regulamin_naboru_agroenergia

Kanał publiczny / OZE

Regulamin naboru do programu Agroenergia

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

1. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Agroenergia Warszawa 201 9 r.

8. 8 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 , NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązujących . 3. Ewentualne spory i roszczenia związane z naborem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby NFOŚiGW. Załączniki do Regulaminu: 1. Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie . 2. Ogłoszenie o naborze .

6. 6 pomocy publicznej, oceny efektywności kosztowej lub innych postanowień programu priorytetowego ; 2) aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego, zakresu rzeczoweg o i efektu ekologicznego przedsięwzięcia ; 3) ustalenie terminów realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu wypłat dofinansowania ; 4) określenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego oraz uznania przedsięwzięcia za zrealizowane ; 5) uzgodnienie warunków wybranych parametrów dofinansowania, w tym: okresu finansowania, okresu karencji, harmonogramu spłat, montażu finansowego oraz warunków zawieszających; 6) ustalenie formy zabezpieczenia prawidłowego wykonania warunków umowy. 3. Wynikające z negocjacji uzgodnienia zapisywane są w karcie „Uszczegółowienie w niosku o dofinansowanie” (dalej „karta uszczegółowienia”) , któr a podpisywan a jest przez osoby uczestniczące w negocjacjach. 4. W przypadku gdy negocjacje przeprowadzane są w formie wideokonferen cji lub korespondencyjnie (w tym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej) , uzgodniona karta uszczegółowienia w formie elektronicznej przesyłana jest niezwłocznie do wnioskodawcy. Otrzymaną kartę uszczegółowienia wnioskodawca podpisuje przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu lub składa podpis na wydruk owanej karcie i przesyła ją do NFOŚ i GW. Karta uszczegółowienia podpisywan a jest przez osoby reprezentujące wnioskodawcę albo osoby przez niego upoważnione 11 . Podpisanie karty uszczegółowienia przez wnioskodawcę, a następnie przez pra cowników NFOŚiGW uczestniczących w negocjacjach oznacza prawidłowość dokonanego uszczegółowienia. 5. Podpisanie karty uszczegółowienia nie stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania. 6. Niepodjęcie przez wnioskodawcę negocjacji w terminie przewidzianym na ich przeprowadzenie bądź odmowa podpisania karty uszczegółowienia zostanie uznana za rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia, a wniosek zostanie odrzucony. 7. W przypadk u, gdy negocjowane będą elementy mające wpływ na ocenę w niosku, koniecznym jest przeprowadzenie ponownej jego oceny. Rozdział VIII D ofinansowani e § 1 0 1. Warunki dofinansowania ustala NFOŚiGW . 2. Udzielając dofinansowania Zarząd NFOŚiGW może wprowadzić zmian y w stosunku do warunków uzgodnionych w trakcie negocjacji. 3. Informacja o warunkach dofinansowania albo o nieprzyznaniu dofinansowania przedsięwzięcia, przesyłana jest do wnioskodawcy . 4. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielone zostanie zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej obowiązującymi na dzień zawarcia umowy. 11 W przypadku podpisania karty uszczegółowienia przez osoby upoważnione nie wskazane w KRS lub CEIDG do karty dołącza się dokumenty, z których wynika uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy.

