z e zwiększeniem mocy przyłączeniowej, dokonywaną na wniosek przyłączonego podmiotu zakwalifikowanego do grup przyłączeniowych, o których mowa w pkt 5.3., pobiera się opłatę stanowiącą sumę rzec zywistych nakładów poniesionych na wymianę lub przebudowę przyłącza ustalonych dla dotychczasowej wielkości mocy przyłączeniowej oraz opłaty za przyrost mocy przyłączeniowej stosownie do pkt. 5.4 . 5.10. Za wymianę lub przebudowę przyłącza związaną ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej, dokonywaną na wniosek przyłączonego podmiotu zakwalifikowanego do grup przyłączeniowych o których mowa w pkt. 5.5., pobiera się opłatę obliczoną jako sumę rzeczywistych nakładów poniesionych na wymianę lub przebudowę przyłącza ustalonych dla dotychczaso wej wielkości mocy przyłączeniowej i opłaty za przyrost mocy wynikającej z iloczynu stawki opłaty ustalonej w taryfie, zależnej od rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe) i przyrostu mocy przyłąc zeniowej stosownie do poniższego wzoru: gdzie: O p – opłata za przyłączenie w zł, N rz – rzeczywiste nakłady poniesione na wymianę lub pr zebudowę dotychczasowego przyłącza, P p – wielkość mocy przyłączeniowej w kW, określona w umowie o przyłączenie, P d – dotychczasowa moc przyłączeniowa w kW, S p – stawka opłaty [zł/kW], przyjęta zgodnie z pkt. 5 .5. 5.11. Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla IV lub V grupy przyłączeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy - przyłączanych do si eci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (gdy jest budowane przyłącze) dla przyłącza kablowe go uwzględniają koszty zakupu i montażu: a) złącza kablowego wraz z jego obudową i wyposażeniem , b) układu pomiarowo – rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego, wraz z ich obudową i z wyposażeniem do ich montażu. 5.12. W zależności od przyjętego rozwiązania techni cznego, przez obudowę, o której mowa w pkt 5.11., należy rozumieć szafkę złączowo-pomiarową zintegrow aną lub modułową wspólną dla złącza i układu pomiarowo-rozliczeniowego lub odpowiadające jej fun kcjonalnie oddzielne szafki złączowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe. Przepisu pkt 5.11. lit. b) nie stosuje się do przył ączy kablowych w budynkach wielolokalowych oraz innych zespołach obiektów, w których lokalizacja uk ładów pomiarowych nie pokrywa się z lokalizacją złączy kablowych. 5.13. W nakładach, o których mowa w art. 7 ust. 8 u stawy, uwzględnia się wydatki ponoszone na: wykonan ie prac projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokum entacji, uzyskanie pozwoleń na budowę, zakup materiałów do budowy odcinków sieci służących do pr zyłączenia podmiotów do sieci z uwzględnieniem długości tych odcinków, roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbędnych prób, koszty sporządzenia ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, a także koszty uzyskania praw do nieruchomości oraz zajęcia terenu, niezbędne do budowy lub eksploatacji urządzeń. ) d P p (P p S p P d P rz N p O − ∗ + ∗ =

26. - 26 - 2. Sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo- rozliczeniowego i założenie nowych plomb na zabezpieczeniu głównym, w układzie pomiarowo- rozliczeniowym lub na innym elemencie podlegającym oplombowaniu, w miejsce zerwanych przez odbiorcę plomb lub przez niego uszkodzonych, z wyłączeniem urządzeń, o których mowa w pkt. 4 niniejszej tabeli . a) dla układu bezpośredniego b) dla układu półpośredniego c) dla układu pośredniego 125,10 zł 156,43 zł 208,55 zł 3. Poddanie urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponownej legalizacji z powodu zerwania przez odbiorcę plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia Suma opłaty związanej z przygotowaniem urządzenia do legalizacji i legalizacją w wysokości 121,79 zł oraz opłaty związanej z demontażem i ponownym montażem urządzenia pomiarowo – rozliczeniowego w wysokości 53,42 zł 4. Założenie, na wskaźniku mocy 15-minutowej lub innym urządzeniu związanym z pomiarem tej mocy, plomby, w miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez odbiorcę Iloczyn 150% miesięcznej wartości mocy umownej i składnika stałego stawki sieciowej w grupie taryfowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca

5. - 5 - 2.17. Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej zawarta z Operatorem. 2.18. Taryfa – zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony, jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców oraz innych podmiotów w trybie określonym ustawą. 2.19. Zabezpieczenie przedlicznikowe – zabezpieczenie zainstalowane najbliżej układu po miarowo- rozliczeniowego od strony sieci Operatora i przez n iego zaplombowane. 3. Zasady rozliczeń za świadczone usługi dystrybucj i. 3.1. Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowy ch. 3.1.1. Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji ro zliczani są według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dok onywany jest według kryteriów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego. 3.1.2. Ustala się następujący sposób oznaczeń grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania odbiorców do tych grup: GRUPY TARYFOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBI ORCÓW: A23 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną: A23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy , szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby). B21 B22 B23 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczn ą odpowiednio: B21 – jednostrefowym, B22 – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), B23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy , szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby). B11 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW z jednostrefowym rozliczeniem za pobraną ener gię elektryczną. C21 C22a C22b C23 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego n apięcia o mocy umownej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznik owego w torze prądowym większym od 63 A, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio: C21 – jednostrefowym, C22a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), C22b – dwustrefowym (strefy: dzień, noc), C23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudnio wy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby).

18. - 18 - b rT –bonifikata za niedotrzymanie poziomu napięcia w z akresie określonych w odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odch yleń napięcia od napięcia znamionowego w okresie doby, wynosząca 15,00 zł/god zinę, t T – łączny czas niedotrzymania poziomu napięcia w za kresie określonych w odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odch yleń napięcia od napięcia znamionowego w okresie doby [w godzinach]. 4.5.2. W okresie, w którym nie były dotrzymane para metry jakościowe energii elektrycznej, a układ pomi arowo- rozliczeniowy uniemożliwia określenie ilości energi i elektrycznej dostarczonej odbiorcy, ilość tej ene rgii ustala się na podstawie poboru energii elektrycznej w analogicznym okresie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim tygodniu oraz pro porcji liczby godzin, w których parametry jakościowe energii elektrycznej nie zostały dotrzym ane, do całkowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym. 4.5.3. Za każdą niedostarczoną jednostkę energii el ektrycznej odbiorcy końcowemu: a) przyłączonemu do sieci o napięciu znamionowym nie w yższym niż 1 kV, na jego wniosek, przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotno ści ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii, b) przyłączonemu do sieci innych napięć niż te, o któr ych mowa w pkt a), na jego wniosek, przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii. 4.5.4. Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarc zaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowi ednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określ onych w Umowie lub odrębnych przepisach. 4.5.5. W przypadku niedotrzymania przez Operatora s tandardów jakościowych obsługi odbiorców, określony ch w § 42 rozporządzenia systemowego, odbiorcom na ich wniosek, o ile Umowa nie stanowi inaczej, przysługują bonifikaty w następującej wysokości: 1) za nieprzyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy - w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzed zającym rok zatwierdzenia taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu S tatystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski ” Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 4 047,21 zł (M.P. z 20 17 r., poz. 183), 2) za nieuzasadnioną zwłokę w usuwaniu zakłóceń w dost arczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci - w wysokoś ci 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 3) za odmowę udzielenia odbiorcom, na ich żądanie, inf ormacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej, przerwanego z po wodu awarii sieci - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 4) za niepowiadomienie, co najmniej z pięciodniowym wy przedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycz nej, w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjn ych, albo w inny sposób przyjęty na danym terenie, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu zn amionowym nie wyższym niż 1 kV - w wysokości 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 5) za niepowiadomienie w formie indywidualnych zawiado mień pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego środka komunikacji elektronicznej, co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarcza niu energii elektrycznej, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV - w wysokości 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, 6) za niepoinformowanie na piśmie, co najmniej z tygod niowym wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV o z amierzonej zmianie nastawień w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpł yw na współpracę ruchową z siecią - w wysokości 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

