RAPORT_2018

Kanał publiczny / Rynek Energii

Raport roczny 2018. Raporty zawierające dane w następującej kolejności tematycznej: rynek energii elektrycznej (RDN, RDB i RTT), sesje na Rynku Praw Majątkowych, Rejestr Świadectw Pochodzenia, transakcje pozasesyjne na Rynku Praw Majątkowych, Rejestr Gwarancji Pochodzenia, obrót zielonymi certyfikatami na RTT, Rynek Uprawnień do Emisji CO2, obrót gazem ziemnym (RTT oraz RDNiB), Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego.

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego presentation przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

6.

4. WSTĘP

18. OTOCZENIE REGULACYJNE

22. OFERTA TGE

40.

7. ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

44. PLANY NA 2019 ROK

3. RAPORT ROCZNY 2018 ROLA TGE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018 R. s. 5

21. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING ROLA TGE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2018 R. s. 32

41. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

17. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 24 ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM ZARZĄD

43. RAPORT ROCZNY 2018 ROLA TGE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018 R. s. 61

47. RAPORT ROCZNY 2018 ROLA TGE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018 R. s. 67

2. RAPORT ROCZNY 2018 s. 3 SPIS TREŚCI WSTĘP List Prezesa Zarządu TGE............................................... s. 9 ROLA TGE Najważniejsze wydarzenia w 2018 r. ......................... s. 15 Historia Towarowej Giełdy Energii ............................. s. 16 Obszary aktywności TGE ............................................ s. 18 Grupa Kapitałowa TGE ............................................... s. 19 Zarząd TGE ................................................................. s. 20 Transparentny rynek TGE ........................................... s. 21 Międzynarodowa aktywność TGE .............................. s.22 OTOCZENIE REGULACYJNE Prawo Unii Europejskiej ............................................. s. 29 Prawo w Polsce .......................................................... s. 30 OFERTA Oferta TGE na tle Europy ........................................... s. 37 Europejski rynek energii elektrycznej......................... s.38 Oferta TGE - energia elektryczna................................. s. 40 Europejski rynek gazu ziemnego................................ s. 43 Oferta TGE - gaz ziemny .................................................. ... s. 45 Oferta TGE - Rynek Praw Majątkowych ...................... s. 48 Rynek węgla ............................................................... s. 52 CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu........................ s. 58 PLANY NA ROK 2019 Plany na 2019 r. .......................................................... s. 65

1. RAPORT ROCZNY 2018

48. RAPORT ROCZNY 2018

46. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING ROLA TGE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2018 R. s. 66 Towarowa Giełda Energii S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa tel.: +48 22 341 99 12 fax: +48 22 341 99 10 tge@tge.pl Biuro Operacji Giełdowych Infolinia: +48 22 341 99 66 fax: +48 22 341 99 20 bcg@tge.pl Biuro Rejestrów TGE Infolinia: +48 22 341 99 24 fax: +48 22 341 99 25 rejestr@tge.pl Biuro Rozwoju i Analiz market@tge.pl Biuro GPI/REMIT gpi@tge.pl Biuro Prasowe press@tge.pl

32. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 46 0 0 50 50 100 100 150 150 TWh TWh 2012 2013 2014 2016 +3% 0 2 112 107 115 139 143 2015 2018 2017 OFERTA TGE GAZ ZIEMNY - WOLUMEN OBROTU W 2018 ROKU Rynek gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii jest rynkiem młodym w porównaniu z rynkiem energii elektrycznej. Obrót w latach 2012-2013 był minimalny. Począwszy od 2014 roku skala obrotu przewyższała 50% krajowej konsumpcji gazu. Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, rok 2018 był rekordowy. Obrót na poziomie 143 TWh był wyższy od odnotowanego w dotychczas rekordowym 2017 r. o 3%. OBR ÓT GAZEM ZIEMNYM NA TGE W LATACH 2012-2018 Źródło: TGE

27. RAPORT ROCZNY 2018 s. 41 0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 TWh TWh 2012 2013 2014 2016 2017 +21% 132,0 176,6 186,8 186,7 126,7 111,7 226,1 2015 2018 OFERTA TGE ENERGIA ELEKTRYCZNA - WOLUMEN OBROTU W 2018 ROKU Pozycja Towarowej Giełdy Energii na rynku energii elektrycznej była przez nas budowana przez lata, by w 2018 r. osiągnąć najwyższe obroty w historii. Po spadkach w latach 2016-2017 nasi Członkowie zdecydowali się na zakup ponad 226 TWh energii elektrycznej. Wolumen był o 21% wyższy niż w dotychczas rekordowym roku 2015. OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA TGE W LATACH 2012-2018 Źródło: TGE

9. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 16 ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM HISTORIA TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII Towarowa Giełda Energii powstała w grudniu 1999 r., przy czym swoją działalność operacyjną datuje na 2000 r. W 2020 r. będziemy zatem obchodzić okrągły jubileusz. Przywołujemy dla Państwa wydarzenia, które ukształtowały nas jako jednego z kluczowych graczy na rynku energii w Polsce i największą giełdę energetyczną w regionie. Stawiając sobie za cel wysoką płynność obrotu oraz kompleksowość oferty, podejmowaliśmy działania w kierunku stworzenia szerokiej oferty i dostosowywania jej do bieżących oczeki - wań rynku. Zaufanie naszych Członków i rynku wyraża się w osiągniętej w 2018 r. skali obrotów.

24. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 38 NIEMCY 0 100 200 300 400 500 TWh FRANCJA WIELKA BRYTANIA WŁOCHY HISZ PANIA POLSKA SZ WECJA HOLANDIA BELGIA FINLANDIA 531 452 308 302 243 146 130 112 84 82 EUROPEJSKI RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 10 NAJWIĘKSZYCH RYNKACH ENERGII W 2017 R. Polska jest szóstym największym konsumentem energii elektrycznej w Unii Europejskiej i największym spo - śród państw członkowskich w regionie Europy Środkowo - -Wschodniej. Połączenia międzynarodowe z największym europejskim rynkiem energii elektrycznej – Niemcami, jak również z płynnym rynkiem skandynawskim, rynkami litewskim, czeskim i słowackim oraz z dużym rynkiem ukraińskim pozycjonują Polskę jako kluczowe państwo w regionie, a Towarową Giełdę Energii jako strategicznego partnera. Od 19 lat odgrywamy kluczową rolę w kreowaniu obrotu energią elektryczną. Źródło: Eurostat

