Rozporządzenie Ministra Energii z 19.07.2019

Kanał publiczny / Rynek Energii

Rozporządzenie ministra Energii z 19.07.2019 w sprawie sposobu obliczania kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

12. Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1369 6. W przypadku odbiorcy końcowego: 1) korzystającego w dniu 30 czerwca 2018 r. i w 201 9 r. z przedpłatowego urządzenia pomiarowo-rozlicze niowego ceny energii elektrycznej wyznacza się na podstawie cen obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r.; 2) korzystającego w dniu 30 czerwca 2018 r. i nieko rzystającego w 2019 r. z przedpłatowego urządzenia pomiarowo- -rozliczeniowego, ceny energii elektrycznej wyznacz a się na podstawie cen określonych w załączniku do rozporzą- dzenia, z zastrzeżeniem § 17; 3) niekorzystającego w dniu 30 czerwca 2018 r. i ko rzystającego w 2019 r. z przedpłatowego urządzenia pomiarowo- -rozliczeniowego ceny energii elektrycznej wyznacza się na podstawie cen energii elektrycznej stosowan ych w dniu 30 czerwca 2018 r. przez przedsiębiorstwo obrotu pe łniące na obszarze, na którym jest przyłączony odbi orca końco- wy, funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy – Prawo energetyczne. 7. Ustalenie cen lub stawek opłat za energię elektr yczną z dnia 30 czerwca 2018 r. w przypadku zmiany przez odbior- cę końcowego przedsiębiorstwa obrotu dla punktu pob oru energii elektrycznej zaliczanego do: 1) grupy G: a) jeżeli ceny były ustalone w taryfie zatwierdzone j przez Prezesa URE – dokonuje się na podstawie cen obowiązują- cych w taryfie przedsiębiorstwa obrotu, z którym od biorca końcowy posiadał obowiązującą umowę sprzedaż y ener- gii elektrycznej lub umowę kompleksową dla tego pun ktu poboru energii elektrycznej w dniu 30 czerwca 2 018 r., b) w przypadku punktów poboru energii elektrycznej odbiorców końcowych, którzy kupili energię elektryc zną w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dokonuje si ę na podstawie dokumentów albo ich odpisów opatrzonych d atą, poświadczonych za zgodność z oryginalnymi doku - mentami przez tego odbiorcę końcowego, notariusza a lbo pełnomocnika odbiorcy końcowego będącego adwoka - tem lub radcą prawnym, zawierających ceny i stawki opłat za energię elektryczną, obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz zestawienia punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w tym dniu, pośw iadczonego przez odbiorcę końcowego, c) w przypadkach innych niż wskazane w lit. a i b – dokonuje się na podstawie cen i stawek opłat zamie szczonych na fakturze wystawionej za okres obejmujący dzień 3 0 czerwca 2018 r. lub kopii tej faktury albo na dup likacie tej faktury lub kopii tego duplikatu, a w przypadku ich braku i nieprzedstawienia w terminie wskazanym w § 21 ust. 1 – na podstawie cen i stawek opłat za energię elektryczną stosowanych w dniu 30 czerwca 2 018 r. przez przedsiębiorstwo obrotu pełniące na obszarze, na którym przyłączony jest odbiorca końcowy, funkc ję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 usta wy – Prawo energetyczne; zgodność kopii faktury alb o du- plikatu faktury z oryginalnymi dokumentami potwierd za odbiorca końcowy, dla którego wystawiono tą fakt urę albo jej duplikat, będący osobą prawną albo jednost ką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub osoba przez niego pisemnie upoważniona albo notariu sz, albo adwokat lub radca prawny będący pełnomocni - kiem odbiorcy końcowego; 2) grupy A, B lub C: a) dokonuje się na podstawie cen i stawek opłat za energię elektryczną zamieszczonych na fakturze, wys tawionej za okres obejmujący dzień 30 czerwca 2018 r. albo na d uplikacie tej faktury albo kopiach tych dokumentów po- świadczonych za zgodność z oryginalnymi dokumentami przez odbiorcę końcowego, dla którego wystawiono t ą fakturę albo jej duplikat, będącego osobą prawną al bo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną l ub oso- bę przez niego pisemnie upoważnioną albo notariusza , albo adwokata lub radcę prawnego będącego pełnomo cni- kiem odbiorcy końcowego, b) w przypadku punktów poboru energii elektrycznej odbiorców końcowych, którzy kupili energię elektryc zną w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dokonuje si ę na podstawie dokumentów albo ich odpisów opatrzonych d atą, poświadczonych za zgodność z oryginalnymi doku - mentami przez tego odbiorcę końcowego, notariusza a lbo adwokata lub radcę prawnego będącego pełnomocni - kiem odbiorcy końcowego, zawierających ceny i stawk i opłat za energię elektryczną, obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. oraz zestawienia punktów poboru energii elektrycznej oraz odpowiednio cen i stawek opłat za energię elektryczną obowiązujących w tym dniu, pośw iadczonego przez odbiorcę końcowego. 8. W przypadku gdy odbiorca końcowy w dniu 30 czerw ca 2018 r. posiadał dla punktu poboru energii elekt rycznej więcej niż jedną umowę sprzedaży energii elektryczn ej lub więcej niż jedną umowę kompleksową, przedsię biorstwo obrotu wyznacza ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej danego punktu poboru ene rgii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2 018 r. na poziomie średnioważonych wolumenem cen i stawek opłat za energię elektryczną z okresu od dnia 1 cze rwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. określonych na podstawie faktur lub duplikatów faktur wynikających z wszystk ich posiadanych przez odbiorcę końcowego umów w okr esie rozlicze- niowym obejmującym dzień 30 czerwca 2018 r.

11. Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1369 2) nie posiadało obowiązującej umowy sprzedaży ener gii elektrycznej lub umowy kompleksowej z tym odbio rcą końco- wym dla danego punktu poboru energii elektrycznej: a) na poziomie cen i stawek opłat za energię elektr yczną z poprzednio obowiązującej tego odbiorcę końc owego umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy komp leksowej z innym przedsiębiorstwem obrotu w tym dni u albo b) na poziomie cen i stawek opłat za energię elektr yczną określonych w cenniku standardowym, opublikow anym na stronie internetowej przez przedsiębiorstwo obrotu pełniące na obszarze, na którym przyłączony jest od biorca końcowy, funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu a rt. 3 pkt 29 ustawy – Prawo energetyczne w dniu 30 czerwca 2018 r. – w przypadku gdy ten odbiorca n ie posiadał zawartej umowy sprzedaży energii elektr ycznej lub umowy kompleksowej z żadnym przedsiębiorstwem o brotu w dniu 30 czerwca 2018 r.; 3) nie posiadało koncesji na obrót energią elektryc zną w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo energetyc zne oraz gdy odbiorca końcowy nie posiadał zawartej umowy sprzed aży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z ż adnym przedsiębiorstwem obrotu w dniu 30 czerwca 2018 r. – na poziomie cen i stawek opłat za energię elektry czną okreś- lonych w załączniku do rozporządzenia, z zastrzeżen iem § 17; 4) posiadało umowę sprzedaży energii elektrycznej l ub umowę kompleksową z tym odbiorcą końcowym, w któ rej cena energii elektrycznej była kształtowana na podstawie indeksów na giełdzie towarowej w rozumieniu przepi sów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowyc h lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzą cy na te- rytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) – na podstawie średnioważonej wolumenem ceny energii ele ktrycznej nabytej na potrzeby własne tego odbiorcy końcowe- go, stosowanej w okresie rozliczeniowym obejmującym dzień 30 czerwca 2018 r. 2. W przypadku gdy odbiorca końcowy, wobec którego stosuje się taryfę, zmienił po dniu 30 czerwca 2018 r. grupę taryfową na grupę taryfową z innym podziałem stref i okresów czasowych, przedsiębiorstwo obrotu wyznac za ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danej str efy czasowej danego punktu poboru energii elektrycz nej odbiorcy koń- cowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. na po ziomie cen i stawek opłat za energię elektryczną z dnia 30 czerwca 2018 r. dla stref i okresów czasowych, z których ko rzysta w dniu ustalenia ceny i stawki opłat za ener gię elektryczną od- biorca końcowy w danym punkcie poboru energii elekt rycznej, stosowanych przez to przedsiębiorstwo obro tu. 3. W przypadku gdy odbiorca końcowy inny, niż wskaz any w ust. 2, zmienił po dniu 30 czerwca 2018 r. gr upę taryfową na grupę taryfową z innym podziałem stref i okresów czasowych, przedsiębiorstwo obrotu wyznacza ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej daneg o punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końco wego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. według cen i stawek opłat za energię elektryczną wynikających dla danej grup y taryfowej z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksow ej z tym odbiorcą obowiązującej w dniu 30 czerwca 2 018 r., a w przypadku niekorzystania przez odbiorcę końcowe go w dniu 30 czerwca 2018 r. z danej grupy taryfowe j na poziomie średnioważonych wolumenem cen i stawek opłat za ene rgię elektryczną z okresu od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. stosowanych dla wszystkich odbio rców końcowych tego przedsiębiorstwa, korzystającyc h ze stref i okresów czasowych tożsamych ze strefami i okresam i czasowymi tego odbiorcy końcowego w grupie punktó w poboru ener- gii elektrycznej, określonej w § 10 ust. 2, do któr ej należy dany punkt poboru energii elektrycznej, z wyłączeniem wolumenów energii elektrycznej sprzedawanych przez to przedsi ębiorstwo w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dn ia 30 czerwca 2018 r. w ramach pełnienia funkcji sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energ etyczne. 4. W przypadku zmiany umowy sprzedaży energii elekt rycznej albo umowy kompleksowej po dniu 30 czerwca 2018 r. polegającej na dodaniu nieistniejącego doty chczas punktu poboru energii elektrycznej, przedsię biorstwo obrotu wyznacza ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danej strefy czasowej nieistniejącego dotychcz as punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obowiązując e w dniu 30 czerwca 2018 r. według cen i stawek opł at za energię elektryczną wynikających dla danej grupy taryfowej z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy ko mpleksowej z tym odbiorcą obowiązującej w dniu 30 czerwca 2018 r., a w przypadku niekorzystania przez odbiorcę ko ńcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. z danej grupy taryfowej jako śre dnioważone wolumenem ceny i stawki opłat z okresu o d dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. stosow ane dla danej strefy czasowej wszystkich punktów po boru energii elektrycznej odbiorców końcowych tego przedsiębiors twa, które należą do grupy punktów poboru energii e lektrycznej, określonej w § 10 ust. 2, do której należy dany pun kt poboru energii elektrycznej, z wyłączeniem wolum enów energii elek- trycznej sprzedawanych przez to przedsiębiorstwo ty m okresie w ramach pełnienia funkcji sprzedawcy rez erwowego, o którym mowa w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energ etyczne. 5. W przypadku korzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r. z usług sprzedawcy rezer wowego, o którym mowa w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energ etyczne, ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danego punktu poboru energii elektrycznej odbiorcy końcowego obow iązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorstwo obrotu wy- znacza na poziomie cen i stawek opłat za energię el ektryczną określonych w załączniku do rozporządzeni a, z zastrzeże- niem § 17.

15. Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1369 Załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 19 lipca 2019 r. (poz. 1369) TABELA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ Punkt poboru energii elektrycznej (PPE) Cena energii elektrycznej [zł/MWh] Stawka opłaty (zł/m-c) Grupa G 258,31 4,3 Grupa C 277,58 38,1 Grupa B 227,13 200,6 Grupa A 196,61 240,9 * Tabela zawiera ceny energii elektrycznej netto ( z akcyzą) i stawki opłat netto

6. Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1369 C Ter_PEAK_I_Y – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instru- mentu terminowego rocznego PEAK5_Y-19 na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wyra żoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, C Ter_BASE_II_Y – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instru- mentu terminowego rocznego BASE_Y-19 na Towarowej G iełdzie Energii S.A. w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wyrażoną w zł/M Wh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, C Ter_PEAK_II_Y – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instru- mentu terminowego rocznego PEAK5_Y-19 na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wyrażoną w zł/M Wh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, C RDN – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na rynku dnia następnego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. dla dostawy w ok resie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażo ną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, C poza_giełdą – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wynoszącą 226,62 zł/MWh, A – współczynnik określony w ust. 2, B – współczynnik określony w ust. 3, C – współczynnik określony w ust. 4. 2. Współczynnik A odzwierciedlający udział energii elektrycznej zużywanej w podstawie (BASE) krzywej z apotrze- bowania na moc, w całkowitym zużyciu energii elektr ycznej dla punktu poboru energii elektrycznej odbio rcy końcowego przyłączonego do sieci: 1) niskich napięć obejmujących napięcia nie wyższe niż 1 kV, w których energia elektryczna zużywana je st na potrzeby wskazane w art. 5 ust. 1a pkt 1 ustawy (grupa G) – wynosi 0,895; 2) niskich napięć obejmujących napięcia nie wyższe niż 1 kV, w których energia elektryczna zużywana je st na inne potrzeby, niż wskazane w art. 5 ust. 1a pkt 1 ustaw y (grupa C) – wynosi 0,807; 3) średnich napięć obejmujących napięcia wyższe niż 1 kV, lecz niższe niż 110 kV (grupa B) – wynosi 0, 824; 4) wysokich napięć obejmujących napięcia nie niższe niż 110 kV oraz dla wirtualnego punktu poboru ener gii elektrycznej stanowiącego jednostkę grafikową (grupa A) – wynosi 0,928. 3. Współczynnik B odzwierciedlający udział energii elektrycznej zużywanej w szczycie (PEAK) krzywej za potrze- bowania na moc, w całkowitym zużyciu energii elektr ycznej dla punktu poboru energii elektrycznej należ ącego do: 1) grupy G – wynosi 0,105; 2) grupy C – wynosi 0,193; 3) grupy B – wynosi 0,176; 4) grupy A – wynosi 0,072. 4. Współczynnik C odzwierciedlający relację między wolumenem energii elektrycznej wytworzonej i wprowa dzonej do systemu elektroenergetycznego przez wszystkie pr zedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wchodz ące w skład danej grupy kapitałowej, której częścią jest przedsiębior- stwo obrotu, a wolumenem sprzedaży energii elektryc znej odbiorcom końcowym przez wszystkie przedsiębio rstwa obrotu wchodzące w skład tej grupy kapitałowej wynosi: 1) 0,677 – dla współczynnika W o wartości ≥1,10; 2) 0,6 – dla współczynnika W z przedziału <0,90; 1, 10); 3) 0,5 – dla współczynnika W z przedziału <0,60; 0, 90); 4) 0,4 – dla współczynnika W z przedziału <0,30; 0, 60); 5) 0,3 – dla współczynnika W z przedziału <0,15; 0, 30); 6) 0,2 – dla współczynnika W z przedziału <0,10; 0, 15); 7) 0,1 – dla współczynnika W z przedziału <0,05; 0, 10); 8) 0 – dla współczynnika W<0,05 oraz przedsiębiorst w obrotu niewchodzących w skład grupy kapitałowej.

1. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2019 r. Poz. 1369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII 1) z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i r ekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412 i 1210) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa: 1) sposób obliczenia kwoty różnicy ceny, o której m owa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r . o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, z wanej dalej „ustawą”; 2) sposób obliczenia rekompensaty finansowej, o któ rej mowa w art. 7 ust. 1b ustawy, zwanej dalej „rek ompensatą finansową”; 3) sposób obliczania średnioważonych cen energii el ektrycznej na rynku hurtowym, a także sposób i term in publikacji tych cen; 4) zakres informacji ogłaszanych przez Prezesa Urzę du Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem UR E”, w Biule- tynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energe tyki stanowiących części składowe służące do oblicz enia kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i rekompensaty finansowej; 5) zakres, termin i sposób publikacji informacji ud ostępnianych przez giełdę towarową energii elektryc znej w rozumie- niu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdac h towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312), stanowiąc ych części składowe kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rekompensaty finansowej i średniowa żonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym; 6) zakres informacji przedstawianych przez odbiorcę końcowego przedsiębiorstwu energetycznemu wykonują cemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią e lektryczną, zwanemu dalej „przedsiębiorstwem obrotu ”, w celu wykonania przez to przedsiębiorstwo obowiązku, o kt órym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, oraz tryb i termi n ich przeka- zania; 7) sposób wyznaczania obowiązujących w dniu 30 czer wca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektrycz ną dla odbior- ców końcowych. 1) Minister Energii kieruje działem administracji rzą dowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozp orządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego z akresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314 ).

2. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1369 § 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 1) opłata stała – opłatę pobieraną przez przedsiębi orstwo obrotu od odbiorcy końcowego, niezależną od wolumenu sprzedanej energii elektrycznej, związaną bezpośred nio ze sprzedażą energii elektrycznej i niezwiązaną ze sprzedażą innych niż energia elektryczna towarów, usług lub p roduktów; 2) punkt poboru energii elektrycznej – punkt pomiar owy w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwiet- nia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730), zwanej dalej „ustawą – Prawo energ etyczne”, lub w sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 tej ustawy, w kt órym odbywa się bilansowanie dostaw energii elektry cznej, rozli- czanie usług oraz dla którego może następować zmian a sprzedawcy; 3) system elektroenergetyczny – system elektroenerg etyczny w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy – Prawo e nergetyczne; 4) taryfa – taryfę w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustaw y – Prawo energetyczne; 5) tona oleju ekwiwalentnego – równoważnik jednej t ony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg; 6) Towarowa Giełda Energii S.A. – podmiot prowadząc y giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 paź dziernika 2000 r. o giełdach towarowych; 7) wniosek – wniosek, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo 1b ustawy. Rozdział 2 Kwota różnicy ceny § 3. 1. Kwotę różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla przedsiębiorstwa obrotu oblicz a się zgod- nie z wzorem: _ =  

 [ ś +  −  ,, ×  ,, −  , ] ! " # gdzie poszczególne symbole oznaczają: K PE_1 – kwotę różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla przedsiębiorstwa obrotu, wyrażon ą w zł, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, n – odbiorcę końcowego, N – liczbę odbiorców końcowych przedsiębiorstwa obr otu, którego dotyczy wniosek, l – punkt poboru energii elektrycznej odbiorcy końc owego oznaczonego symbolem „n”, L – liczbę punktów poboru energii elektrycznej, w s tosunku do których przedsiębiorstwo obrotu jest upr awnione do otrzymania kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, poprzez dostosowanie cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorcy końcowego zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, s – strefę czasową dla punktu poboru energii elektr ycznej oznaczonego symbolem „l” obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r., S – liczbę stref czasowych stosowanych dla punktu p oboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” obo- wiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r., ś ! – średnioważoną wolumenem cenę energii elektryczne j na rynku hurtowym, wyznaczoną dla punktu poboru e nergii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” zgodnie z § 1 0 albo § 11, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w zł/MWh, z dokładnośc ią do dwóch miejsc po przecinku,  – pozostałe koszty jednostkowe dla punktu poboru e nergii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, oblic zone zgodnie z § 15 ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażone w zł/M Wh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,  ,, – cenę energii elektrycznej netto, zawierającą sta wkę akcyzy na energię elektryczną rozliczanej przez przedsię- biorstwo obrotu w 2018 r., stosowaną w dniu 30 czer wca 2018 r. w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s”, punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symb olem „l”, odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „ n”, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc p o przecinku,  ,, – prognozowany wolumen sprzedaży energii elektrycz nej w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s” do p unktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l ” odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n” w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 cze rwca 2019 r. lub wolumen sprzedaży energii elektryc znej w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s” do punkt u poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”

7. Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1369 5. Współczynnik W oblicza się zgodnie ze wzorem: L = M gdzie poszczególne symbole oznaczają: E W – wyrażony w MWh wolumen energii elektrycznej wytwo rzonej i wprowadzonej w 2018 r. do systemu elektroe nerge- tycznego, zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej, z wyjątkiem energii elektrycznej wy tworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r . o odnawial- nych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 42, 60 i 730), lub w wyso kosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 3 pkt 38 ustawy – Prawo energetyczne, i sprzedanej przedsiębiorstwu obrotu bę- dącemu częścią grupy kapitałowej, przez wszystkie p rzedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospo- darczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, wchodzące w skład tej grupy kapitałowej, której cz ęścią jest to przedsiębiorstwo obrotu, E S – wyrażony w MWh wolumen energii elektrycznej spr zedanej w 2018 r. odbiorcom końcowym przyłączonym d o systemu elektroenergetycznego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez przedsiębiorstwa obrotu wcho- dzące w skład danej grupy kapitałowej, której częśc ią jest przedsiębiorstwo obrotu. § 11. 1. Średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynk u hurtowym (C śr_2 ) dla umów zawartych w 2019 r. z odbior- cami końcowymi w sposób określony w ust. 4 oraz dla odbiorców końcowych energii elektrycznej, o któryc h mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, oblicza się zgodnie ze wzor em: ś_ = 0,566 × (: × ;< OPQR S + ? × ;< TRPU S ) + 0,280 × (: × ;< OPW X + ? × ;< TRPU X ) + 0,153 × K(" + 0,001 × K() gdzie poszczególne symbole oznaczają: C śr_2 – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym dla umów sprzedaży energii elektrycznej lu b umów kompleksowych zawartych w 2019 r. wyrażoną w z ł/MWh, z zastrzeżeniem ust. 4, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, C Ter_BASE_Q – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instru- mentu terminowego kwartalnego BASE_Q na Towarowej G iełdzie Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okr esu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokła dnością do dwóch miejsc po przecinku, C Ter_PEAK_Q – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej in- strumentu terminowego kwartalnego PEAK_Q na Towarow ej Giełdzie Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okr esu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokła dnością do dwóch miejsc po przecinku, C Ter_BASE_M – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instru- mentu terminowego miesięcznego BASE_M na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okr esu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokła dnością do dwóch miejsc po przecinku, C Ter_PEAK_M – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instru- mentu terminowego miesięcznego PEAK_M na Towarowej Giełdzie Energii S.A. dla dostawy w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okr esu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przypadku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokła dnością do dwóch miejsc po przecinku, C RDN – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na rynku dnia następnego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A dla dostawy w okr esie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mo wa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przy padku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, C RDB – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na rynku dnia bieżącego prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. dla dostawy w ok resie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w przypadku kwoty różnicy ceny, o której mo wa w art. 7 ust. 1 ustawy, albo w danym miesiącu z okresu od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. w przy padku rekompensaty finansowej, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13. Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1369 9. W przypadku gdy odbiorca końcowy w dniu 30 czerw ca 2018 r. posiadał umowę sprzedaży energii elektry cznej lub umowę kompleksową albo umowy sprzedaży energii elek trycznej lub umowy kompleksowe, na podstawie któryc h rozli- czenie sprzedaży energii elektrycznej odbywało się w odniesieniu do jednostek grafikowych, o których m owa w § 10 ust. 2 pkt 4, przedsiębiorstwo obrotu wyznacza ceny lub st awki opłat za energię elektryczną, obowiązujące w d niu 30 czerwca 2018 r., na poziomie średnioważonych wolumenem cen energii elektrycznej z okresu od dnia 1 czerwca 201 8 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. określonych na podstawie faktur lub duplikatów faktur wynikających z wszystkich pos iadanych przez odbiorcę końcowego umów sprzedaży energii elektrycz nej lub umów kompleksowych w okresie rozliczeniowym obejmu- jącym dzień 30 czerwca 2018 r. 10. W przypadku braku możliwości wyznaczenia cen lu b stawek opłat za energię elektryczną dla danej str efy czaso- wej danego punktu poboru energii elektrycznej odbio rcy końcowego obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. zgodnie z przepisami ust. 1–9, przedsiębiorstwo obrotu wyzn acza tę cenę lub stawkę na poziomie cen i stawek op łat za energię elektryczną określonych w załączniku do rozporządze nia, z zastrzeżeniem § 17. 11. Przedsiębiorstwo obrotu niezwłocznie informuje Prezesa URE o wystąpieniu przypadku, o którym mowa w ust. 10, podając uzasadnienie wyznaczenia cen lub stawek opłat za energię elektryczną określonych w załączniku do rozporządzenia. Nie dotyczy to przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 5 i ust. 6 pkt 2. 12. Przepisów ust. 10 i 11 nie stosuje się w przypa dku wystąpienia przesłanek określonych w art. 6 ust . 3 pkt 2, 3 i 5 ustawy. 13. Przedsiębiorstwo obrotu pełniące na obszarze, n a którym przyłączony jest odbiorca końcowy, funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy – Prawo energetyczne w dniu 30 czerwca 2018 r., zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie internetowej i utrzymuje do dnia 31 grudnia 2019 r. cenniki standardowe obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. § 17. W przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 3, ust. 5, ust. 6 pkt 2 oraz ust. 10, przedsiębiorstw o obrotu wyznacza cenę za energię elektryczną dla tego odbio rcy końcowego obowiązującą w dniu 30 czerwca 2018 r ., w sposób zapewniający spełnienie następującego warunku: ] = ( ' , × ' , ) / '+ ,

 gdzie poszczególne symbole oznaczają: ] – cenę energii elektrycznej dla punktu poboru ener gii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, zgodnie z załączni- kiem do rozporządzenia, s – strefę czasową stosowaną dla punktu poboru ene rgii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, S – liczbę stref czasowych stosowanych dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l ”, ' , – wyznaczoną cenę energii elektrycznej w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s”, wyrażoną w zł/MWh , z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ' , – prognozowany przez przedsiębiorstwo obrotu rocz ny wolumen sprzedanej energii elektrycznej dla punk tu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” w str efie czasowej oznaczonej symbolem „s”, wyrażony w M Wh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, '+ – prognozowany roczny całkowity wolumen sprzedanej i zużytej energii elektrycznej w punkcie poboru en ergii elek- trycznej oznaczonym symbolem „l” w 2019 r., wyrażon y w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przec inku. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe § 18. Prezes URE, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życ ie niniejszego rozporządzenia, oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki ś rednioważone ceny energii elektrycznej na rynku hur towym: 1) C śr_1 i C śr_2 dla okresu, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, oraz dla lipca 2019 r.; 2) C 2018_ODB. § 19. Towarowa Giełda Energii S.A. w terminie: 1) 5 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozpor ządzenia publikuje na swojej stronie internetowej o raz przekazuje Prezesowi URE średnioważone ceny: a) C Ter_BASE_I_Y , C Ter_BASE_II_Y , C Ter_PEAK_I_Y , C Ter_PEAK_II_Y ;

4. Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1369  – wolumen energii elektrycznej zakupionej przez od biorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ust awy, w sposób, o którym mowa w tym przepisie, i zużytej przez tego odbiorcę w okresie od dnia 1 stycznia 20 19 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokła dnością do czterech miejsc po przecinku. § 5. 1. Przedsiębiorstwo obrotu może zastosować wzór, o którym mowa w § 3 ust. 1, dla grupy punktów poboru ener- gii elektrycznej określonych w § 10 ust. 2, jeżeli cena energii elektrycznej ustalona w taryfie albo c ena i stawka opłaty za energię elektryczną w cenniku energii elektrycznej dla stref czasowych grupy punktów poboru energii el ektrycznej była taka sama w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do d nia 30 czerwca 2019 r. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębio rstwo obrotu oblicza prognozowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej lub wolumen sprzedaży energii elektryc znej E 1l,n,s na podstawie sumarycznego wolumenu sprzedaży energi i elektrycznej lub wolumenu sprzedaży energii elektry cznej do wszystkich punktów poboru energii elektryc znej z danej grupy. § 6. 1. W przypadku gdy okres rozliczeniowy stosowany w obec punktu poboru energii elektrycznej nie rozpocz ął się w dniu 1 stycznia 2019 r. lub nie zakończył się w d niu 30 czerwca 2019 r., kwotę różnicy ceny oblicza się w stosunku do liczby dni tego okresu rozliczeniowego przypadający ch w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wolumen spr zedaży energii elektrycznej  ,, oblicza się na podstawie ilo- czynu średniodobowego zużycia energii elektrycznej wyznaczonego w oparciu o zużycie wskazane na faktur ze lub faktu- rach obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. lub na podstawie prognoz y zużycia energii elektrycznej obejmującej okres, za który nie wystaw iono dotychczas faktury oraz liczby dni w danym okr esie rozliczenio- wym wynikających z faktury lub faktur przypadającyc h w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 c zerwca 2019 r. lub liczby dni w stosunku, do których dokonano prog noz na ten okres. Rozdział 3 Rekompensata finansowa § 7. 1. Rekompensatę finansową dla przedsiębiorstwa obr otu oblicza się zgodnie z wzorem: _ =  

 [ ś +  −  ,, × 3 ,, −  , ] ! " # gdzie poszczególne symbole oznaczają: K PE_2 – rekompensatę finansową dla przedsiębiorstwa obrot u w danym pełnym miesiącu z okresu od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wyrażoną w zł, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, n – odbiorcę końcowego, N – liczbę odbiorców końcowych przedsiębiorstwa ob rotu, którego dotyczy wniosek, l – punkt poboru energii elektrycznej odbiorcy koń cowego oznaczonego symbolem „n”, L – liczbę punktów poboru energii elektrycznej, w stosunku do których przedsiębiorstwo obrotu jest up rawnione do rekompensaty finansowej, poprzez dostosowanie cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorcy k ońco- wego zgodnie z art. 5 ust. 1, s – strefę czasową dla punktu poboru energii elekt rycznej oznaczonego symbolem „l” obowiązującą na po czątku okresu, którego dotyczy wniosek, S – liczbę stref czasowych stosowanych dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l ” na początku okresu, którego dotyczy wniosek, ś ! – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym, wyznaczoną dla punktu poboru energii ele ktrycz- nej oznaczonego symbolem „l” zgodnie z § 10 albo § 11, obowiązującą w miesiącu, którego dotyczy wniose k, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc p o przecinku,  – pozostałe koszty jednostkowe dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, obow iązujące w miesiącu, którego dotyczy wniosek, obliczone zgod nie z § 15 ust. 1,  ,, – cenę energii elektrycznej netto, zawierającą sta wkę akcyzy na energię elektryczną, rozliczanej prze z przedsię- biorstwo obrotu w 2018 r., stosowaną w dniu 30 czer wca 2018 r. w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s”, punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symb olem „l”, odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „ n”, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc p o przecinku,

14. Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1369 b) C Ter_BASE_M, C Ter_PEAK_M , C Term_BASE_Q , C Term_PEAK_Q , C RDN i C RDB dla okresu dostaw od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.; c) C Ter_BASE_M , C Ter_PEAK_M , C RDN i C RDB dla okresu dostaw w czerwcu 2018 r. i lipcu 2019 r. ; d) C Ter_BASE_Q , i C Ter_PEAK_Q dla okresu dostaw w czerwcu 2018 r. i okresu dostaw od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.; 2) 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozpor ządzenia przekazuje Prezesowi URE średnioważone wol umenem ceny K OZE_2018 , K OZE_1H_2019 , K Ef_Old , K Ef_New oraz K Biog dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 cz erwca 2019 r. oraz K klm_Z n i K mp_kqr n dla lipca 2019 r. § 20. Pozostałe koszty jednostkowe  , o których mowa w § 15 ust. 5, dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz dla lipca 2019 r. Prezes UR E oblicza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicz nej Urzędu Regu- lacji Energetyki w terminie 10 dni od dnia ogłoszen ia obwieszczenia na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy. § 21. 1. Przedsiębiorstwo obrotu w terminie 7 dni od dni a wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wzywa odbiorców końcowych, w stosunku do których nie posiada inform acji pozwalających na określenie cen lub stawek opł at za energię elektryczną obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r ., do dostarczenia w terminie 14 dni od dnia otrzym ania wezwania: 1) faktury, duplikatu faktury lub ich kopii – w sto sunku do punktów poboru energii elektrycznej, o któ rych mowa w § 16 ust. 7 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. a; 2) dokumentów lub ich odpisów oraz zestawienia w st osunku do punktów poboru energii elektrycznej, o kt órych mowa w § 16 ust. 7 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b; 3) pisemnego potwierdzenia, w stosunku do punktów p oboru energii elektrycznej, o których mowa w § 16 u st. 7 pkt 1 lit. a, że w dniu 30 czerwca 2018 r. odbiorcę końco wego obowiązywały ceny ustalone w taryfie zatwierdz onej przez Prezesa URE, ze wskazaniem nazwy przedsiębiorstwa o brotu. 2. W przypadku gdy odbiorca końcowy korzystał w dni u 30 czerwca 2018 r. z usług sprzedawcy rezerwowego , o którym mowa w art. 3 pkt 29a ustawy – Prawo energ etyczne, odbiorca ten w odpowiedzi na wezwanie prze dsiębiorstwa obrotu przedstawia dodatkowo pisemne potwierdzenie, że w dniu 30 czerwca 2018 r. korzystał z usług tak iego sprzedawcy. § 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. Minister Energii: K. Tchórzewski

8. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1369 2. Średnioważone wolumenem ceny energii elektryczne j C Ter_BASE_M i C Ter_PEAK_M wyznacza się na potrzeby obliczenia: 1) kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – na podstawie notowań od dnia 1 grudnia 2 018 r. do dnia 31 maja 2019 r.; 2) rekompensaty finansowej – na podstawie notowań z okresu miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla które go wyzna- czane są te średnioważone wolumenem ceny energii el ektrycznej na rynku hurtowym. 3. Średnioważone wolumenem ceny energii elektryczne j C Ter_BASE_Q i C Ter_PEAK_Q wyznacza się na potrzeby obliczenia: 1) kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – na podstawie notowań od dnia 1 lipca 201 8 r. do dnia 31 marca 2019 r.; 2) rekompensaty finansowej – na podstawie notowań z okresu 6 miesięcy poprzedzających kwartał, dla któ rego wyzna- czane są te średnioważone wolumenem ceny energii el ektrycznej na rynku hurtowym. 4. Przedsiębiorstwo obrotu może złożyć wniosek stos ując średnioważoną cenę energii elektrycznej na ryn ku hurto- wym C śr_2 , jeżeli w 2019 r. zawarło umowę sprzedaży energii el ektrycznej albo umowę kompleksową: 1) po raz pierwszy z odbiorcą końcowym, 2) po raz kolejny z odbiorcą końcowym, z zastrzeżen iem, że termin obowiązywania uprzednio obowiązujące j umowy upłynął zgodnie z treścią tej umowy, 3) w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycz nia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) – w stosunku do wolumenu energii elektrycznej zużyw anego przez tego odbiorcę w 2019 r., z uwzględnieni em ust. 5. 5. Przedsiębiorstwo obrotu nie jest uprawnione do z łożenia wniosku stosując średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym C śr_2 w stosunku do umów zmienianych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy. 6. W przypadku gdy przedsiębiorstwo obrotu nie jest uprawnione do złożenia wniosku stosując średnioważ oną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym C śr_2 w stosunku do umów zawartych w 2019 r. z danym odbior cą końcowym, przedsiębiorstwo to składa wniosek w stosunku do te go odbiorcy stosując średnioważoną cenę energii ele ktrycznej na rynku hurtowym C śr_1 . § 12. Średnioważoną cenę energii elektrycznej C 2018_ODB oblicza się zgodnie z wzorem na obliczenie średniow ażonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym C śr_2 określonym w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem że: 1) średnioważone wolumenem ceny energii elektryczne j C Ter_BASE_M i C Ter_PEAK_M wyznacza się na podstawie notowań z maja 2018 r.; 2) średnioważone wolumenem ceny energii elektryczne j C Ter_BASE_Q i C Ter_PEAK_Q wyznacza się na podstawie notowań od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 maja 2018 r.; 3) średnioważone wolumenem ceny energii elektryczne j C RDN i C RDB wyznacza się w oparciu o notowania dla dostawy w okresie od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 30 czer wca 2018 r. § 13. 1. Średnioważone ceny energii elektrycznej na rynk u hurtowym C śr_1 i C śr_2 wyznacza się odrębnie dla każdej grupy, o której mowa w § 10 ust. 2, dla okresu: 1) od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 20 19 r.; 2) każdego miesiąca z przedziału od lipca 2019 r. d o grudnia 2019 r. 2. Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie Inform acji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki średnio ważone ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym C śr_1 i C śr_2 dla okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w termini e 10 dni od dnia zakończenia miesiąca, dla którego oblicza się te śr ednioważone ceny, a w przypadku gdy koniec tego okr esu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w rozumien iu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolny ch od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), w następnym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. 3. W przypadku średnioważonej ceny energii elektryc znej na rynku hurtowym C śr_1 Prezes URE oblicza i ogłasza ce- ny dla wartości współczynnika C, wskazanych w § 10 ust. 4. 4. W przypadku gdy nie jest możliwe określenie śred nioważonej ceny energii elektrycznej wykorzystywane j do obli- czenia średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym C śr lub C śr_2 ze względu na brak transakcji na Towa- rowej Giełdzie Energii S.A. w okresie, dla którego średnioważona cena energii elektrycznej jest określ ana, Prezes URE oblicza tę średnioważoną cenę na podstawie danych z a okres bezpośrednio poprzedzający okres, dla które go określana jest średnioważona cena energii elektrycznej.

5. Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1369 3 ,, – prognozowany wolumen sprzedaży energii elektrycz nej w strefie czasowej oznaczonej symbolem „s” do p unktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l ” odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n” lub wolumen sprzedaży energii elektrycznej w strefie cz asowej oznaczonej symbolem „s” do punktu poboru ene rgii elektrycznej oznaczonego symbolem „l” odbiorcy końc owego oznaczonego symbolem „n”, określony na pod- stawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-ro zliczeniowych w miesiącu, którego dotyczy wniosek, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc p o przecinku,  , – opłatę stałą netto, pobieraną w 2019 r. w odnies ieniu do punktu poboru energii elektrycznej oznaczo nego sym- bolem „l”, odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n” w miesiącu, którego dotyczy wniosek, wyrażoną w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przeci nku. 2. W przypadku gdy dla danego punktu poboru energii elektrycznej różnica między: 1) sumą średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym ( ś_ ! ) i pozostałych kosztów jednostkowych (  ) , pomnożoną przez wolumen sprzedaży energii elektrycz nej 3 ,, , a 2) średnioważoną ceną energii elektrycznej stosowan ą w dniu 30 czerwca 2018 r. ( , ) pomnożoną przez wolumen sprzedaży energii elektrycznej 3 ,, – pomniejszona o opłatę stałą ( , ) jest równa lub mniejsza od zera, rekompensata finan sowa dla tego punktu poboru energii elektrycznej wynosi zero. § 8. 1. Przedsiębiorstwo obrotu może zastosować wzór, o którym mowa w § 7, dla grup punktów poboru energii elek- trycznej określonych w § 10 ust. 2, jeżeli cena ene rgii elektrycznej ustalona w taryfie albo cena i st awka opłaty za energię elektryczną w cenniku energii elektrycznej dla stre f czasowych grupy punktów poboru energii elektryczn ej była taka sama w miesiącu, którego dotyczy wniosek. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębio rstwo obrotu oblicza prognozowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej lub wolumen sprzedaży energii elektryc znej 3 ,, na podstawie sumarycznego wolumenu sprzedaży energ ii elek- trycznej lub wolumenu sprzedaży energii elektryczne j do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej z danej grupy. § 9. 1. W przypadku gdy okres rozliczeniowy stosowany w obec punktu poboru energii elektrycznej nie rozpocz yna się pierwszego dnia miesiąca lub nie kończy się ost atniego dnia miesiąca, rekompensatę finansową dla d anego miesiąca oblicza się w stosunku do liczby dni przypadających na fakturę, której okres rozliczeniowy rozpoczyna się albo kończy się w tym miesiącu albo nie rozpoczyna się i nie kończy w tym miesiącu, lecz obejmuje cały miesiąc, dla kt órego ogłoszono średnioważoną cenę energii elektrycznej, o której m owa w § 10 lub § 11, oraz pozostałe koszty jednostk owe, o których mowa w § 15 ust. 1. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wolumen spr zedaży energii elektrycznej 3 ,, oblicza się jako iloczyn średniodobowego zużycia energii elektrycznej wyznac zonego na podstawie zużycia wskazanego na fakturze lub na pod- stawie prognozy wolumenu zużycia energii elektryczn ej obejmującej okres, za który nie wystawiono dotyc hczas faktury obejmującej dany miesiąc, oraz liczby dni w danym m iesiącu objętych tą fakturą lub liczby dni, w stosu nku do których dokonano prognoz. Rozdział 4 Średnioważona cena energii elektrycznej na rynku hu rtowym § 10. 1. Średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynk u hurtowym (C śr_1 ) dla umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. z odbiorcami końcowymi, oblicza się zgodni e z wzorem: ś_ = (1 − − 0,123) × 80,363 × (: × ;<_), _=_> + ? × ;<_,@_=_> ) + 0,637 × (: × ;<_), _==_> + ? × ;<_,@_==_> )B + × CDE_FG<łIą + 0,123 × K(" gdzie poszczególne symbole oznaczają: C śr_1 – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynku hurtowym, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, C Ter_BASE_I_Y – średnioważoną wolumenem cenę energii elektrycznej wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej instru- mentu terminowego rocznego BASE_Y-19 na Towarowej G iełdzie Energii S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., wyrażoną w zł/M Wh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

10. Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1369 K Ef_New – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMEF_F n a Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transak- cjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyraż oną w złotych za tonę oleju ekwiwalentnego, z dokładnoś cią do dwóch miejsc po przecinku, K Biog – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE-B IO na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w trans- akcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyr a- żoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po pr zecinku. 3. Koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzen ia oraz świadectw efektywności energetycznej ( @ ) stosowane przy obliczeniu rekompensaty finansowej oblicza się zgodnie z wzorem: @ a = 0,185 × *0,9 × '] bcde + 0,1 × '] bcdf a ) + 0,015 11,63 × (0,6 × ^ gh a + 0,4 × ^ iWj 0 + 0,005 × )GCF gdzie poszczególne symbole oznaczają: K OZE_2018 – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE_A na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transak- cjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wyraż oną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecin ku, klm_Z n – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE_A na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transak- cjach sesyjnych i pozasesyjnych w miesiącu „m” 2019 r., którego dotyczy wniosek, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, K Ef_Old_m – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMEF-20 19 na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transak- cjach sesyjnych i pozasesyjnych w miesiącu „m” 2019 r., którego dotyczy wniosek, z uwzględnieniem ust. 4, wyrażoną w złotych za tonę oleju ekwiwalentnego, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, K Ef_New – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMEF-F na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycz nia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w złotych za tonę oleju ekwiwalentnego, z dokładnoś cią do dwóch miejsc po przecinku, K Biog – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE -BIO na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transak- cjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyraż oną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecin ku. 4. W przypadku gdy miesięczny wolumen obrotu instru mentu PMEF-2019 jest mniejszy od wolumenu obrotu in stru- mentu PMEF, K Ef_Old_m wyznacza się na podstawie średnioważonej wolumenem ceny instrumentu PMEF na Towarowej Giełdzie Energii S.A. z okresu 3 miesięcy poprzedza jących miesiąc, za który mają być ogłoszone koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia oraz świadectw ef ektywności energetycznej @ a . 5. Prezes URE oblicza i ogłasza w Biuletynie Inform acji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki pozosta łe koszty jednostkowe  dla grup punktów poboru energii elektrycznej, o kt órych mowa w § 10 ust. 2, oraz w podziale na grupy przedsiębiorstw obrotu, w związku z art. 7 ust. 4 p kt 1 lit. d ustawy, na podstawie danych przekazanyc h przez Towarową Giełdę Energii S.A. i obwieszczenia ogłoszonego zgo dnie z art. 7 ust. 5 ustawy, w terminie do 10. dnia miesiąca następują- cego po miesiącu, dla którego oblicza te koszty. 6. Do obliczenia pozostałych kosztów jednostkowych  , Prezes URE przyjmuje wartość stawki akcyzy : Z rów- nej stawce, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z zast rzeżeniem ust. 7. 7. W przypadku gdy stawka akcyzy rozliczana przez p rzedsiębiorstwo obrotu w 2019 r. dla punktu poboru energii elek- trycznej jest inna od stawki, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, lub akcyza nie jest rozliczana przez przedsiębiorstwo obrotu d la punktu poboru energii elektrycznej, przedsiębior stwo obrotu stosuje we wniosku wartość pozostałych kosztów jednostkowych  odpowiednio pomniejszoną o różnicę pomiędzy stawką akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud nia 2008 r. o podatku akcyzowym, a faktycznie rozli czaną stawką akcyzy. 8. Towarowa Giełda Energii S.A. przekazuje Prezesow i URE wartość średnioważonej wolumenem ceny K klm_Z n oraz K mp_kqr n za dany miesiąc w terminie 5 dni od dnia zakończen ia danego miesiąca. Rozdział 6 Sposób wyznaczania cen odniesienia obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r. § 16. 1. Ceny lub stawki opłat za energię elektryczną dl a danej strefy czasowej danego punktu poboru energi i elek- trycznej odbiorcy końcowego obowiązujące w dniu 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorstwo obrotu wyznacza, w przypadku gdy przedsiębiorstwo to w tym dniu: 1) posiadało obowiązującą umowę sprzedaży energii e lektrycznej lub umowę kompleksową z tym odbiorcą ko ńcowym dla danego punktu poboru energii elektrycznej – na poziomie cen lub stawek opłat za energię elektryczn ą z umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksow ej, która obowiązywała w tym dniu;

9. Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1369 § 14. Towarowa Giełda Energii S.A. publikuje na swojej s tronie internetowej oraz przekazuje Prezesowi URE, w terminie 4 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnyc h od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1 951 r. o dniach wolnych od pracy, od dnia: 1) zakończenia każdego miesiąca w 2019 r. – średnio ważone ceny energii elektrycznej C RDN i C RDB dla dostawy w miesiącu poprzedzającym miesiąc publikacji tych c en; 2) rozpoczęcia każdego: a) miesiąca w 2019 r. – średnioważone ceny C Ter_BASE_M i C Ter_PEAK_M dla dostawy w miesiącu publikacji tych cen, b) kwartału w 2019 r. – średnioważone ceny C Ter_BASE_Q i C Ter_PEAK_Q dla dostawy w kwartale publikacji tych cen. Rozdział 5 Pozostałe koszty jednostkowe przedsiębiorstwa obrot u § 15. 1. Pozostałe koszty jednostkowe (  ) przedsiębiorstwa obrotu dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczo- nego symbolem „l”, oblicza się zgodnie z wzorem:  = M + ) + @ + Y ! + : Z gdzie poszczególne symbole oznaczają: [ ! – koszty własne prowadzenia działalności gospodarc zej przez przedsiębiorstwo obrotu dla punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l”, ogłaszane zg odnie z art. 7 ust. 5 ustawy, wyrażone w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, ) – koszty bilansowania charakterystyki zapotrzebow ania na energię elektryczną dla punktu poboru energ ii elektrycz- nej oznaczonego symbolem „l”, ogłaszane zgodnie z a rt. 7 ust. 5 ustawy, wyrażone w zł/MWh, z dokładnoś cią do dwóch miejsc po przecinku, @ – koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodze nia, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, zwanych da lej „świadectwami pochodzenia”, oraz świadectw efek tyw- ności energetycznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności ener getycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545, 1030 i 1210), zwanych d alej „świadectwami efektywności energetycznej”, obl iczone zgodnie z ust. 2 – w przypadku obliczania kwoty róż nicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, al bo zgodnie z ust. 3 – w przypadku obliczania rekompensaty fina nsowej, wyrażone w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, M l – marżę dla punktu poboru energii elektrycznej oz naczonego symbolem „l”, uzależnioną od łącznego wol umenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym w 2018 r. przez przedsiębiorstwo obrotu ogłaszaną zg odnie z art. 7 ust. 5 ustawy, wyrażoną w zł/MWh, z dokład nością do dwóch miejsc po przecinku, : Z – stawkę akcyzy rozliczaną przez przedsiębiorstwo obrotu dla punktu poboru energii elektrycznej oznac zonego symbolem „l” w okresie, którego dotyczy wniosek, wy rażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzen ia oraz świadectw efektywności energetycznej ( @ ) stosowane przy obliczeniu kwoty różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, oblicza się zgodnie z wzorem : @ = 0,185 × (0,9 × ']_ + 0,1 × ']__Z ) + 0,015 11,63 × (0,96 × ^_'!I + 0,04 × ^_"<` ) + 0,005 × )GCF gdzie poszczególne symbole oznaczają: K OZE_2018 – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE_A na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transak- cjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wyraż oną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecin ku, K OZE_1H_2019 – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMOZE_A na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transak- cjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyraż oną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecin ku, K Ef_Old – średnioważoną wolumenem cenę instrumentu PMEF na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w transakcjach sesyjnych i pozasesyjnych w okresie od dnia 1 stycz nia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażoną w złotych za tonę oleju ekwiwalentnego, z dokładnoś cią do dwóch miejsc po przecinku,

3. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1369 odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n”, określ ony na podstawie rzeczywistych odczytów urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych za okres od dnia 1 styczn ia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecin ku,  ,, – opłatę stałą netto pobraną za okres od dnia 1 st ycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. w odniesi eniu do punktu poboru energii elektrycznej oznaczonego symbolem „l ” odbiorcy końcowego oznaczonego symbolem „n”, wy- rażoną w złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. W przypadku gdy dla danego punktu poboru energii elektrycznej różnica między: 1) sumą średnioważonej ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym ( ś ! ) i pozostałych kosztów jednostkowych (  ) , pomnożoną przez wolumen sprzedaży energii elektry cznej  ,, , a 2) średnioważoną ceną energii elektrycznej stosowan ą w dniu 30 czerwca 2018 r. ( , ) pomnożoną przez wolumen sprzedaży energii elektrycznej  ,, – pomniejszona o opłatę stałą ( , ) jest równa lub mniejsza od zera, kwota różnicy ceny , o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla tego punktu poboru energii elektr ycznej wynosi zero. § 4. Kwotę różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, oblicza się zgodnie z wzore m: '() = * ś_+ × + + ś_) × ) + ś_, × , - − _'() − . , ś/ 0 ×  gdzie poszczególne symbole oznaczają: K ODB – kwotę różnicy ceny, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla odbiorcy końcowego, o którym mow a w art. 7 ust. 1 ustawy, wyrażoną w złotych, z dokła dnością do dwóch miejsc po przecinku, C ś_+ – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynk u hurtowym C śr_2 dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. dla punktów poboru energii elekt rycznej z grupy C, wyrażoną w zł/MWh, z dokładności ą do dwóch miejsc po przecinku, C ś_) – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynk u hurtowym C śr_2 dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. dla punktów poboru energii elekt rycznej z grupy B, wyrażoną w zł/MWh, z dokładności ą do dwóch miejsc po przecinku, C ś_, – średnioważoną cenę energii elektrycznej na rynk u hurtowym C śr_2 dla okresu od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. dla punktów poboru energii elekt rycznej z grupy A, wyrażoną w zł/MWh, z dokładności ą do dwóch miejsc po przecinku, + – wolumen energii elektrycznej zakupionej przez od biorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ust awy, i zużytej w punktach poboru energii elektrycznej na leżących do grupy C w okresie od dnia 1 stycznia 20 19 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładno ścią do czterech miejsc po przecinku, ) – wolumen energii elektrycznej zakupionej przez od biorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ust awy, i zużytej w punktach poboru energii elektrycznej na leżących do grupy B w okresie od dnia 1 stycznia 20 19 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładno ścią do czterech miejsc po przecinku, , – wolumen energii elektrycznej zakupionej przez od biorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ust awy, i zużytej w punktach poboru energii elektrycznej na leżących do grupy A w okresie od dnia 1 stycznia 20 19 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokła dnością do czterech miejsc po przecinku, - – wolumen energii elektrycznej zakupionej przez od biorcę końcowego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ust awy, i zużytej przez tego odbiorcę we wszystkich punktac h poboru energii elektrycznej w okresie od dnia 1 s tycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, C 2018_ODB – średnioważoną wolumenem cenę energii elektryczn ej na rynku hurtowym w okresie od dnia 1 czerwca 20 18 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., obliczoną zgodnie z § 1 2, wyrażoną w zł/MWh, z dokładnością do dwóch miejs c po przecinku, R , ś/ – średnioważoną wolumenem, zakupionej w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i zużytej ener gii elek- trycznej, różnicę między wielkością stawki akcyzy n a energię elektryczną rozliczaną przez odbiorę końc owego i obowiązującą w dniu 30 czerwca 2018 r. a wielkośc ią stawki akcyzy rozliczaną przez odbiorę końcowego i obowiązującą w 2019 r., zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864 i 1123), wyrażoną w zł/M Wh, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Widoki

 • 2127 Suma odsłon
 • 1445 Odsłon na stronie
 • 682 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 19 www.powergo.pl
 • 123 powergo.pl
 • 6 178.216.200.66:8069
 • 6 178.216.200.66