30. - 30 - 10. Wykaz miast i gmin obsługiwanych przez Oddziały ENERGA- OPERATOR SA: - Oddział w Elblągu Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Bra niewo, Elbląg, Krynica Morska, Kwidzyn, Malbork. Gminy : Braniewo, Dzierzgoń, Elbląg, Frombork, Gardeja, G odkowo, Gronowo Elbląskie, Kisielice, Kwidzyn, Lelkowo, Lichnowy, Malbork, Markusy, Mikołajki Pomo rskie, Milejewo, Miłoradz, Młynary, Nowy Dwór Gdańs ki, Nowy Staw, Orneta, Ostaszewo, Pasłęk, Pieniężno, Pł oskinia, Prabuty, Rychliki, Ryjewo, Sadlinki, Stare Pole, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Stegna, Susz, Sztum, S ztutowo, Tolkmicko, Wilczęta. - Oddział w Gdańsku Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Gda ńsk, Gdynia, Hel, Jastarnia, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Skórcz, Sopot, Starogar d Gdański, Tczew, Wejherowo. Gminy : Bobowo, Brusy, Cedry Wielkie, Chmielno, Choczewo, Czarna Woda, Czersk, Dziemiany, Gniew, Gniewino, Kaliska, Karsin, Kartuzy, Kolbudy, Kosako wo, Kościerzyna, Krokowa, Linia, Liniewo, Lipusz, Lubichowo, Luzino, Łęczyce, Morzeszczyn, Nowa Karcz ma, Osieczna (woj. pomorskie), Osiek (woj. pomorski e), Pelplin, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszc zółki, Puck, Sierakowice, Skarszewy, Skórcz, Smętow o Graniczne, Somonino, Stara Kiszewa, Starogard Gdańs ki, Stężyca (woj. pomorskie), Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Warlubie, Wejherowo, Władysławowo, Zblewo, Żukowo. - Oddział w Kaliszu Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Kal isz, Koło, Konin, Ostrów Wielkopolski, Słupca, Sulmierzyce, Turek. Gminy : Babiak, Baranów (woj. wielkopolskie), Biała, Bliz anów, Błaszki (woj. łódzkie), Bolesławiec (woj. łód zkie), Borek Wielkopolski, Bralin, Brąszewice, Brudzew, Br zeziny (woj. wielkopolskie), Byczyna, Chocz, Chodów , Ceków – Kolonia, Czajków, Czastary, Czermin (woj. w ielkopolskie), Dąbie (woj. wielkopolskie), Dobra (w oj. wielkopolskie), Dobrzyca, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Galewice, Gizałki, Godziesze Wielkie, Golina, Gołu chów, Gorzów Śląski, Goszczanów (woj. łódzkie) Grabów, Gr abów nad Prosną, Jaraczewo, Grodziec, Grzegorzew, Jarocin (woj. wielkopolskie), Jeziora Wielkie (woj. kujawsko - pomorskie), Kawęczyn, Kazimierz Biskupi , Kępno, Kleczew, Klonowa, Kłodawa (woj. wielkopolskie), Kob yla Góra, Kobylin, Kołaczkowo, Koło, Kościelec, Kot lin, Koźmin Wielkopolski, Koźminek, Kramsk, Kraszewice, Krotoszyn, Krzymów, Lądek, Lisków, Łęka Opatowska, Łubnice (woj. łódzkie), Malanów, Międzybórz, Miksta t, Milicz (woj. dolnośląskie), Mogilno, Mycielin, Niechanowo, Nowe Miasto nad Wartą, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Olszówka, Opatówek, Orchowo, Osiek Mały, Ostrowite , Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Powidz, Perzów, Pę czniew (woj. łódzkie), Pleszew, Poddębice (woj. łód zkie), Pogorzela, Przedecz, Przygodzice, Przykona, Pyzdry, Raszków, Rozdrażew, Rychtal, Rychwał, Rzgów (woj. wielkopolskie), Sompolno, Sieroszewice, Skulsk, Słu pca, Sokolniki, Sośnie, Stare Miasto, Stawiszyn, St rzałkowo, Syców, Szczytniki, Ślesin, Świnice Warckie, , Trzci nica, Tuliszków, Turek, Twardogóra, Uniejów, Wartk owice, Wieruszów, Wierzbinek, Wilczyn, Witkowo, Władysławó w, Września, Zagórów, Zduny (woj. wielkopolskie), Żelazków, Żerków. - Oddział w Koszalinie Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Dar łowo, Koszalin, Białogard, Kołobrzeg, Szczecinek, Świdwin. Gminy : Barwice, Będzino, Białogard, Biały Bór, Biesiekie rz, Bobolice, Borne Sulinowo, Brzeżno, Czaplinek, Darłowo, Drawno, Drawsko Pomorskie, Dygowo, Gościno , Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Karlino, Kołobrzeg, Łobez, Malechowo, Manowo, Miastko, Mielno, Mirosław iec, Ostrowice, Polanów, Połczyn Zdrój, Postomino, Rąbino, Rymań, Rzeczenica, Sianów, Siemyśl, Sławno (woj. zach. – pomorskie), Sławoborze, Szczecinek, Świdwin, Świeszyno, Trzebiatów, Tuczno, Tychowo, Us tronie Morskie, Węgorzyno, Wierzchowo, Złocieniec. - Oddział w Olsztynie Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Ols ztyn, Bartoszyce, Górowo Iławieckie, Kętrzyn, Lidzb ark Warmiński, Mrągowo, Ostróda, Szczytno. Gminy : Barciany, Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec (pow. o lsztyński), Bisztynek, , Dąbrówno, Dobre Miasto, Dywity, Dźwierzuty, Gietrzwałd, Godkowo, Górowo Iła wieckie, Grodziczno, Grunwald, Iława, Janowiec Kośc ielny,