8. RAPORT ROCZNY 2018 s. 15 ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2018 ROKU POLITYKA INFORMACYJNA GWARANCJE POCHODZENIA T GE W NOWYM OTOCZENIU REGULACYJNYM transpozycja Dyrektywy MiFID II do krajowego porządku prawnego rozszerzenie funkcjonalności Giełdowej Platformy Informacyjnej (GPI) w szczególności o kanał RSS wprowadzenie 100% obligo dla energii elektrycznej uruchomienie rynku mocy w Polsce ENERGIA ELEKTRYCZNA wzrost o 102,5% (r/r) opracowanie Programu poprawy płynności „Maker - Taker” przystąpienie jako członek do projektu rynku dnia bieżącego w modelu XBID GAZ ZIEMNY wzrost o 3,4% (r/r) uruchomienie rynku gazu zaazotowanego PRAWA MAJĄTKOWE wzrost o 0,4% (r/r) mechanizmy zmniejszające ryzyko rynkowe mechanizmy zmniejszające ryzyko rynkowe nowa oferta dla animatorów nowa oferta dla animatorów wzrost o 561,2% (r/r)

5. RAPORT ROCZNY 2018 s. 9 WSTĘP LIST PREZESA W przeddzień okrągłego dwudziestego jubileuszu funkcjonowania Towarowej Giełdy Energii na polskim i zagranicznym rynku chciałbym podsumować kolejny rok naszej działalności. Rok 2018 na wielu płaszczyznach był najlepszym w historii TGE. Dzieląc się z Państwem naszymi najważniejszymi osiągnięciami i zmianami wpro - wadzanymi w odpowiedzi na oczekiwania rynku, dzielę się z Państwem de facto opisem naszej wspólnej drogi, którą przemierzaliśmy, tworząc jeden z najbardziej płyn - nych rynków energii w regionie. Rok 2018 to bez wątpienia czas rekordów. Odnotowa - liśmy najwyższy w historii obrót energią elektryczną, prze - wyższający o 21% wolumen w dotychczas rekordowym roku 2015 oraz najwyższy w historii obrót gazem ziem - nym. Mimo spadku produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce, wzrósł także obrót prawami majątkowymi. Poprzeczka na 2019 rok została zatem usta - wiona wysoko. Podobnie jak w 2018 r. i latach poprzednich będziemy dla Państwa partnerem w codziennej pracy oraz z naszej strony podejmiemy dzia - łania promujące obrót giełdowy. Pod koniec ubiegłego roku zdecydowaliśmy się wdrożyć dwa przedsięwzięcia z obszaru programu poprawy płynności. Pierwszy z nich dotyczy nowego modelu animacji rynku. Drugi , wdrożony pilotażowo do końca czerwca 2019 r., dotyczy zawężenia różnic w cenach składanych ofert kupna i sprzedaży instrumentów energii elektrycznej na rynku terminowym. Rynki energetyczne są rynkami dynamicznymi, a dynamika oznacza zmiany. Nasz zespół podejmował na co dzień działania mające na celu szybkie dostosowanie się do nowych wymogów prawnych, w sposób najmniej Państwa angażujący. W grudniu 2018 r. złożyliśmy do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o licencję na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Działanie ma związek z wdrożoną do krajowego porządku prawnego Dyrektywą MiFID II. Spodziewamy się uzyskania licencji jesienią tego roku. Status OTF umożliwi prowadzenie działalności w zgodzie z nowymi regulacjami z zachowaniem obecnych procesów, z udziałem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych w zakresie gwarancji i rozliczeń. Pod koniec ubiegłego roku w polskim parlamencie uchwa - lono ustawę zwiększającą poziom zobowiązania do obrotu giełdowego do 100%. Realizacja obowiązku ustawowego przez naszych Członków na parkiecie TGE będzie opierała się na wspólnym zaufaniu stron. W 2018 r. na polskim rynku miał miejsce znaczny wzrost cen energii elektrycznej. Jego skutkiem było wejście w życie w styczniu 2019 ustawy, w świetle której ceny dla odbiorców końcowych z dnia 30 czerwca 2018 r. stanowią ceny maksymalne na 2019 r. Ustawa nie dotyczy bezpo - średnio rynku hurtowego. Mamy nadzieję, że sposób jej realizacji (nie jest znany w dniu publikacji raportu), nie wpłynie znacząco na poziom obrotów na Towarowej Gieł - dzie Energii. Będziemy Państwa informować na bieżąco o aspektach istotnych dla działalności giełdowej oraz zmianach związanych z tą regulacją. Rynek energii wciąż podlega zmianom, a trend ten nie ustępuje. Towarowa Giełda Energii z całą pewnością będzie zmieniała się razem z nim. Rozpoczynając kolejny rok działalności stawiamy przed sobą jasno określone cele. Opr ócz wspomnianych już działań na rzecz poprawy płynności, zamierzamy realizować cele wytyczone dla nas w strategii Grupy Kapitałowej GPW. Ponadto zamierzamy kontynuować działania zapewniające rynkowi wysoki stopień transpa - rentności poprzez nasze serwisy i usługi informacyjne oraz współpracę z organizacjami międzynarodowymi na rzecz budowania wspólnego rynku energii. Towarowa Giełda Energii ma za sobą najlepszy rok w historii, który nie byłby możliwy bez Państwa zaanga - żowania. Dziękuję za współtworzenie rynku giełdowego i mam nadzieję, że będę mógł podsumować rok 2019 dzieląc się z Państwem jeszcze lepszymi wynikami. Z poważaniem, Szanowni Państwo,

12. RAPORT ROCZNY 2018 s. 19 ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM GRUPA KAPITAŁOWA TGE Grupę Kapitałową TGE tworzą obecnie trzy podmioty: Towarowa Giełda Energii, Infoengine oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych. Nasze spółki świadczą komplekso - wą ofertę dla obecnych i potencjalnych Członków TGE. Należąc od lutego 2012 r. do grupy kapitałowej Gieł - dy Papierów Wartościowych, czerpiemy z doświad - czeń największej giełdy regionu Europy Środkowej i Wschodniej, która organizuje obrót na jednym z najdyna - miczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Rynek towarowy odpowiada w grupie kapitałowej GPW za ponad 40% przychodów. Jego rozwój stanowi jeden z filarów strategii grupy. Przyczynia się do tego szeroka oferta TGE i jej spółek zależnych, które pod jednym dachem zapewniają kompleksową obsługę dla obecnych Członków oraz przejrzystość dla zainteresowanych nowych podmiotów. obrót produktami energetycznymi oraz prawami majątkowymi prowadzenie Rejestrów Świadectw Pochoche - nia oraz Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzenie polityki informacyjnej w ramach Giełdowej Platformy Informacyjnej GRUPA KAPITAŁOWA TGE kompleksowa obsługa klienta przez nasze spółki niezależny Operator Rynku energii Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe doradztwo strategiczne i operacyjne dla spółek obrotu, odbiorców i instytucji publicznych rozliczenia i rozrachunek transakcji zarządzanie ryzykiem gwarantowanie bezpieczeństwa transakcyjnego

28. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 42 227 218 07/18 273 284 09/18 253 287 11/18 100 150 200 250 300 PLN/MWh BASE_Y-19 TGeBase (RDN) 161 180 01/18 187 178 02/18 205 188 03/18 181 200 04/18 222 210 05/18 229 207 06/18 260 239 08/18 254 277 10/18 229 284 12/18 +58% OFERTA TGE ENERGIA ELEKTRYCZNA - CENY W 2018 ROKU ŚREDNIE MIESIĘCZNE CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU SPOT I RYNKU TERMINOWYM W 2018 r. odnotowano znaczny wzrost cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Średnia mie - sięczna cena na rynku terminowym (kontrakt bazowy na 2019 r. – BASE_Y-19) w grudniu 2018 r. była wyższa o 58% niż w styczniu. Skutkiem zmian cen na rynku hurtowym było uchwalenie ustawy wprowadzającej cenę maksymalną dla odbiorców końcowych i program dofinansowania różnic w cenach na rynku hurtowym i w obrocie. Źródło: TGE

33. RAPORT ROCZNY 2018 s. 47 103 101 07/18 123 119 09/18 111 108 11/18 50 60 70 80 90 100 110 130 120 PLN/MWh GAS_BASE_Y-19 TGEgasDA (RDN) 84 85 01/18 91 81 02/18 109 83 03/18 85 87 04/18 98 98 05/18 100 97 06/18 107 105 08/18 116 116 10/18 111 107 12/18 +25% 0 0 50 50 100 100 150 150 TWh TWh 2012 2013 2014 2016 +3% 0 2 112 107 115 139 143 2015 2018 2017 OFERTA TGE GAZ ZIEMNY - CENY W 2018 ROKU ŚREDNIE MIESIĘCZNE CENY GAZU ZIEMNEGO NA RYNKU SPOT Źródło: TGE Ceny gazu ziemnego, podobnie jak ceny energii elek - trycznej w 2018 r. rosły, choć tempo wzrostu jest było ponad dwukrotnie niższe. Średnia miesięczna cena kontraktu z dostawą w 2019 roku była grudniu 2018 r. wyższa o 25% niż w styczniu.

20. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 30 OTOCZENIE REGULACYJNE PRAWO W POLSCE W Polsce 2018 r. upłynął pod znakiem istotnych zmian regulacyjnych w sektorze energetycznym. Na początku roku weszła w życie ustawa o rynku mocy. W kwietniu transponowano do krajowego porządku prawnego dyrek - tywę MiFID II, zaś w ostatnim kwartale podniesiono obligo giełdowe na rynku energii elektrycznej do 100% oraz regulacyjnie wprowadzono zamrożenie cen energii elek - trycznej dla odbiorców końcowych na rok 2019. Ustawa nie została dotychczas notyfikowana przez Komisję Euro - pejską. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Ceny energii elektrycznej na polskim rynku w 2018 r. wzrosły od stycznia do grudnia o 58% 1 . W grudniu weszła w życie ustawa, która będzie skutkowała zamrożeniem dla odbiorców końcowych na poziomie z 30 czerwca 2018 r. Ustawa ma obowiązywać z mocą wsteczną od początku 2019 r. Do dnia publikacji raportu nie są znane rozwiąza - nia finansowania różnicy ceny nabycia energii elektrycznej na rynku hurtowym. TGE nie spodziewa się bezpośred - niego wpływu ustawy na obrót giełdowy, choć regulacja wprowadza niepewność co do przyszłości. W świetle usta - wy, ceny dla odbiorców końcowych zostają zamrożone jedynie w 2019 r. Zmiana ustawy Prawo energetyczne – zwiększenie obligo giełdowego na rynku energii elektrycznej Wprowadzona pod koniec 2018 r. nowelizacja prawa energetycznego wymusiła obowiązek sprzedaży 100% wyprodukowanej energii na rynku regulowanym. Obowiązek nie dotyczy energii elektrycznej wyprodu- kowanej ze źródeł odnawialnych, energii wyprodukowanej w małych źródłach wytwórczych oraz energi i wyproduko- wanej w sprawnej kogeneracji 2. Zwiększenie obligo giełdowego z 15% do 30% w 2018 r. a następnie do 100% odczytujemy jako zaufanie ustawodawcy do Towarowej Giełdy Energii jako platformy, na której realnie kształtuje się liberalny rynek energii w Polsce. Decyzja doprowadzi do zwiększenia się płynności rynku oraz ugruntowania cen na TGE jako cen referencyjnych. MiFID II – transpozycja do polskiego porządku prawnego W kwietniu 2018 r. wdrożono do krajowego porządku prawnego regulację unijną w postaci dyrektywy MiFID II, która wpływa na funkcjonowanie prowadzonych przez TGE rynków terminowych. W grudniu 2018 r. Towarowa Giełda Energii złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o licencję na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Transakcje rozliczane będą przez IRGiT z wykorzystaniem obecnie funkcjonujących zabezpieczeń. Takie rozwiązanie nie podwyższy kosztów związanych z obrotem giełdowym. Spodziewamy się uzyskać status OTF jesienią 2019 roku. 1 Wzrost ceny kontraktu bazowego na 2019 r. 2 Ustawa wyłącza również zużycie na potrzeby własne przedsiębiorstw energetycznych, sprzedaż za pośrednictwem linii bezpośredniej, energia wykorzystawana przez operatorów do wykonywania działań ustawowych. Ustawa przewiduje również możliwość zwolnienia z obowiązku energii z wybranych jednostek wytwórczych, które rozpoczęły produkcję po 1 lipca 2017 r.

34. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 48 OFERTA TGE RYNEK PRAW MAJĄTKOWYCH Oferta na Rynku Praw Majątkowych Towarowa Giełda Energii uczestniczy w rynku zwią - zanym ze wsparciem energii elektrycznej na dwóch płasz - czyznach. Pierwszą z nich jest organizacja Rynku Praw Majątkowych. Drugą, umocowane regulacyjnie prowa - dzenie Rejestrów Świadectw Pochodzenia oraz Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Obrót giełdowy w 2018 r. odbywał się w obszarze produktów związanych z produkcją energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, jej produkcji w koge - neracji i z biogazu rolniczego. W systemie wsparcia funk - cjonuje również instrument wspomagający zasilanie sieci gazowej biogazem rolniczym. Odpowiadający mu produkt stanowi przedmiot obrotu jako tzw. brązowy certyfikat. Ponadto istnieją dedykowane produkty, promuj ące inwe - stycje, które zwiększają efektywność energetyczną. Obrót prawami majątkowymi odbywa się w syste - mach notowań ciągłych oraz jednolitym, jak i pozasesyjnie w transakcjach bilateralnych. Instrumenty OZE notowane są też na rynku terminowym z dostawą w określo- nym miesiącu. Towarowa Giełda Energii prowadzi obecnie dwa rejestry - Rejestr Świadectw Pochodzenia i Rejestr Gwarancji Pochodzenia. Działalność ta została powierzona giełdzie na mocy polskiego prawa energetycznego. Rejestr Świadectw Pochodzenia Rejestr Świadectw Pochodzenia został uruchomiony 1 października 2015 roku. Ma on za zadanie scentralizo - wanie informacji o energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii i w kogeneracji. Zapewnia przejrzystość i rzetelność rynku. Zadania RŚP obejmują w szczególności: 3 identyfikację podmiotów, którym przysługują prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia; 3 identyfikację przysługujących praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia oraz odpo - wiadającej tym prawom ilości energii elektrycznej; 3 rejestrację świadectw pochodzenia oraz wynikających z nich praw majątkowych; 3 ewidencjonowanie transakcji zawieranych w obrocie prawami majątkowymi oraz stanu posiadania praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia; 3 wystawianie dokumentów, potwierdzających stan posiadania praw majątkowych w rejestrze, które następnie wykorzystywane są przez Urząd Regulacji Energetyki w procesie umarzania świadectw pocho - dzenia. Rejestr Gwarancji Pochodzenia Równolegle z Rejestrem Świadectw Pochodzenia Towarowa Giełda Energii prowadzi od 2014 roku Rejestr Gwarancji Pochodzenia, którego celem jest ujawnienie źródeł wytwórczych energii elektrycznej i paliw. Rejestr Gwarancji Pochodzenia skierowany jest do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, spółek obrotu, brokerów, oraz wszystkich zainteresowanych podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

19. RAPORT ROCZNY 2018 s. 29 OTOCZENIE REGULACYJNE PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Rok 2018 to kolejny rok zmian prawnych i dostosowań do regulacji na Towarowej Giełdzie Energii. Nasz zespół działał i będzie działał w kierunku dostosowania się do regulacji prawnych oraz informowania Członków o ich skutkach. Naszym nadrzędnym celem jest sprawianie by zmiany prawne były możliwie najmniej odczuwalne w relacjach z Towarową Giełdą Energii. Podobnie jak w ubiegłych latach, tak również w 2018 r. zmiany odbywały się równolegle w prawie europejskim i prawie polskim. Realizacja Rozporządzenia KE 2015/1222 W czerwcu 2018 r. TGE stała się częścią projektu rynku dnia bieżącego w modelu XBID. Projekt został uznany za instrument jednolitego łączenia rynków dnia bieżą - cego w krajach Unii Europejskiej i Norwegii. Umożliwia on optymalne wykorzystanie transgranicznych aktywów wytwórczych ze szczególnym uwzględnieniem zmien - nych mocy odnawialnych źródeł energii. Pierwsze do - stawy na nowo utworzonym rynku zostały zrealizowane 13 czerwca 2018 r. System integruje rynki następujących państw: Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii i Szwecjii. Towarowa Giełda Energii przyłączy się do zintegrowanego rynku dalszym etapie integracji, tj. w czwartym kwartale 2019 r. Realizacja Rozporządzenia CACM (Capacity Allocation and Congestion Management) Towarowa Giełda Energii uzyskała status Nomino - wanego Operatora Rynku Energii (NEMO) w 2015 r. Obecnie zbliżają się do końca przygotowania do rozpo - częcia działania w tej roli. Towarowa Giełda Energii będzie funkcjonowała jako NEMO równolegle z giełdami Epex Spot i NordPool. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie RODO, zmieniające dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Nowa regulacja objęła firmy gromadzące i przetwarzające dane osobowe. Na TGE Rozporządzenie wpłynęło przede wszystkim na wymagania dotyczą ce dokument ów członkowskich . Przetwarzając dane osobowe naszych pracowników i Członków, jak również użytkowników platformy RRM niezbędne do realizacji umów i rozliczeń dostosowaliśmy procesy do wymogów regulacyjnych. Grupa GPW powo - łała wspólnego Inspektora Ochrony Danych, a w spółkach zależnych działają koordynatorów.

38. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 52 OFERTA TGE RYNEK WĘGLA - PRODUKCJA I CENY W 2018 ROKU Polski sektor energetyczny opiera się w dużej części na paliwach kopalnych. Około 80% energii elektrycznej produkowanej jest z węgla kamiennego i brunatnego. Działając na rynku, na którym zużycie tych paliw jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej, odpowiadamy na jego oczekiwania i prezentujemy we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu indeksy cenowe węgla energetycznego. Indeksy, stanowią cenę referencyjną, umożliwiającą analizę kosztów produkcji energii elektrycznej. Mogą one pełnić rolę instrumentu bazowego. Na międzynarodowym rynku węgla kamiennego indeksy pozwalają na por ównanie cen między rynkami, co ma znaczenie zwłaszcza w kontekście trendów obserwowanych na rynku w 2018 r. Produkcja wę - gla kamiennego w Polsce w ostatnich dwóch latach malała i w 2018 r. była o 15% niższa niż przed dwoma laty. Jedno - cześnie zaobserwowano wzrost importu o 53% rok do roku. Informacje o cenie węgla publikowane są w ramach dwóch indeksów: Indeks PSCMI 1 (PSCMI 1/T w PLN/tona oraz PSCMI 1/Q w PLN/GJ). Indeks cen miałów energetycznych klasy 20-23/1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających następujące kryterium jakościowe indeksu (parametry w stanie roboczym): wartość opałowa: 20≤Qri<24 [MJ/kg], zawartość siarki całkowitej poniżej 1%. Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym. Ceną bazową jest cena loco kopalnia, tj. cena netto bez uwzględnienia podatku akcyzowego i VAT, w warunkach CFA, czyli „na wagonie” w punkcie załadunku, bez kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy na zasad - niczej drodze przewozu. Indeks PSCMI 2 (PSCMI 2/T w PLN/tona oraz PSCMI 2/Q w PLN/GJ). Indeks cen miałów energetycznych klasy 23-26/08 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych i pozosta - łych odbiorców krajowych. Obliczany jako średnia ważona z miesięcznych dostaw, spełniających kryterium jakościowe indeksu (parametry w stanie roboczym): wartość opałowa: 23≤Qir<27 [MJ/kg], zawartość siarki całkowitej poniżej 0,8%. Cena produktu miesięcznego jest ustalana jako średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego, zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym. Ceną bazową jest cena loco kopalnia, tj. cena netto bez uwzględnienia podatku akcyzowego i VAT, w warunkach CFA, czyli „na wagonie” w punkcie załadunku, bez kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy na zasad - niczej drodze przewozu. Ceny węgla w 2018 r. na polskim rynku rosły średnio o 16% w przypadku węgla dla energetyki zawodowej i prze - mysłowej i średnio o 22% dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych i pozo - stałych odbiorców krajowych. Najwyższą wartość indeksu PSCMI 1 odnotowano w listopadzie i wyniosła ona 250,78 zł/t. Najwyższą wartość indeksu PSCMI 2 odnotowano w grudniu 2018 r. i wyniosła ona 311,66 zł/t.

14. RAPORT ROCZNY 2018 s. 21 zapewnienie zainteresowanym stronom dostępu do pełnej informacji oraz analiz rynkowych TOWAROW A GIEŁ DA ENERGII informacja o bie żąc ych i archiwalnych wynikach sesji miesięczne podsum owania rynków codzienne wy dania K urie ra TGE gromadzenie bie żącej i n formacji o syst emie energetycznycm udostępnianie in formacji o rynk u w ęgla GIEŁD OWA PLATFORMA INFORMACYJNA bie żą ca informacja o zdarz eniach w sektor z e elektroenergety cz nym informacja o generacji i w ymianie międz ysystemowej p re z entacja wsk aźni ków cenowych w ęgla k anał RSS ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM TRANSPARENTNY RYNEK TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII Towarowa Giełda Energii postawiła sobie za cel nie tylko aktywny udział w obrocie produktami energetyczny - mi, ale również zapewnienie swoim Członkom i rynkowi wysokiego poziomu transparentności. Przyjazna polityka informacyjna była kontynuowana w 2018 r. Do funkcjonu - jącej od 2014 r. Giełdowej Platformy Informacyjnej doda - liśmy kanał komunikacji RSS, umożliwiający natychmiasto - we otrzymywania istotnych dla rynku informacji. GPI jest kluczową inicjatywą informacyjną, dostarcza - jącą aktualne dane o rynku energii i węgla. Odwiedzający stronę mają możliwość zapoznania się z danymi o syste - mie elektroenergetycznym w Polsce oraz danymi REMIT. Zapewnienie kanału komunikacji bezpośredniej RSS umoż - liwiło naszym Członkom, ale również podmiotom uczest - niczącym pośrednio na rynku giełdowym, podejmowanie decyzji w oparciu o pełną informację. Nasi subskrybenci otrzymywali codzienne wyda - nie Kuriera TGE, w którym informowaliśmy o wynikach sesji z poprzedniego dnia. Na naszych stronach nieodpłat - nie udostępnialiśmy bieżące i archiwalne wyniki sesji na każdym z prowadzonych rynków, a po zakończeniu miesią - ca raporty podsumowujące notowania oraz prezentujące trendy rynkowe w poprzedzających 12 miesiącach. WIELOWYMIAROWA POLITYKA INFORMACYJNA TGE W 2018 R. Źródło: opracowanie własne

30. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 44 229 382 +67% PEGAS (NL) 296 377 +28% PEGAS (DE) 159 162 +2% PEGAS (FR) 68 80 +16% PEGAS (AT) 42 67 +59% PEGAS (BE) 17 25 +48% PEGAS (DK) 2 4 +119% PXE (CZ) 4 3 -27% OTE (CZ) 24 24 -1% TGE (PL) 0 100 200 300 400 TWh 2018 2017 6015 7614 +27% ICE (NL) 115 120 +4% TGE (PL) 9620 7240 -25% ICE (UK) 994 686 -31% PEGAS (NL) 84 58 -31% PEGAS (DE) 21 53 +160% PEGAS (AT) 22 19 -12% PEGAS (FR) 3 4 +62% PEGAS (CZ) 0 1000 2000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 TWh 2018 2017 EUROPEJSKI RYNEK GAZU ZIEMNEGO PORÓWNANIE WOLUMENÓW Źródło: giełdy WOLUMEN OBROTU GAZEM ZIEMNYM NA WYBRANYCH GIEŁDOWYCH RYNKACH SPOT W EUROPIE WOLUMEN OBROTU GAZEM ZIEMNYM NA WYBRANYCH GIEŁDOWYCH RYNKACH TERMINOWYCH W EUROPIE Europejskie rynki gazu ziemnego mają różną charakterystykę. W Polsce funkcjonuje stosunkowo nieduży rynek spot, a większość obrotu odbywa się na rynku terminowym. W związku z powyższym wymiar obrotu gazem ziemnym na rynku terminowym jest wyższy niż na rynku niemieckim czy francuskim. Najwyższe obroty tradycyjnie odnotowano na rynkach holenderskim i brytyjskim.

