Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

Kanał publiczny / Rynek Energii

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych
z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych


WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH
1. Materiały budowlane i urządzenia:
1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
powietrza i odprowadzenia spalin;
4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia
powietrza i odprowadzenia spalin;
5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy
garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła
i chłodu.
2. Usługi:
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) wykonanie analizy termograficznej budynku;
3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych,
powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie
nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
10) montaż pompy ciepła;
11) montaż kolektora słonecznego;
12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
13) montaż instalacji fotowoltaicznej;
14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

2. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2489 Załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. (poz. 2489) WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I U SŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH 1. Materiały budowlane i urządzenia: 1) materiały budowlane wykorzystywane do dociepleni a przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz funda mentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzysty wane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; 2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; 3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem , armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układe m doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin; 5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej; 6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej w ymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 20 15/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy P arlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odnies ieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliw a stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100); 7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej; 8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej; 9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu o grzewania elektrycznego; 11) pompa ciepła wraz z osprzętem; 12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem; 13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem; 14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna p ołaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkon owe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne; 15) materiały budowlane składające się na system we ntylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub o dzyskiem ciepła i chłodu. 2. Usługi: 1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed re alizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; 2) wykonanie analizy termograficznej budynku; 3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z p racami termomodernizacyjnymi; 4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropter ologicznej; 5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkon owych lub fundamentów; 6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien p ołaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażo- wych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych; 7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewc zej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytk owej lub wyko- nanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub i nstalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej; 8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego; 9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego; 10) montaż pompy ciepła; 11) montaż kolektora słonecznego; 12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzysk iem ciepła z powietrza wywiewanego; 13) montaż instalacji fotowoltaicznej; 14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz ana liza spalin; 15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacj i; 16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

1. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2018 r. Poz. 2489 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1) z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów bud owlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych Na podstawie art. 26h ust. 10 ustawy z dnia 26 lipc a 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1. Określa się wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięw zięć termomodernizacyjnych, który stanowi załącznik do r ozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński 1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem admin istracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagos podarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 styc znia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 16 29, 1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 224 6 i 2429.

Widoki

 • 1416 Suma odsłon
 • 1031 Odsłon na stronie
 • 385 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 120 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 5 powergo.pl
 • 5 178.216.200.66
 • 3 178.216.200.66:8069
 • 91 www.powergo.pl