3. - 3 - 1. Informacje o Taryfie 1.1. Taryfa uwzględnia postanowienia: 1.1.1. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo en ergetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) , zwanej dalej: „ustawą”; 1.1.2. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w o brocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1 200), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”; 1.1.3. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U . z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”; 1.1.4. ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowyc h sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 569), zwanej dalej „ustawą o rozwiązaniu KDT”; 1.1.5. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialny ch źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą o OZE”; 1.1.6. Informacji Prezesa URE Nr 81/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wysokości stawki opła ty OZE na rok kalendarzowy 2018. 1.2. Warunki stosowania Taryfy 1.2.1. Niniejsza Taryfa ustalona przez ENERGA-OPERATOR SA zwanego dalej „Operatorem” obowiązuje Odbiorców przyłączonych do sieci Operatora, w tym o peratorów systemów dystrybucyjnych nieposiadających co najmniej dwóch sieciowych miejs c dostarczania energii elektrycznej połączonych siecią tego operatora i podmioty stosownie do zawar tych umów i świadczonych im usług oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektrycznej, z uwzględ nieniem Oddziałów: Elbląg, Gdańsk, Kalisz, Koszalin, Olsztyn, Płock, Słupsk, Toruń. 1.2.2. Odbiorca posiadający miejsca dostarczania w różnych obszarach działania Operatora, rozliczany j est wg stawek opłat określonych dla obszaru właściwego dla miejsca dostarczania. Wykaz miast i gmin objętych obszarami działania poszczególnych Oddział ów zawiera pkt. 10. 1.2.3. Taryfa określa: a) grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikow ania odbiorców do tych grup, b) sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci Operatora, zaś w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV także r yczałtowe stawki opłat, c) stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania, z uwzględnieniem podziału na stawki wynikające z: • dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienne i stałe stawki sieciowej), • korzystania z krajowego systemu elektroenergetyczne go (stawki jakościowe), • odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniow ych i ich bieżącej kontroli (stawki abonamentowe), • przedterminowego rozwiązania kontraktów długotermin owych (stawki opłaty przejściowej), • zapewnienia dostępności energii elektrycznej ze źró deł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (stawka opłaty OZE). d) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie par ametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, e) sposób ustalania opłat za: • ponadumowny pobór energii biernej, • przekroczenia mocy umownej, • nielegalny pobór energii elektrycznej, f) opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecen ie odbiorcy, g) opłaty za wznowienie dostarczania energii elektr ycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy. 1.2.4. Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat n ie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Poda tek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. - 15 - wielkość tej nadwyżki mocy wyznaczoną w okresie roz liczeniowym, o ile układy pomiarowo- rozliczeniowe uniemożliwiają rejestrację w cyklu pi ętnastominutowym i godzinowym. 4.2.11. Za przekroczenie mocy umownej określonej w Umowie pobierana jest opłata w wysokości stanowiące j iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz: a) sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną, albo b) dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyż ki mocy pobranej ponad moc umowną zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, jeżeli uk łady pomiarowo – rozliczeniowe nie pozwalają na zastosowanie sposobu wskazanego w lit. a). 4.2.12. Opłata, o której mowa w pkt 4.2.11, jest us talana i pobierana za każdy miesiąc w którym nastąp iło przekroczenie, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 4.2.11. lit. b), gdy opłata jest ustalana i pobierana w okresie rozliczeniowym. 4.2.13. Jeżeli dostarczanie energii elektrycznej od bywa się z kilku niezależnych miejsc jej dostarczan ia, opłatę za przekroczenie mocy umownej oblicza się oddzielni e dla każdego miejsca dostarczania, w którym nastąpiło przekroczenie tej mocy. Niezależnymi miej scami dostarczania energii elektrycznej nie są miejsca, za którymi występuje naturalne sumowanie p obranej mocy lub w których, zgodnie z Umową, moc pobrana jest kontrolowana za pomocą sumatora. 4.2.14. W przypadku gdy moc umowna wyznaczana jest z uwzględnieniem współczynników odzwierciedlających specyfikę układu zasilania, spo sób wyznaczania mocy pobranej określa Umowa. 4.2.15. Jeżeli dostarczanie energii elektrycznej od bywa się z kilku niezależnych miejsc jej dostarczan ia, a wskutek awarii w sieci Operatora lub wyłączenia l ub załączania urządzeń elektroenergetycznych na potrzeby tego Operatora, wzrasta suma mocy podlegaj ącej opłacie, opłatę za przekroczenie mocy oblicza się jedynie od wartości przekraczającej łąc zną moc umowną, z wyjątkiem sytuacji, w której awaria w sieci lub wyłączenie urządzeń nastąpiły w wyniku przeciążeń lub zakłóceń spowodowanych pracą urządzeń odbiorcy. 4.2.16. Operator prowadzi w każdym miejscu dostarcz ania kontrolę mocy pobranej przez odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych A, B2x, C2x, a w przypadkach uznanych przez Operatora za uzasadnione również przez odbiorców zakwalifikowany ch do pozostałych grup taryfowych. 4.3. Rozliczenia z odbiorcami za ponadumowny pobór energii biernej. 4.3.1. Przez ponadumowny pobór energii biernej prze z odbiorcę rozumie się ilość energii elektrycznej b iernej odpowiadającą: a) współczynnikowi mocy tg φ wyższemu od umownego współczynnika tg φ 0 (niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej p onad ilość odpowiadającą wartości współczynnika tg φ 0 lub b) indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku pob oru energii elektrycznej czynnej lub c) pojemnościowemu współczynnikowi mocy (przekompen sowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego pobo ru. 4.3.2. Rozliczeniami za pobór energii biernej objęc i są odbiorcy zasilani z sieci średniego i wysokieg o napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci, w uzasadnionych przypadkach, także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, którzy użytkują odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to określone w warunkach przyłączenia lub w Umowie. 4.3.3. Opłacie podlega, w okresie rozliczeniowym, p onadumowny pobór energii biernej określony, jako nadwyżka tej energii ponad ilość odpowiadającą wart ości współczynnika tg φ 0 - gdy tg φ > tg φ 0 , zmierzona w strefach, w których jest prowadzona kon trola poboru tej energii lub całodobowo w zależności od rodzaju zainstalowanego układu pomi arowego. 4.3.4. Wartość współczynnika mocy tgφ 0 określa się w warunkach przyłączenia lub w Umowie. Wartość współczynnika mocy przyjmuje się w wysokości tgφ 0 = 0,4, chyba że indywidualna ekspertyza uzasadnia wprowadzenie niższej wartości, jednak w żadnym przy padku wartość współczynnika mocy tgφ 0 nie może być niższa od wartości 0,2. Jeżeli wartość wsp ółczynnika tgφ 0 nie została określona w warunkach przyłączenia lub w Umowie, do rozliczeń przyjmuje s ię wartość tgφ 0 = 0,4.

