Srednia_cena_sprzedazy_energii_elektrycznej_na_rynku_konkurencyj-nym_w_III_kwartale_2018_r_

Kanał publiczny / Rynek Energii

Średnia cena sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym III kwartał 2018

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

2. Eo – wolumen sprzedanej energii elektrycznej: wytwórców 2 do spółek obrotu poza grup ę kapitałową oraz przedsiębiorstw obrot u 3 do spółek obrotu poza grupę kapitałową w kontraktach bezpośrednich w III kwartale 2018 r. [MWh], n – liczba spółek objętych badaniem, składających sprawozd anie G-10.1k i G-10.4(Ob)k w III kwartale 2018 r., Pg – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (dostarczonej w III kwartale 2018 r. ) zrealizowane przez uczestników Towarowej Giełdy Energii S.A. [tys. zł] , Eg – wolumen sprzedanej energii elektrycznej (dostarczonej w III kwartale 2018 r. ) zrealizowanej pr zez uczestników Towarowej Giełdy Energii S.A. [MWh], m – liczba spółek dokonujących sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w III kwartale 2018 r. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 195 (2630) 19 grudnia 2018 r. 3

1. Informacja (nr 104 /2018) w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II I kwartale 20 18 roku Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 a us tawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637 ) informuję, że w III kwartale 2018 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 208 , 83 zł/MWh . Algorytm obliczania ś redniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 20 18 r. obejmował sprzedaż energii elektrycznej (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzeda nej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do:  spółek obrotu w ramach kontrak tów dwustronnych,  na giełdę energii. Sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku . W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych 1 do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii . Poniżej przedstawiono wzór uwzględniający poszczególn e segmenty rynku, które zostały wzięte pod uwagę do obliczenia średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym . gdzie: C – średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I II kwartale 2018 r. [zł/MWh] , Po – przychody ze sprzedaży energii elektrycznej: wytwórców 2 do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz przedsiębiorstw obrotu 3 do spółek obrotu poza grupę kapitałową w kontraktach bezpośrednich zrealizowane w III kwartale 2018 r. [tys. zł] , 1 G rupa kapitałowa - grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, ze zm. ). 2 Zbadano elektrownie cieplne i elektrociepłownie, czyli wydzielone technicznie i terytorialnie obiekty będące samodzielnymi przedsiębiorstwami lub wchodzące w skład zespołów elektrowni bądź elektrociepłowni, zaklasyfikowane według PKD 2007 do grupy 35.1 oraz do grupy 35.3, składające sprawozdanie G -10.1 k Sprawozdanie o działalności elektrowni ciepln ej zawodowej za III kwartał 2018 r. 3 Zbadano przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną i składające sprawozdanie G -10.4(Ob)k Sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną za III kwartał 201 8 r. 1000 1 1 1 1             n i m j j i n i m j j i EgEo PgPo C Warszawa, dn . 17 grudnia 2018 r. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 195 (2630) 19 grudnia 2018 r. 2

Widoki

 • 1921 Suma odsłon
 • 1449 Odsłon na stronie
 • 472 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 7 www.powergo.pl
 • 15 178.216.200.66:8069
 • 8 178.216.200.66
 • 22 powergo.pl