4. 4 Rozdział IV Ocena wniosku o dofinansowanie § 5 Do oceny wniosków złożonych w naborze ciągłym , w ramach programu priorytetowego „ Agroenergia ” stosuje się następujące kategorie kryteriów wyboru przedsięwzięć: 1) kryteria dostępu ; 2) kryteria jakościowe : a) kryteria jakościowe punktowe ; b) kryteria jakościowe dopuszczające ; Rozdział V Ocena w edłu g kryteriów dostępu § 6 1. Ocen a wniosku według kryteriów dostępu dokon ywana jest zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w programie priorytetowym. 2. Ocena wniosku na podstawie kryteriów dostępu ma postać „0 - 1” tzn. „nie spełnia – spełnia”. 3. N a etapie oceny według kryteriów dostępu możliwe jest jednokrotne uzupełnienie złożonej dokument acji w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę 7 . 4. Uzupełnienie składa się przy pomocy GWD, w sposób określony w § 2 ust. 4 lub 5. 5. Wniosek podlega odrzuceniu, jeżeli wnioskodawca: 1) nie złożył w wyznaczonym terminie wskazanych w wezwaniu dokumentów; 2) nie złożył wymaganych wyjaśnień; 3) w odpowiedzi na wezwan ie występuje z inną prośbą; 4) złoż ył wyjaśnienia niepozwalają ce na stwierdzenie, że kryteria zostały spełnione. 6. Niespełnienie któregokolwiek z k ryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku . 7. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca może zw rócić się pisemnie do NFOŚiGW o powtórną ocenę wniosku, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o odrzuceniu wniosk u 8 . W piśmie w nioskodawca wskazuje kryteria, z których oceną się nie zgadza uzasadni a jąc swoje stanowisk o . 8. Rozpatrzenie przez NFOŚiGW prośby wnio skodawcy, o której mowa w ust. 7 , powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od daty jej wpływu do kancelarii NFOŚiGW . Rozdział V I Ocena w edłu g kryteriów jakościowych § 7 1. Warunkiem dopuszczenia wniosku do etapu oceny w edłu g kryteriów jakościowych jest uzyskanie pozytywnej oceny wniosku w edłu g kryteriów dostępu. 2. Ocena wniosku według kryteriów jakościowych dokonywana jest zgodnie z kryteriami jakościowymi określonymi w programie priorytetowym , w podziale na: 7 T ermin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem uzupełnienie wniosku wpłynęło do NFOŚiGW . 8 T ermin uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu pismo wnioskodawcy wpłynie do NFOŚiGW.

7. 7 5. Wnioskodawca może zwrócić się pisemnie do NFOŚiGW o ponowne rozważenie możliwości przyznania dofinansowania w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o nieprzyznaniu dofinansowania . 6. Rozpatrzenie przez NFOŚiGW p isma wnioskodawcy, o któr ym mowa w ust. 5 , powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od daty je go wpływu do k ancelarii NFOŚiGW. 7. Odmowa przyznania dofinansowania nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego nabor u na podstawie nowego wniosku . Rozdział I X Zawarcie umowy § 1 1 1. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania , NFOŚiGW przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z godn ie z przyjętym wzorem . 2. Harmonogram rzeczowo - finansowy, uzgodniony w trakcie negocjacji i zaakceptowany przez NFOŚiGW, stanowi załącznik do umowy. 3. Zobowiązanie NFOŚiGW powstaje w dniu zawarc ia w formie pisemnej umowy, o której mowa w ust. 1 . Rozdział X Podstawy prawne udzielenia dofinansowania § 1 2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. : Dz. U. z 201 8 r. poz. 79 9 , z późn. zm. ). Rozdział X I Postanowienia końcowe § 1 3 Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień Regulaminu rozstrzyga NFOŚiGW . § 1 4 Złożenie wniosku o dofinansowanie w trybie naboru ciągłego , w ramach programu priorytetowego , oznacza akceptację postanowień niniejszego R egulaminu oraz dokumentów w nim wymienionych . § 1 5 1. Wskazane w R egulaminie terminy rozpatrywania wniosków przez NFOŚiGW mają charakter instrukcyjny i ich naruszenie przez NFOŚiGW nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony w nioskodawcy . 2. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania NFOŚiGW o każdej zmianie danych adresowych , w tym adresu e - mail, pod rygorem uznania skutecznego doręczeni a korespondencji przez NFOŚ i GW , przesłanego na dotychczas znany NFOŚiGW adres wnioskodawcy . § 1 6 1. Zarząd NFOŚiGW może, w uzasadnionych przypadkach, zmienić postanowienia Regulaminu . Zmiany te nie dotyczą wniosków już złożonych w trwającym naborze .