6. - 6 - C11 C12a C12b C12w Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego n apięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlic znikowego nie większym niż 63 A, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpow iednio: C11 – jednostrefowym, C12a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), C12b – dwustrefowym (strefy: dzień, noc), C12w – dwustrefowym (strefy: dzień, noc), w którym do strefy nocnej zaliczane są dodatkowo wszystkie godziny sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. C11o C12o Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego n apięcia o mocy umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlic znikowego nie większym niż 63 A, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpow iednio: C11o – całodobowym – dotyczy wyłącznie Oddziału w K aliszu, C12o – dwustrefowym (strefy: dzień, noc) – dotyczy wyłącznie Oddziału w Płocku. Do grup C11o i C12o kwalifikowani są odbiorcy o sta łym poborze mocy, których odbiorniki sterowane są przekaźnikami zmierzchowymi lub urządz eniami sterującymi zaprogramowanymi według: godzin skorelowanych z godzinami wschodów i zachodów słońca lub godzin ustalonych z odbiorcą. G11 G12 G12r G12w Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio: G11 – jednostrefowym, G12 – dwustrefowym (strefy: dzień, noc), G12r – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), G12w – dwustrefowym (strefy: dzień, noc), w którym do strefy nocnej zaliczane są dodatkowo wszystkie godziny sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, zużywaną na potrzeby: a) gospodarstw domowych, b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzenie m gospodarstw domowych tj. pomieszczeń piwnicznych, garaży, strychów, o il e nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza, c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest : domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii, kanonii, wikari atek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek pen itencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach p omieszczeń pomocniczych, to jest: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp. , służących potrzebom bytowo-komunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona dział alność gospodarcza, d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw, e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w og ródkach działkowych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz w przy padkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych, f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodo wych, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni, itp., g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii ad ministracji domów mieszkalnych, i) garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

25. - 25 - odbiorca oraz w wysokości dwukrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 8 lit. b) ustawy przyjmując: 7.5.1. wielkość mocy umownej określonej w Umowie, 7.5.2. ilości energii elektrycznej uwzględniające r zeczywistą możliwość pobierania energii przez danego odbiorcę wynikające z mocy i rodzaju zainsta lowanych odbiorników, lecz nie wyższe niż: a) dla układu jednofazowego 3 000 kWh b) dla układu trójfazowego z zainstalowanym licznikiem o prądzie znamionowym nie wyższym niż 20 A (pomiar bezpośredni) bez względu na przeciążalność licznika 6 000 kWh c) dla układu trójfazowego z zainstalowanym licznikiem o prądzie znamionowym wyższym niż 20 A (pomiar bezpośredni) bez względu na przeciążalność licznika za każdy 1 A prądu znamionowanego licznika 300 kWh d) dla układu z przekładnikami prądu (pomiar półpośredni) za każdy 1 A prądu znamionowego obwodu pierwotnego przekładnika prądow ego 300 kWh e) przy układzie z przekładnikami prądu i napięcia (pomiar pośredni) za każdy 1 A prądu obliczeniowego Io 300 kWh Prąd obliczeniowy I o określa się według wzoru: I o = 2,5 ⋅ U ⋅ I [A] gdzie: 2,5 - stała [1/kV], U - górne napięcie znamionowe przekładnika n apięciowego [kV], I - mniejsza z następujących wielkości: 1) prąd znamionowy strony pierwotnej przekładnika prądowego [A], 2) suma prądów znamionowych transformatorów oraz i nnych odbiorników, przyłączonych na napięciu zasilania [A]. 7.6. Opłaty, o których mowa w pkt 7.3. oblicza się dla całego nie objętego przedawnieniem okresu udowodnionego nielegalnego pobierania energii elekt rycznej. 7.7. Opłaty za wykonywanie czynności związanych ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania energii elektrycznej: Lp. Wykonywane czynności Wysokość opłaty [w zł] lub sposób jej pobierania 1. Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę licznika lub innego urządzenia pomiarowego Suma wartości nowego urządzenia pomiarowego obowiązująca w dniu jego wymiany i opłaty związanej z demontażem i ponownym montażem urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w wysokości 53,42 zł.

4. - 4 - 1.2.5. Operator pobiera od wytwórcy opłatę wynikają cą ze stawki jakościowej od ilości energii zużywane j na własny użytek, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia taryfowego oraz opłatę wynikającą ze stawki jakościowej obliczoną i pobieraną przez wytwórcę od jego odbiorców, zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia taryfowego. 1.2.6. Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustal one dla parametrów jakościowych energii określonych w rozporządzeniu systemowym. 2. Definicje 2.1. Ciąg zasilania - zespół elementów sieciowych Operatora (linii, roz dzielnic stacyjnych, transformatorów) w normalnym układzie pracy, poprzez które energia e lektryczna dostarczana jest do urządzeń elektroenergetycznych odbiorcy. Żaden element jedne go ciągu zasilania, z wyłączeniem układu samoczynnego załączania rezerwy oraz łączników sprz ęgłowych nie może wchodzić w skład drugiego i dalszych ciągów zasilania. Ciąg zasilania powinien obejmować, co najmniej: a) sieć na napięciu zasilania urządzeń elektroenerg etycznych odbiorcy, b) stację redukującą wyższy poziom napięcia do napi ęcia zasilającego urządzenia elektroenergetyczne odbiorcy, c) sieć wyższego poziomu napięcia, do której przyłą czone są stacje redukujące. 2.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej – punkt w sieci, do którego Operator dostarcza ene rgię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie do s ieci albo w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, albo w umowie kompleksowej, b ędący jednocześnie miejscem odbioru tej energii. 2.3. Moc przyłączeniowa – moc czynna planowana do pobierania lub wprowadza nia do sieci, określona w umowie o przyłączenie do sieci, jako wartość maks ymalna wyznaczona w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej moc y w okresach 15-minutowych, służąca do zaprojektowania przyłącza. 2.4. Moc umowna – moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, jako wartość nie mniejsza niż wyznaczona jako wartość maksymalna ze średniej wart ości mocy w okresie 15 minut, z uwzględnieniem współczynników odzwierciedlających specyfikę układu zasilania odbiorcy. 2.5. Napięcie niskie (nN) – obejmuje napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV . 2.6. Napięcie średnie (SN) - obejmuje napięcia znamionowe wyższe niż 1kV i ni ższe niż 110 kV. 2.7. Napięcie wysokie (WN) - obejmuje napięcie znamionowe 110 kV. 2.8. Napięcie najwyższe (NN) - obejmuje napięcie znamionowe powyżej 110 kV. 2.9. Odbiorca – każdy, kto otrzymuje, lub pobiera energię elektr yczną na podstawie Umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. 2.10. Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi o dczytami urządzeń do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonanymi p rzez Operatora. 2.11. Płatnik opłaty OZE – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergety cznego. 2.12. Przyłącze – odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z poz ostałą częścią sieci Operatora, świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę dystrybucji ene rgii elektrycznej. 2.13. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiaro wo-rozliczeniowe, w szczególności: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięc iowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpoś rednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię. 2.14. Układ sumujący – układ pomiarowo- rozliczeniowy umożliwiający sum aryczny pomiar energii elektrycznej lub pomiar łącznej mocy pobranej z wię cej niż jednego miejsca dostarczania. 2.15. Umowa - umowa o świadczenie usług dystrybucji energii el ektrycznej lub umowa kompleksowa. 2.16. Umowa kompleksowa – umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii ele ktrycznej, zawarta ze sprzedawcą energii elektrycznej.

