T2018_tekst_jednolity_od_14.03.2018

Kanał publiczny / Tyryfy OSD

Taryfa PGE Dystrybucja 03 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

81. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 81 z 86 7.9. Stawka opłaty OZE We wszystkich grupach taryfowych w ka ż dym z Oddziałów Spółki wprowadza si ę stawk ę opłaty OZE w wysoko ś ci 0,00 zł/MWh wskazan ą w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1 .6 niniejszej taryfy.

7. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 7 z 86 1.3.17. Umowa o ś wiadczenie usług dystrybucji – umowa o ś wiadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej zawarta z Operator em. 1.3.18. Zabezpieczenie przedlicznikowe – zabezpiecz enie zainstalowane najbli ż ej układu pomiarowo-rozliczeniowego od strony sieci Op eratora i przez niego zaplombowane. 1.3.19. Ogólnodost ę pna stacja ładowania – stacja ładowania dost ę pna na zasadach równoprawnego traktowania dla ka ż dego u ż ytkownika pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i pojazdu silnikowego nieb ę d ą cego pojazdem elektrycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym. 1.3.20. Infrastruktura ładowania drogowego transpor tu publicznego – punkty ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezb ę dn ą dla ich funkcjonowania infrastruktur ą towarzysz ą c ą , przeznaczone do ładowania lub tankowania, w szcze gólno ś ci autobusów zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transp orcie publicznym.

41. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 41 z 86 7. STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI I STAWKI OPŁA T ABONAMENTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH 7.1. Oddział Białystok 7.1.1. Grupa taryfowa A23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Białystok Jedn. GRUPA TARYFOWA A23 1 2 3 4 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 6 840,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – w szczycie przedpołudniowym 29,20 – w szczycie popołudniowym 49,28 – w pozostałych godzinach doby 14,45 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – 10-dniowym 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00

71. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 71 z 86 7.7. Oddział Warszawa 7.7.1. Grupy taryfowe A23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Warszawa Jedn. GRUPA TARYFOWA A23 1 2 3 4 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 6 840,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – w szczycie przedpołudniowym 29,20 – w szczycie popołudniowym 49,28 – w pozostałych godzinach doby 15,60 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c - 10-dniowym 57,00 - jednomiesi ę cznym 19,00

61. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 61 z 86 7.5. Oddział Rzeszów 7.5.1. Grupa Taryfowa A23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Rzeszów Jedn. GRUPA TARYFOWA A23 1 2 3 4 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 6 840,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – w szczycie przedpołudniowym 29,20 – w szczycie popołudniowym 66,96 – w pozostałych godzinach doby 15,60 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c - 10-dniowym 57,00 - jednomiesi ę cznym 19,00

43. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 43 z 86 7.1.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Białystok Jedn. GRUPY TARYFOWE C21 C22a C22b C23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 15,78 15,78 15,78 15,78 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1408 – szczytowy 0,2276 – pozaszczytowy 0,1174 – dzienny 0,1674 – nocny 0,0521 – w szczycie przedpołudniowym 0,1527 – w szczycie popołudniowym 0,2160 – w pozostałych godzinach doby 0,0515 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c 11,50 11,50 11,50 11,50

46. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 46 z 86 7.2. Oddział Lublin 7.2.1. Grupy taryfowe A23, A24 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Lublin Jedn. GRUPY TARYFOWE A23 A24 1 2 3 4 5 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 6 840,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – w szczycie przedpołudniowym 29,20 19,54 – w szczycie popołudniowym 66,96 51,85 – w pozostałych godzinach doby 15,60 15,17 – w strefie godzin doliny obci ąż enia 8,97 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – 10-dniowym 57,00 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00 19,00

63. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 63 z 86 7.5.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Rzeszów Jedn. GRUPY TARYFOWE C21 C22a C22b C23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 15,78 15,78 15,78 15,78 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1408 – szczytowy 0,2275 – pozaszczytowy 0,1174 – dzienny 0,1674 – nocny 0,0550 – w szczycie przedpołudniowym 0,1527 – w szczycie popołudniowym 0,2160 – w pozostałych godzinach doby 0,0515 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c 11,50 11,50 11,50 11,50

73. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 73 z 86 7.7.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Warszawa Jedn. GRUPY TARYFOWE C21 C22a C22b C23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 15,78 15,78 15,78 15,78 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh – całodobowy 0,1310 – szczytowy 0,1424 – pozaszczytowy 0,1086 – dzienny 0,1453 – nocny 0,0550 – w szczycie przedpołudniowym 0,1527 – w szczycie popołudniowym 0,2160 – w pozostałych godzinach doby 0,0515 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c 11,50 11,50 11,50 11,50

76. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 76 z 86 7.8. Oddział Zamo ść 7.8.1. Grupa taryfowa A23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Zamo ść Jedn. GRUPA TARYFOWA A23 1 2 3 4 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 6 840,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – w szczycie przedpołudniowym 29,20 – w szczycie popołudniowym 66,96 – w pozostałych godzinach doby 15,60 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – 10-dniowym 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00

78. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 78 z 86 7.8.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Zamo ść Jedn. GRUPY TARYFOWE C21 C22a C22b C23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 15,78 15,78 15,78 15,78 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1408 – szczytowy 0,2276 – pozaszczytowy 0,1174 – dzienny 0,1674 – nocny 0,0550 – w szczycie przedpołudniowym 0,1527 – w szczycie popołudniowym 0,2160 – w pozostałych godzinach doby 0,0515 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c 11,50 11,50 11,50 11,50

68. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 68 z 86 7.6.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 Lp. Stawki opłat netto- -Oddział Skar ż ysko-Kamienna Jedn. GRUPY TARYFOWE C21 C22a C22b C23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 15,78 15,78 15,78 15,78 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1408 – szczytowy 0,2134 – pozaszczytowy 0,1155 – dzienny 0,1626 – nocny 0,0550 – w szczycie przedpołudniowym 0,1527 – w szczycie popołudniowym 0,2160 – w pozostałych godzinach doby 0,0515 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c 11,50 11,50 11,50 11,50

42. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 42 z 86 7.1.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Białystok Jedn. GRUPY TARYFOWE B11 B21 B22 B23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 4 600,00 9 550,00 9 810,00 10 300,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,80 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – całodobowy 96,74 78,99 – szczytowy 98,99 – pozaszczytowy 39,89 – w szczycie przedpołudniowym 50,99 – w szczycie popołudniowym 94,49 – w pozostałych godzinach doby 15,88 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – 10-dniowym - 57,00 57,00 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00 19,00 19,00 19,00

48. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 48 z 86 7.2.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23, C24 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Lublin Jedn. GRUPY TARYFOWE C21 C22a C22b C23 C24 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 15,78 15,78 15,78 15,78 15,78 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1408 – szczytowy 0,2276 – pozaszczytowy 0,1174 – dzienny 0,1674 – nocny 0,0521 – w szczycie przedpołudniowym 0,1527 0,1527 – w szczycie popołudniowym 0,2160 0,2544 – w pozostałych godzinach doby 0,0515 0,0515 – w strefie godzin doliny obci ąż enia 0,0360 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50

62. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 62 z 86 7.5.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Rzeszów Jedn. GRUPY TARYFOWE B11 B21 B22 B23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 4 600,00 9 550,00 9 810,00 10 300,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,80 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – całodobowy 96,74 78,99 – szczytowy 98,99 – pozaszczytowy 39,89 – w szczycie przedpołudniowym 50,99 – w szczycie popołudniowym 94,49 – w pozostałych godzinach doby 15,88 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c - 10-dniowym - 57,00 57,00 57,00 - jednomiesi ę cznym 19,00 19,00 19,00 19,00

77. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 77 z 86 7.8.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Zamo ść Jedn. GRUPY TARYFOWE B11 B21 B22 B23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 4 600,00 9 550,00 9 810,00 10 300,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,80 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – całodobowy 96,74 78,99 – szczytowy 98,99 – pozaszczytowy 39,89 – w szczycie przedpołudniowym 50,99 – w szczycie popołudniowym 94,49 – w pozostałych godzinach doby 15,88 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c – 10-dniowym - 57,00 57,00 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00 19,00 19,00 19,00

53. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 53 z 86 7.3.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź - Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) Jedn. GRUPY TARYFOWE C21 C22a C22b C23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 13,15 13,53 13,53 15,78 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1408 – szczytowy 0,2275 – pozaszczytowy 0,1174 – dzienny 0,1674 – nocny 0,0550 – w szczycie przedpołudniowym 0,1527 – w szczycie popołudniowym 0,2160 – w pozostałych godzinach doby 0,0515 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c 11,50 11,50 11,50 11,50

58. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 58 z 86 7.4.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź -Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) Jedn. GRUPY TARYFOWE C21 C22a C22b C23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 15,78 15,78 15,78 15,78 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1364 – szczytowy 0,1703 – pozaszczytowy 0,1086 – dzienny 0,1453 – nocny 0,0550 – w szczycie przedpołudniowym 0,1527 – w szczycie popołudniowym 0,2160 – w pozostałych godzinach doby 0,0515 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c 11,50 11,50 11,50 11,50

67. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 67 z 86 7.6.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 Lp. Stawki opłat netto- -Oddział Skar ż ysko-Kamienna Jedn. GRUPY TARYFOWE B11 B21 B22 B23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 4 600,00 9 550,00 9 810,00 10 300,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,80 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – całodobowy 92,73 78,99 – szczytowy 81,75 – pozaszczytowy 39,89 – w szczycie przedpołudniowym 47,36 – w szczycie popołudniowym 92,15 – w pozostałych godzinach doby 15,88 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – 10-dniowym - 57,00 57,00 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00 19,00 19,00 19,00

72. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 72 z 86 7.7.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Warszawa Jedn. GRUPY TARYFOWE B11 B21 B22 B23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 4 600,00 9 550,00 9 810,00 10 300,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,80 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – całodobowy 92,73 39,16 – szczytowy 47,17 – pozaszczytowy 31,85 – w szczycie przedpołudniowym 40,48 – w szczycie popołudniowym 75,15 – w pozostałych godzinach doby 15,88 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – 10-dniowym - 57,00 57,00 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00 19,00 19,00 19,00

47. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 47 z 86 7.2.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23, B24 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Lublin Jedn. GRUPY TARYFOWE B11 B21 B22 B23 B24 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 4 600,00 9 550,00 9 810,00 10 300,00 10 300,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,80 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – całodobowy 96,74 78,99 – szczytowy 98,99 – pozaszczytowy 39,89 – w szczycie przedpołudniowym 50,99 50,99 – w szczycie popołudniowym 94,49 104,89 – w pozostałych godzinach doby 15,88 15,88 – w strefie godzin doliny obci ąż enia 12,26 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c – 10-dniowym - 57,00 57,00 57,00 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00

66. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 66 z 86 7.6. Oddział Skar ż ysko-Kamienna 7.6.1. Grupy taryfowe A23 Lp. Stawki opłat netto- -Oddział Skar ż ysko-Kamienna Jedn. GRUP A TARYFOWA A23 1 2 3 4 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 6 840,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – całodobowy – szczytowy – pozaszczytowy – w szczycie przedpołudniowym 29,20 – w szczycie popołudniowym 62,45 – w pozostałych godzinach doby 15,60 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – 10-dniowym 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00

1. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. (tekst jednolity) Niniejsze opracowanie przygotowano w oparciu o teks t Taryfy OSD zatwierdzonej decyzj ą Prezesa Urz ę du Regulacji Energetyki znak: DRE.WRE.4211.46.11.20 17.JCz z dnia 14.12.2017 r., opublikowan ą w Biuletynie Bran ż owym URE – Energia Elektryczna nr 195(2417) w dniu 15.12.2017 r., która zgodnie z dec yzj ą Zarz ą du PGE Dystrybucja S.A. obowi ą zuje od 01.01.2018 r. Tekst niniejszego opracowania uwzgl ę dnia decyzje Prezesa Urz ę du Regulacji Energetyki: − znak DRE.WRE.4211.1.4.2018.JCz z dnia 03.01.2018 r ., opublikowanej w Biuletynie Bran ż owym URE – Energia Elektryczna nr 1 (2436) z dnia 0 3.01.2018 r. w sprawie zmiany taryfy, która zgodnie z decyzj ą Zarz ą du PGE Dystrybucja S.A. obowi ą zuje od 31.01.2018 r. − znak DRE.WRE.4211.5.4.2018.JCz z dnia 16.01.2018 r ., opublikowanej w Biuletynie Bran ż owym URE – Energia Elektryczna nr 9(2444) z dnia 16 .01.2018 r. w sprawie zmiany taryfy, która zgodnie z decyzj ą Zarz ą du PGE Dystrybucja S.A. obowi ą zuje od 31.01.2018 r. − znak DRE.WRE.4211.24.4.2018.JCz z dnia 27.02.2018 r., opublikowanej w Biuletynie Bran ż owym URE – Energia Elektryczna nr 31(2466) z dnia 2 7.02.2018 r. w sprawie zmiany taryfy, która zgodnie z decyzj ą Zarz ą du PGE Dystrybucja S.A. obowi ą zuje od 14.03.2018 r. Lublin, 2018 r.

52. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 52 z 86 7.3.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź - Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) Jedn. GRUPY TARYFOWE B11 B21 B22 B23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 4 600,00 9 550,00 9 810,00 10 300,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,80 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – całodobowy 84,47 58,37 – szczytowy 60,48 – pozaszczytowy 33,87 – w szczycie przedpołudniowym 47,36 – w szczycie popołudniowym 92,15 – w pozostałych godzinach doby 15,88 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej zł/m-c – 10-dniowym - 57,00 57,00 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00 19,00 19,00 19,00

56. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 56 z 86 7.4. Oddział Łód ź -Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) 7.4.1. Grupa taryfowa A23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź – Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) Jedn. GRUPA TARYFOWA A23 1 2 3 4 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 6 840,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – w szczycie przedpołudniowym 29,20 – w szczycie popołudniowym 62,45 – w pozostałych godzinach doby 15,60 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c - 10-dniowym 57,00 - jednomiesi ę cznym 19,00

57. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 57 z 86 7.4.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź –Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) Jedn. GRUPY TARYFOWE B11 B21 B22 B23 1 2 3 4 5 6 7 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 4 600,00 9 550,00 9 810,00 10 300,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,80 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – całodobowy 91,67 78,99 – szczytowy 81,75 – pozaszczytowy 39,89 – w szczycie przedpołudniowym 47,36 – w szczycie popołudniowym 75,15 – w pozostałych godzinach doby 14,60 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c - 10-dniowym - 57,00 57,00 57,00 - jednomiesi ę cznym 19,00 19,00 19,00 19,00

12. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 12 z 86 2.1.8. Odbiorca, o którym mowa w pkt. 2.1.7. mo ż e wyst ą pi ć do Operatora o zmian ę grupy taryfowej nie cz ęś ciej ni ż raz na 12 miesi ę cy a w przypadku zmiany stawek opłat, w okresie 60 dni od wej ś cia w ż ycie nowej taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej okre ś la Umowa. 2.1.9. W przypadku, gdy poł ą czenie instalacji lub sieci odbiorcy z sieci ą Operatora zrealizowane jest za pomoc ą wi ę cej ni ż jednego miejsca dostarczania, układy pomiarowo-rozliczeniowe musz ą by ć zainstalowane na ka ż dym z tych miejsc dostarczania, z wyj ą tkiem przypadków gdzie nast ę puje naturalne sumowanie. 2.1.10. Odbiorcy zakupuj ą cy usługi dystrybucji w systemie przedpłatowym, w r amach umowy kompleksowej, ponosz ą opłaty wynikaj ą ce z dotychczas stosowanej grupy taryfowej z zastrze ż eniem pkt 2.1.8. lub w przypadku odbiorców nowo przył ą czonych, według grupy taryfowej, do której mog ą by ć zakwalifikowani zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 2.1.2.

51. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 51 z 86 7.3. Oddział Łód ź -Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) 7.3.1. Grupa taryfowa A23 Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź – Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) Jedn. GRUPA TARYFOWA A23 1 2 3 4 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/MW/m-c 5 000,00 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/MWh – w szczycie przedpołudniowym 29,20 – w szczycie popołudniowym 66,96 – w pozostałych godzinach doby 15,60 – w strefie godzin doliny obci ąż enia 4. Stawka jako ś ciowa zł/MWh 12,53 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – 10-dniowym 57,00 – jednomiesi ę cznym 19,00

44. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 44 z 86 7.1.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Białystok Jedn. GRUPY TARYFOWE C11 C12a C12b C12n C12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 3,07 3,17 3,17 3,17 3,17 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1713 – szczytowy 0,2307 – pozaszczytowy 0,1249 – dzienny 0,2230 0,2259 0,2548 – nocny 0,0593 0,0229 0,0640 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 7.1.5. Grupa taryfowa R Lp. Stawki opłat netto – Oddział Białystok Jedn. GRUPA TARYFOWA R WN SN nN 1 2 3 4 5 6 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,90 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3,80 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh 0,3058 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125

64. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 64 z 86 7.5.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Rzeszów Jedn. GRUPY TARYFOWE C11 C12a C12b C12n C12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 3,07 3,17 3,17 3,17 3,17 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1713 – szczytowy 0,2307 – pozaszczytowy 0,1249 – dzienny 0,2230 0,2259 0,2548 – nocny 0,0593 0,0229 0,0640 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 7.5.5. Grupa taryfowa R Lp. Stawki opłat netto – Oddział Rzeszów Jedn. GRUPA TARYFOWA R WN SN nN 1 2 3 4 5 6 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,90 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3,80 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh 0,1882 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125

74. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 74 z 86 7.7.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w, C11o Lp. Stawki opłat netto – Oddział Warszawa Jedn. GRUPY TARYFOWE C11 C12a C12b C12n C12w C11o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 3,07 3,17 3,17 3,17 3,17 5,35 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1713 0,1151 – szczytowy 0,2307 – pozaszczytowy 0,1090 – dzie ń 0,2230 0,2259 0,2548 – noc 0,0593 0,0229 0,0640 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 - 7.7.5. Grupa taryfowa R Lp. Stawki opłat netto – Oddział Warszawa Jedn. GRUPA TARYFOWA R WN SN nN 1 2 3 4 5 6 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,90 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3,80 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh 0,2588 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125

49. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 49 z 86 7.2.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Lublin Jedn. GRUPY TARYFOWE C11 C12a C12b C12n C12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,79 2,93 2,93 2,93 2,93 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1713 – szczytowy 0,2307 – pozaszczytowy 0,1249 – dzienny 0,2230 0,2259 0,2548 – nocny 0,0593 0,0229 0,0640 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 7.2.5. Grupa taryfowa R Lp. Stawki opłat netto – Oddział Lublin Jedn. GRUPA TARYFOWA R WN SN nN 1 2 3 4 5 6 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,90 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3,80 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh 0,3058 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125

10. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 10 z 86 GRUPY TARYFOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW: R Dla odbiorców przył ą czanych do sieci, niezale ż nie od napi ę cia znamionowego sieci, których instalacje za zgod ą Operatora nie s ą wyposa ż one w układy pomiarowo-rozliczeniowe, tj. w szczegó lno ś ci w przypadkach: a) silników syren alarmowych, b) stacji ochrony katodowej gazoci ą gów, c) o ś wietlania reklam, d) krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwaj ą cego nie dłu ż ej ni ż rok. 2.1.3. W oparciu o zasady podziału odbiorców okre ś lone w pkt. 2.1.2 ustala si ę nast ę puj ą cy podział na grupy taryfowe w Oddziałach: a) Oddział Białystok : - dla odbiorców zasilanych z sieci WN – A23, - dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B11, B21, B 22, B23, - dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, C12n, C12w, - dla odbiorców zasilanych niezale ż nie od poziomu napi ę cia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R. b) Oddział Lublin : - dla odbiorców zasilanych z sieci WN – A23, A24, - dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B11, B21, B 22, B23, B24, - dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C22a, C22b, C23, C24, C11, C12a, C12b, C12n, C12w, - dla odbiorców zasilanych niezale ż nie od poziomu napi ę cia –G11, G12, G12as, G12n, G12w, R. c) Oddział Łód ź -Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) : - dla odbiorców zasilanych z sieci WN – A23, - dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B11, B21, B 22, B23, - dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, C12n, C12w,C11o, C12o, - dla odbiorców zasilanych niezale ż nie od poziomu napi ę cia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R. d) Oddział Łód ź -Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) : - dla odbiorców zasilanych z sieci WN – A23, - dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B11, B21, B 22, B23, - dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, C12n, C12w, C11o, - dla odbiorców zasilanych niezale ż nie od poziomu napi ę cia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R. e) Oddział Rzeszów : - dla odbiorców zasilanych z sieci WN – A23, - dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B11, B21, B 22, B23, - dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, C12n, C12w, - dla odbiorców zasilanych niezale ż nie od poziomu napi ę cia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R.

86. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 86 z 86 Stanin, Stanisławów, Stare Babice, Stary Luboty ń , Sterdy ń , St ęż yca (powiat rycki), Stoczek, Stoczek Łukowski, Strachówka, Sucho ż ebry, Sulejówek, Sypniewo, Szelków, Tarczyn, Teresi n, Tłuszcz, Trojanów, Troszyn, Trzebieszów, W ą sewo, Wi ą zowna, Wieliszew, Wierzbno, Wilga, Wi ś niew, Wodynie, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Wołomin , Wyszków, Zabrodzie, Zakroczym, Zatory, Zbójna, Zbuczyn, Zielonka, Ż abia Wola, Ż elechów. 8) Oddział Zamo ść a) Miasta : Biłgoraj, Chełm, Cieszanów, Dynów, Frampol, Hrubi eszów, Jarosław, Józefów (powiat biłgorajski), Ka ń czuga, Krasnobród, Krasnystaw, Lubaczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Narol, Oleszyce, Pruch nik, Przemy ś l, Przeworsk, Radymno, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze Sieniawa, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Włodawa, Zamo ść , Zwierzyniec. b) Gminy : Adamów (powiat zamojski), Adamówka, Aleksandrów ( powiat biłgorajski), Beł ż ec, Białobrzegi (powiat ła ń cucki), Białopole, Biłgoraj, Bircza, Biszcza, Bła ż owa, Chełm, Chłopice, Chrzanów (powiat janowski), Cieszanów, Cyców, Dołho byczów, Dorohusk, Dubiecko, Dubienka, Dynów, Dzwola, Frampol, Fredropol, Ga ć , Goraj, Gorzków, Grabowiec, Grodzisko Dolne, Hanna, Ha ń sk, Horodło, Horyniec-Zdrój, Hrubieszów, Hy ż ne, Izbica, Jarczów, Jarosław, Jawornik Polski, Józefów (powiat biłgorajski), Kamie ń (powiat chełmski), Ka ń czuga, Komarów-Osada, Krasiczyn, Krasnobród, Krasny staw, Kra ś niczyn, Krynice, Krzywcza, Ksi ęż pol, Kuryłówka, Laszki, Le ś niowice, Le ż ajsk, Lubaczów, Lubycza Królewska, Łabunie, Łaszczów, Łopiennik Górny, Łukowa, Medyka, Mi ą czyn, Mircze, Narol, Nielisz, Nozdrzec, Obsza, Oleszyce, Orły, Pawłosiów, Potok G órny, Pruchnik, Przemy ś l, Przeworsk, Puchaczów, Rachanie, Radecznica, Radymno, Rejowiec Fabryczny, Rejowiec, Rokietnica (powiat jarosławski), Ro ź wienica, Ruda-Huta, Rudnik (powiat krasnostawski), Sawin, Siedliszcze, Sieniawa, Siennica Ró ż ana, Sitno, Skierbieszów, Sosnowica, Stary Brus, Stary Dzików, Stary Zamo ść , Stubno, Sułów, Susiec, Szczebrzeszyn, Tarnawatka, Tarnogród, Telatyn, Tereszpol, Tomaszów Lubelski, Trawniki, Tr y ń cza, Trzeszczany, Turobin, Tyrawa Wołoska, Tyszowce, Uchanie, Ulhówek, Urszuli n, Ustrzyki Dolne, Werbkowice, Wi ą zownica, Wielkie Oczy, Wierzbica (powiat chełmski), Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Wyryki, Wysokie, Zakrzew (powiat lubelski), Zamo ść , Zarzecze, Zwierzyniec, Ż mud ź , Ż ółkiewka, Ż urawica.

69. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 69 z 86 7.6.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w Lp. Stawki opłat netto- -Oddział Skar ż ysko-Kamienna Jedn. GRUPY TARYFOWE C11 C12a C12b C12n C12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,79 2,93 2,93 2,93 2,93 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1681 – szczytowy 0,1923 – pozaszczytowy 0,1090 – dzienny 0,2230 0,2259 0,2548 – nocny 0,0593 0,0229 0,0640 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 7.6.5. Grupa taryfowa R Lp. Stawki opłat netto- -Oddział Skar ż ysko-Kamienna Jedn. GRUPA TARYFOWA R WN SN nN 1 2 3 4 5 6 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,90 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3,80 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh 0,3058 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125

79. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 79 z 86 7.8.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Zamo ść Jedn. GRUPY TARYFOWE C11 C12a C12b C12n C12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 3,07 3,17 3,17 3,17 3,17 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1713 – szczytowy 0,2307 – pozaszczytowy 0,1249 – dzie ń 0,2230 0,2259 0,2548 – noc 0,0593 0,0229 0,0640 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 7.8.5. Grupa taryfowa R Lp. Stawki opłat netto – Oddział Zamo ść Jedn. GRUPA TARYFOWA R WN SN nN 1 2 3 4 5 6 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,90 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3,80 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh 0,3058 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125

31. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 31 z 86 10) za nieudzielenie, na żą danie odbiorcy, informacji w sprawie zasad rozlicze ń oraz aktualnych taryf - w wysoko ś ci 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 11) za przedłu ż enie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozlicze ń i udzielenia odpowiedzi, za ka ż dy dzie ń zwłoki - w wysoko ś ci 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 12) za przedłu ż enie czternastodniowego terminu sprawdzenia prawidłowo ś ci działania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub czternastodnioweg o terminu laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowo ś ci działania układu pomiarowo- rozliczeniowego, za ka ż dy dzie ń zwłoki - w wysoko ś ci 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 13) za uniemo ż liwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego układu pomiarowo-rozliczeniowego, na wniosek odbiorcy zło ż ony w ci ą gu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego - w wysoko ś ci 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1. 3.5.6. W okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. bonifikata za niedotrzymanie standardów jako ś ciowych obsługi odbiorców lub parametrów jako ś ciowych energii elektrycznej okre ś lonych w odr ę bnych przepisach udzielana jest odbiorcom, w wysoko ś ci okre ś lonej w taryfie lub umowie, na ich wniosek, który jest rozpatrywany przez przedsi ę biorstwo energetyczne w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 3.5.7. Przedsi ę biorstwo energetyczne, po dniu 31 grudnia 2018 r. udziela od biorcom bonifikat, w terminie 30 dni od dnia, w którym wyst ą piło niedotrzymanie standardów jako ś ciowych obsługi odbiorców lub parametrów jako ś ciowych energii elektrycznej okre ś lonych w odr ę bnych przepisach. 3.5.8. Po dniu 31 grudnia 2018 r. przedsi ę biorstwo energetyczne, z którym odbiorca posiada zawart ą umow ę sprzeda ż y, umow ę dystrybucji albo umow ę kompleksow ą , zamieszcza na fakturze wielko ść przerw w dostawach podlegaj ą cych bonifikacie.

37. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 37 z 86 2) opłaty nie pobiera si ę w przypadku, gdy licznik i urz ą dzenie steruj ą ce jest własno ś ci ą Operato ra a badanie potwierdziło nieprawidłowo ś ci, z wył ą czeniem nielegalnego poboru energii, 3) koszty ekspertyzy pokrywa odbiorca, a w przypadku s twierdzenia nieprawidłowo ś ci w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego, z wył ą czeniem nielegalnego poboru energ ii elektrycznej, odbiorcy zwracane s ą koszty tej ekspertyzy, 4) opłaty nie pobiera si ę w przypadku wyniesienia ww. urz ą dze ń z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w miejs ce ogólnodost ę pne, 5) w przypadku zgodno ś ci zmierzonych parametrów ze standardami okre ś lonymi w §38 ust.1 i 3 rozporz ą dzenia systemowego lub w Umowie, koszty sprawdzenia i pomiarów ponosi odbiorca na zasadach okre ś lonych w odr ę bnej umowie zawartej pomi ę dzy odbiorc ą a Operatorem; w pozostałych przypadkach koszty spra wdzenia i pomiarów ponosi Operator. 5.2. W przypadku, gdy w ramach jednego dojazdu do odbio rcy wykonywana jest wi ę cej ni ż jedna usługa spo ś ród wymienionych w tabeli, ka ż d ą z opłat za wykonanie drugiej i nast ę pnych czynno ś ci pomniejsza si ę o kwot ę 23,59 zł za dojazd do odbiorcy.

50. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 50 z 86 7.2.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Lublin Jedn. GRUPY TARYFOWE G11 G12 G12as G12n G12w 1 2 3 4 5 7 8 9 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej: zł/m-c – układ 1- fazowy 2,01 3,58 4,02 3,58 3,92 – układ 3- fazowy 4,82 7,25 9,64 7,25 7,70 2. Stawka opłaty przej ś ciowej dla odbiorców zu ż ywaj ą cych rocznie: – poni ż ej 500 kWh energii elektrycznej zł/m-c 0,45 – od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej 1,90 – powy ż ej 1200 kWh energii elektrycznej 6,50 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,2096 – dzienny 0,2409 0,2096 0,2097 0,2499 – nocny 0,0723 0,2096 1) 0,0210 2) 0,0400 0,0689 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, nie przewy ż szaj ą cego ilo ś ci energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27. 2) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, przewy ż szaj ą cego ilo ść energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27.

45. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 45 z 86 7.1.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Białystok Jedn. GRUPY TARYFOWE G11 G12 G12as G12n G12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej: zł/m-c – układ 1- fazowy 2,01 3,58 4,02 3,58 3,92 – układ 3- fazowy 4,82 7,25 9,64 7,25 7,70 2. Stawka opłaty przej ś ciowej dla odbiorców zu ż ywaj ą cych rocznie: zł/m-c – poni ż ej 500 kWh energii elektrycznej 0,45 – od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej 1,90 – powy ż ej 1200 kWh energii elektrycznej 6,50 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,2096 – dzienny 0,2409 0,2096 0,2097 0,2499 – nocny 0,0381 0,2096 1) 0,0210 2) 0,0353 0,0361 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, nie przewy ż szaj ą cego ilo ś ci energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27. 2) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, przewy ż szaj ą cego ilo ść energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27.

59. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 59 z 86 7.4.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w, C11o Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź -Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) Jedn. GRUPY TARYFOWE C11 C12a C12b C12n C12w C11o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 3,07 3,17 3,17 3,17 3,17 5,35 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1713 0,0868 – szczytowy 0,2127 – pozaszczytowy 0,1090 – dzienny 0,2230 0,2259 0,2548 – nocny 0,0593 0,0229 0,0640 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 - 7.4.5. Grupa taryfowa R Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź –Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) Jedn. GRUPA TARYFOWA R WN SN nN 1 2 3 4 5 6 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,90 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3,80 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh 0,3058 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125

65. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 65 z 86 7.5.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Rzeszów Jedn. GRUPY TARYFOWE G11 G12 G12as G12n G12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej: zł/m-c – układ 1- fazowy 2,01 3,58 4,02 3,58 3,92 – układ 3- fazowy 4,82 7,25 9,64 7,25 7,70 2. Stawka opłaty przej ś ciowej dla odbiorców zu ż ywaj ą cych rocznie: zł/m-c – poni ż ej 500 kWh energii elektrycznej 0,45 – od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej 1,90 – powy ż ej 1200 kWh energii elektrycznej 6,50 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,2096 – dzienny 0,2409 0,2096 0,2097 0,2499 – nocny 0,0447 0,2096 1) 0,0210 2) 0,0380 0,0437 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, nie przewy ż szaj ą cego ilo ś ci energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27. 2) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, przewy ż szaj ą cego ilo ść energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27.

75. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 75 z 86 7.7.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Warszawa Jedn. GRUPY TARYFOWE G11 G12 G12as G12n G12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej: zł/m-c – układ 1-fazowy 2,01 3,58 4,02 3,58 3,92 – układ 3-fazowy 4,82 7,25 9,64 7,25 7,70 2. Stawka opłaty przej ś ciowej dla odbiorców zu ż ywaj ą cych rocznie: zł/m-c – poni ż ej 500 kWh energii elektrycznej 0,45 – od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej 1,90 – powy ż ej 1200 kWh energii elektrycznej 6,50 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,2096 – dzienny 0,2409 0,2096 0,2097 0,2499 – nocny 0,0723 0,2096 1) 0,0210 2) 0,0400 0,0689 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, nie przewy ż szaj ą cego ilo ś ci energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27. 2) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, przewy ż szaj ą cego ilo ść energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27.

80. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 80 z 86 7.8.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Zamo ść Jedn. GRUPY TARYFOWE G11 G12 G12as G12n G12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej: zł/m-c – układ 1- fazowy 2,01 3,58 4,02 3,58 3,92 – układ 3- fazowy 4,82 7,25 9,64 7,25 7,70 2. Stawka opłaty przej ś ciowej dla odbiorców zu ż ywaj ą cych rocznie: zł/m-c – poni ż ej 500 kWh energii elektrycznej 0,45 – od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej 1,90 – powy ż ej 1200 kWh energii elektrycznej 6,50 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,2096 – dzienny 0,2409 0,2096 0,2097 0,2499 – nocny 0,0700 0,2096 1) 0,0210 2) 0,0400 0,0689 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, nie przewy ż szaj ą cego ilo ś ci energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27. 2) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, przewy ż szaj ą cego ilo ść energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27.

70. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 70 z 86 7.6.6. Grupa taryfowa G11, G12, G12as, G12n, G12w Lp. Stawki opłat netto- -Oddział Skar ż ysko-Kamienna Jedn. GRUPY TARYFOWE G11 G12 G12as G12n G12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej: zł/m-c – układ 1-fazowy 2,01 3,58 4,02 3,58 3,92 – układ 3-fazowy 4,82 7,25 9,64 7,25 7,70 2. Stawka opłaty przej ś ciowej dla odbiorców zu ż ywaj ą cych rocznie: zł/m-c – poni ż ej 500 kWh energii elektrycznej 0,45 – od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej 1,90 – powy ż ej 1200 kWh energii elektrycznej 6,50 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,2096 – dzienny 0,2409 0,2096 0,2097 0,2499 – nocny 0,0723 0,2096 1) 0,0210 2) 0,0400 0,0689 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę czny 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, nie przewy ż szaj ą cego ilo ś ci energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27. 2) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, przewy ż szaj ą cego ilo ść energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27.

60. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 60 z 86 7.4.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź -Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) Jedn. GRUPY TARYFOWE G11 G12 G12as G12n G12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej: zł/m-c – układ 1-fazowy 2,01 3,58 4,02 3,58 3,92 – układ 3-fazowy 4,82 7,25 9,64 7,25 7,70 2. Stawka opłaty przej ś ciowej dla odbiorców zu ż ywaj ą cych rocznie: zł/m-c – poni ż ej 500 kWh energii elektrycznej 0,45 – od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej 1,90 – powy ż ej 1200 kWh energii elektrycznej 6,50 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,2096 – dzienny 0,2409 0,2096 0,2097 0,2499 – nocny 0,0723 0,2096 1) 0,0210 2) 0,0400 0,0689 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, nie przewy ż szaj ą cego ilo ś ci energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27. 2) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, przewy ż szaj ą cego ilo ść energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27.

55. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 55 z 86 7.3.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź - Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) Jedn. GRUPY TARYFOWE G11 G12 G12as G12n G12w 1 2 3 4 5 6 7 8 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej: zł/m-c – układ 1-fazowy 2,01 3,58 4,02 3,58 3,92 – układ 3-fazowy 4,82 7,25 9,64 7,25 7,70 2. Stawka opłaty przej ś ciowej dla odbiorców zu ż ywaj ą cych rocznie: zł/m-c – poni ż ej 500 kWh energii elektrycznej 0,45 – od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej 1,90 – powy ż ej 1200 kWh energii elektrycznej 6,50 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,2050 – dzienny 0,2409 0,2050 0,2097 0,2499 – nocny 0,0723 0,2050 1) 0,0205 2) 0,0400 0,0689 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, nie przewy ż szaj ą cego ilo ś ci energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27. 2) stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energ ii elektrycznej, przewy ż szaj ą cego ilo ść energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku, o którym mowa w punktach 3.1.24-3.1.27.

4. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 4 z 86 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Taryfa uwzgl ę dnia postanowienia: 1.1.1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo en ergetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z pó ź n. zm.) zwanej dalej „ustaw ą ”; 1.1.2. Rozporz ą dzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji tary f oraz rozlicze ń w obrocie energi ą elektryczn ą (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500), zwanego dalej: „rozporz ą dzeniem taryfowym”; 1.1.3. Rozporz ą dzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elekt roenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z pó ź n. zm.), zwanego dalej: „rozporz ą dzeniem systemowym”; 1.1.4. Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w zwi ą zku z przedterminowym rozwi ą zaniem umów długoterminowych sprzeda ż y mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 569), zwanej dalej „ustaw ą o rozwi ą zaniu KDT”; 1.1.5. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialny ch ź ródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148 z pó ź n. zm), zwanej dalej: „ustaw ą o OZE”; 1.1.6. Informacji Prezesa URE Nr 81/2017, z dnia 17 listopada 2017 r. dotycz ą cej wysoko ś ci stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2018; 1.1.7. Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektrom obilno ś ci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317). 1.2. Warunki stosowania Taryfy 1.2.1. Niniejsza Taryfa ustalona przez PGE Dystrybu cja S.A. zwan ą dalej „Operatorem” obowi ą zuje odbiorców przył ą czonych do sieci Operatora, w tym operatorów systemów dystrybucyjnych nieposiadaj ą cych co najmniej dwóch sieciowych miejsc dostarczania energii elektrycznej poł ą czonych sieci ą tego operatora i podmioty stosownie do zawartych umów i ś wiadczonych im usług oraz w zakresie nielegalnego poboru energii elektry cznej. 1.2.2. Operator w niniejszej Taryfie, ze wzgl ę du na przeprowadzony w ubiegłych latach proces konsolidacji i prowadzenie działalno ś ci w ró ż nych obszarach, do czasu ujednolicenia stawek opłat na całym obszar ze działania Operatora, ustalił zró ż nicowane stawki opłat za ś wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, dla tych obszarów działania, umownie nazwanych na potrzeby taryfy: a) Oddział Białystok, b) Oddział Lublin, c) Oddział Łód ź - Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto), d) Oddział Łód ź - Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren), e) Oddział Rzeszów, f) Oddział Skar ż ysko-Kamienna, g) Oddział Warszawa, h) Oddział Zamo ść . 1.2.3. Odbiorca posiadaj ą cy miejsca dostarczania w ró ż nych obszarach działania Operatora, rozliczany jest według stawek opłat okre ś lonych dla obszaru wła ś ciwego dla miejsca dostarczania. Wykaz miast i gmin obj ę tych obszarami działania poszczególnych oddziałów zawiera zał ą cznik do niniejszej Taryfy.

54. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 54 z 86 7.3.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w, C11o, C12o Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź - Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) Jedn. GRUPY TARYFOWE C11 C12a C12b C12n C12w C11o C12o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 3,07 3,17 3,17 3,17 3,17 9,52 15,90 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej: zł/kWh – całodobowy 0,1571 0,1044 – szczytowy 0,1923 – pozaszczytowy 0,1161 – dzienny 0,2230 0,2259 0,2548 0,1136 – nocny 0,0593 0,0229 0,0640 0,0778 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125 5. Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu: zł/m-c – jednomiesi ę cznym 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 – dwumiesi ę cznym 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 – sze ś ciomiesi ę cznym 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 - - 7.3.5. Grupa taryfowa R Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łód ź - Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) Jedn. GRUPA TARYFOWA R WN SN nN 1 2 3 4 5 6 Stawki opłat za usługi dystrybucji: 1. Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,90 2. Stawka opłaty przej ś ciowej zł/kW/m-c 3,93 3,80 1,65 3. Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh 0,2186 4. Stawka jako ś ciowa zł/kWh 0,0125

35. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 35 z 86 4.13. W nakładach, o których mowa w art. 7 ust. 8 usta wy, uwzgl ę dnia si ę wydatki ponoszone na: wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwole ń na budow ę , zakup materiałów do budowy odcinków sieci słu żą cych do przył ą czenia podmiotów do sieci z uwzgl ę dnieniem długo ś ci tych odcinków, roboty budowlano-monta ż owe wraz z nadzorem, wykonanie niezb ę dnych prób, koszty sporz ą dzenia ekspertyzy wpływu przył ą czanych urz ą dze ń , instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny a tak ż e koszty uzyskania praw do nieruchomo ś ci oraz zaj ę cia terenu, niezb ę dne do budowy lub eksploatacji urz ą dze ń . 4.14. W przypadku obiektów wymagaj ą cych wielostronnego układu zasilania z wyj ą tkiem zasilania rezerwowego, opłat ę za przył ą czenie ustala si ę w sposób okre ś lony w Taryfie. W przypadku zasilania rezerwowego opłat ę ustala si ę na podstawie rzeczywistych nakładów. 4.15. Przył ą czany podmiot mo ż e wybra ć rodzaj przył ą cza – kablowe lub napowietrzne, o ile wykonanie takiego przył ą cza jest mo ż liwe ze wzgl ę dów technicznych. 4.16. Moc przył ą czeniowa w przypadku budynków wielolokalowych okre ś lana jest przez projektanta instalacji w porozumieniu z inwestorem lub wła ś cicielem budynku, z uwzgl ę dnieniem współczynników jednoczesno ś ci. 4.17. Podmiot ubiegaj ą cy si ę o przył ą czenie ź ródła do sieci elektroenergetycznej o napi ę ciu znamionowym wy ż szym ni ż 1 kV, wnosi zaliczk ę na poczet opłaty za przył ą czenie stosownie do art. 7 ustawy. 4.18.Podmioty ubiegaj ą ce si ę o przył ą czenie do sieci, zakwalifikowane do V grupy przył ą czeniowej nie wnosz ą zaliczek na poczet opłaty za przył ą czenie do sieci.

16. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 16 z 86 2.2.11. Zegary steruj ą ce w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowa nych u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych okre ś lonych w pkt. 2.2. ustawia si ę według czasu zimowego i nie zmienia si ę w okresie obowi ą zywania czasu letniego. Powy ż sza zasada mo ż e nie by ć stosowana w przypadku, gdy urz ą dzenia steruj ą ce umo ż liwiaj ą automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowi ą zywania czasu letniego i zimowego. 2.3. Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozlicze ń 2.3.1. Rozlicze ń z odbiorcami za ś wiadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje si ę w okresach rozliczeniowych okre ś lonych w Taryfie i uzgodnionych w Umowie. Operator stosuje w rozliczeniach z odbior cami nast ę puj ą ce okresy rozliczeniowe: 2.3.1.1. Oddział Białystok : a) 10-dniowy lub 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: A23, B21, B22, B23 , b) 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: B11, C21, C22a, C2 2b,C23, c) 1, 2 lub 6 miesi ę cy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12n, C12w, G11, G12, G12as, G12n, G12w, d) dla odbiorców grupy taryfowej R okres rozliczeni owy okre ś la Umowa. 2.3.1.2. Oddział Lublin : a) 10-dniowy lub 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: A23, A24, B21, B22 , B23, B24, b) 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: B11, C21, C22a, C2 2b, C23, C24, c) 1, 2 lub 6 miesi ę cy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12n, C12w, G11, G12, G12as, G12n, G12w, d) dla odbiorców grupy taryfowej R okres rozliczeni owy okre ś la Umowa. 2.3.1.3. Oddział Łód ź -Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) : a) 10-dniowy lub 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: A23, B21, B22, B23 , b) 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: B11, C21, C22a, C2 2b, C23, c) 1 lub 2 miesi ą ce dla odbiorców grup taryfowych: C11o, C12o, d) 1, 2, lub 6 miesi ę cy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12n, C12w, G11, G12, G12as, G12n, G12w, e) dla odbiorców grupy taryfowej R okres rozliczeni owy okre ś la Umowa. 2.3.1.4. Oddział Łód ź -Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) : a) 10-dniowy lub 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: A23, B21, B22, B23 , b) 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: B11, C21, C22a, C2 2b, C23, c) 1, 2 lub 6 miesi ę cy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12n, C12w, G11, G12, G12as, G12n, G12w, d) 1 lub 2 miesi ą ce dla odbiorców grupy taryfowej C11o, e) dla odbiorców grupy taryfowej R okres rozliczeni owy okre ś la Umowa. 2.3.1.5. Oddział Rzeszów : a) 10-dniowy lub 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: A23, B21, B22, B23 , b) 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: B11, C21, C22a, C2 2b, C23, c) 1, 2 lub 6 miesi ę cy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12n, C12w, G11, G12,G12as, G12n, G12w, d) dla odbiorców grupy taryfowej R okres rozliczeni owy okre ś la Umowa.

20. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 20 z 86 2.3.21. Za wznowienie dostarczania energii elektryc znej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4, z zastrze ż eniem art. 6c ustawy, pobiera si ę opłat ę w wysoko ś ci: a) na napi ę ciu nN 85,48 zł, b) na napi ę ciu SN 128,21 zł, c) na napi ę ciu WN 160,27 zł. 2.4. Zasady korygowania wystawionych faktur 2.4.1. W przypadku stwierdzenia bł ę dów w pomiarze lub odczycie wskaza ń układu pomiarowo-rozliczeniowego, lub innych nieprawidłowo ś ci, które spowodowały zawy ż enie nale ż no ś ci, Operator dokonuje korekty uprzednio wystawionyc h faktur. 2.4.2. Korekta, o której mowa w pkt. 2.4.1., obejmu je cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym wyst ę powały stwierdzone bł ę dy lub nieprawidłowo ś ci. 2.4.3. Nadpłat ę wynikaj ą c ą z wyliczonej korekty, o której mowa w pkt. 2.4.1., zalicza si ę na poczet płatno ś ci ustalonych na najbli ż szy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie za żą da jej zwrotu. 2.4.4. Podstaw ą do wyliczenia wielko ś ci korekty faktur, o których mowa w pkt. 2.4.1., jest wielko ść bł ę du odczytu lub wskaza ń układu pomiarowo-rozliczeniowego. 2.4.5. Je ż eli okre ś lenie wielko ś ci bł ę du, o którym mowa w pkt. 2.4.4 nie jest mo ż liwe, podstaw ę do wyliczenia wielko ś ci korekty stanowi ś rednia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na po dstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez uk ład pomiarowo- rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomno ż ona przez liczb ę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury, z zast rze ż eniem pkt. 2.4.7. 2.4.6. Je ż eli nie mo ż na ustali ć ś redniego dobowego zu ż ycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego po dstaw ą wyliczenia wielko ś ci korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozlicze niowego z nast ę pnego okresu rozliczeniowego z zastrze ż eniem pkt. 2.4.7. 2.4.7. W wyliczaniu wielko ś ci korekty nale ż y uwzgl ę dni ć sezonowo ść poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczno ś ci, maj ą ce wpływ na wielko ść poboru tej energii.

85. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 85 z 86 Garbatka-Letnisko, Gielniów, Głowaczów, Gniewoszów, Gnojno, Gołcza, Goszczyn, Gowarczów, Górno, Gózd, Grabów nad Pilic ą , Jasieniec, Grójec, Ił ż a, Imielno, Jastrz ą b, Jastrz ę bia, Jedli ń sk, Jedlnia-Letnisko, J ę drzejów, Kazanów, Kazimierza Wielka, Kije, Klwów, Ko ń skie, Koszyce, Kowala, Kozłów, Kozienice, Krasocin, Ksi ąż Wielki, Kunów, Lipsko, Łagów (powiat kielecki), Ł ą czna, Łopuszno, Magnuszew, Małogoszcz, Masłów, Mich ałów, Miechów, Miedziana Góra, Mirów, Mirzec, Mniów, Mogi elnica, Morawica, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowe Miasto nad Pilic ą , Nowy Korczyn, Odrzywół, Oksa, Ole ś nica (powiat staszowski), Opatowiec, Oro ń sko, Pacanów, Pałecznica, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Pi ń czów, Pionki, Pniewy (powiat grójecki), Policzna, P otworów, Promna, Przył ę k, Przysucha, Przytyk, Racławice, Radków (powiat włosz czowski), Radoszyce, Radzanów (powiat białobrzeski), Raków, Ruda Malenie cka, Rusinów, Rzeczniów, S ę dziszów, Sieciechów, Sienno, Sitkówka-Nowiny, Skalbmierz, Sk aryszew, Skar ż ysko Ko ś cielne, Słaboszów, Słupia (J ę drzejowska), Słupia Konecka, Smyków, Sobków, Solec nad Wisł ą , Solec-Zdrój, Stara Błotnica, St ą porków, Stopnica, Strawczyn, Stromiec, Suchedniów, Szydłowiec, Szydłów, Tczów, Tucz ę py, Warka, Wa ś niów, W ą chock, Wieniawa, Wierzbica (powiat radomski), Wi ś lica, Włoszczowa, Wodzisław, Wolanów, Wy ś mierzyce, Zagna ń sk, Zakrzew (powiat radomski), Złota, Zwole ń . 7) Oddział Warszawa a) Miasta : Błonie, Brok, Brwinów, Chorzele, Garwolin, Góra K alwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Józefów (powiat otwocki), Kałuszyn, Karcze w, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Kosów Lacki, Legionowo, Łaskarzew, Łochów, Łomianki , Łuków, Maków Mazowiecki, Marki, Milanówek, Mi ń sk Mazowiecki, Mordy, Mrozy, Myszyniec, Nasielsk, N owy Dwór Mazowiecki, Ostroł ę ka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, O ż arów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pilawa, Podkowa Le ś na, Pruszków, Przasnysz, Radzymin, Ró ż an, Serock, Siedlce, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Stoczek Łukowski, Sulejówek, Tarczyn, Tłuszcz, Warszawa (dzielnice: Białoł ę ka, Bielany, Rembertów, Targówek, Ursus, Ursynów, W awer, Wilanów, Wesoła), W ę grów, Wołomin, Wyszków, Zakroczym, Z ą bki, Zielonka, Ż elechów. b) Gminy : Adamów (powiat łukowski), Baranowo, Baranów (powi at grodziski), Bielany, Błonie, Borowie, Bra ń szczyk, Brochów, Brok, Brwinów, Cegłów, Celestynów, Ceranów, Chorzele, Chynów, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Czosnów, D ą brówka, D ę be Wielkie, Długosiodło, Dobre (powiat mi ń ski), Domanice, Dzierzgowo, Garwolin, Goworowo, Gór a Kalwaria, Górzno (powiat garwoli ń ski), Gr ę bków, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna (powiat legionowski), Jabłonna Lacka, Jadó w, Jaktorów, Jakubów, Jednoro ż ec, Kadzidło, Kałuszyn, Kampinos, Karczew, Karniewo, Kl embów, Kłoczew, Kołbiel, Konstancin-Jeziorna, Korczew, Korytnica, Kosów Lack i, Kotu ń , Kozienice, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Krzywda, Latowicz, Lelis, Leoncin , Leszno, Lesznowola, Liw, Łaskarzew, Łochów, Łomianki, Łosice, Łuków, Łyse, Maciejowice, Małkinia Górna, Miastków Ko ś cielny, Michałowice (powiat pruszkowski), Miedzna, Mi ę dzyrzec Podlaski, Mi ń sk Mazowiecki, Młynarze, Mokobody, Mordy, Mrozy, Myszyniec, Nadarz yn, Nasielsk, Niepor ę t, Obryte, Olszewo-Borki, Osieck, Ostrów Mazowiecka, O ż arów Mazowiecki, Paprotnia, Parysów, Piaseczno, Pilawa, Płoniawy-Bramura, Pok rzywnica, Pomiechówek, Po ś wi ę tne (powiat wołomi ń ski), Pra ż mów, Przasnysz, Przesmyki, Radzymin, Raszyn, Repki, Rozogi, Ró ż an, Rz ąś nik, Rzeku ń , Rzewnie, Sabnie, Sadowne, Serock, Serokomla, Sied lce, Siennica, Skórzec, Sobienie-Jeziory, Sobolew, Socha czew, Sokołów Podlaski, Somianka,

11. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 11 z 86 f) Oddział Skar ż ysko-Kamienna : - dla odbiorców zasilanych z sieci WN – A23, - dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B11, B21, B 22, B23, - dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, C12n, C12w, - dla odbiorców zasilanych niezale ż nie od poziomu napi ę cia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R. g) Oddział Warszawa : - dla odbiorców zasilanych z sieci WN – A23, - dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B11, B21, B 22, B23, - dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, C12n, C12w, C11o, - dla odbiorców zasilanych niezale ż nie od poziomu napi ę cia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R. h) Oddział Zamo ść : - dla odbiorców zasilanych z sieci WN – A23, - dla odbiorców zasilanych z sieci SN – B11, B21, B 22, B23, - dla odbiorców zasilanych z sieci nN – C21, C22a, C22b, C23, C11, C12a, C12b, C12n, C12w, - dla odbiorców zasilanych niezale ż nie od poziomu napi ę cia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R. 2.1.4. Stawki opłat zawarte w Taryfie nie zawieraj ą kosztów eksploatacji instalacji o ś wietleniowych ulic, placów, dróg publicznych (w szc zególno ś ci konserwacji, wymiany ź ródeł ś wiatła). Odbiorca pobieraj ą cy energi ę elektryczn ą na cele o ś wietleniowe ponosi opłaty zwi ą zane z eksploatacj ą instalacji o ś wietleniowych w wysoko ś ci i na zasadach okre ś lonych w odr ę bnej umowie. 2.1.5. W gospodarstwach rolnych usługi dystrybucji energii elektrycznej pobieranej na cele produkcyjne (np.: szklarnie, chłodnie, chle wnie, pieczarkarnie) rozlicza si ę na podstawie wskaza ń odr ę bnych układów pomiarowo-rozliczeniowych, według stawek opłat wła ś ciwych dla grup B lub C. 2.1.6. Odbiorca, który: a) pobiera energi ę elektryczn ą z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, poło ż onych w sieci o ró ż nych poziomach napi ęć – jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w ka ż dym z tych miejsc, b) pobiera energi ę elektryczn ą z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, poło ż onych w sieci o jednakowych poziomach napi ęć – mo ż e by ć zaliczony do grup taryfowych oddzielnie w ka ż dym z tych miejsc, z zastrze ż eniem pkt. c), c) pobiera energi ę elektryczn ą w celu zasilania jednego zespołu urz ą dze ń z wi ę cej ni ż jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napi ę cia – wybiera grup ę taryfow ą jednakow ą dla wszystkich miejsc dostarczania, – zgodnie z kryteriami podziału odbiorców na grupy taryfowe przyj ę tymi przez Operatora. 2.1.7. Odbiorca, który ze wzgl ę du na przyj ę ty u Operatora podział odbiorców na grupy taryfowe, dokonany na podstawie kryteriów, o któryc h mowa w pkt. 2.1.2, mo ż e by ć dla danego miejsca dostarczania energii elektryczn ej zaliczony do wi ę cej ni ż jednej grupy taryfowej, wybiera jedn ą spo ś ród tych grup.

17. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 17 z 86 2.3.1.6. Oddział Skar ż ysko-Kamienna : a) 10-dniowy lub 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: A23, B21, B22, B23 , b) 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: B11, C21, C22a, C2 2b,C23, c) 1, 2 lub 6 miesi ę cy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12n, C12w, G11, G12, G12as, G12n, G12w, d) dla odbiorców grupy taryfowej R okres rozliczeni owy okre ś la Umowa. 2.3.1.7. Oddział Warszawa : a) 10-dniowy lub 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: A23, B21, B22, B23 , b) 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: B11, C21, C22a, C2 2b, C23, c) 1 lub 2 miesi ą ce dla odbiorców grupy taryfowej C11o, d) 1, 2 lub 6 miesi ę cy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12n, C12w,G11, G12, G12as, G12n, G12w, e) dla odbiorców grupy taryfowej R okres rozliczeni owy okre ś la Umowa. 2.3.1.8. Oddział Zamo ść : a) 10-dniowy lub 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: A23, B21, B22, B23 , b) 1 miesi ą c dla odbiorców grup taryfowych: B11, C21, C22a, C2 2b, C23, c) 1, 2 lub 6 miesi ę cy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12n, C12w, G11, G12, G12as, G12n, G12w, d) dla odbiorców grupy taryfowej R okres rozliczeni owy okre ś la Umowa. Okresy rozliczeniowe nie odnosz ą si ę do odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym. Sposób rozlicze ń z tymi odbiorcami okre ś la Umowa. 2.3.2. Je ż eli Operator ustalił dla danej grupy taryfowej kilk a okresów rozliczeniowych, odbiorca ma prawo wyboru okresu rozliczeniowego ora z jego zmiany, jednak nie cz ęś ciej ni ż raz na 12 miesi ę cy. 2.3.3. Je ż eli okres rozliczeniowy jest dłu ż szy ni ż miesi ą c, w okresie tym mog ą by ć pobierane opłaty za usługi dystrybucji energii elek trycznej w wysoko ś ci okre ś lonej na podstawie prognozowanego zu ż ycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zu ż ycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste odczyty urz ą dze ń pomiarowo-rozliczeniowych, dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego, z zastrze ż eniem pkt. 2.3.4. 2.3.4. W prognozach, o których mowa w pkt. 2.3.3. n ale ż y uwzgl ę dnia ć zgłoszone przez odbiorc ę istotne zmiany w poborze energii elektrycznej. 2.3.5. W przypadku powstania nadpłaty lub niedopłat y za pobran ą energi ę elektryczn ą : a) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatno ś ci ustalonej na najbli ż szy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie za żą da jej zwrotu, b) niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury, wystawionej za najbli ż szy okres rozliczeniowy. 2.3.6. Operator albo przedsi ę biorstwo energetyczne ś wiadcz ą ce usługi kompleksowe, wystawiaj ą c odbiorcy faktur ę , w rozliczeniu doł ą czonym do faktury, przedstawia mi ę dzy innymi informacje o: a) wielko ś ci zu ż ycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której, wyliczona została kwota nale ż no ś ci; b) sposobie dokonania odczytu układu pomiarowo–rozl iczeniowego, czy był to odczyt fizyczny lub zdalny dokonany przez upowa ż nionego przedstawiciela Operatora, albo odczyt dokonany i zgłoszony przez o dbiorc ę ;

9. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 9 z 86 GRUPY TARYFOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW: C11o C12o Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego n api ę cia o mocy umownej nie wi ę kszej ni ż 40 kW i pr ą dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wi ę kszym ni ż 63 A, do rozlicze ń odbiorników o ś wietleniowych o stałym poborze mocy, z rozliczeniem za pobran ą energi ę elektryczn ą odpowiednio: C11o – jednostrefowym, C12o – dwustrefowym (strefy: dzie ń , noc). Do grup taryfowych C11o i C12o kwalifikowani s ą odbiorcy o stałym poborze mocy, których odbiorniki sterowane s ą przeka ź nikami zmierzchowymi lub urz ą dzeniami steruj ą cymi zaprogramowanymi według: godzin skorelowanych z godzinami wschodów i zachodów sło ń ca lub godzin ustalonych z odbiorc ą . G11 G12 G12as G12n G12w Niezale ż nie od napi ę cia zasilania i wielko ś ci mocy umownej z rozliczeniem za pobran ą energi ę elektryczn ą odpowiednio: G11 – jednostrefowym, G12 – dwustrefowym (strefy: dzie ń , noc), G12as – dwustrefowym (strefy: dzie ń , noc), G12n – dwustrefowym (strefy: dzie ń , noc z niedziel ą zaliczon ą do strefy nocnej), G12w – dwustrefowym (strefy: dzie ń , noc z sobot ą i niedziel ą zaliczon ą do strefy nocnej), na potrzeby: a) gospodarstw domowych, b) pomieszcze ń gospodarczych, zwi ą zanych z prowadzeniem gospodarstw domowych to jest: pomieszcze ń piwnicznych, gara ż y, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działaln o ść gospodarcza, c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to j est: domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klas ztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów op ieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w cz ęś ci bytowej, jak te ż znajduj ą cych si ę w tych lokalach pomieszcze ń pomocniczych, to jest: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp., słu żą cych potrzebom bytowo-komunalnym mieszka ń ców o ile nie jest w nich prowadzona działalno ść gospodarcza, d) mieszka ń rotacyjnych, mieszka ń pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw, e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest prowadzona działaln o ść gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracja ogródków działkowych, f) o ś wietlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowy ch, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni, itp., g) zasilania d ź wigów w budynkach mieszkalnych, h) w ę złów cieplnych i hydroforni, b ę d ą cych w gestii administracji domów mieszkalnych, i) gara ż y indywidualnych odbiorców, w których nie jest prow adzona działalno ść gospodarcza.

40. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 40 z 86 6.6. Opłaty, o których mowa w pkt. 6.3. oblicza si ę dla całego nieobj ę tego przedawnieniem okresu udowodnionego nielegalnego pobierania energii elektrycznej. 6.7. Opłaty za wykonywanie nast ę puj ą cych czynno ś ci zwi ą zanych ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania energii elektrycznej: LP. WYKONYWANE CZYNNO Ś CI WYSOKO ŚĆ OPŁATY LUB SPOSÓB JEJ POBIERANIA 1. Wymiana uszkodzonego przez odbiorc ę licznika lub innego urz ą dzenia pomiarowego Suma warto ś ci nowego urz ą dzenia pomiarowego obowi ą zuj ą ca w dniu jego wymiany i opłaty zwi ą zanej z demonta ż em i ponownym monta ż em urz ą dzenia pomiarowo-roz liczeniowego w wysoko ś ci 53,42 zł. 2. Sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego i zało ż enie nowych plomb na zabezpieczeniu głównym, w układzie pomiarowo-rozliczeniowym lub na innym elemencie podlegaj ą cym oplombowaniu, w miejsce zerwanych przez odbiorc ę plomb lub przez niego uszkodzonych, z wył ą czeniem urz ą dze ń , o których mowa w pkt. 4 niniejszej tabeli: a) dla układu bezpo ś redniego b) dla układu półpo ś redniego c) dla układu po ś redniego 125,10 zł 156,43 zł 208,55 zł 3. Poddanie urz ą dzenia pomiarowo- rozliczeniowego ponownej legalizacji z powodu zerwania przez odbiorc ę plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia. Suma opłaty zwi ą zanej z przygotowaniem urz ą dzenia do legalizacji i legalizacj ą w wysoko ś ci 121,79 zł oraz opłaty zwi ą zanej z demonta ż em i ponownym monta ż em urz ą dzenia pomiarowo- rozliczeniowego w wysoko ś ci 53,42 zł. 4. Zało ż enie na wska ź niku mocy 15-minutowej lub innym urz ą dzeniu zwi ą zanym z pomiarem tej mocy plomby, w miejsce plomby zerwanej lub naruszonej przez odbiorc ę . Iloczyn 150% mi esi ę cznej warto ś ci mocy umownej i składnika stałego stawki sieciowej w grupie taryfowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca.

8. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 8 z 86 2. ZASADY ROZLICZE Ń ZA Ś WIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI 2.1. Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowy ch 2.1.1. Odbiorcy za ś wiadczone usługi dystrybucji rozliczani s ą według stawek opłat wła ś ciwych dla grup taryfowych. Podział odbiorców na gr upy taryfowe dokonywany jest według kryteriów okre ś lonych w § 6 ust. 1 rozporz ą dzenia taryfowego. 2.1.2. Ustala si ę nast ę puj ą cy sposób oznacze ń grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania odbiorców do tych grup: GRUPY TARYFOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW: A23 A24 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napi ę cia z rozliczeniem za pobran ą energi ę elektryczn ą : A23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy , szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby), A24 – czterostrefowym (strefy: szczyt przedpołudnio wy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obci ąż enia). B21 B22 B23 B24 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych ś redniego napi ę cia o mocy umownej wi ę kszej od 40 kW, z rozliczeniem za pobran ą energi ę elektryczn ą odpowiednio: B21 – jednostrefowym, B22 – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), B23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy , szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby), B24 – czterostrefowym (strefy: szczyt przedpołudnio wy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obci ąż enia). B11 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych ś redniego napi ę cia o mocy umownej nie wi ę kszej ni ż 40 kW, z rozliczeniem jednostrefowym za pobran ą energi ę elektryczn ą . C21 C22a C22b C23 C24 Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego n api ę cia o mocy umownej wi ę kszej od 40 kW lub pr ą dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pr ą dowym wi ę kszym od 63 A, z rozliczeniem za pobran ą energi ę elektryczn ą odpowiednio: C21 – jednostrefowym, C22a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), C22b – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna), C23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy , szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby). C24 – czterostrefowym (strefy: szczyt przedpołudnio wy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obci ąż enia). C11 C12a C12b C12n C12w Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego n api ę cia o mocy umownej nie wi ę kszej ni ż 40 kW i pr ą dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie wi ę kszym ni ż 63 A z rozliczeniem za pobran ą energi ę elektryczn ą odpowiednio: C11 – jednostrefowym, C12a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt), C12b – dwustrefowym (strefy: dzie ń , noc), C12n – dwustrefowym (strefy: dzie ń , noc z niedziel ą zaliczon ą do strefy nocnej), C12w – dwustrefowym (strefy: dzie ń , noc z sobot ą i niedziel ą zaliczon ą do strefy nocnej),

30. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 30 z 86 3.5.5. W przypadku niedotrzymania przez Operatora standardó w jako ś ciowych obsługi odbiorców, okre ś lonych w § 42 rozporz ą dzenia systemowego, odbiorcom, o ile Umowa nie stanowi inaczej, przysługuj ą bonifikaty w nast ę puj ą cej wysoko ś ci: 1) za nieprzyj ę cie zgłosze ń lub reklamacji od odbiorcy - w wysoko ś ci 1/50 przeci ę tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarz owym poprzedzaj ą cym rok zatwierdzenia taryfy, okre ś lonego w komunikacie Prezesa Głównego Urz ę du Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urz ę dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Przeci ę tne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2016 r. wyniosło 404 7,21 zł (M.P. z 2017 r. poz. 183); 2) za nieuzasadnion ą zwłok ę w usuwaniu zakłóce ń w dostarczaniu energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłow ą prac ą sieci - w wysoko ś ci 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 3) za odmow ę udzielenia odbiorcom, na ich żą danie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania energii elektry cznej, przerwanego z powodu awarii sieci - w wysoko ś ci 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 4) za niepowiadomienie, co najmniej z pi ę ciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu en ergii elektrycznej, w formie ogłosze ń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposób przyj ę ty na danym terenie, odbiorców zasilanych z sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV - w wysoko ś ci 1/50 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 5) za niepowiadomienie w formie indywidualnych zawiadomie ń pisemnych, telefonicznych lub za pomoc ą innego ś rodka komunikacji elektronicznej, co najmniej z pi ę ciodniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, odbiorc ów zasilanych z sieci o napi ę ciu znamionowym wy ż szym ni ż 1 kV - w wysoko ś ci 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 6) za niepoinformowanie na pi ś mie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napi ę ciu znamionowym wy ż szym ni ż 1 kV o zamierzonej zmianie nastawie ń w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach maj ą cych wpływ na współprac ę ruchow ą z sieci ą - w wysoko ś ci 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 7) za niepoinformowanie na pi ś mie, co najmniej z rocznym wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV o konieczno ś ci dostosowania instalacji do zmienionych warunków zasilania - w wysoko ś ci 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 8) za niepoinformowanie na pi ś mie, co najmniej z trzyletnim wyprzedzeniem, odbiorców zasilanych z sieci o napi ę ciu znamionowym wy ż szym ni ż 1 kV o konieczno ś ci dostosowania instalacji do zmienionego napi ę cia znamionowego, podwy ż szonego poziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci - w wysoko ś ci 1/10 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1; 9) za nieuzasadnion ą odmow ę odpłatnego podj ę cia stosownych czynno ś ci w sieci w celu umo ż liwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorc ę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci - w wysoko ś ci 1/15 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

83. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 83 z 86 Parczew, Piaski (powiat ś widnicki), Piszczac, Platerów, Podedwórze, Poniatow a, Puchaczów, Puławy, Radzy ń Podlaski, Rokitno, Rossosz, Rybczewice, Ryki, Sarn aki, Serniki, Serokomla, Siemie ń , Sławatycze, Spiczyn, Stara Kornica, St ęż yca (powiat rycki), Strzy ż ewice, Sosnówka, Ś widnik, Terespol, Trawniki, Tuczna, Ulan-Majorat, U ł ęż , Urz ę dów, U ś cimów, W ą wolnica, Wilkołaz, Wilków (powiat opolski), Wisznice, Wohy ń , Wojciechów, Wojcieszków, Wólka, Zakrzówek, Zalesie, Ż yrzyn. 3) Oddział Łód ź -Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) a) Miasta : Aleksandrów Łódzki, Głowno, Konstantynów Łódzki, Łód ź , Ozorków, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz b) Gminy : Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Bielawy, Brójce, B rzeziny (powiat brzezi ń ski), Czarnocin (powiat piotrkowski), Dłutów, Dmosin, Dob ro ń , Domaniewice, Głowno, Ksawerów, Lutomiersk, Nowosolna, Ozorków, Pabianic e, Parz ę czew, Rokiciny, Rzgów (powiat łódzki wschodni), Stryków, Tuszyn, Wo dzierady, Zgierz. 4) Oddział Łód ź -Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) a) Miasta : Bełchatów, Brzeziny, Głowno, Konstantynów Łódzki, Łowicz, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, S ochaczew, Tomaszów Mazowiecki, Zdu ń ska Wola, Ż yrardów, Biała Rawska, Błaszki, Działoszyn, Kamie ń sk, Koluszki, Łask, Mszczonów, Opoczno, Podd ę bice, Przedbórz, Sulejów, Szadek, Tuszyn, Uniejów, Warta, Wielu ń , Wolbórz, Zelów, Złoczew b) Gminy : Aleksandrów (powiat piotrkowski), Aleksandrów Łód zki, Baranów (powiat grodziski), Bełchatów, B ę dków, Biała (powiat wielu ń ski), Biała Rawska, Białaczów, Bielawy, Błaszki, Bł ę dów, Błonie, Bolimów, Br ą szewice, Brochów, Brójce, Brzeziny (powiat brzezi ń ski), Brzeziny (powiat kaliski), Brze ź nio, Buczek, Budziszewice, Burzenin, Ch ąś no, Ciel ą dz, Czarnocin (powiat piotrkowski), Czarno ż yły, Czerniewice, Dalików, Dłutów, Dmosin, Dobra (powiat turecki), Dobro ń , Dobryszyce, Domaniewice, Dru ż bice, Drzewica, Działoszyn, Fałków, Gielniów, Głowno, Głuchów, Godzianów, Gomun ice, Gorzkowice, Goszczanów, Gowarczów, Grabica, Grodzisk Mazowiecki, Iłów, Inow łódz, Jaktorów, Je ż ów, Kamie ń sk, Kampinos, Kaw ę czyn, Kiełczygłów, Kiernozia, Kleszczów, Klonowa, K luczewsko, Kluki, Kobiele Wielkie, Kocierzew Południowy, Kodr ą b, Koluszki, Konopnica (powiat wielu ń ski), Ko ń skie, Kowiesy, Ko ź minek, Kruszyna, Lgota Wielka, Lipce Reymontowskie, Lisków, Lubochnia, Lutomiersk, Lututów, Ładzice, Łask, Ł ę czyca, Ł ę ki Szlacheckie, Łowicz, Łubnice (powiat wieruszowski), Łyszkowice, Maków, Masłowice , Młodzieszyn, Mniszków, Mogielnica, Mokrsko, Moszczenica (powiat piotrkowski), Mszczonó w, Nadarzyn, Nieborów, Nowa Sucha, Nowe Miasto nad Pilic ą , Nowosolna, Nowy Kaw ę czyn, Opoczno, Osjaków, Ostrówek (powiat wielu ń ski), Pabianice, Paj ę czno, Parady ż , Parz ę czew, P ą tnów, P ę czniew, Pi ą tek, Pniewy (powiat grójecki), Podd ę bice, Popów, Po ś wi ę tne (powiat opoczy ń ski), Przedbórz, Puszcza Maria ń ska, Radomsko, Radziejowice, Rawa Mazowiecka, Regnó w, R ę czno, Rogów, Rokiciny, Rozprza, Rusiec, Rybno (powi at sochaczewski), Rz ąś nia, Rzeczyca, Rzgów (powiat łódzki wschodni), Sadkowice , S ę dziejowice, Siemkowice, Sieradz, Skierniewice, Skomlin, Sławno (powiat opoczy ń ski), Słupia, Słupia (Konecka), Sochaczew, Sokolniki, Stryków, Strzelce Wielkie, Sulejów, Sulm ierzyce, Szadek, Szczerców, Szczytniki, Ś winice Warckie, Teresin, Tomaszów Mazowiecki, Tuszy n, Ujazd (powiat tomaszowski), Uniejów, Warta, Wartkowice, Widawa, Wielgomłyny, Wi elu ń , Wierzchlas, Wiskitki,

84. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 84 z 86 Włoszczowa, Wodzierady, Wola Krzysztoporska, Wolbór z, Wróblew, Zadzim, Zapolice, Zduny (powiat łowicki), Zdu ń ska Wola, Zelów, Złoczew, Ż abia Wola, Ż arnów, Ż elechlinek 5) Oddział Rzeszów a) Miasta : Annopol, Baranów Sandomierski, Biecz, Bła ż owa, Boguchwała, Brzozów, Ć mielów, Dukla, Głogów Małopolski, Iwonicz-Zdrój, Janów Lube lski, Jasło, Jedlicze, Kolbuszowa, Kołaczyce, Koprzywnica, Krosno, Lesko, Le ż ajsk, Ła ń cut, Mielec, Modliborzyce, Nisko, Nowa D ę ba, Nowa Sarzyna, Opatów, Osiek, O ż arów, Połaniec, Przecław, Ropczyce, Rudnik nad Sanem, Rymanów, Rzeszów, Sandomierz, Sanok, S ę dziszów Małopolski, Sokołów Małopolski, Stalowa Wola, Staszów, Strzy ż ów, Tarnobrzeg, Tyczyn, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Zagórz, Zaklików, Zawichost. b) Gminy : Annopol, Ba ć kowice, Baligród, Baranów Sandomierski, Batorz, Bes ko, Białobrzegi (powiat ła ń cucki), Biecz, Bła ż owa, Bogoria, Boguchwała, Bojanów, Borowa, Brzozów, Brzyska, Bukowsko, Chmielnik (po wiat rzeszowski), Chorkówka, Chrzanów (powiat janowski), Cisna, Cm olas, Czarna (powiat bieszczadzki), Czarna (powiat ła ń cucki), Czermin (powiat mielecki), Czudec, Ć mielów, D ę bowiec (powiat jasielski), Domaradz, Dukla, Dwiko zy, Dydnia, Dzikowiec, Dzwola, Frysztak, Gawłuszowice, Głogów Małopolski, Godziszó w, Gorzyce (powiat tarnobrzeski), Go ś cieradów, Gr ę bów, Grodzisko Dolne, Haczów, Harasiuki, Hy ż ne, Iwaniska, Iwierzyce, Iwonicz-Zdrój, Janów Lubelski, Jarocin (powiat ni ż a ń ski) , Jasienica Rosielna, Jasło, Ja ś liska, Jedlicze, Je ż owe, Kamie ń (powiat rzeszowski), Klimontów, Kolbuszowa, Kołacz yce, Koma ń cza, Koprzywnica, Korczyna, Krasne (powiat rzeszows ki), Krempna, Kro ś cienko Wy ż ne, Krzeszów, Kuryłówka, Lesko, Le ż ajsk, Lipinki, Lipnik, Lubenia, Lutowiska, Ła ń cut, Łoniów, Łubnice (powiat staszowski), Majdan Królewski, Mark owa, Miejsce Piastowe, Mielec, Modliborzyce, Niebylec, Nisko, Niwiska, Nowa D ę ba, Nowa Sarzyna, Nowy Ż migród, Nozdrzec, Obrazów, Olszanica, Opatów (powiat opatow ski), Osiek (powiat staszowski), Osiek Jasielski, Ostrów, O ż arów, Padew Narodowa, Połaniec, Potok Wielki, Przec ław, Pysznica, Radomy ś l nad Sanem, Rakszawa, Rani ż ów, Ropczyce, Rudnik nad Sanem, Rymanów, Rytwiany, Sadowie, Samborzec, Sanok, S ę dziszów Małopolski, Skołyszyn, Sokołów Małopolski, Solina, Staszów, Strzy ż ów, Szastarka, Ś wilcza, Tarłów, Tarnowiec, Trzebownisko, Trzydnik Du ż y, Tuszów Narodowy, Tyczyn, Tyrawa Wołoska, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Wielopole Skrzy ń skie, Wilczyce, Wi ś niowa(powiat strzy ż owski), Wojaszówka, Wojciechowice, Zagórz, Zaklików, Zaleszany, Zarszyn , Zawichost, Ż ołynia. 6) Oddział Skar ż ysko-Kamienna a) Miasta : Białobrzegi, Bodzentyn, Busko-Zdrój, Ch ę ciny, Chmielnik, Drzewica, Daleszyce, Działoszyce, Grójec, Ił ż a, J ę drzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Ko ń skie, Kozienice, Kunów, Lipsko, Łagów, Małogoszcz, Miechów, Mogielnica, Mor awica, Nowe Miasto nad Pilic ą , Ostrowiec Ś wi ę tokrzyski, Pi ń czów, Pionki, Przysucha, Radom, Radoszyce, S ę dziszów, Skalbmierz, Skaryszew, Skar ż ysko-Kamienna, Starachowice, Stopnica, St ą porków, Suchedniów, Szydłowiec, Warka, W ą chock, Włoszczowa, Wi ś lica, Wy ś mierzyce, Zwole ń . b) Gminy : Bałtów, Bejsce, Belsk Du ż y, Białaczów, Białobrzegi (powiat białobrzeski), Bi eliny, Bli ż yn, Bł ę dów, Bodzechów, Bodzentyn, Borkowice, Brody (powiat starachowicki), Busko-Zdrój, Charsznica, Ch ę ciny, Chlewiska, Chmielnik (powiat kielecki), Chotc za, Chynów, Ciepielów, Czarnocin (powiat kazimierski), Daleszyc e, Drzewica, Działoszyce, Fałków,

24. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 24 z 86 3.1.23. Przedsi ę biorstwo energetyczne wytwarzaj ą ce energi ę elektryczn ą przył ą czone jednocze ś nie do sieci wi ę cej ni ż jednego płatnika opłaty OZE wnosi opłat ę OZE do ka ż dego z tych płatników, proporcjonalnie do ilo ś ci energii elektrycznej wprowadzonej do sieci płatników opłaty OZE w okresi e rozliczeniowym. 3.1.24. Dla odbiorców z grupy taryfowej G12as skład nik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej, w pierwszym roku od zakwalifikowa nia odbiorcy do tej grupy taryfowej, obowi ą zuje w odniesieniu do ilo ś ci energii elektrycznej przewy ż szaj ą cej ilo ść energii elektrycznej zu ż ytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzaj ą cego roku. 3.1.25. Dla nowego miejsca dostarczania energii ele ktrycznej dla odbiorcy, z grupy taryfowej G12as, któremu Operator nie ś wiadczył usługi dystrybucji dłu ż ej ni ż rok, przyjmuje si ę , ż e zu ż ycie energii elektrycznej w analogicznym okresie ro ku, o którym mowa w pkt 3.1.24, wynosiło 0 kWh. 3.1.26. W kolejnych latach od zakwalifikowania odbi orcy do grupy taryfowej G12as, do rozliczenia opłaty sieciowej zmiennej w poszczeg ólnych okresach przyjmuje si ę ilo ść zu ż ycia energii elektrycznej tak ą jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzaj ą cego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as. 3.1.27. Dla odbiorców, o których mowa w pkt 3.1.25 i 3.1.26, w strefie nocnej Operator, stosuje stawk ę nocn ą składnika zmiennego stawki sieciowej w odniesieniu do ilo ś ci energii elektrycznej, przewy ż szaj ą cej ilo ść energii elektrycznej, zu ż ytej w analogicznym okresie roku, poprzedzaj ą cego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as. 3.2. Moc umowna 3.2.1. Moc umowna, sposób jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian s ą okre ś lone w Umowie. 3.2.2. Moc umowna zamawiana jest przez odbiorc ę odr ę bnie dla ka ż dego miejsca dostarczania w jednakowej wysoko ś ci na wszystkie miesi ą ce roku. 3.2.3. Dopuszcza si ę zamawianie mocy umownej w niejednakowych wielko ś ciach na poszczególne, nie krótsze ni ż miesi ę czne, okresy roku. 3.2.4. W przypadku, gdy jest zamawiana ró ż na wielko ść mocy umownej na poszczególne okresy roku, albo gdy moc umowna je st zmieniana w trakcie obowi ą zywania taryfy, szczegółowy sposób dokonywania rozl icze ń okre ś la Umowa. 3.2.5. Odbiorcy zamawiaj ą moc umown ą na nast ę pny rok w terminie okre ś lonym w Umowie. W przypadku braku zamówienia mocy umownej w wymaganym terminie, jako moc umown ą na nast ę pny rok przyjmuje si ę wielko ść mocy umownej, według której odbiorca był dotychczas rozl iczany. 3.2.6. Zmiana mocy umownej: a) dla odbiorców II i III grupy przył ą czeniowej nast ę puje nie pó ź niej ni ż po upływie miesi ą ca po zrealizowaniu przez odbiorc ę , okre ś lonych przez Operatora, warunków zmiany mocy; b) dla odbiorców IV i V grupy przył ą czeniowej nast ę puje nie pó ź niej ni ż po upływie dwóch miesi ę cy od daty zło ż enia wniosku przez odbiorc ę ; o ile w Umowie nie ustalono inaczej.

18. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 18 z 86 c) sposobie wyznaczenia wielko ś ci zu ż ycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłu ż szy ni ż miesi ą c i gdy pierwszy lub ostatni dzie ń okresu rozliczeniowego nie pokrywa si ę z datami odczytów układu pomiarowo–rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nast ą piła zmiana cen lub stawek opłat albo o miejscu, w którym s ą dost ę pne te informacje. 2.3.7. Rozliczenia za dostarczan ą energi ę elektryczn ą s ą dokonywane na podstawie wskaza ń układów pomiarowo-rozliczeniowych, z wył ą czeniem grupy taryfowej R, dla miejsc dostarczania tej energii, okre ś lonych w Umowie. Dopuszcza si ę mo ż liwo ść prowadzenia ł ą cznych rozlicze ń dla wi ę cej ni ż jednego miejsca dostarczania energii. 2.3.8. Ilo ść energii elektrycznej przyjmowana do rozlicze ń z odbiorcami grupy taryfowej R, jest okre ś lana w Umowie na podstawie wielko ś ci mocy przył ą czonych odbiorników energii elektrycznej i czasu tr wania poboru energii. 2.3.9. Odbiorcy wyposa ż eni w układy pomiarowo-rozliczeniowe, w tym układy sumuj ą ce lub systemy zdalnej akwizycji danych pomiarowych , umo ż liwiaj ą ce ł ą czne wyznaczenie poboru mocy dla kilku miejsc dosta rczania, mog ą by ć rozliczani według tych układów za ś wiadczone usługi dystrybucji, je ż eli przewiduje to Umowa . 2.3.10. W przypadku zmiany stawek opłat za usług ę dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego, opłata wynikaj ą ca ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przej ś ciowej i abonamentowej pobierana jest w wysoko ś ci proporcjonalnej do liczby dni obowi ą zywania poprzednich i nowych stawek, a opłata wynikaj ą ca ze składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jako ś ciowej, na podstawie rozdzielenia ilo ś ci energii pobranej proporcjonalne do liczby dni przed i po zmianie stawek w oparciu o ś redniodobowe zu ż ycie energii elektrycznej przez odbiorc ę w tym okresie, o ile wielko ść energii nie wynika z rzeczywistego odczytu. 2.3.11. W rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi z w łasnych transformatorów, pomiarów poboru mocy i zu ż ycia energii elektrycznej dokonuje si ę po stronie górnego napi ę cia transformatora. Je ż eli strony Umowy uzgodni ą zainstalowanie układów pomiarowo- rozliczeniowych po stronie dolnego napi ę cia, wielko ść pobranej mocy i energii elektrycznej okre ś la si ę na podstawie odczytów wskaza ń tych układów, powi ę kszonych o wielko ś ci strat mocy i energii w transformatorach. Straty mocy oraz energii oblicza si ę na podstawie wskaza ń , sprawdzonych i zaplombowanych przez Operatora, urz ą dze ń do pomiaru wielko ś ci strat. W przypadku braku tych urz ą dze ń wysoko ść strat okre ś la Umowa. 2.3.12. Przy rozliczeniach odbiorców przył ą czonych do sieci po stronie dolnego napi ę cia transformatora, którego wła ś cicielem jest Operator, z zastosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych p o stronie górnego napi ę cia transformatorów, straty mocy i energii elektryc znej w transformatorach, okre ś lone na zasadach podanych w pkt. 2.3.11. odpowiedni o odejmuje si ę .

5. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 5 z 86 1.2.4. Taryfa okre ś la: a) grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikow ania odbiorców do tych grup; b) sposób ustalania opłat za przył ą czenie do sieci Operatora, za ś w przypadku przył ą czenia do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV tak ż e ryczałtowe stawki opłat; c) stawki opłat za ś wiadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowa nia, z uwzgl ę dnieniem podziału na stawki wynikaj ą ce z: − dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienn e i stałe stawki sieciowej), − korzystania z krajowego systemu elektroenergetyczn ego (stawki jako ś ciowe), − odczytywania wskaza ń układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bie żą cej kontroli (stawki abonamentowe), − przedterminowego rozwi ą zania kontraktów długoterminowych (stawki opłaty przej ś ciowej), − zapewnienia dost ę pno ś ci energii elektrycznej ze ź ródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (stawka op łaty OZE); d) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie par ametrów jako ś ciowych energii elektrycznej i standardów jako ś ciowych obsługi odbiorców; e) sposób ustalania opłat za: − ponadumowny pobór energii biernej, − przekroczenie mocy umownej, − nielegalny pobór energii elektrycznej. f) opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zleceni e odbiorcy; g) opłaty za wznowienie dostarczania energii elektr ycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust . 1, 2 i 4 ustawy. 1.2.5. Ustalone w niniejszej Taryfie stawki opłat n ie zawieraj ą podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza si ę zgodnie z obowi ą zuj ą cymi przepisami. 1.2.6. Operator pobiera od wytwórcy opłat ę wynikaj ą c ą ze stawki jako ś ciowej od ilo ś ci energii zu ż ywanej na własny u ż ytek, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporz ą dzenia taryfowego oraz opłat ę wynikaj ą c ą ze stawki jako ś ciowej obliczon ą i pobieran ą przez wytwórc ę od jego odbiorców, zgodnie z § 25 ust. 3 rozporz ą dzenia taryfowego. 1.2.7. Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustal one dla parametrów jako ś ciowych energii okre ś lonych w rozporz ą dzeniu systemowym. 1.3. Definicje 1.3.1. Ci ą g zasilania – zespół elementów sieciowych Operatora (linii, rozdzielni stacyjnych, transformatorów) oraz zespół elementów sieciowych systemu przesyłowego w normalnym układzie pracy, poprzez kt óre energia elektryczna dostarczana jest do urz ą dze ń elektroenergetycznych odbiorcy. Ż aden element jednego ci ą gu zasilania, z wył ą czeniem układu samoczynnego zał ą czania rezerwy oraz ł ą czników sprz ę głowych nie mo ż e wchodzi ć w skład drugiego i dalszych ci ą gów zasilania. Ci ą g zasilania powinien obejmowa ć , co najmniej: a) sie ć na napi ę ciu zasilania urz ą dze ń elektroenergetycznych odbiorcy, b) stacj ę redukuj ą c ą wy ż szy poziom napi ę cia do napi ę cia zasilaj ą cego urz ą dzenia elektroenergetyczne odbiorcy,

22. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 22 z 86 3.1.7. W przypadku odbiorcy, który zu ż ywał energi ę elektryczn ą w okresie krótszym ni ż jeden rok, odbiorc ę kwalifikuje si ę do danego przedziału zu ż ycia przyjmuj ą c całkowit ą ilo ść zu ż ytej energii do dnia dokonania ostatniego odczytu. 3.1.8. Odbiorcy z grup taryfowych G do dnia dokonan ia pierwszego odczytu kwalifikowani s ą do przedziału zu ż ycia poni ż ej 500 kWh. 3.1.9. Opłata za usługi dystrybucji dla odbiorców g rupy taryfowej R, z zastrze ż eniem pkt. 3.1.10. składa si ę z sumy iloczynów: a) sumy mocy przył ą czonych odbiorników i składnika stałego stawki sieciowej, b) sumy mocy przył ą czonych odbiorników, uzgodnionego w Umowie czasu ich przył ą czenia i sumy składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jako ś ciowej oraz stawki opłaty OZE, c) sumy mocy przył ą czonych odbiorników i stawki opłaty przej ś ciowej. 3.1.10. Opłata za usługi dystrybucji dla rozliczany ch w grupie taryfowej R silników syren alarmowych stanowi iloczyn sumy składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jako ś ciowej oraz stawki opłaty OZE i miesi ę cznego poboru energii elektrycznej, który ustala si ę na poziomie 1 kWh. 3.1.11. Opłat ę za usługi dystrybucji w cz ęś ci wynikaj ą cej ze składnika stałego stawki sieciowej i opłat ę za usługi dystrybucji w cz ęś ci wynikaj ą cej ze stawki opłaty przej ś ciowej pobiera si ę proporcjonalnie do czasu trwania Umowy. 3.1.12. Opłaty za usługi dystrybucji dla odbiorców zasilanych z kilku miejsc dostarczania ustalane i pobierane s ą odr ę bnie dla ka ż dego miejsca dostarczania, o ile obowi ą zuj ą ca Umowa nie stanowi inaczej. 3.1.13. Odbiorcy energii elektrycznej za obsług ę , polegaj ą c ą na odczytywaniu wskaza ń układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontroli ob ci ąż ani s ą opłat ą abonamentow ą , wynikaj ą c ą ze stawki abonamentowej zró ż nicowanej ze wzgl ę du na długo ść okresu rozliczeniowego, z wył ą czeniem odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej R, których ins talacje nie s ą wyposa ż one w układy pomiarowo-rozliczeniowe. 3.1.14. Stawki abonamentowe zostały skalkulowane w przeliczeniu na układ pomiarowo–rozliczeniowy. 3.1.15. Opłata abonamentowa naliczana jest w pełnej wysoko ś ci niezale ż nie od dnia miesi ą ca, w którym nast ą piło zawarcie lub rozwi ą zanie Umowy. 3.1.16. Odbiorca, u którego zainstalowano przedpłat owy układ pomiarowo- rozliczeniowy, ponosi opłat ę abonamentow ą w wysoko ś ci 50% stawki opłaty abonamentowej dla najdłu ż szego okresu rozliczeniowego wynikaj ą cej z grupy taryfowej, zgodnie z któr ą jest rozliczany. 3.1.17. Operator mo ż e zainstalowa ć przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy, je ż eli odbiorca: a) co najmniej dwukrotnie w ci ą gu kolejnych 12 miesi ę cy zwlekał z zapłat ą za energi ę elektryczn ą lub ś wiadczone usługi dystrybucji przez okres co najmniej jednego miesi ą ca, b) nie ma tytułu prawnego do nieruchomo ś ci, obiektu lub lokalu, do którego jest ś wiadczona usługa dystrybucji, c) u ż ytkuje nieruchomo ść , obiekt lub lokal w sposób uniemo ż liwiaj ą cy cykliczne sprawdzanie stanu układu pomiarowo-rozlic zeniowego.

15. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 15 z 86 2.2.7. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami według grup taryfowych C12b , G12 przedstawia poni ż sza tabela: Numer strefy Strefa doby Okres czasowy Od 1 stycznia do 31 grudnia 1 2 3 I Strefa dzienna 14 godzin w ci ą gu doby II Strefa nocna 22 00 – 6 00 oraz 2 kolejne godziny doby spo ś ród 4 godzin pomi ę dzy godzin ą 13 00 – 17 00 Godziny zegarowe stref czasowych okre ś la Operator. 2.2.8. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami według grup taryfowych G12n , C12n przedstawia poni ż sza tabela: Numer strefy Strefa doby Okres czasowy Od 1 stycznia do 31 grudnia poniedziałek - pi ą tek sobota niedziela 1 2 3 4 5 I Strefa dzienna 5 00 – 1 00 5 00 – 1 00 – II Strefa nocna* 1 00 – 5 00 1 00 – 5 00 cała doba *Je ż eli urz ą dzenia pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalaj ą , wszystkie dni ustawowo wolne od pracy (w tym niedziele), zaliczan e s ą (cała doba) do strefy nocnej. 2.2.9. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami według grup taryfowych C12w , G12w przedstawia poni ż sza tabela: Numer strefy Strefa doby Okres czasowy Od 1 stycznia do 31 grudnia poniedziałek - pi ą tek sobota, niedziela 1 2 3 4 I Strefa dzienna 14 godzin w ci ą gu doby – II Strefa nocna 22 00 – 6 00 oraz 2 kolejne godziny doby spo ś ród 4 godzin pomi ę dzy godzin ą 13 00 – 17 00 cała doba Godziny zegarowe stref czasowych okre ś la Operator. 2.2.10. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami według grupy taryfowej G12as przedstawia poni ż sza tabela: Numer strefy Strefa doby Okres czasowy Od 1 stycznia do 31 grudnia 1 2 3 I Strefa dzienna 6 00 – 22 00 II Strefa nocna 22 00 – 6 00

82. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 82 z 86 ZAŁ Ą CZNIK – Wykaz miast i gmin obj ę tych obszarami działania poszczególnych Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. 1) Oddział Białystok a) Miasta : Augustów, Biała Piska, Białystok, Bielsk Podlaski , Bra ń sk, Choroszcz, Ciechanowiec, Czarna Białostocka, Czy ż ew, D ą browa Białostocka, Drohiczyn, Ełk, Gi ż ycko, Gołdap, Goni ą dz, Grajewo, Hajnówka, Jedwabne, Kleszczele, Knyszyn, K olno, Krynki, Lipsk, Łapy, Łom ż a, Michałowo, Mikołajki, Mo ń ki, Nowogród, Olecko, Orzysz, Pisz, Rajgród, Rucian e-Nida, Ryn, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Stawiski, Suchowola, S upra ś l, Sura ż , Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Tykocin, Wasilków, W ę gorzewo, Wysokie Mazowieckie, Zabłudów, Zambrów. b) Gminy : Andrzejewo, Augustów, Bakałarzewo, Banie Mazurskie, Bargłów Ko ś cielny, Biała Piska, Białowie ż a, Bielsk Podlaski, Bo ć ki, Boguty-Pianki, Bra ń sk, Budry, Choroszcz, Ciechanowiec, Czarna Białostocka, Czeremcha, Czy ż e, Czy ż ew, D ą browa Białostocka, Dobrzyniewo Du ż e, Drohiczyn, Dubeninki, Dubicze Cerkiewne, Dziadko wice, Ełk, Filipów, Giby, Gi ż ycko, Gołdap, Goni ą dz, Grabowo, Grabówka, Grajewo, Grodzisk, Gródek, Hajnówka, Janów (powiat sokólski), Jasionówka, Ja ś wiły, Jedwabne, Jeleniewo, Juchnowiec Ko ś cielny, Kalinowo, Kleszczele, Klukowo, Knyszyn, Kob ylin-Borzymy, Kolno (powiat kole ń ski), Kołaki Ko ś cielne, Korycin, Kowale Oleckie, Krasnopol, Kruklan ki, Krynki, Krypno, Kulesze Ko ś cielne, Ku ź nica, Lipsk, Łapy, Łyse, Łom ż a, Mały Płock, Miastkowo, Michałowo, Mielnik, Mikołajki, Milejczyce, Miłki, M o ń ki, Narew, Narewka, Nowe Piekuty, Nowinka, Nowogród, Nowy Dwór, Nur, Nurzec-Stacja, O lecko, Orla, Orzysz, Perlejewo, Pi ą tnica, Piecki, Pisz, Płaska, Po ś wi ę tne (powiat białostocki), Pozezdrze, Prostki, Przer o ś l, Przytuły, Pu ń sk, Raczki, Radziłów, Rajgród, Ruciane-Nida, Rudka, Rutka-Tartak, Rutki, Ryn, Rzeku ń , Sejny, Sidra, Siemiatycze, Sokoły, Sokółka, Stare Juchy, Stawiski, Suchowola, Supra ś l, Sura ż , Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Sztabin, Szudział owo, Szulborze Wielkie, Szumowo, Szypliszki, Ś niadowo, Ś wi ę tajno (powiat olecki), Trzcianne, Troszyn, Turo ś l, Turo śń Ko ś cielna, Tykocin, Wasilków, W ą sosz (powiat grajewski), W ę gorzewo, Wieliczki, Wizna, Wi ż ajny, Wydminy, Wysokie Mazowieckie, Wyszki, Zabłudó w, Zambrów, Zar ę by Ko ś cielne, Zawady, Zbójna. 2) Oddział Lublin a) Miasta : Beł ż yce, Biała Podlaska, Bychawa, D ę blin, Józefów nad Wisł ą , Kazimierz Dolny, Kock, Kra ś nik, Lubartów, Lublin, Ł ę czna, Łosice, Mi ę dzyrzec Podlaski, Nał ę czów, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Parczew, Piaski, Poniatowa, Puławy , Radzy ń Podlaski, Ryki, Ś widnik, Terespol, Urz ę dów. b) Gminy : Abramów, Baranów (powiat puławski), Beł ż yce, Biała Podlaska, Borki, Borzechów, Bychawa, Chodel, Cyców, Czemierniki, D ę bowa Kłoda, Drelów, Dzierzkowice, Fajsławice, Firlej, Garbów, Głusk, Hanna, Huszlew, Jabłonna (po wiat lubelski), Jabło ń , Janowiec, Janów Podlaski, Jastków, Jeziorzany, Józefów nad Wi sł ą , Kamionka, Karczmiska, Kazimierz Dolny, K ą kolewnica, Kock, Kode ń , Komarówka Podlaska, Konopnica (powiat lubelski), Konstantynów, Ko ń skowola, Kra ś nik, Krzczonów, Kurów, Le ś na Podlaska, Lubartów, Ludwin, Łaziska, Ł ę czna, Łomazy, Łosice, Łuków, Markuszów, Mełgiew, Mi chów, Mi ę dzyrzec Podlaski, Milanów, Milejów, Nał ę czów, Niedrzwica Du ż a, Nied ź wiada, Niemce, Nowodwór, Olszanka (powiat łosicki), Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Ostrówek (powiat lubartowski),

28. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 28 z 86 3.4.8. Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym opł at ę wynikaj ą c ą z iloczynu całej ilo ś ci energii biernej, o której mowa w pkt. 3.4.1. lit . b) i c) i ustalonej w pkt. 3.4.9. Taryfy krotno ś ci „k” oraz ceny energii elektrycznej w [zł/MWh] lub [zł/kWh] o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, obowi ą zuj ą cej w dniu zatwierdzenia Taryfy. 3.4.9. Współczynnik krotno ś ci „k” wskazany w pkt. 3.4.6. i 3.4.8. wynosi: a) k WN = 0,50 – dla odbiorców przył ą czonych do sieci WN, b) k SN = 1,00 – dla odbiorców przył ą czonych do sieci SN, c) k nN = 3,00 – dla odbiorców przył ą czonych do sieci nN. 3.4.10. Je ż eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa si ę z kilku miejsc dostarczania, opłat ę za ponadumowny pobór energii biernej oblicza si ę oddzielnie dla ka ż dego miejsca dostarczania. 3.4.11. W przypadku, gdy konfiguracja sieci oraz mi ejsce zainstalowania układów pomiarowo-rozliczeniowych nie odwzorowuj ą rzeczywistych rozpływów mocy oraz energii biernej pobieranej lub oddawanej do si eci Operatora, wielko ść energii biernej podlegaj ą c ą rozliczeniu ustala si ę na podstawie odpowiednich pomiarów wła ś ciwych dla miejsca dostarczania, przeprowadzonych p rzez Operatora, odbiorc ę lub niezale ż n ą jednostk ę , w sposób przez nie uzgodniony, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 3.4.12. Odbiorca pobieraj ą cy energi ę elektryczn ą z kilku miejsc dostarczania obj ę tych sumuj ą cym układem pomiarowo-rozliczeniowym rozliczany jes t za zwi ę kszony pobór energii biernej odr ę bnie dla tych miejsc dostarczania. Je ś li warunki poboru energii biernej dla poszczególnych miejsc do starczania nie s ą zró ż nicowane w stopniu uzasadniaj ą cym przeprowadzenie odr ę bnych rozlicze ń dla ka ż dego miejsca dostarczania, Operator mo ż e dokonywa ć rozlicze ń ł ą cznie dla wszystkich miejsc dostarczania obj ę tych sumuj ą cym układem pomiarowo-rozliczeniowym. 3.5. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jako ś ciowych obsługi odbiorców i parametrów jako ś ciowych energii 3.5.1. Za niedotrzymanie, dopuszczalnych poziomów o dchyle ń napi ę cia od napi ę cia znamionowego odbiorcom przysługuj ą bonifikaty, oznaczone symbolem „W UT ”, w [zł]: 1) je ż eli warto ść odchylenia napi ę cia od dopuszczalnych warto ś ci granicznych nie przekracza 10 %, odbiorcy przysługuje bonifikat a w okresie doby, w wysoko ś ci obliczonej według wzoru: T T 2 UT C A 10% ∆ U W × ×       = gdzie poszczególne symbole oznaczaj ą : ∆ U – warto ść odchylenia napi ę cia od okre ś lonych w odr ę bnych przepisach dopuszczalnych warto ś ci granicznych odchyle ń napi ę cia od napi ę cia znamionowego [w %], A T – ilo ść energii elektrycznej dostarczon ą odbiorcy w okresie doby [w jednostkach energii],

3. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 3 z 86 7.3.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w ........ ............................................ 55 7.4. Oddział Łód ź -Obszar II (d. Oddział Łód ź -Teren) .................................................. .. 56 7.4.1. Grupa taryfowa A23 ................................ ................................................... ............ 56 7.4.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 ................. ................................................... .. 57 7.4.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 ............... ................................................... 58 7.4.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w, C11o .. ........................................ 59 7.4.5. Grupa taryfowa R .................................. ................................................... .............. 59 7.4.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w ........ ............................................ 60 7.5. Oddział Rzeszów .................................................. ................................................... . 61 7.5.1. Grupa Taryfowa A23 ................................ ................................................... ........... 61 7.5.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 ................. ................................................... .. 62 7.5.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 ............... ................................................... 63 7.5.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w......... ............................................ 64 7.5.5. Grupa taryfowa R .................................. ................................................... .............. 64 7.5.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w ........ ............................................ 65 7.6. Oddział Skar ż ysko-Kamienna .................................................. ............................... 66 7.6.1. Grupy taryfowe A23 ................................ ................................................... ............ 66 7.6.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 ................. ................................................... .. 67 7.6.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 ............... ................................................... 68 7.6.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w......... ............................................ 69 7.6.5. Grupa taryfowa R .................................. ................................................... .............. 69 7.6.6. Grupa taryfowa G11, G12, G12as, G12n, G12w......... ........................................... 70 7.7. Oddział Warszawa .................................................. .................................................. 71 7.7.1. Grupy taryfowe A23 ................................ ................................................... ............ 71 7.7.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 ................. ................................................... .. 72 7.7.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 ............... ................................................... 73 7.7.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w, C11o .. ........................................ 74 7.7.5. Grupa taryfowa R .................................. ................................................... .............. 74 7.7.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w ........ ............................................ 75 7.8. Oddział Zamo ść ................................................... ................................................... .. 76 7.8.1. Grupa taryfowa A23 ................................ ................................................... ............ 76 7.8.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 ................. ................................................... .. 77 7.8.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 ............... ................................................... 78 7.8.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w......... ............................................ 79 7.8.5. Grupa taryfowa R .................................. ................................................... .............. 79 7.8.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w ........ ............................................ 80 7.9. Stawka opłaty OZE .................................................. ................................................. 8 1 ZAŁ Ą CZNIK – Wykaz miast i gmin obj ę tych obszarami działania poszczególnych Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. .................................................. ......................... 82

2. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 2 z 86 SPIS TRE Ś CI 1. INFORMACJE OGÓLNE .................................................. ........................................... 4 2. ZASADY ROZLICZE Ń ZA Ś WIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI ......................... 8 2.1. Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych ................................................ 8 2.2. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorca mi ................................... 13 2.3. Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z od biorcami i ogólne zasady rozlicze ń .................................................. ................................................... .. 16 2.4. Zasady korygowania wystawionych faktur .................................................. .......... 20 3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZE Ń USŁUG DYSTRYBUCJI .......................... 21 3.1. Opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej ................................................. 21 3.2. Moc umowna .................................................. ................................................... ....... 24 3.3. Pewno ść zasilania odbiorców ................................................... .............................. 26 3.4. Rozliczenia z odbiorcami za ponadumowny pobór energ ii biernej ..................... 26 3.5. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jako ś ciowych obsługi odbiorców i parametrów jako ś ciowych energii .................................................. ...................... 28 4. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA PRZYŁ Ą CZANIE PODMIOTÓW DO SIECI ....... 32 5. OPŁATY ZA USŁUGI WYKONYWANE NA DODATKOWE ZLECENIE ODBIORCY .................................................. ................................................... ........... 36 6. OPŁATY ZA NIELEGALNE POBIERANIE ENERGII ................................................ 3 8 7. STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI I STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH ............ 41 7.1. Oddział Białystok .................................................. ................................................... 41 7.1.1. Grupa taryfowa A23 ................................ ................................................... ............ 41 7.1.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 ................. ................................................... .. 42 7.1.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 ............... ................................................... 43 7.1.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w......... ............................................ 44 7.1.5. Grupa taryfowa R .................................. ................................................... .............. 44 7.1.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w ........ ............................................ 45 7.2. Oddział Lublin .................................................. ................................................... ..... 46 7.2.1. Grupy taryfowe A23, A24 ........................... ................................................... ......... 46 7.2.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23, B24 ............ .................................................. 47 7.2.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23, C24 .......... ............................................... 48 7.2.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w......... ............................................ 49 7.2.5. Grupa taryfowa R .................................. ................................................... .............. 49 7.2.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w ........ ............................................ 50 7.3. Oddział Łód ź -Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) .................................................. . 51 7.3.1. Grupa taryfowa A23 ................................ ................................................... ............ 51 7.3.2. Grupy taryfowe B11, B21, B22, B23 ................. ................................................... .. 52 7.3.3. Grupy taryfowe C21, C22a, C22b, C23 ............... ................................................... 53 7.3.4. Grupy taryfowe C11, C12a, C12b, C12n, C12w, C11o, C 12o ............................... 54 7.3.5. Grupa taryfowa R .................................. ................................................... .............. 54

38. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 38 z 86 6. OPŁATY ZA NIELEGALNE POBIERANIE ENERGII 6.1. Przez nielegalny pobór energii elektrycznej nale ż y rozumie ć : 1.pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia Umowy. 2.pobieranie energii elektrycznej: a) z całkowitym lub cz ęś ciowym pomini ę ciem układu pomiarowo- rozliczeniowego, b) poprzez ingerencj ę w ten układ pomiarowo-rozliczeniowy maj ą c ą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarow o- rozliczeniowy. 6.2. W przypadku nielegalnego pobierania energii elektrycznej, o którym mowa w pkt. 6.1. ppkt. 1 Operator mo ż e obci ąż y ć podmiot nielegalnie pobieraj ą cy t ę energi ę , opłatami w wysoko ś ci pi ę ciokrotno ś ci stawek opłat okre ś lonych w Taryfie dla jednostrefowej grupy taryfowej, do której ten podmiot byłb y zakwalifikowany zgodnie z kryteriami okre ś lonymi w § 6 ust. 1 rozporz ą dzenia taryfowego, oraz w wysoko ś ci pi ę ciokrotno ś ci ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj ą c: 1.wielko ść mocy wynikaj ą c ą z rodzaju zainstalowanych odbiorników, 2.ilo ś ci energii elektrycznej uwzgl ę dniaj ą ce rzeczywist ą mo ż liwo ść pobierania energii przez dany podmiot wynikaj ą ce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników, lecz nie wy ż sze ni ż : a) przy pobieraniu energii elektrycznej jedn ą faz ą , za ka ż dy 1 A pr ą du znamionowego zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie u wa ż a si ę bezpieczniki najbli ż sze odbiorcy patrz ą c od strony zasilania, niedost ę pne dla wy ż ej wymienionego podmiotu i osób postronnych. W razie braku zabezpiecze ń mi ę dzy instalacj ą odbiorcz ą a sieci ą zasilaj ą c ą przyjmuje si ę tak ą wielko ść wkładek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdowa ć si ę w danej instalacji, nie mniejsz ą jednak ni ż 25 A, b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trzema fazami opłat ę ustala si ę , jak w lit. a), z uwzgl ę dnieniem krotno ś ci (2 lub 3), zale ż nie od liczby faz, którymi nielegalnie pobierano energi ę elektryczn ą . 6.3. W przypadku udowodnionego okresu nielegalnego pobieran ia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt. 6.1 ppkt. 2, Operator mo ż e obci ąż y ć odbiorc ę opłatami w wysoko ś ci dwukrotno ś ci stawek opłat okre ś lonych w Taryfie dla grupy taryfowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca oraz dwukrotno ś ci ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj ą c wielko ś ci mocy umownej i zu ż ycia tej energii, jakie wyst ą piły w analogicznym okresie przed powstaniem nielegalnego pobierania energii elektry cznej lub po jego ustaniu; opłaty oblicza si ę dla ka ż dego miesi ą ca, w którym nast ą piło nielegalne pobieranie energii elektrycznej. 6.4. W przypadku nielegalnego pobierania energii, o którym mowa w pkt. 6.1. ppkt. 2 lit. a), gdy nie mo ż na ustali ć ilo ś ci nielegalnie pobranej energii elektrycznej Operator mo ż e obci ąż y ć odbiorc ę opłatami w wysoko ś ci dwukrotno ś ci stawek opłat okre ś lonych w Taryfie dla grupy taryfowej, do której jest zakwalifiko wany odbiorca oraz w wysoko ś ci dwukrotno ś ci ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj ą c:

26. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 26 z 86 3.2.16. Operator prowadzi w ka ż dym miejscu dostarczania kontrol ę mocy pobranej przez odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowyc h A2x, B2x, C2x, a w przypadkach uznanych przez Operatora za uzasadn ione równie ż przez odbiorców zakwalifikowanych do pozostałych grup tar yfowych. 3.3. Pewno ść zasilania odbiorców 3.3.1. Odbiorcy, którzy we wnioskach o okre ś lenie technicznych warunków zasilania lub w Umowie zgłosili wymaganie zapewnienia zwi ę kszonej pewno ś ci zasilania, okre ś lonej liczb ą ci ą gów zasilania w układzie normalnym pracy sieci zasi laj ą cej urz ą dzenia elektroenergetyczne odbiorcy, ponosz ą podwy ż szone opłaty za usługi dystrybucji wynikaj ą ce ze składnika stałego stawki sieciowej i stawki opłaty przej ś ciowej w wysoko ś ci zale ż nej od realizowanego stopnia pewno ś ci zasilania, w wysoko ś ci okre ś lonej w Umowie. 3.3.2. W przypadku wyst ą pienia w okresie rozliczeniowym, z winy Operatora, pewno ś ci zasilania ni ż szej od ustalonej w Umowie, opłat za pewno ść zasilania, w wielko ś ci wynikaj ą cej ze skali obni ż enia tej pewno ś ci i czasu trwania wyra ż onego w pełnych godzinach, nie pobiera si ę . 3.3.3. Do ustalania zwi ę kszonej pewno ś ci zasilania przyjmuje si ę tylko te przypadki, gdy: a) ci ą gi zasilania w miejscu dostarczania energii elektry cznej s ą w ci ą głej gotowo ś ci (znajduj ą si ę pod napi ę ciem) do dostarczania energii elektrycznej, b) ci ą gi zasilania s ą zał ą czane urz ą dzeniami do samoczynnego zał ą czania rezerwy lub alternatywnie istnieje mo ż liwo ść zał ą czania ich bezpo ś rednio przez odbiorc ę . 3.4. Rozliczenia z odbiorcami za ponadumowny pobór energii biernej 3.4.1. Przez ponadumowny pobór energii biernej prze z odbiorc ę rozumie si ę ilo ść energii elektrycznej biernej odpowiadaj ą c ą : a) współczynnikowi mocy tg φ wy ż szemu od umownego współczynnika tg φ 0 (niedokompensowanie) i stanowi ą c ą nadwy ż k ę energii biernej indukcyjnej ponad ilo ść odpowiadaj ą c ą warto ś ci współczynnika tg φ 0 lub b) indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku pob oru energii elektrycznej czynnej lub c) pojemno ś ciowemu współczynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i przy braku takiego poboru. 3.4.2. Rozliczeniami za pobór energii biernej obj ę ci s ą odbiorcy zasilani z sieci ś redniego i wysokiego napi ę cia. Rozliczeniami tymi mog ą by ć obj ę ci, w uzasadnionych przypadkach, tak ż e odbiorcy zasilani z sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV, którzy u ż ytkuj ą odbiorniki o charakterze indukcyjnym, o ile zostało to okre ś lone w warunkach przył ą czenia lub w Umowie. 3.4.3. Opłacie podlega, w okresie rozliczeniowym, p onadumowny pobór energii biernej, okre ś lony jako nadwy ż ka tej energii ponad ilo ść odpowiadaj ą c ą warto ś ci współczynnika tg φ 0 – gdy tg φ > tg φ 0 , zmierzona w strefach, w których jest prowadzona kontrola poboru tej energii lub cał odobowo w zale ż no ś ci od rodzaju zainstalowanego układu pomiarowego.

33. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 33 z 86 4.5. Za przył ą czenie podmiotów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przył ą czeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy, przył ą czanych do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV, innych ni ż okre ś lone w pkt. 4.2. i pkt 4.5a., pobiera si ę opłat ę , która stanowi iloczyn stawki opłaty za przył ą czenie zawartej w poni ż szej tabeli oraz wielko ś ci mocy przył ą czeniowej okre ś lonej w umowie o przył ą czenie, z zastrze ż eniem pkt. 4.6. Grupa przył ą czeniowa Stawka opłaty [zł / kW] za przył ą cze napowietrzne za przył ą cze kablowe IV 28,36 62,24 V 28,33 62,24 VI * 28,36 62,24 VI ** 7,87 7,87 * w przypadku, gdy jest budowane przył ą cze ** w przypadku podł ą czenia do istniej ą cej sieci 4.5.a. Za przył ą czenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publiczne go oraz ogólnodost ę pnych stacji ładowania, do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1kV, pobiera si ę opłat ę , która stanowi iloczyn stawki opłaty za przył ą czenie zawartej w poni ż szej tabeli oraz wielko ś ci mocy przył ą czeniowej okre ś lonej w umowie o przył ą czenie, z zastrze ż eniem pkt 4.6a. Grupa przył ą czeniowa Stawka opłaty [zł / kW] za przył ą cze napowietrzne za przył ą cze kablowe IV 7,09 15,56 V 7,09 15,56 VI * 7,09 15,56 VI ** 1,97 1,97 * w przypadku, gdy jest budowane przył ą cze ** w przypadku podł ą czenia do istniej ą cej sieci 4.6. W przypadku, gdy długo ść przył ą cza przekracza 200 metrów od podmiotów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przył ą czeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przył ą czeniowej, przył ą czanych do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV, innych ni ż okre ś lone w pkt. 4.2. i pkt 4.6a., w sytuacji, gdy jest budowane przył ą cze za ka ż dy metr powy ż ej 200 metrów długo ś ci przył ą cza pobiera si ę dodatkow ą opłat ę w wysoko ś ci: a) 33,45 zł – w przypadku przył ą cza kablowego, b) 24,70 zł – w przypadku przył ą cza napowietrznego. 4.6.a. W przypadku, gdy długo ść przył ą cza przekracza 200 metrów, od infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego o raz ogólnodost ę pnych stacji ładowania, przył ą czanych do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV, w sytuacji, gdy jest budowane przył ą cze, za ka ż dy metr powy ż ej 200 metrów długo ś ci przył ą cza pobiera si ę dodatkow ą opłat ę w wysoko ś ci a) 8,36 zł – w przypadku przył ą cza kablowego, b) 6,18 zł – w przypadku przył ą cza napowietrznego

13. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 13 z 86 2.2. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odb iorcami 2.2.1. Strefy czasowe stosowane w Oddziale Lublin w rozliczeniach z odbiorcami według grup taryfowych A24, B24, C24 przedstawia poni ż sza tabela: Numer strefy Strefa doby Okres czasowy Lato Zima Od 1 kwietnia do 31maja i od 1 sierpnia do 30 wrze ś nia Od 1 czerwca do 31 lipca Od 1 stycznia do 31 marca i od 1 pa ź dziernika do 31 grudnia 1 2 3 4 5 poniedziałek - pi ą tek I Szczyt przedpołudniowy 7 00 – 13 00 7 00 – 13 00 7 00 – 13 00 II Szczyt popołudniowy 19 00 – 22 00 21 00 – 22 00 16 00 – 21 00 III Pozostałe godziny doby 5 00 – 7 00 13 00 – 19 00 22 00 – 1 00 5 00 – 7 00 13 00 – 21 00 22 00 – 1 00 5 00 – 7 00 13 00 – 16 00 21 00 – 1 00 IV Godziny doliny obci ąż enia* 1 00 – 5 00 1 00 – 5 00 1 00 – 5 00 sobota III Pozostałe godziny doby 5 00 – 1 00 IV Godziny doliny obci ąż enia* 1 00 – 5 00 niedziela IV Godziny doliny obci ąż enia* cała doba *Je ż eli urz ą dzenia pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalaj ą wszystkie dni ustawowo wolne od pracy (w tym niedziele), w cało ś ci zaliczane s ą do strefy czwartej (godzin doliny obci ąż enia). 2.2.2. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami według grup taryfowych A23 , B23 , C23 , przedstawia poni ż sza tabela: Numer strefy Strefa doby Okres czasowy Lato (od 1 kwietnia do 30 wrze ś nia) Zima (od 1 pa ź dziernika do 31 marca) 1 2 3 4 I Szczyt przedpołudniowy 7 00 - 13 00 7 00 - 13 00 II Szczyt popołudniowy 19 00 - 22 00 16 00 - 21 00 III Pozostałe godziny doby* 13 00 - 19 00 22 00 - 7 00 13 00 - 16 00 21 00 - 7 00 *Je ż eli urz ą dzenia pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalaj ą , soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (w tym niedziele) zaliczane s ą (cała doba) do strefy trzeciej (pozostałe godziny doby).

23. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 23 z 86 3.1.18. W przypadku odbiorców rozliczanych w syste mie przedpłatowym opłaty za usługi dystrybucji: a) w cz ęś ci wynikaj ą cej ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jako ś ciowej i stawki opłaty OZE pobierane s ą przed ich faktyczn ą realizacj ą , w wysoko ś ci ustalonej według zasad okre ś lonych w pkt. 3.1.1.; b) w cz ęś ci wynikaj ą cej ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki o płaty przej ś ciowej oraz opłaty abonamentowej, pobierane s ą z chwil ą dokonywania po raz pierwszy w danym miesi ą cu kalendarzowym zakupu okre ś lonej ilo ś ci energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Opłaty te, pobierane s ą w pełnej wysoko ś ci za dany miesi ą c i poprzednie miesi ą ce, za które nie zostały pobrane wcze ś niej. 3.1.19. Płatnik opłaty OZE oblicza nale ż n ą opłat ę OZE jako iloczyn stawki opłaty OZE oraz ilo ś ci energii elektrycznej pobranej z sieci i zu ż ytej przez odbiorców ko ń cowych przył ą czonych: a) bezpo ś rednio do sieci danego płatnika opłaty OZE; b) do sieci przedsi ę biorstwa energetycznego wykonuj ą cego działalno ść gospodarcz ą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, nieb ę d ą cego płatnikiem opłaty OZE, przył ą czonego do sieci płatnika opłaty OZE; c) do sieci przedsi ę biorstwa energetycznego wytwarzaj ą cego energi ę elektryczn ą przył ą czonego do sieci płatnika opłaty OZE bezpo ś rednio lub poprzez sie ć przedsi ę biorstwa energetycznego ś wiadcz ą cego na ich rzecz usług ę dystrybucji energii elektrycznej. 3.1.20. Podstaw ą do obliczenia opłaty OZE pobieranej od odbiorcy pr zemysłowego, który zło ż ył o ś wiadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE, i dla którego warto ść współczynnika intensywno ś ci zu ż ycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy o OZE, wynios ła: a) nie mniej ni ż 3% i nie wi ę cej ni ż 20% – jest 80%, b) wi ę cej ni ż 20% i nie wi ę cej ni ż 40% – jest 60%, c) wi ę cej ni ż 40% – jest 15% – ilo ś ci energii elektrycznej pobranej z sieci i zu ż ytej przez tego odbiorc ę w danym okresie rozliczeniowym. 3.1.21. Energi ę elektryczn ą zu ż ywan ą przez: a) przedsi ę biorstwa energetyczne wykonuj ą ce działalno ść gospodarcz ą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej nieb ę d ą ce płatnikami opłaty OZE, b) przedsi ę biorstwa energetyczne wykonuj ą ce działalno ść gospodarcz ą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej – w cz ęś ci, w jakiej nie jest zu ż ywana do jej wytwarzania, dystrybucji, uwzgl ę dnia si ę w ilo ś ciach energii elektrycznej, w odniesieniu do której pobiera si ę opłat ę OZE. 3.1.22. W przypadku, gdy przedsi ę biorstwo energetyczne wykonuj ą ce działalno ść gospodarcz ą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, nieb ę d ą ce płatnikiem opłaty OZE, jest przył ą czone jednocze ś nie do sieci wi ę cej ni ż jednego płatnika opłaty OZE, wnosi opłat ę OZE do ka ż dego z tych płatników, proporcjonalnie do ilo ś ci energii elektrycznej pobranej z sieci płatników opłaty OZE w okresie rozliczeniowym.

6. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 6 z 86 c) sie ć wy ż szego poziomu napi ę cia, do której przył ą czone s ą stacje redukuj ą ce. 1.3.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej – punkt w sieci, do którego Operator dostarcza energi ę elektryczn ą , okre ś lony w umowie o przył ą czenie do sieci albo w umowie o ś wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej a lbo w umowie kompleksowej, b ę d ą cy jednocze ś nie miejscem odbioru tej energii. 1.3.3. Moc przył ą czeniowa – moc czynna planowana do pobierania lub w prowadzania do sieci, okre ś lona w umowie o przył ą czenie do sieci jako warto ść maksymalna wyznaczona w ci ą gu ka ż dej godziny okresu rozliczeniowego ze ś rednich warto ś ci tej mocy w okresach 15-minutowych, słu żą ca do zaprojektowania przył ą cza. 1.3.4. Moc umowna – moc czynna, pobierana lub wprow adzana do sieci, okre ś lona w umowie o ś wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej a lbo umowie kompleksowej, jako warto ść nie mniejsza ni ż wyznaczona, jako warto ść maksymalna ze ś redniej warto ś ci mocy w okresie 15 minut, z uwzgl ę dnieniem współczynników odzwierciedlaj ą cych specyfik ę układu zasilania odbiorcy. 1.3.5. Napi ę cie niskie (nN) – obejmuje napi ę cie znamionowe nie wy ż sze ni ż 1 kV. 1.3.6. Napi ę cie ś rednie (SN) – obejmuje napi ę cia znamionowe wy ż sze ni ż 1 kV i ni ż sze ni ż 110 kV. 1.3.7. Napi ę cie wysokie (WN) – obejmuje napi ę cie znamionowe 110 kV. 1.3.8. Odbiorca – ka ż dy, kto otrzymuje lub pobiera energi ę elektryczn ą na podstawie Umowy z przedsi ę biorstwem energetycznym. 1.3.9. Okres rozliczeniowy – okres pomi ę dzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urz ą dze ń do pomiaru mocy lub energii elektrycznej, dokonany mi przez Operatora. 1.3.10. Płatnik opłaty OZE – operator systemu dystr ybucyjnego elektroenergetycznego. 1.3.11. Przył ą cze – odcinek lub element sieci słu żą cy do poł ą czenia urz ą dze ń , instalacji lub sieci podmiotu o wymaganej przez nie go mocy przył ą czeniowej z pozostał ą cz ęś ci ą sieci Operatora ś wiadcz ą cego na rzecz podmiotu przył ą czanego usług ę dystrybucji energii elektrycznej. 1.3.12. Taryfa – zbiór stawek opłat oraz warunków i ch stosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony jako obowi ą zuj ą cy dla okre ś lonych w nim odbiorców oraz innych podmiotów w trybie okre ś lonym ustaw ą . 1.3.13. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – liczniki i inne urz ą dzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególno ś ci: liczniki energii czynnej, liczniki energii biernej oraz przekładniki pr ą dowe i napi ę ciowe, a tak ż e układy poł ą cze ń mi ę dzy nimi, słu żą ce bezpo ś rednio lub po ś rednio do pomiarów energii elektrycznej i rozlicze ń za t ę energi ę . 1.3.14. Układ pomiarowo-rozliczeniowy sumuj ą cy – układ pomiarowo-rozliczeniowy umo ż liwiaj ą cy sumaryczne wyznaczenie ł ą cznej mocy elektrycznej czynnej pobranej przez dan ą instalacj ę lub sie ć odbiorcy z wi ę cej ni ż jednego miejsca dostarczania zasilanego na tym samym poziomie napi ę cia. 1.3.15. Umowa – umowa o ś wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowa kompleksowa. 1.3.16. Umowa kompleksowa – umowa zawieraj ą ca postanowienia umowy sprzeda ż y energii elektrycznej i umowy o ś wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawarta ze sprzedawc ą energii elektrycznej.

21. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 21 z 86 3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZE Ń USŁUG DYSTRYBUCJI 3.1. Opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycz nej 3.1.1. Opłat ę za ś wiadczenie usług dystrybucji dla okre ś lonego odbiorcy, zasilanego z danego poziomu napi ęć znamionowych, oblicza si ę według wzoru: ∑ = + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = r k a okm OZE i op ok oSJ pik k n ZV i SV poi O E S P S E S E S P S O n 1 gdzie: O poi – opłata za usługi dystrybucji obliczona dla danego o dbiorcy, w zł; S SVn – składnik stały stawki sieciowej w [zł/MW/miesi ą c] lub [zł/kW/miesi ą c] natomiast dla odbiorców energii elektrycznej z gru p taryfowych G, w [zł/miesi ą c]; P i – moc umowna okre ś lona dla danego odbiorcy w [MW] lub w [kW], natomiast dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, liczba miesi ę cy; S ZVnk – składnik zmienny stawki sieciowej dla danej rozlicz eniowej strefy czasowej „ k” w [zł/MWh] lub [zł/kWh]; E pik – ilo ść energii pobranej z sieci przez odbiorc ę w rozliczeniowej strefie czasowej „ k ” w [MWh] lub [kWh]; S oSJ – stawka jako ś ciowa w [zł/MWh] lub w [zł/kWh]; E ok – ilo ść energii elektrycznej zu ż ytej przez odbiorc ę oraz innych odbiorców przył ą czonych do jego sieci korzystaj ą cych z krajowego systemu elektroenergetycznego w [MWh] lub [kWh]; S op – stawka opłaty przej ś ciowej w [zł/kW/miesi ą c] natomiast dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, [w zł/mie si ą c]; S OZE – stawka opłaty OZE, w [zł/MWh]; E okm – ilo ść energii elektrycznej pobranej i zu ż ytej przez odbiorc ę ko ń cowego, o której mowa w pkt 3.1.19 w [MWh] lub [kWh]; O a – opłata abonamentowa w zł/miesi ą c; r – liczba rozliczeniowych stref czasowych. 3.1.2. Opłata za usługi dystrybucji w cz ęś ci wynikaj ą cej ze składnika stałego stawki sieciowej stanowi iloczyn składnika stałego stawki sieciowej i wielko ś ci mocy umownej, z zastrze ż eniem pkt. 3.1.3. 3.1.3. Dla odbiorców z grup taryfowych G składnik s tały stawki sieciowej ustalony jest w zł/miesi ą c. 3.1.4. Opłata za usługi dystrybucji w cz ęś ci wynikaj ą cej ze stawki opłaty przej ś ciowej stanowi iloczyn mocy umownej i stawki opłaty przej ś ciowej, z zastrze ż eniem pkt. 3.1.5. 3.1.5. Dla odbiorców z grup taryfowych G, stawka op łaty przej ś ciowej ustalona jest w zł/miesi ą c, z uwzgl ę dnieniem zró ż nicowania wynikaj ą cego z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rozwi ą zaniu KDT, tj. dla odbiorców zu ż ywaj ą cych rocznie: a) poni ż ej 500 kWh energii elektrycznej, b) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej, c) powy ż ej 1 200 kWh energii elektrycznej. 3.1.6. Kwalifikowanie odbiorcy z grup taryfowych G do przedziałów zu ż ycia, o których mowa w pkt. 3.1.5., odbywa si ę na podstawie ilo ś ci energii elektrycznej zu ż ytej przez tego odbiorc ę w okresie jednego roku ko ń cz ą cego si ę z dniem ostatniego dokonanego odczytu.

19. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 19 z 86 2.3.13. W uzasadnionych technicznie przypadkach w r ozliczeniach z odbiorcami zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, kt óre nie s ą własno ś ci ą Operatora, w sytuacji, gdy układ pomiarowo-rozlicze niowy nie rejestruje strat energii elektrycznej wyst ę puj ą cych w tych liniach, odczyty wskaza ń układu pomiarowo-rozliczeniowego powi ę ksza si ę o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza si ę na podstawie wskaza ń urz ą dze ń do ich pomiaru. W przypadku braku urz ą dze ń do pomiaru strat, ilo ść pobranej przez odbiorc ę energii elektrycznej czynnej na ich pokrycie okre ś la si ę w Umowie w zale ż no ś ci od rodzaju, długo ś ci, przekroju i obci ąż enia linii. 2.3.14. W przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeni owy zainstalowany w innym miejscu ni ż miejsce dostarczania energii elektrycznej rejestru je straty energii wyst ę puj ą ce w liniach b ę d ą cych własno ś ci ą Operatora to odczyty wskaza ń układu pomiarowo-rozliczeniowego pomniejsza si ę na zasadach okre ś lonych w pkt. 2.3.13. 2.3.15. W przypadku niesprawno ś ci elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego b ę d ą cego własno ś ci ą odbiorcy, która skutkuje niewła ś ciwym rejestrowaniem zu ż ycia energii trwaj ą cym dłu ż ej ni ż trzy miesi ą ce, do rozlicze ń przyjmuje si ę ś redniodobowe zu ż ycie energii w porównywalnym okresie rozliczeniowym , pomno ż one przez liczb ę dni, w których ten element układu był niesprawny, oraz stawki opłat z grupy taryfowej, do której był zakwa lifikowany odbiorca, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 2.3.16. W przypadku niesprawno ś ci elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego b ę d ą cego własno ś ci ą odbiorcy, uniemo ż liwiaj ą cej okre ś lenie ilo ś ci pobranej mocy maksymalnej, trwaj ą cej dłu ż ej ni ż trzy miesi ą ce, w rozliczeniach za pobór mocy maksymalnej przyjmuje si ę warto ść mocy przył ą czeniowej, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 2.3.17. W przypadku trwaj ą cej dłu ż ej ni ż jeden okres rozliczeniowy niesprawno ś ci elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego b ę d ą cego własno ś ci ą odbiorcy, uniemo ż liwiaj ą cej okre ś lenie ilo ś ci pobranej energii elektrycznej w strefach, do rozliczenia stosuje si ę stawki opłat grupy taryfowej, według której mo ż liwe jest dokonywanie rozlicze ń w oparciu o sprawne urz ą dzenia pomiarowo- rozliczeniowe 2.3.18. W przypadku niesprawno ś ci, o której mowa w pkt. 2.3.17., trwaj ą cej krócej ni ż jeden okres rozliczeniowy lub w przypadku niespraw no ś ci elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego, b ę d ą cego własno ś ci ą Operatora, ilo ść energii elektrycznej pobranej w poszczególnych strefach cza sowych doby ustala si ę na podstawie proporcji odniesionych do zu ż ycia w tych strefach w porównywalnym okresie rozliczeniowym. 2.3.19. Przepisów pkt. 2.3.15. – 2.3.18. nie stosuj e si ę , je ś li istnieje rezerwowy układ pomiarowo-rozliczeniowy b ę d ą cy własno ś ci ą Operatora lub odbiorcy. W takim przypadku do rozlicze ń przyjmuje si ę wskazania rezerwowego układu pomiarowo-rozliczeniowego. 2.3.20. Czasowe odł ą czenie odbiorcy od sieci na jego zlecenie, nie zwal nia go od ponoszenia opłaty dystrybucyjnej w cz ęś ci wynikaj ą cej ze składnika stałego stawki sieciowej i stawki opłaty przej ś ciowej.

29. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 29 z 86 C T – cen ę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowi ą zuj ą c ą w okresie, w którym nast ą piło odchylenie napi ę cia od okre ś lonych w odr ę bnych przepisach dopuszczalnych warto ś ci granicznych odchyle ń napi ę cia od napi ę cia znamionowego [w zł za jednostk ę energii]; 2) je ż eli warto ść odchylenia napi ę cia od dopuszczalnych warto ś ci granicznych przekracza 10 %, odbiorcy przysługuje bonifikata w okresie d oby, w ł ą cznej wysoko ś ci obliczonej według wzoru: W UT = A T x C T + b rT x t T gdzie poszczególne symbole oznaczaj ą : A T – ilo ść energii elektrycznej dostarczon ą odbiorcy w okresie doby [w jednostkach energii], C T – cen ę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, obowi ą zuj ą c ą w okresie, w którym nast ą piło odchylenie napi ę cia od okre ś lonych w odr ę bnych przepisach dopuszczalnych warto ś ci granicznych odchyle ń napi ę cia od napi ę cia znamionowego [w zł za jednostk ę energii], b rT – bonifikata za niedotrzymanie poziomu napi ę cia w zakresie okre ś lonych w odr ę bnych przepisach dopuszczalnych warto ś ci granicznych odchyle ń napi ę cia od napi ę cia znamionowego w okresie doby, wynosz ą ca 15,00 zł/godzin ę , t T – ł ą czny czas niedotrzymania poziomu napi ę cia w zakresie okre ś lonych w odr ę bnych przepisach dopuszczalnych warto ś ci granicznych odchyle ń napi ę cia od napi ę cia znamionowego w okresie doby [w godzinach]. 3.5.2. W okresie, w którym nie były dotrzymane parametry jako ś ciowe energii elektrycznej, a układ pomiarowo-rozliczeniowy uniemo ż liwia okre ś lenie ilo ś ci energii elektrycznej dostarczonej odbiorcy, ilo ść tej energii ustala si ę na podstawie poboru energii elektrycznej w analogicznym okres ie rozliczeniowym tego samego dnia tygodnia w poprzednim tyg odniu oraz proporcji liczby godzin, w których parametry jako ś ciowe energii elektrycznej nie zostały dotrzymane, do całkowitej liczby godzin w okresie rozliczeniowym. 3.5.3. Za ka ż d ą niedostarczon ą jednostk ę energii elektrycznej odbiorcy ko ń cowemu: a) przył ą czonemu do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV, przysługuje bonifikata w wysoko ś ci dziesi ę ciokrotno ś ci ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wyst ą piła przerwa w dostarczaniu tej energii; b) przył ą czonemu do sieci innych napi ęć ni ż te, o których mowa w pkt a), przysługuje bonifikata w wysoko ś ci pi ę ciokrotno ś ci ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wyst ą piła przerwa w dostarczaniu tej energii. 3.5.4. Ilo ść niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała m iejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala si ę na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzgl ę dnieniem czasu dopuszczalnych przerw okre ś lonych w Umowie lub odr ę bnych przepisach.

36. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 36 z 86 5. OPŁATY ZA USŁUGI WYKONYWANE NA DODATKOWE ZLECENI E ODBIORCY 5.1. Operator ustala nast ę puj ą ce opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy: L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 1) STAWKA W ZŁ ZA USŁUG Ę 1. Przerwanie i wznowienie dostarczania energii: a) na napi ę ciu nN b) na napi ę ciu SN c) na napi ę ciu WN 85,48 128,21 160,27 2. Sprawdzenie prawidłowo ś ci działania układu pomiarowo-rozliczeniowego 2) : a) bezpo ś redniego 85,48 b) półpo ś redniego 128,21 c) po ś redniego 181,62 3. Laboratoryjne sprawdzenie prawidłowo ś ci działania układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika lub urz ą dzenia steruj ą cego) 2) - 121,79 zł w przypadku, kiedy badanie przeprowadza Operator i dodatkowo 53,42 zł za demonta ż i monta ż licznika b ą d ź urz ą dzenia steruj ą cego lub - kwot ę wynikaj ą c ą z faktury wystawionej przez zewn ę trzn ą jednostk ę przeprowadzaj ą c ą badanie i dodatkowo 53,42 zł za demonta ż i monta ż licznika b ą d ź urz ą dzenia steruj ą cego 4. Wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego wcze ś niej układu pomiarowo-rozliczeniowego 3) kwota wynikaj ą ca z faktury wystawionej przez jednostk ę przeprowadzaj ą c ą badanie 5. Przeniesienie licznika lub licznika i urz ą dzenia (zegara) steruj ą cego (dla liczników strefowych) w inne uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposa ż one miejsce w obr ę bie tego samego obiektu 4) 106,85 6. Za ka ż d ą godzin ę nadzoru pełnionego nad pracami wykonywanymi przez wykonawców niezale ż nych od Operatora w pobli ż u lub na urz ą dzeniach elektroenergetycznych b ę d ą cych własno ś ci ą Operatora 53,42 7. Wył ą czenie napi ę cia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o k tórych mowa w pkt. 6 oraz likwidacj ę miejsca pracy wraz z ponownym zał ą czeniem urz ą dze ń do sieci Operatora: a) w sieci nN 235,04 b) w sieci SN 341,89 c) w sieci WN 480,83 8. Zało ż enie plomb na urz ą dzeniach podlegaj ą cych oplombowaniu, w szczególno ś ci po naprawie, remoncie i konserwacji instalacji: a) za pierwsz ą plomb ę 29,85 b) za ka ż d ą nast ę pn ą 6,27 9. Monta ż i demonta ż urz ą dzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia dotrzymania parametrów jako ś ciowych energii dostarczanej z sieci 5) 115,25 1) we wszystkich wy ż ej opisanych przypadkach, w których wymagany jest d ojazd słu ż b technicznych Operatora wliczono koszt dojazdu do od biorcy,

25. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 25 z 86 3.2.7. Je ż eli odbiorca, za zgod ą Operatora, do którego sieci s ą przył ą czone jego urz ą dzenia, instalacje lub sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za ś wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej s kładnik stały stawki sieciowej zwi ę ksza si ę o 10 % dla całego okresu obj ę tego korekt ą . 3.2.8. Moc umowna okre ś lona dla miejsca dostarczania nie mo ż e by ć wi ę ksza od mocy przył ą czeniowej okre ś lonej dla danego miejsca dostarczania, jak równie ż nie mo ż e by ć mniejsza od mocy wymaganej ze wzgl ę du na własno ś ci metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiaro wo- rozliczeniowym przekładników pr ą dowych i liczników energii elektrycznej, z uwzgl ę dnieniem charakterystyki poboru mocy przez odbiorc ę . 3.2.9. Operator monitoruje pobór mocy czynnej pobie ranej przez odbiorc ę , zwanej dalej „moc ą pobran ą ”, i mocy czynnej oddawanej do sieci przez podmiot przył ą czony oraz wyznacza wielko ś ci nadwy ż ek mocy pobranej ponad moc umown ą okre ś lon ą w Umowie. 3.2.10. Nadwy ż ki mocy czynnej wyznacza si ę dla ka ż dej godziny okresu rozliczeniowego, ze ś rednich warto ś ci tej mocy rejestrowanych w okresach pi ę tnastominutowych lub dla ka ż dej godziny okresu rozliczeniowego, ze ś rednich warto ś ci tej mocy rejestrowanych w okresach godzinowych, o ile układy pomiarowo-rozliczeniowe uniemo ż liwiaj ą rejestracj ę w cyklu pi ę tnastominutowym, lub jako maksymaln ą wielko ść tej nadwy ż ki mocy wyznaczon ą w okresie rozliczeniowym, o ile układy pomiarowo-r ozliczeniowe uniemo ż liwiaj ą rejestracj ę w cyklu pi ę tnastominutowym i godzinowym. 3.2.11. Za przekroczenie mocy umownej, okre ś lonej w Umowie, pobierana jest opłata w wysoko ś ci stanowi ą cej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz : a) sumy dziesi ę ciu najwi ę kszych wielko ś ci nadwy ż ek mocy pobranej ponad moc umown ą albo b) dziesi ę ciokrotno ś ci maksymalnej wielko ś ci nadwy ż ki mocy pobranej ponad moc umown ą zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, je ż eli układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalaj ą na zastosowanie sposobu wskazanego w lit. a). 3.2.12. Opłata, o której mowa w pkt. 3.2.11, jest u stalana i pobierana za ka ż dy miesi ą c, w którym nast ą piło przekroczenie, z wyj ą tkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 3.2.11. lit. b), gdy opłata jest ustalana i pobierana w okresie rozliczeniowym. 3.2.13. Je ż eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa si ę z kilku niezale ż nych miejsc jej dostarczania, opłat ę za przekroczenie mocy umownej oblicza si ę oddzielnie dla ka ż dego miejsca dostarczania, w którym nast ą piło przekroczenie tej mocy. Niezale ż nymi miejscami dostarczania energii elektrycznej ni e s ą miejsca, za którymi wyst ę puje naturalne sumowanie pobranej mocy lub w któryc h, zgodnie z Umow ą , moc pobrana jest kontrolowana za pomoc ą sumatora. 3.2.14. W przypadku, gdy moc umowna wyznaczana jest z uwzgl ę dnieniem współczynników odzwierciedlaj ą cych specyfik ę układu zasilania, sposób wyznaczania mocy pobranej okre ś la Umowa. 3.2.15. Je ż eli dostarczanie energii elektrycznej odbywa si ę z kilku niezale ż nych miejsc jej dostarczania, a wskutek awarii w sieci Operator a lub wył ą czenia lub zał ą czania urz ą dze ń elektroenergetycznych na potrzeby tego Operatora wzrasta suma mocy podlegaj ą cej opłacie, opłat ę za przekroczenie mocy oblicza si ę jedynie od warto ś ci przekraczaj ą cej ł ą czn ą moc umown ą z wyj ą tkiem sytuacji, w której awaria w sieci lub wył ą czenie urz ą dze ń nast ą piły w wyniku przeci ąż e ń lub zakłóce ń spowodowanych prac ą urz ą dze ń odbiorcy.

39. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 39 z 86 1. wielko ść mocy umownej okre ś lon ą w Umowie, 2. ilo ś ci energii elektrycznej uwzgl ę dniaj ą ce rzeczywist ą mo ż liwo ść pobierania energii przez dany podmiot wynikaj ą ce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników, lecz nie wy ż sze ni ż : a) przy pobieraniu energii elektrycznej jedn ą faz ą , za ka ż dy 1 A pr ą du znamionowego zabezpieczenia 125 kWh. Za zabezpieczenie u wa ż a si ę bezpieczniki najbli ż sze odbiorcy patrz ą c od strony zasilania, niedost ę pne dla odbiorcy i osób postronnych. W razie braku zabezpiecze ń mi ę dzy instalacj ą odbiorcz ą a sieci ą zasilaj ą c ą przyjmuje si ę tak ą wielko ść wkładek bezpiecznikowych, jaka powinna znajdowa ć si ę w danej instalacji, nie mniejsz ą jednak ni ż 25 A, b) przy pobieraniu energii elektrycznej dwoma lub trzema fazami opłat ę ustala si ę , jak w lit. a), z uwzgl ę dnieniem krotno ś ci (2 lub 3), zale ż nie od liczby faz, którymi nielegalnie pobierano energi ę elektryczn ą . 6.5. W przypadku nielegalnego pobierania energii, o którym mow a w pkt. 6.1. ppkt 2 lit. b), gdy nie mo ż na ustali ć ilo ś ci nielegalnie pobranej energii elektrycznej Operator mo ż e obci ąż y ć odbiorc ę opłatami w wysoko ś ci dwukrotno ś ci stawek opłat okre ś lonych w Taryfie dla grupy taryfowej, do której jest zakwalifikowany odbiorca oraz dwukrotno ś ci ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, przyjmuj ą c: 1. wielko ść mocy umownej okre ś lon ą w Umowie, 2. ilo ś ci energii elektrycznej uwzgl ę dniaj ą ce rzeczywist ą mo ż liwo ść pobierania energii przez danego odbiorc ę wynikaj ą ce z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników, lecz nie wy ż sze ni ż : a) dla układu jednofazowego 3 000 kWh b) dla układu trójfazowego z zainstalowanym licznikiem o pr ą dzie znamionowym nie wy ż szym ni ż 20 A (pomiar bezpo ś redni) bez wzgl ę du na przeci ąż alno ść licznika 6 000 kWh c) dla układu trójfazowego z zainstalowanym licznikiem o pr ą dzie znamionowym wy ż szym ni ż 20 A (pomiar bezpo ś redni) bez wzgl ę du na przeci ąż alno ść licznika za ka ż dy 1 A pr ą du znamionowanego licznika 300 kWh d) dla układu z przekładnikami pr ą du (pomiar półpo ś redni) za ka ż dy 1A pr ą du znamionowego obwodu pierwotnego przekładnika pr ą dowego 300 kWh e) przy układzie z przekładnikami pr ą du i napi ę cia (pomiar po ś redni) za ka ż dy 1 A pr ą du obliczeniowego I o 300 kWh Pr ą d obliczeniowy I o okre ś la si ę według wzoru: I U I O ⋅ ⋅ = 5,2 [A] gdzie: 2,5 - stała [1/kV]; U - górne napi ę cie znamionowe przekładnika napi ę ciowego [kV]; I - mniejsza z nast ę puj ą cych wielko ś ci: 1) pr ą d znamionowy strony pierwotnej przekładnika pr ą dowego [A], 2) suma pr ą dów znamionowych transformatorów oraz innych odbiorników, przył ą czonych na napi ę ciu zasilania [A].

27. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 27 z 86 3.4.4. Warto ść współczynnika mocy tg φ 0 okre ś la si ę w warunkach przył ą czenia lub w Umowie. Warto ść współczynnika mocy przyjmuje si ę w wysoko ś ci tg φ 0 = 0,4, chyba, ż e indywidualna ekspertyza uzasadnia wprowadzenie ni ż szej warto ś ci, jednak w ż adnym przypadku warto ść współczynnika mocy tg φ 0 nie mo ż e by ć ni ż sza od warto ś ci 0,2. Je ż eli warto ść współczynnika tg φ 0 nie została okre ś lona w warunkach przył ą czenia lub w Umowie, do rozlicze ń przyjmuje si ę równie ż warto ść tg φ 0 = 0,4. 3.4.5. Warto ść współczynnika mocy tg φ okre ś la si ę , jako iloraz energii biernej pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, w któ rych jest dokonywana kontrola poboru energii biernej w [Mvarh] lub [kvar h] i energii czynnej pobranej całodobowo lub w strefach czasowych, w których jest dokonywana ta kontrola [w MWh] lub [kWh], z zastrze ż eniem pkt. 3.4.7. 3.4.6. Opłat ę za nadwy ż k ę energii biernej pobranej ponad ilo ść wynikaj ą c ą ze współczynnika tg φ 0 w okresie rozliczeniowym, o której mowa w pkt. 3.4.1. lit. a), całodobowo lub dla stref cza sowych, w których jest prowadzona kontrola poboru tej energii, oblicza si ę według wzoru: A tg tg C k O rk b ⋅         − + + ⋅ ⋅ = 1 1 1 0 2 2 φ φ gdzie poszczególne symbole oznaczaj ą : O b – opłat ę za nadwy ż k ę energii biernej, wyra ż on ą w złotych; C rk – cen ę energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b) ustawy, obowi ą zuj ą c ą w dniu zatwierdzenia Taryfy, wyra ż on ą w [zł/MWh] lub [zł/kWh]; k – krotno ść ceny Crk ustalon ą w pkt. 3.4.9. Taryfy; tg φ – współczynnik mocy wynikaj ą cy z pobranej energii biernej; tg φ o – umowny współczynnik mocy, okre ś lony zgodnie z pkt. 3.4.4.; A – energi ę czynn ą pobran ą całodobowo lub dla strefy czasowej, w której prowadzona jest kontrola poboru energii biernej, wy ra ż on ą w [MWh] lub [kWh]. 3.4.7. W uzasadnionych przypadkach, przy wyst ę powaniu szybkozmiennych obci ąż e ń moc ą biern ą , rozliczanie ponadumownego poboru energii biernej ponad warto ść współczynnika tg φ 0 przeprowadzane jest na podstawie bezpo ś redniego pomiaru nadwy ż ki energii biernej. Opłata w okresie rozliczeniowym naliczana jest zgodnie z pkt. 3.4.6. z uwzgl ę dnieniem współczynnika tg φ , ustalonego według nast ę puj ą cego wzoru: 0 φ φ tg A E tg b + ∆ = gdzie poszczególne symbole oznaczaj ą : ∆ E b – nadwy ż k ę energii biernej wykazanej przez urz ą dzenie pomiarowe w okresie rozliczeniowym, wyra ż on ą w [Mvarh] lub [kvarh]; A – energi ę czynn ą pobran ą całodobowo lub dla strefy czasowej, w której jest prowadzona kontrola poboru energii biernej, wy ra ż on ą w [MWh] lub [kWh]; tg φ o – umowny współczynnik mocy, okre ś lony zgodnie z pkt. 3.4.4.

34. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 34 z 86 4.7. Za zwi ę kszenie mocy przył ą czeniowej dla podmiotów zakwalifikowanych do IV lub V grupy przył ą czeniowej oraz VI grupy przył ą czeniowej, przył ą czanych do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV, innych ni ż w pkt. 4.2., dokonanej na wniosek podmiotu przył ą czanego, dla którego nie zachodzi konieczno ść wymiany lub przebudowy przył ą cza pobiera si ę opłat ę stanowi ą c ą iloczyn stawki opłaty ustalonej w taryfie i przyrostu mocy przy ł ą czeniowej. 4.8. Za wymian ę lub przebudow ę przył ą cza bez zwi ę kszenia mocy przył ą czeniowej, dokonywan ą na wniosek przył ą czonego podmiotu, opłat ę ustala si ę na podstawie rzeczywistych nakładów z tym zwi ą zanych. 4.9. Za wymian ę lub przebudow ę przył ą cza zwi ą zan ą ze zwi ę kszeniem mocy przył ą czeniowej, dokonywan ą na wniosek przył ą czonego podmiotu zakwalifikowanego do grup przył ą czeniowych o których mowa w pkt 4.3., pobiera si ę opłat ę stanowi ą c ą sum ę rzeczywistych nakładów poniesionych na wymian ę lub przebudow ę przył ą cza ustalonych dla dotychczasowej wielko ś ci mocy przył ą czeniowej oraz opłaty za przyrost mocy przył ą czeniowej ustalonej na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów ponies ionych na zwi ę kszenie tej mocy. 4.10. Za wymian ę lub przebudow ę przył ą cza zwi ą zan ą ze zwi ę kszeniem mocy przył ą czeniowej, dokonywan ą na wniosek przył ą czonego podmiotu zakwalifikowanego do grup przył ą czeniowych o których mowa w pkt. 4.5., pobiera si ę opłat ę , obliczon ą jako sum ę rzeczywistych nakładów poniesionych na wymian ę lub przebudow ę przył ą cza ustalonych dla dotychczasowej wielko ś ci mocy przył ą czeniowej i opłaty za przyrost mocy wynikaj ą cej z iloczynu stawki opłaty ustalonej w taryfie, zale ż nej od rodzaju przył ą cza (napowietrzne lub kablowe) i przyrostu mocy przył ą czeniowej stosownie do poni ż szego wzoru: ) ( * Pd Pp Sp Pp Pd Nrz Op − ∗ + = gdzie: O p – opłata za przył ą czenie w zł, N rz – rzeczywiste nakłady poniesione na wymian ę lub przebudow ę dotychczasowego przył ą cza, P p – wielko ść mocy przył ą czeniowej w [kW], okre ś lona w umowie o przył ą czenie, P d – dotychczasowa moc przył ą czeniowa w [kW], S p – stawka opłaty [zł/kW], przyj ę ta zgodnie z pkt. 4.5, 4.11. Stawki opłat za przył ą czenie do sieci dla IV lub V grupy przył ą czeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy - przył ą czanych do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV (gdy jest budowane przył ą cze) dla przył ą cza kablowego uwzgl ę dniaj ą koszty zakupu i monta ż u: a) zł ą cza kablowego wraz z jego obudow ą i wyposa ż eniem, b) układu pomiarowo–rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicz nikowego wraz z ich obudow ą i z wyposa ż eniem do ich monta ż u. 4.12. W zale ż no ś ci od przyj ę tego rozwi ą zania technicznego, przez obudow ę , o której mowa w pkt 4.11, nale ż y rozumie ć szafk ę zł ą czowo-pomiarow ą zintegrowan ą lub modułow ą wspóln ą dla zł ą cza i układu pomiarowo-rozliczeniowego lub odpowiadaj ą ce jej funkcjonalnie oddzielne szafki zł ą czowe i pomiarowe lub szafki pomiarowe. Przepisu pkt 4.11. lit. b) nie stosuje si ę do przył ą czy kablowych w budynkach wielolokalowych oraz innych zespołach obiektów, w których lokalizacja układów pomiarowych nie pokrywa si ę z lokalizacj ą zł ą czy kablowych.

32. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 32 z 86 4. ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA PRZYŁ Ą CZANIE PODMIOTÓW DO SIECI 4.1. Podmioty, których urz ą dzenia, instalacje i sieci s ą przył ą czane do sieci dzieli si ę na nast ę puj ą ce grupy przył ą czeniowe: a) grupa II – podmioty, których urz ą dzenia, instalacje i sieci s ą przył ą czane bezpo ś rednio do sieci o napi ę ciu znamionowym 110 kV, b) grupa III – podmioty, których urz ą dzenia, instalacje i sieci s ą przył ą czane bezpo ś rednio do sieci o napi ę ciu znamionowym wy ż szym ni ż 1 kV, lecz ni ż szym ni ż 110 kV, c) grupa IV – podmioty, których urz ą dzenia, instalacje i sieci s ą przył ą czane bezpo ś rednio do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV oraz mocy przył ą czeniowej wi ę kszej ni ż 40 kW lub pr ą dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pr ą dowym wi ę kszym ni ż 63 A, d) grupa V – podmioty, których urz ą dzenia, instalacje i sieci s ą przył ą czane bezpo ś rednio do sieci o napi ę ciu znamionowym nie wy ż szym ni ż 1 kV oraz mocy przył ą czeniowej nie wi ę kszej ni ż 40 kW i pr ą dzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pr ą dowym nie wi ę kszym ni ż 63 A, e) grupa VI – podmioty, których urz ą dzenia, instalacje i sieci s ą przył ą czane do sieci poprzez tymczasowe przył ą cze, które b ę dzie na zasadach okre ś lonych w Umowie o przył ą czenie zast ą pione przył ą czem docelowym, lub podmioty, których urz ą dzenia, instalacje i sieci s ą przył ą czane do sieci na czas okre ś lony, lecz nie dłu ż szy ni ż 1 rok. Napi ę cie znamionowe, o którym mowa powy ż ej okre ś la si ę w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 4.2. Za przył ą czenie ź ródeł współpracuj ą cych z sieci ą oraz sieci przedsi ę biorstw energetycznych zajmuj ą cych si ę dystrybucj ą energii elektrycznej pobiera si ę opłat ę ustalon ą na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realiz acj ę przył ą czenia, z wył ą czeniem: a) instalacji odnawialnego ź ródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wy ż szej ni ż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poni ż ej 1 MW, za których przył ą czenie pobiera si ę połow ę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów, b) mikroinstalacji, za której przył ą czenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej nie pobiera si ę opłaty. 4.3. Za przył ą czenie podmiotów zakwalifikowanych do II lub III grupy p rzył ą czeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przył ą czeniowej, przył ą czanych do sieci o napi ę ciu znamionowym wy ż szym ni ż 1 kV, innych ni ż okre ś lone w pkt. 4.2. i pkt. 4.3a., pobiera si ę opłat ę ustalon ą na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizacj ę przył ą czenia. 4.3.a. Za przył ą czenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publiczne go oraz ogólnodost ę pnych stacji ładowania do sieci o napi ę ciu znamionowym wy ż szym ni ż 1 kV i nie wy ż szym ni ż 110 kV, pobiera si ę opłat ę ustalon ą na podstawie jednej szesnastej rzeczywistych nakładów po niesionych na realizacj ę przył ą czenia. 4.4. Za zwi ę kszenie mocy przył ą czeniowej podmiotów zakwalifikowanych do II lub III grupy przył ą czeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy przył ą czeniowej, przył ą czanych do sieci o napi ę ciu znamionowym wy ż szym ni ż 1 kV, innych ni ż okre ś lone w pkt. 4.2, pobiera si ę opłat ę ustalon ą na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów ponies ionych na zwi ę kszenie mocy przył ą czeniowej.

14. Taryfa PGE Dystrybucja S.A. Strona 14 z 86 2.2.3. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami według grup taryfowych B22 , C22a przedstawia poni ż sza tabela: Miesi ą ce Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa Stycze ń 8 00 – 11 00 , 16 00 – 21 00 11 00 – 16 00 , 21 00 – 8 00 Luty 8 00 – 11 00 , 16 00 – 21 00 11 00 – 16 00 , 21 00 – 8 00 Marzec 8 00 – 11 00 , 18 00 – 21 00 11 00 – 18 00 , 21 00 – 8 00 Kwiecie ń 8 00 – 11 00 , 19 00 – 21 00 11 00 – 19 00 , 21 00 – 8 00 Maj 8 00 – 11 00 , 20 00 – 21 00 11 00 – 20 00 , 21 00 – 8 00 Czerwiec 8 00 – 11 00 , 20 00 – 21 00 11 00 – 20 00 , 21 00 – 8 00 Lipiec 8 00 – 11 00 , 20 00 – 21 00 11 00 – 20 00 , 21 00 – 8 00 Sierpie ń 8 00 – 11 00 , 20 00 – 21 00 11 00 – 20 00 , 21 00 – 8 00 Wrzesie ń 8 00 – 11 00 , 19 00 – 21 00 11 00 – 19 00 , 21 00 – 8 00 Pa ź dziernik 8 00 – 11 00 , 18 00 – 21 00 11 00 – 18 00 , 21 00 – 8 00 Listopad 8 00 – 11 00 , 16 00 – 21 00 11 00 – 16 00 , 21 00 – 8 00 Grudzie ń 8 00 – 11 00 , 16 00 – 21 00 11 00 – 16 00 , 21 00 – 8 00 2.2.4. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami według grupy taryfowej C22b przedstawia poni ż sza tabela: Numer strefy Strefa doby Okres czasowy Od 1 stycznia do 31 grudnia 1 2 3 I Strefa dzienna 6 00 – 21 00 II Strefa nocna 21 00 – 6 00 2.2.5. Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z o dbiorcami według grupy taryfowej C12a przedstawia poni ż sza tabela: Numer strefy Strefa doby Okres czasowy Lato (od 1 kwietnia do 30 wrze ś nia) Zima (od 1 pa ź dziernika do 31 marca) 1 2 3 4 I Strefa szczytowa 8 00 – 11 00 , 20 00 – 21 00 8 00 – 11 00 , 17 00 – 21 00 II Strefa pozaszczytowa 11 00 – 20 00 , 21 00 – 8 00 11 00 – 17 00 , 21 00 – 8 00 2.2.6. Strefy czasowe stosowane w Oddziale Łód ź -Obszar I (d. Oddział Łód ź -Miasto) w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej C12o przedstawia poni ż sza tabela: Numer strefy Strefa doby Okres czasowy Od 1 stycznia do 31 grudnia 1 2 3 I Strefa dzienna 6 00 – 13 00 , 15 00 – 22 00 II Strefa nocna 13 00 – 15 00 , 22 00 – 6 00

Widoki

 • 3817 Suma odsłon
 • 2928 Odsłon na stronie
 • 889 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 32 powergo.pl
 • 45 www.powergo.pl
 • 31 178.216.200.66
 • 33 178.216.200.66:8069