5. 5 1) ocenę ekologiczn o – techniczną wniosku według kryteriów jakościowych – punktowych ; 2) ocenę finansową , w zakresie pomocy publicznej lub inną wskazaną w programie priorytetowym wniosku według kryteriów jakościowych – dopuszczających (jeżeli dotyczy) . 3. Na ostateczny wynik oceny w ramach każdego kryterium wpływa iloczyn punktów uzyskanych podczas oceny oraz poszczególnych wag przypisanych danemu kryterium. 4. Minimalny poziom, wymagany dla pozytywnej oceny wniosku, wynosi 60 % możliwych do uzyskania punktów. 5. Jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z kryteriów, którego zgodnie z programem priorytetowym negatywna ocena skutkuje odrzuceniem w niosku, wniosek podlega odrzuceniu pomimo spełnienia wymogów określonych w ust. 4. 6. Na etapie oceny według kryteriów jakościowych, na wezwanie NFOŚiGW możliwe jest jednokrotne uzupełnienie złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji , w danym zakresie, w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę 9 . 7. W uzasadnionych przypadkach, jednorazowo, na pisemny wniosek wnioskodawcy, termin dostarczenia brakujących dokumentów lub złożenia wyjaśnień może być wydłużony o nie więcej ni ż 5 dni roboczych. 8. Uzupełnienie składa się przy pomocy GWD, w sposób określony w § 2 ust. 4 lub 5. 9. Wniosek podlega odrzuceniu, jeżeli wnioskodawca: 1) nie dostarczył w wyznaczonym terminie wskazanych w wezwaniu dokumentów; 2) nie złożył wymaganych wyjaśnień; 3) w o dpowiedzi na wezwanie występuje z inną prośbą; 4) złożył wyjaśnienia nie pozwalają ce na stwierdzenie, że kryteria zostały spełnione. § 8 1. W przypadku odrzucenia wniosku na etapie oceny według kryterió w jakościowych, w sytuacjach, o których mowa w § 7 ust. 9 , w nioskodawca może zwrócić się pisemnie do NFOŚiGW o po wtórną ocenę wniosku , w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma informującego o odrzuceniu wniosku 10 . W piśmie w nioskodawca wskazuje wszystkie kryteria, z których oceną się nie zgadza wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska . 2. R ozpatrzenie przez NFOŚiGW prośby wnioskodawcy , o której mowa w ust. 1 , powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od daty jej wpływu do k ancelarii NFOŚiGW . Rozdział V I I N egocjacje warunków dofinansowania § 9 1. Negocjacje warunków dofinansowania w terminie uzgodnionym z NFOŚiGW odbywają się w siedzibie NFOŚiGW lub w formie wideokonferencji lub korespondencyjnie (w tym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej) , z udziałem os ób reprezentując ych wnioskodawcę lub os ób upoważnion ych do przeprowadzenia negocjacji ze strony wnioskodawcy oraz z udziałem pracowników NFOŚiGW . 2. Celem negocjacji jest między innymi: 1) u stalenie kwoty dofinansowania, która może różnić się od kwoty wnioskowanej, w szczególności w przypadku wystąpienia ograniczeń wynikających z zasad udzielania 9 T ermin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem uzupełnienie wniosku wpłynęło do NFOŚiGW. 10 T ermin uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu pismo wnioskodawcy wpłynie do NFOŚiGW.

2. 2 Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 1. Regulamin naboru wniosków zwany dalej „Regulaminem” , stosuje się do wniosk ów o dofinansowanie (zwanych dalej także „ wnioskami ” ) , złożony ch w naborze ciągłym, (dalej „nabór”) , w ramach programu priorytetowego „ Agroenergia ”, zwanego dalej „ p rogramem priorytetowym” . 2. Regulamin określa sposób rozpatrywania wniosków od momentu ich wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej „NFOŚiG W”, do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie. 3. Formy i warunki udzielania dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć określa program priorytetowy. Rozdział II Składanie wniosków § 2 1. Nabór wniosków odbywa się na pod stawie ogłoszeni a o naborze publikowan ego na stronie www.nfosigw.gov.pl . 2. Wnioski należy składać na formularzach, właściwych dla danego naboru w ramach programu priorytetowego. 3. F ormularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (dalej „GWD”) , po utworzeniu konta i zalogowaniu 1 , na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl , po wybraniu odpowiedniego programu pr iorytetowego. 4. Wniosek składa się w wersji elektronicznej prz ez GWD, przy użyciu podpisu elektronicznego , który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu . 5. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa w ust. 4 , oprócz przesłania wersji elektronicznej składa wygenerowany przy użyciu GWD : 1) wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy , 2) oświadczenia , podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego; 6. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje : 1) dla wniosku składanego zgodnie z postanowieniem ust. 4 - data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) , 2) dla wniosku składanego w formie wydruku - data wpływu do k ancelarii NFOŚiGW w godzinach 7 30 – 15 30 . 7. Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostaje odrzucony , o czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej. 8. W ramach danego naboru wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie tego samego przedsięwzięcia , w ramach tej samej formy dofinansowania. W przypadku złożenia więcej 1 Instrukcja dotycząca utworzenia konta i obsługi Generatora Wniosków o Dofinansowanie dostępna jest na stronie NFOŚiGW, pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta - finansowania/srodki - krajowe/generator - wnioskow/instrukcje/ .