17. - 17 - dostarczania. Jeśli warunki poboru energii biernej dla poszczególnych miejsc dostarczania nie są zróżnicowane w stopniu uzasadniającym przeprowadzen ie odrębnych rozliczeń, Operator może dokonywać rozliczeń łącznie dla wszystkich miejsc d ostarczania objętych sumującym układem pomiarowo – rozliczeniowym. 4.4. Pewność zasilania odbiorców. 4.4.1. Odbiorcy, którzy we wnioskach o określenie technicz nych warunków zasilania lub w Umowie zgłosili wymaganie zapewnienia zwiększonej pewności zasilani a, określonej ilością ciągów zasilania w układzie normalnym pracy sieci zasilającej urządzenia elektr oenergetyczne odbiorcy, ponoszą podwyższone opłaty za usługi dystrybucji wynikające ze składnik a stałego stawki sieciowej i stawki opłaty przejści owej w wysokości zależnej od realizowanego stopnia pewno ści zasilania, w wysokości określonej w Umowie. 4.4.2. W przypadku wystąpienia w okresie rozliczeni owym, z winy Operatora, pewności zasilania niższej od ustalonej w Umowie, opłat za pewność zasilania w wi elkości wynikającej ze skali obniżenia tej pewności i czasu trwania wyrażonego w pełnych godzinach nie pobiera się. 4.4.3. Do ustalania zwiększonej pewności zasilania przyjmuje się tylko te przypadki, gdy: a) ciągi zasilania w miejscu dostarczania energii e lektrycznej są w ciągłej gotowości (znajdują się po d napięciem) do dostarczania energii elektrycznej, b) ciągi zasilania są załączane urządzeniami do sam oczynnego załączania rezerwy lub alternatywnie istnieje możliwość załączania ich bezpośrednio prze z odbiorcę. 4.5. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakośc iowych obsługi odbiorców i parametrów jakościowych energii elektry cznej. 4.5.1. Za niedotrzymanie, dopuszczalnych poziomów odchyleń napięcia od napięcia znamionowego odbiorcom na ich wniosek przysługują bonifikaty, oz naczone symbolem „W UT ”, [w zł]: 1) jeżeli wartość odchylenia napięcia od dopuszczalnyc h wartości granicznych nie przekracza 10 %, odbiorcy przysługuje bonifikata w okresie doby, w w ysokości obliczonej według wzoru: T T 2 UT C A 10% ∆ U W × ×       = gdzie poszczególne symbole oznaczają: ∆U – wartość odchylenia napięcia od określonych w o drębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięcia od napięcia znamionowego [w %], A T – ilość energii elektrycznej dostarczoną odbiorcy w okresie doby [w jednostkach energii], C T – cenę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowiązującą w okresie, w którym nastąpiło odchylenie napięcia o d określonych w odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięc ia od napięcia znamionowego [w zł za jednostkę energii], 2) jeżeli wartość odchylenia napięcia od dopuszczalnyc h wartości granicznych przekracza 10 %, odbiorcy przysługuje bonifikata w okresie doby, w ł ącznej wysokości obliczonej według wzoru: W UT = A T x C T + b rT x t T gdzie poszczególne symbole oznaczają: A T – ilość energii elektrycznej dostarczoną odbiorcy w okresie doby [w jednostkach energii], C T – cenę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowiązującą w okresie, w którym nastąpiło odchylenie napięcia o d określonych w odrębnych przepisach dopuszczalnych wartości granicznych odchyleń napięc ia od napięcia znamionowego [w zł za jednostkę energii],

27. - 27 - 8. Tabela stawek opłaty abonamentowej dla poszczegó lnych grup taryfowych i okresów rozliczeniowych. GRUPA TARYFOWA Okres 1 - miesięczny Okres 2 - miesięczny Okres 1 – miesięczny dla zdalnego odczytu Okres 2 - miesięczny dla zdalnego odczytu symbol [ zł/m-c ] [ zł/m-c ] [ zł/m-c ] [ zł/m-c ] A23 15,00 X X X B11 15,00 X X X B21 15,00 X X X B22 15,00 X X X B23 15,00 X X X C21 6,90 X X X C22a 6,90 X X X C22b 6,90 X X X C23 6,90 X X X C11 3,80 1,90 0,61 0,58 C11o 1 ) 3,80 1,90 0,61 0,58 C12a 3,80 1,90 0,61 0,58 C12b 3,80 1,90 0,61 0,58 C12w 3,80 1,90 0,61 0,58 C12o 2 ) 3,80 1,90 0,61 0,58 G11 3,00 1,50 0,61 0,58 G12 3,00 1,50 0,61 0,58 G12w 3,00 1,50 0,61 0,58 G12r 3,00 1,50 0,61 0,58 1 ) - dotyczy tylko Oddziału w Kaliszu, 2 ) - dotyczy tylko Oddziału w Płocku.

28. - 28 - 9. Tabele stawek opłat dystrybucyjnych. 9.1. Tabele stawek opłaty przejściowej i jakościowe j. GRUPA TARYFOWA Stawki opłaty przejściowej Stawki opłat y jakościowej [zł/kW/m-c] [zł/MWh] A23 3,93 12,53 B11 3,80 12,53 B21 3,80 12,53 B22 3,80 12,53 B23 3,80 12,53 [zł/kW/m-c] [zł/kWh] C21 1,65 0,0125 C22a 1,65 0,0125 C22b 1,65 0,0125 C23 1,65 0,0125 C11 1,65 0,0125 C11o 1 ) 1,65 0,0125 C12a 1,65 0,0125 C12b 1,65 0,0125 C12w 1,65 0,0125 C12o 2 ) 1,65 0,0125 R dla przyłączenia na WN 3,93 0,0125 R dla przyłączenia na SN 3,80 0,0125 R dla przyłączenia na nN 1,65 0,0125 1 ) - dotyczy tylko Oddziału w Kaliszu, 2 ) - dotyczy tylko Oddziału w Płocku. GRUPA TARYFOWA Stawki opłaty przejściowej [w zł/m-c ] dla zużycia rocznego [w kWh] Stawka opłaty jakościowej [w zł/kWh] < 500 500 - 1200 > 1200 G11 0,45 1,90 6,50 0,0125 G12 0,45 1,90 6,50 0,0125 G12w 0,45 1,90 6,50 0,0125 G12r 0,45 1,90 6,50 0,0125

9. - 9 - 3.2.7. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami grupy taryfowej C12o: Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna 1 kwietnia - 30 września 7 00 19 00 - - 17 00 22 00 17 00 22 00 - - 19 00 7 00 1 października - 31 marca 7 00 - 21 00 21 00 - 7 00 3.2.8. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami grupy taryfowej G12r: Miesiące Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa od 1 stycznia do 31 grudnia 7 00 –13 00 , 16 00 -22 00 13 00 -16 00 , 22 00 -7 00 3.2.9. Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozlic zeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych określonych w pkt 3.2.4. ÷ 3.2.6. oraz 3.2.8. ustawia się według czasu zimowe go i nie zmienia się w okresie obowiązywania czasu let niego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące umożliwiają aut omatycznie utrzymanie godzin stref czasowych w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego. 3.3. Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozliczeń. 3.3.1. Rozliczeń z odbiorcami za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje się w okr esach rozliczeniowych określonych w Taryfie i uzgodnionyc h w Umowie, właściwych dla poszczególnych grup taryfowych w obszarach działania Operatora. 3.3.2. Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcam i następujące okresy rozliczeniowe: − dla odbiorców zaliczonych do grup taryfowych: A23, B11, B21, B22, B23, C21, C22a, C22b, C23, C11, C11o, C12o, C12a, C12b, C12w, R, G11, G12, G12 w i G12r – okres jednomiesięczny , − dla odbiorców zaliczonych do grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12w, G11, G12, G12w i G12r we wszystkich Oddziałach, C11o w Oddziale w Kaliszu or az C12o w Oddziale w Płocku – okres dwumiesięczny , − dla odbiorców zaliczonych do grup taryfowych C11, C 11o, C12a, C12b, C12w, C12o oraz G11, G12, G12w i G12r, u których Operator zainstalował układ pomiarowo – rozliczeniowy umożliwiający zdalną transmisję danych pomiarowych – okres jednomiesięczny dla zdalnego odczytu oraz okr es dwumiesięczny dla zdalnego odczytu . Powyższe okresy rozliczeniowe nie odnoszą się do od biorców rozliczanych w systemie przedpłatowym. Sposób rozliczeń z tymi odbiorcami określa Umowa . 3.3.3. Jeżeli Operator ustalił dla danej grupy tary fowej kilka okresów rozliczeniowych, odbiorca ma pr awo wyboru okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jed nak nie częściej niż raz na 12 miesięcy. 3.3.4. Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej w wysokości określ onej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zuży cia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w anal ogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem pkt 3.3.5. 3.3.5. W prognozach, o których mowa w pkt 3.3.4. na leży uwzględniać zgłoszone przez odbiorcę istotne zmiany w poborze energii elektrycznej. 3.3.6. W przypadku powstania nadpłaty lub niedopłat y za pobraną energię elektryczną: a) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu, b) niedopłata jest doliczana do pierwszej faktury w ystawianej za najbliższy okres rozliczeniowy.

29. - 29 - 9.2. Tabela stawek opłat sieciowych. GRUPA TARYFOWA SKŁADNIK ZMIENNY STAWKI SIECIOWEJ SKŁADNIK STAŁY STAWKI SIECIOWEJ CAŁODOBOWY DZIENNY/ SZCZYTOWY NOCNY/ POZASZCZYTOWY SZCZYT PRZEDPOŁUDNIOWY SZCZYT POPOŁUDNIOWY POZOSTAŁE GODZINY DOBY SYMBOL [zł/MWh] [zł/kW/m-c] A23 ZIMA 15,31 20,51 11,44 9,44 A23 LATO 14,57 20,31 10,31 9,44 B11 93,94 10,20 B21 63,62 11,54 B22 91,36 47,17 11,54 B23 ZIMA 52,36 64,03 23,81 13,04 B23 LATO 51,84 63,96 19,95 13,04 [zł/kWh] [zł/kW/m-c] C21 0,1792 19,12 C22a 0,2115 0,1483 19,12 C22b 0,1807 0,0836 19,12 C23 ZIMA 0,1920 0,2757 0,0700 19,12 C23 LATO 0,1848 0,2637 0,0686 19,12 C11 0,2509 4,09 C11o 1) 0,1049 4,09 C12a 0,3138 0,0966 4,09 C12b 0,2713 0,0641 4,09 C12w 0,3662 0,0395 4,09 C12o 2) 0,2039 0,0643 9,90 R 0,2690 4,71 [zł/kWh] INSTALACJA 1- FAZOWA INSTALACJA 3- FAZOWA [zł/m-c] [zł/m-c] G11 0,2283 3,72 6,10 G12 0,2510 0,0580 7,65 11,17 G12w 0,2632 0,0593 7,65 11,17 G12r 0,2383 0,0615 7,65 11,17 1 ) - dotyczy tylko Oddziału w Kaliszu, 2 ) - dotyczy tylko Oddziału w Płocku. 9.3. Stawka opłaty OZE. We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się staw kę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1. 6 niniejszej Taryfy.

16. - 16 - 4.3.5. Wartość współczynnika mocy tgφ określa się, jako iloraz energii biernej pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, w których jest dokonywana kon trola poboru energii biernej [w Mvarh lub w kvarh] i energii czynnej pobranej całodobowo lub w strefac h czasowych, w których jest dokonywana ta kontrola [w MWh lub w kWh], z zastrzeżeniem pkt 4.3.7. 4.3.6. Opłatę za nadwyżkę energii biernej pobranej ponad ilość wynikającą ze współczynnika tgφ 0 w okresie rozliczeniowym, o której mowa w pkt 4.3.1 lit. a), całodobowo lub dla stref czasowych, w których jest prowadzona kontrola poboru tej energii, oblicza się według wzoru: gdzie O b – opłata za nadwyżkę energii biernej wyrażona w złoty ch, C rk – cena energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt.18 lit. b ustawy, obowiązująca w dniu zatwierdzenia taryfy, wyrażona w zł/MWh lub zł/kWh, k – krotność ceny C rk , ustalona w punkcie 4.3.9 Taryfy, tg φ – współczynnik mocy wynikający z pobranej energii bie rnej, tg φ 0 – umowny współczynnik mocy, określony zgodnie z pkt 4 .3.4, A – energia czynna pobrana całodobowo lub dla strefy cz asowej, w której prowadzona jest kontrola poboru energii biernej, wyrażona w MWh lub kWh. 4.3.7. W uzasadnionych przypadkach, przy występowan iu szybkozmiennych obciążeń mocą bierną, rozliczanie ponadumownego poboru energii biernej po nad wartość współczynnika tgφ 0 , przeprowadzane jest na podstawie bezpośredniego pomiaru nadwyżki e nergii biernej. Opłata w okresie rozliczeniowym naliczana jest zgodnie z pkt 4.3.6. z uwzględnienie m współczynnika tgφ, ustalonego według następującego wzoru: tg φ = A ∆E b + tg φ 0 gdzie ∆ E b – nadwyżka energii biernej wykazana przez urządzenie pomiarowe w okresie rozliczeniowym, wyrażona w Mvarh lub kvarh, A – energia czynna pobrana całodobowo lub dla strefy cz asowej, w której prowadzona jest kontrola poboru energii biernej, wyrażona w MWh lub kWh, tg φ 0 – umowny współczynnik mocy, określony zgodnie z pkt 4 .3.4. 4.3.8. Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym opł atę wynikającą z iloczynu całej ilości energii bier nej, o której mowa w pkt 4.3.1. lit. b) i c) i ustalonej w pkt 4.3.9 krotności „k” oraz ceny energii elektr ycznej [w zł/MWh lub w zł/kWh], o której mowa w art. 23 us t. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowiązującej w dniu zatwierdzenia Taryfy. 4.3.9. Współczynnik krotności „k” wskazany w pkt 4. 3.6. i 4.3.8. wynosi: a) K 110 = 0,50 – dla odbiorców przyłączonych do sieci 110 kV, b) K SN = 1,00 – dla odbiorców przyłączonych do sieci SN, c) K nN = 3,00 – dla odbiorców przyłączonych do sieci nN. 4.3.10 Jeżeli dostarczanie energii elektrycznej odb ywa się z kilku miejsc dostarczania, opłatę za pona dumowny pobór energii biernej oblicza się oddzielnie dla ka żdego miejsca dostarczania. 4.3.11 W przypadku gdy konfiguracja sieci oraz miej sce zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowyc h nie odwzorowują rzeczywistych rozpływów mocy oraz e nergii biernej pobieranej lub oddawanej do sieci Operatora, wielkość energii biernej podlegającą r ozliczeniu ustala się na podstawie odpowiednich pomiarów właściwych dla miejsca dostarczania, przep rowadzonych przez Operatora, odbiorcę lub niezależną jednostkę, w sposób przez nie uzgodniony , o ile Umowa nie stanowi inaczej. 4.3.12. Odbiorca pobierający energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania objętych sumującym układe m pomiarowo– rozliczeniowym rozliczany jest za zwięks zony pobór energii biernej odrębnie dla tych miejsc A 1 tg 1 tg 1 C k O 0 2 2 rk b ∗         − + + ∗ ∗ = φ φ