3. 3 niż jednego wniosku na to samo przedsięwzięcie , rozpatr zeniu podlega tylko pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu ) . Rozdział III Etapy r ozpatrywani a wniosku § 3 Na poszczególne etapy rozpatr ywania wniosku przewiduje się następującą liczbę dni robocz ych NFOŚiGW : 1) rejestrowanie wniosku – do 3 dni od daty wpływu wniosk u ; 2) ocena wni osku wg kryteriów dostępu – do 3 dni od daty rejestracji wniosku ; 3) uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu – do 5 dni od dnia otrzyma nia wezwania przez wnioskodawcę 2 ; 4) ponowna ocena wniosku wg kryteriów dostępu – do 3 dni od daty rejestracji skorygowanego wniosku; 5) ocena wniosk u wg kryteriów jakościowych - do 1 7 dni od dnia zakończenia oceny wg kryteriów dostępu ; 3 6) uzupełnienie przez wnioskodawcę brakujących informacji i/lub dokumentów , wymaganych na etapie oceny wg kryteriów jakościowych – do 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawc ę 4 ; 7) negocjacje warunków umowy – do 20 dni od daty zakończenia oc eny wg kryteriów jakościowych ; 8) uchwała o dofinansowaniu przedsięwzięcia : a) do 1 3 dni (gdy kwota dofinansowania nie przekracza równowartości 500 tys. /1 000 tys. euro) 5 lub b) do 4 3 dni (gdy kwota dofinansowania w postaci dotacji lub pożyczki przekracza równowartość 500 tys. /1 000 tys. e uro ) 6 , od daty zakończenia negocjacji – termin wydłużony z uwagi na konieczność zatwierdzenia wniosku Zarządu o dofinansowanie przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW . 9) przygotowanie i po dpisanie umowy – do 16 dni od dnia wejścia w życie odpowiednio uchwały Zarządu bądź Rady Nadzorczej NFOŚiGW . § 4 W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków przewiduje się możliwość kontaktu NFOŚiGW z wnioskodawcą, w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej). W takim przypadku korespondencja do wnioskodawcy przekazywana będzie na adres e - mail, wskazany we wniosku o dofinansowanie. 2 T ermin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływe m uzupełnienie wniosku wpłynęło do NFOŚiGW. 3 Bieg terminu oceny zostaje zawieszony na czas niezbędny dla uzyskania dokumentów uz upełniających od wnioskodawcy o których mowa w punkcie 6 / opinii zewnętrznej (jeśli dotyczy), liczony od dnia wystąpienia o uzu pełnienie wniosku/opinię do dnia wpływu odpowiedzi od wnioskodawcy/ podmiotu opiniującego do NFOŚiGW. 4 T ermin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem uzupełnienie wniosku wpłynęło do NFOŚiGW. 5 D la dofinansowania w formie dotacji równowartość 5 00 tys. euro, dla dofinansowania w formie pożyczki 1 000 tys. euro 6 D la dofinansowania w formie dotacji równowartość 500 tys. euro, dla dofinansowania w formie pożyczki 1 000 tys. euro .

Widoki

 • 2093 Suma odsłon
 • 1583 Odsłon na stronie
 • 510 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 29 www.powergo.pl
 • 1 www.google.com
 • 3 178.216.200.66:8069
 • 131 powergo.pl
 • 4 178.216.200.66