2. - 2 - Spis treści: 1. Informacje o Taryfie .............................. ................................................... .............................................. 3 1.1. Taryfa uwzględnia postanowienia: .................. ................................................... .................................... 3 1.2. Warunki stosowania Taryfy ......................... ................................................... ........................................ 3 2. Definicje ......................................... ................................................... ................................................... .. 4 3. Zasady rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji. ................................................... ........................... 5 3.1. Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych. . ................................................... ........................... 5 3.2. Strefy czasowe. ................................... ................................................... ............................................... 8 3.3. Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z od biorcami i ogólne zasady rozliczeń. ............... ... 9 3.4. Zasady korygowania wystawionych faktur. ........... ................................................... ............................ 11 4. Szczegółowe zasady rozliczeń usług dystrybucji. ... ................................................... ......................... 12 4.1. Opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej. ................................................... ............................. 12 4.2. Moc umowna. ....................................... ................................................... ............................................ 14 4.3. Rozliczenia z odbiorcami za ponadumowny pobór energ ii biernej. ....................................... .............. 15 4.4. Pewność zasilania odbiorców. ...................... ................................................... .................................... 17 4.5. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowyc h obsługi odbiorców i parametrów jakościowych energii elektrycznej. ............................. ................................................... ............................................. 17 5. Zasady ustalania opłat za przyłączanie podmiotów do sieci. ........................................... .................... 20 6. Opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie o dbiorcy. .......................................... ............... 23 7. Opłaty za nielegalne pobieranie energii. .......... ................................................... ................................. 24 8. Tabela stawek opłaty abonamentowej dla poszczególny ch grup taryfowych i okresów rozliczeniowych. .................................. ................................................... ............................................. 27 9. Tabele stawek opłat dystrybucyjnych. .............. ................................................... ................................ 28 9.1. Tabele stawek opłaty przejściowej i jakościow ej. ............................................... ................................. 28 9.2. Tabela stawek opłat sieciowych. ............. ................................................... ......................................... 29 9.3. Stawka opłaty OZE. .......................... ................................................... ................................................ 29 10. Wykaz miast i gmin obsługiwanych przez Oddziały ENE RGA-OPERATOR SA: ................................ 3 0

23. - 23 - 6. Opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zleceni e odbiorcy. 6.1. Operator ustala następujące opłaty za usługi w ykonywane na zlecenie odbiorcy: Lp. Wyszczególnienie 1) Stawka [w zł] za usługę 1. Przerwanie i wznowienie dostarczania energii: a) na napięciu nN 85,48 b) na napięciu SN 128,21 c) na napięciu WN 160 ,27 2. Sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiaro wo – rozliczeniowego 2) a) bezpośredniego 85,48 a) półpośredniego 128,21 a) pośredniego 181,62 3. Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania u kładu pomiarowo – rozliczeniowego (licznika lub urządzeni a sterującego) 2) - 121,79 zł w przypadku kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 53,42 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego lub - kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnęt rzną jednostkę przeprowadzającą badanie i dodatkowo 53,42 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia steru jącego 4. Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcześniej układu pomiarowo-rozliczeniowego 3) kwota wynikająca z faktury wystawionej przez jedno stkę przeprowadzającą badanie. 5. Przeniesienie licznika lub licznika i urządzenia (z egara) sterującego (dla liczników strefowych) w inne uprze dnio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce w obrębie tego samego obiektu 4) 106,85 6. Za każdą godzinę nadzoru pełnione go nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezależnych od Operatora w pobliżu lub na urządzeniach elektroenergetycznych będących własnością Operator a 53,42 7. Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dl a wykonawców, o który ch mowa w pkt. 6 or az likwidacj a miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Opera tora a) w sieci nN 235,04 b) w sieci SN 341,89 c) w sieci WN 480,83 8. Założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu w szczególności po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji - za pierwszą plombę - za każdą następną 29,85 6,27 9. M ontaż i d emontaż urządzenia kontrolno - pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z siec i 5) 115,25 1) We wszystkich wyżej opisanych przypadkach, w któryc h wymagany jest dojazd służb technicznych Operatora wliczono koszt dojazdu do odbiorcy, 2) Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy licznik i u rządzenie sterujące są własnością Operatora, a bada nie potwierdziło nieprawidłowości, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii, 3) Koszty ekspertyzy pokrywa odbiorca, a w przypadku s twierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pom iarowo-rozliczeniowego, z wyłączeniem nielegalnego poboru energii elektrycz nej, odbiorcy zwracane są koszty tej ekspertyzy. 4) Opłaty nie pobiera się w przypadku wyniesienia ww. urządzeń z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorod zinnej i jednorodzinnej w miejsce ogólnodostępne, 5) W przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze sta ndardami określonymi w § 38 ust. 1 i 3 rozporządzen ia systemowego lub w umowie, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbi orca na zasadach określonych w odrębnej umowie zawa rtej pomiędzy odbiorcą a Operatorem; w pozostałych przypadkach koszty spra wdzenia i pomiarów ponosi Operator. 6.2. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do o dbiorcy wykonywana jest więcej niż jedna usługa spośród wymienionych w tabeli, każdą z opłat za wyk onanie drugiej i następnych czynności pomniejsza się o kwotę 23,59 zł za dojazd do odbiorcy.

12. - 12 - 4. Szczegółowe zasady rozliczeń usług dystrybucji. 4.1. Opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycz nej. 4.1.1. Opłatę za usługi dystrybucji energii elektry cznej dla określonego odbiorcy zasilanego z danego poziomu napięć znamionowych, oblicza się według wzoru: a okm OZE i op ok oSJ R m oim ZV i SV poi O E S P S E S E S P S O nm n + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = ∑ = 1 gdzie: O poi – opłata za usługi dystrybucji obliczona dla danego o dbiorcy, w zł , S SVn – składnik stały stawki sieciowej, w zł/kW/miesiąc , natomiast dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, w zł/miesiąc, P i – moc umowna określona dla danego odbiorcy, w kW , natomiast dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, liczba miesięcy, S ZVnm – sk ładnik zmienny stawki sieciowej dla danej rozliczeniowej strefy czasowej (strefa czasowa m), w zł/MWh lub w zł/kWh, E oim – ilość energii pobranej z sieci przez odbiorcę , w rozliczeniowej strefie czasowej m , w MWh lub w kWh, S oSJ – stawka jakościowa, w zł/MWh lub w zł/kWh , E ok – ilość energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę o raz innych odbiorców przyłąc zonych do jego sieci korzystających z krajowego systemu el ektroenergetycznego, w MWh lub w kWh, S op – stawka opłaty przejściowej, w zł/kW/miesiąc , natomiast dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, w zł/miesiąc, S OZE stawka opłaty OZE, w zł/MWh , E okm ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego, o której mowa w pkt 4.1.18 w MWh lub kWh, O a – opłata abonamentowa, w zł , R – liczba stref czasowych. 4.1.2. Opłata za usługi dystrybucji w części wynika jącej ze składnika stałego stawki sieciowej, stanow i iloczyn składnika stałego stawki sieciowej S SVn i wielkości mocy umownej, z zastrzeżeniem pkt 4.1. 3. 4.1.3. Dla odbiorców grup taryfowych G składnik sta ły stawki sieciowej ustalony jest w zł/miesiąc. 4.1.4. Opłata za usługi dystrybucji w części wynika jącej ze stawki opłaty przejściowej, stanowi iloczy n mocy umownej i stawki opłaty przejściowej S op , z zastrzeżeniem pkt 4.1.5. 4.1.5. Dla odbiorców z grup taryfowych G stawka opł aty przejściowej ustalona jest w zł/miesiąc, z uwzględnieniem zróżnicowania wynikającego z art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rozwiązaniu KDT, tj. dla odbiorców zużywających rocznie: - poniżej 500 kWh energii elektrycznej, - od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej, - powyżej 1200 kWh energii elektrycznej. 4.1.6. Kwalifikowanie odbiorcy z grup taryfowych G, do poszczególnych przedziałów zużycia, o których m owa w pkt 4.1.5., odbywa się na podstawie ilości energii elektrycznej zużytej przez tego odbiorcę w okresie jednego roku kończącego się z dniem ostatniego doko nanego odczytu. 4.1.7. W przypadku odbiorcy, który zużywał energię elektryczną w okresie krótszym niż jeden rok, odbio rcę kwalifikuje się do danego przedziału zużycia przyjm ując całkowitą ilość zużytej energii, do dnia dokonania ostatniego odczytu. 4.1.8. Odbiorcy z grup taryfowych G do dnia dokonan ia pierwszego odczytu kwalifikowani są do przedział u zużycia poniżej 500 kWh. 4.1.9. Opłata za usługi dystrybucji dla odbiorców g rupy taryfowej R, z zastrzeżeniem pkt. 4.1.10, skła da się z sumy iloczynów:

8. - 8 - 3.2. Strefy czasowe. 3.2.1. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami grup taryfowych A23, B23, C23: Strefa doby Pora roku Lato (1 kwietnia - 30 września) Zima (1 października – 31 marca) szczyt przedpołudniowy szczyt popołudniowy pozostałe godziny doby* 7 00 - 13 00 19 00 - 22 00 13 00 - 19 00 22 00 - 7 00 7 00 - 13 00 16 00 - 21 00 13 00 - 16 00 21 00 - 7 00 * Jeżeli rozliczeniowe urządzenia pomiarowe n a to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele, zaliczane są całodobowo do strefy trzeciej jako poz ostałe godziny doby. W przypadku grupy taryfowej C23 do strefy trzeciej zaliczane są wszystkie godziny sobót i niedziel or az wszystkie godziny innych dni ustawowo wolnych od pr acy. 3.2.2. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami grup taryfowych B22, C22a: Miesiąc Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa Styczeń 8 00 ÷ 11 00 i 16 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 16 00 i 21 00 ÷ 8 00 Luty 8 00 ÷ 11 00 i 16 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 16 00 i 21 00 ÷ 8 00 Marzec 8 00 ÷ 11 00 i 18 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 18 00 i 21 00 ÷ 8 00 Kwiecień 8 00 ÷ 11 00 i 19 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 19 00 i 21 00 ÷ 8 00 Maj 8 00 ÷ 11 00 i 20 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 20 00 i 21 00 ÷ 8 00 Czerwiec 8 00 ÷ 11 00 i 20 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 20 00 i 21 00 ÷ 8 00 Lipiec 8 00 ÷ 11 00 i 20 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 20 00 i 21 00 ÷ 8 00 Sierpień 8 00 ÷ 11 00 i 20 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 20 00 i 21 00 ÷ 8 00 Wrzesień 8 00 ÷ 11 00 i 19 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 19 00 i 21 00 ÷ 8 00 Październik 8 00 ÷ 11 00 i 18 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 18 00 i 21 00 ÷ 8 00 Listopad 8 00 ÷ 11 00 i 16 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 16 00 i 21 00 ÷ 8 00 Grudzień 8 00 ÷ 11 00 i 16 00 ÷ 21 00 11 00 ÷ 16 00 i 21 00 ÷ 8 00 3.2.3. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami grupy taryfowej C22b: Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna od 1 stycznia do 31 grudnia 6 00 - 21 00 21 00 - 6 00 3.2.4. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami grup taryfowych C12a: Miesiące Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa od 1 kwietnia do 30 września 8 00 – 11 00 , 20 00 – 21 00 11 00 – 20 00 , 21 00 – 8 00 od 1 października do 31 marca 8 00 – 11 00 , 17 00 – 21 00 11 00 – 17 00 , 21 00 – 8 00 3.2.5. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami grup taryfowych C12b, G12: Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna od 1 stycznia do 31 grudnia 6 00 –13 00 i 15 00 -22 00 13 00 -15 00 i 22 00 -6 00 3.2.6. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami grup taryfowych C12w, G12w: Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna *) od 1 stycznia do 31 grudnia 6 00 –13 00 , 15 00 -22 00 13 00 -15 00 , 22 00 -6 00 * do strefy nocnej zaliczane są wszystkie godzin y sobót i niedziel oraz wszystkie godziny innych dn i ustawowo wolnych od pracy.

Widoki

 • 4512 Suma odsłon
 • 3375 Odsłon na stronie
 • 1137 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 6

 • 96 www.powergo.pl
 • 31 powergo.pl
 • 25 178.216.200.66:8069
 • 31 178.216.200.66
 • 23
 • 109 www.google.com