37. RAPORT ROCZNY 2018 s. 51 Ś rednia cena PMOZE_A 01/01/2018 01/03/2018 01/05/2018 01/07/2018 01/09/2018 01/11/2018 01/01/2019 0 20 40 60 80 100 120 140 160 PLN/MWh 0 5 10 15 20 25 TWh ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 3,8 4,2 +12% +24% 5,2 6,5 8,6 11,0 13,0 16,3 16,9 19,7 22,4 20,2 21,4 13,9 +25% +32% +28% +18% +25% +4% +17% +14% -10% +6% -35% 0 2000 4000 6000 8000 10000 MW ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 1157 1362 1523 1678 1993 2556 3082 4416 5510 6028 6970 8415 8563 8593 +1% +17% +22% OFERTA TGE RYNEK PRAW MAJĄTKOWYCH - WOLUMENY ORAZ CENY W 2018 ROKU CENY INDEKSU OZEX_A_POLPX W 2018 R. Źródło: TGE Jednym z kluczowych rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii jest rynek związany z odnawial - nymi źródłami energii i produkcją energii elektrycznej w sposób przyjazny dla środowiska. Na TGE w 2018 r. prowadzony był obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii, w kogeneracji, jak również świadectwami pochodzenia wydanymi dla biogazu rolniczego i efektywności energetycznej. Prawa do świa - dectw pochodzenia i handel nimi ma za zadanie stymulo - wanie podmiotów rynkowych do podejmowania produkcji w technologiach przyjaznych dla środowiska. Wolumen energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji pozycjonuje Polskę w czołówce państw Unii Europejskiej. System wsparcia kogeneracji uległ od początku 2019 r. zmianie w związku z przyjętą 14 grudnia 2018 r. ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Zakłada ona m.in. wyodrębnienie na rachunku za energię elektryczną opłaty kogeneracyjnej. Ponadto rozszerzono katalog wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, w szczególności wprowadzono system taryf gwarantowanych. Prowadząc rynki praw majątkowych, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w źródłach odnawial - nych i w kogeneracji, ale także rynki związane z efektywnością energetyczną i biogazem rolniczym równolegle z Rejestrami Świadectw Pochodzenia i Gwarancji Pochodzenia, TGE od lat jest platformą kompleksowo organizującą rynek OZE w Polsce. Na rynku praw majątkowych w 2018 r. odnotowano wzrost o 0,4% r/r. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniós ł w ubiegłym roku 59,3 TWh. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątko - wych) ukształtował się w roku 2018 na poziomie 30,1 TWh o 0,01% mniej niż w roku 2017 r. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2018 roku dla instrumentu PMOZE_A 103,82 zł/MWh, czyli o 64,99 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2017. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efek - tywności energetycznej w roku 2018 wyniósł 330 017 toe, co oznacza spadek r/r o 17,5 proc.

13. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 20 zapewnienie zainteresowanym stronom dostępu do pełnej informacji oraz analiz rynkowych TOWAROW A GIEŁ DA ENERGII informacja o bie żąc ych i archiwalnych wynikach sesji miesięczne podsum owania rynków codzienne wy dania K urie ra TGE gromadzenie bie żącej i n formacji o syst emie energetycznycm udostępnianie in formacji o rynk u w ęgla GIEŁD OWA PLATFORMA INFORMACYJNA bie żą ca informacja o zdarz eniach w sektor z e elektroenergety cz nym informacja o generacji i w ymianie międz ysystemowej p re z entacja wsk aźni ków cenowych w ęgla k anał RSS ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM ZARZĄD TGE PIOTR ZAWISTOWSKI Prezes Zarządu Od 2000 roku związany z branżą energetyczną. Od 2008 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelem w TAURON Pol - ska Energia S.A. uczestnicząc w wielu kluczowych projektach, m.in. kierując działaniami związanymi z opracowaniem modelu biznesowego Grupy TAURON oraz integracją ze spółkami Grupy GZE (Vattenfall) w obszarze handlu. Od maja 2014 r. do grudnia 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. Wiceprezesa Zarządu ds. Klienta i Handlu TAURON Polska Energia S.A., gdzie odpowiadał m.in. za rozwój oferty Grupy TAURON w obszarze energii elektrycznej i gazu. W latach 2016-2017 pełnił funkcję Prezesa Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią, był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. Stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii objął w październiku 2017 r. Piotr Zawistowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsię - biorstwem. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. PIOTR LISTWOŃ Wicerezes Zarządu Piotr Listwoń posiada doświadczenie i wiedzę w zakresie obrotu, rozliczeń rynków terminowych towarowych, rynku instrumentów finansowych oraz rozliczeń transakcji z market coupling, PCR. Z Grupą Kapitałową TGE związany jest od 2008 r. W latach 2010-2014 obejmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu Rozliczeń i Rozrachunku w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., a od 2014 r. Dyrektora Działu, gdzie kierował pracami m.in. nad wdrożeniem nowego modelu rozrachunku finansowego opartego o współpracę Izby z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. oraz naj - większymi bankami w Polsce przy obsłudze płatności wynikających z rozliczonych transakcji. W latach 2013-2018 pełnił w IRGiT funkcję Dyrektora Rozwoju Współpracy Międzynarodowej. W kwietniu 2018 r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za działalność operacyjną giełdy. Piotr Listwoń jest absolwentem wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA. DR PAWEŁ OSTROWSKI Wicerezes Zarządu Paweł Ostrowski posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Pracował dla takich instytucji finansowych, jak m.in. PKO Bank Polski S.A., Societe Generale, Deutsche Bank Polska S.A., BNP Paribas Polska S.A. Od 2007 r. piastował stanowisko Dyrektora Sprzedaży w Departamencie Skarbu PKO BP Banku Polskiego S.A. Specjalizuje się w sprzedaży produktów skarbowych oraz instrumentów zabezpieczających ryzyka towarowe oraz ryzyka stopy procentowej. Uczestniczył w projektach związanych z wdrażaniem pakietu MiFID I, a także fuzją z Nordea Bank Polska S.A. W Zarządzie Towarowej Giełdy Energii zasiada od listopada 2016 r. Paweł Ostrowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora. Ukończył również Program MBA Univer - sity of Illinois at Urbana – Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe w zakresie prawa rynków kapitałowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

26. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 40 RYNEK DNIA BI EŻ Ą CEGO RYNEK DNIA NAS TĘPN EGO KORZY ŚCI DLA CZŁON KÓW I R YN KU RDN GODZINOWE GODZINOWE BASE, PEAK, OFFPEAK BASE, PEAK5, OFFPEAK 6 SERII 9 SERII 6 SERII 3 SERIE DAM INSTRUMENTY B L OKOWE INSTRUMENTY WEEKENDOWE P RODUKTY TYGODNIOWE P RODUKTY MIESI Ę CZNE P RODUKTY KWART ALNE P RODUKTY ROCZNE RYNEK TERMINOWY TOWAROWY korekta pozycji bilansowanie wst ępne bilans owanie sy gnał i nwestycyjny wycena energii elektrycznej na potrzeby bilansowania zabezpieczenie pozycji planowanie wydatkó w w długim t erminie m o żli w ość o ferowania st ałej ce ny OFERTA TGE ENERGIA ELEKTRYCZNA 1 Energia wprowadzona do sieci. OFERTA TGE NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Źródło: opracowanie własne Struktura produktów na TGE została skompono - wana w sposób umożliwiający krótkoterminowe dosto - sowanie podaży i popytu i długoterminowe planowanie sprzedaży lub konsumpcji w przypadku odbiorców koń - cowych. Liczba okresów na rynku terminowym zabez - piecza zarówno interesy nabywców jak i sprzedawców. Aktywność obu stron prowadzi do stopnia płynności, przewyższającego krajową produkcję o 45% 1 . Oferta na rynku spot zawiera produkty godzinowe, blokowe i week - endowe. Klienci uzyskują możliwość nabywania energii elektrycznej w kontraktach bazowych, szczytowych i pozaszczytowych. Na rynku terminowym funkcjonują produkty tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne. Wszystkie, notowane obecnie na Towarowej Giełdzie Energii, produkty energii elektrycznej przewidują fizyczną dostawę.

36. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 50 0 5 10 15 20 25 TWh ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 3,8 4,2 +12% +24% 5,2 6,5 8,6 11,0 13,0 16,3 16,9 19,7 22,4 20,2 21,4 13,9 +25% +32% +28% +18% +25% +4% +17% +14% -10% +6% -35% 0 2000 4000 6000 8000 10000 MW ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 1157 1362 1523 1678 1993 2556 3082 4416 5510 6028 6970 8415 8563 8593 +1% +17% +22% OFERTA TGE RYNEK PRAW MAJĄTKOWYCH - PRODUKCJA W OZE ORAZ MOC ZAINSTALOWANA W 2018 ROKU Ilo ść energii wytworzonej w OZE w 2018 r. zmalała po raz drugi w historii. Spadek w porównaniu do 2017 r. wyniósł 35%. W ubiegłym roku z OZE wytworzono zaledwie 13,9 TWh energii elektrycznej, a zatem najmniej od 2011 r. Moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii przyrastała w latach 2010 -2016 w średnim tempie 22% rocznie. Lata 2017 i 2018 to lata stabilizacji ze średnim tempem przyrostu wynoszącym 1%. Na koniec 2018 r. moc zainstalowana w źródłach OZE wynosiła 8,6 GW. Zmiany w wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz niższe tempo przyrostu mocy zainsta - lowanej wynikają przede wszystkich ze zmian systemów wsparcia i ze zmian regulacyjnych, dotyczących instalacji źródeł odnawialnych. ENERGIA WYPRODUKOWANA W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Źródło: URE MOC ZAINSTALOWANA W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII W POLSCE

23. RAPORT ROCZNY 2018 s. 37 OFERTA TGE NA TLE EUROPY PORÓWNANIE Z WYBRANYMI GIEŁDAMI ENERGII Towarowa Giełda Energii świadczy dzisiaj na rynku kompleksową ofertę dla swoich Członków. Paleta produk - tów obejmuje rynki energii elektrycznej, gazu ziemnego, praw majątkowych i uprawnień do emisji CO 2 . W 2018 r. dokonaliśmy rozszerzenia naszej oferty o gaz zaazotowany na rynku spot. Byliśmy również w grupie krajów, które zapoczątkowały europejski transgraniczny rynek dnia bieżącego w modelu XBID. Odpowiadając na potrzeby naszych Partnerów, dokonujemy nie tylko rozszerzenia oferty, ale także modyfikacji istniejących produktów. W ubiegłym roku dokonaliśmy zmiany na Rynku Dnia Bieżącego gazu, wprowadzając produkt dobowy w miej - sce godzinowego. W konsekwencji prowadzonej polityki produktowej staliśmy się naturalnym partnerem na regionalnym rynku energii. rynek spot rynek t erminowy instrumen ty futures opcje Nord Pool Epex Spot Powernext Nasdaq Commodities European Energy Exchange Power Exchange Central Europe HUPX (grupa) International Exchange rozliczane finansowo Źródło: giełdy z dostawą fizyczną

29. RAPORT ROCZNY 2018 s. 43 NIEMCY 0 200 400 600 800 1000 TWh WIELKA BRYTANIA WŁOCHY FRANCJA HOLANDIA HISZ PANIA POLSKA BELGIA RUMUNIA W Ę GRY 990 865 791 490 396 351 209 180 131 109 227 218 07/18 273 284 09/18 253 287 11/18 100 150 200 250 300 PLN/MWh BASE_Y-19 TGeBase (RDN) 161 180 01/18 187 178 02/18 205 188 03/18 181 200 04/18 222 210 05/18 229 207 06/18 260 239 08/18 254 277 10/18 229 284 12/18 +58% EUROPEJSKI RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZUŻYCIE GAZU Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, polski rynek gazu ziemnego jest także jednym z największych w Unii Europejskiej. Skala krajowej konsumpcji pozycjo - nuje Polskę na siódmym miejscu. W przeciwieństwie do większości państw Unii, poziom uzależnienia importowego w Polsce jest znacznie niższy, a dokonane w ostatnich latach i planowane na następne lata inwestycje umożliwiają dywersyfikację źródeł importu b łękitnego paliwa. Polski rynek gazu ziemnego połączony jest gazociągami z rynkami Niemiec, Czech, Białorusi i Ukrainy. Jednakże do listy krajów należy dodać także każde państwo, mające dostęp do infrastruktury skroplonego gazu ziemnego (LNG). „Oknem na świat” polskiego systemu gazowego jest terminal LNG w Ś winouj ściu . ZUŻYCIE GAZU ZIEMNEGO NA 10 NAJWIĘKSZYCH RYNKACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 R. Źródło: BP Statistical Review, URE

15. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 22 Działania Towarowej Giełdy Energii na rynku euro - pejskim odbywają się na dwóch płaszczyznach – integracji oraz współpracy międzynarodowej. Mają one na celu ukształtowanie środowiska obrotu produktami ener - getycznymi w taki sposób, aby były one jak najbardziej przyjazne dla naszych członków, a jednocześnie przyczy - niały się do zwiększenia płynności na polskim parkiecie giełdowym. Projekt standaryzujący rozwiązania informa - tyczne europejskiego rynku dnia następnego energii elektrycznej poprzez rozwijanie wspólnego algorytmu transakcyjnego - EUPHEMIA oraz systemu łączności i wymiany danych - PCR Matcher i Broker (PMB), stosowanych do obliczania cen energii elek - trycznej w Europie. Algorytm PCR jest uży - wany obecnie praktycznie w całej UE. TGE jest pełnoprawnym członkiem projektu PCR od października 2015 roku i jest współ- właścicielem projektu, obecnie wraz z gieł - dami Nord Pool, Epex Spot, GME, OMiE, OTE oraz HENEX. Paneuropejski projekt operacyjnej integracji rynków spot energii elektrycznej, najwięk - szy i najbardziej płynny rynek w Europie obejmujący swym zasięgiem ok. 90% zapotrzebowania na energię. W lipcu 2015 r. TGE uzyskała status pełnego członka rynku MRC, podpisując Umowę Operacyjną Rynku Dnia Następnego - DAOA, która zapewnia obecnie współpracę 14 giełd energii i 27 operatorów systemów przesyłowych. TGE była giełdą serwisowaną na rynku MRC od 2010 r., natomiast od 14 listopada 2017 r. TGE jest aktywnym i sa - modzielnym operatorem rynku MRC za po - średnictwem kabla Swe-Pol Link ze Szwecją i połączenia Lit-Pol Link z Litwą. Projekt obejmuje rynki Europy Centralnej i powinien zapewnić integrację rynku regionalnego Europy Centralnej i Centralno -Wschodniej - CORE z rynkiem MRC w IV kw. 2020 r. Przewiduje on zaprojektowanie przez operatorów algorytmów obliczania zdolności przesyłu energii przez granice w metodologii flow based allocation, uzna - wanej przez OSP za optymalną. Równolegle do Projektu CORE, regulatorzy regionu w grudniu 2018 r. zaakceptowali powołanie projektu zapewniającego wcześniejsze uruchomienie trans - granicznego rynku dnia następnego na granicach Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii z wykorzystaniem uprosz - czonej metodologii NTC/ATC ustalania zdol - ności przesyłowych. To przedsięwzięcie powinno umożliwić otwarcie polskiej granicy zachodniej i południowej dla giełdowego rynku transgranicznego w I połowie 2020 r. Europejski rynek energii elektrycznej w modelu XBID uruchomiony został w czerwcu 2018 r., na obszarze Europy Zachodniej i Północnej dla obrotu energią elektryczną dnia bieżącego. TGE uczestniczy w projekcie od lipca 2018 r. kiedy to podpisała akcesje do umów. TGE współpracuje również z interesariuszami z sąsiednich wynków, poprzez przystąpienie do tzw. Local Implementation Project – LIP 16 oraz LIP 15, co stworzy możliwości tech - nicznego przyłączania się TGE do rynku XBID w II połowie 2019 r. Do wdrożenia LIP 15 oraz LIP 16 niezbędna jest implementacja lokalnego oprogramowania LTS do współ - pracy z systemem XBID. ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM MIĘDZYNARODOWA AKTYWNOŚĆ TGE Z KORZYŚCIĄ DLA RYNKU PRICE COUPLING OF REGIONS PCR MULTI-REGIONAL COUPLING MRC CORE FB MC XBID i LIP

11. AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING s. 18 ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM OBSZARY AKTYWNOŚCI TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII AT THE HEART OF CENTRAL EUROPEAN POWER AND GAS TRADING ROLA TGE W SE KTORZE EN ERGETYCZNYM OBRÓT GIEŁD OWY energia elektryczna gaz ziemny prawa maj ą tkowe uprawnienia do emisji CO 2 Rynek Dnia Bie żące go Rynek Dnia Nast ępne go Rynek Terminowy Towarowy U DZIAŁ W SYSTEMACH WSPARCIA ODN AWIALNY CH Ź R ÓDEŁ ENE RGII DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA WSPÓŁPRACA MIĘD Z YNA R OD OWA Rejestr Ś wiadectw Pochodzenia Rejestr Gw arancji Pochodzenia OZE kogener acja biogaz r olnic zy efekty wność ene rgety czna dane raporty w spół ks zt ał towanie rynk ó w energety cz ny ch udział w zi ntegrowany ch rynk ach ene rgety cz ny ch analityka inf ormacja w c zasie rz ec zywistym dost ęp do bi e żąc ych i archiwalnych danych sesyjnych Kurier TGE Giełdowa Pla�orma Informacyjna członkowstwo stowarzyszeniach współpraca na rzecz integracji rynków

25. RAPORT ROCZNY 2018 s. 39 280 287 +3% EPEX (DE, AT , LU) 140 137 -2% No rd Pool (SE) 110 120 +9% EPEX (FR) 66 69 +5% EPEX (UK) 25 28 +10% TGE 22 21 -8% OTE (CZ) 20 20 0% HUPX (HU) 13 14 +6% No rd Pool (LT) 8 8 +2% No rd Pool (EE) 7 8 +3% No rd Pool (LV) 0 100 200 300 TWh 2018 2017 1883 2022 +7% EEX (DE/AT) 503 412 -18% Nasdaq (rynek nordycki) 274 320 +17% EEX (FR) 86 198 +130% TGE 12 16 +34% PXE (CZ) 3 8 +157% PXE (HU) 6 4 -32% HUPX (HU) 2 3 +68% PXE (SK) 0 1000 2000 TWh 2018 2017 NIEMCY 0 100 200 300 400 500 TWh FRANCJA WIELKA BRYTANIA WŁOCHY HISZ PANIA POLSKA SZ WECJA HOLANDIA BELGIA FINLANDIA 531 452 308 302 243 146 130 112 84 82 EUROPEJSKI RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ PORÓWNANIE WOLUMENÓW W porównaniu z giełdami energii w Europie, w 2018 r. Towarowa Giełda Energii wyróżnia się w dwóch aspek - tach. Odnotowała najwyższe wzrosty wolumenu w odnie - sieniu do jego wysokiej bazy z 2017 r. Specyfiką polskiego rynku jest duży udział rynków terminowych, który utrzy - mał się również w 2018 r. W 2018 r. wolumen obrotu na giełdzie w Polsce stanowił 145% energii wprowadzonej do sieci, co zbliża Polskę do najbardziej rozwiniętych państw Unii Europej - skiej i znacznie przewyższa płynność rynków w regionie. Towarowa Giełda Energii stała się ugruntowanym partnerem na europejskim rynku energii elektrycznej. Ponadto w ciągłych działaniach zmierzających do stworzenia rynku w pełni konkurencyjnego, polski ustawodawca zdecydował, że dla zapewnienia równych warunków dostę pu do jej zasobów całość obrotu będzie w kolejnych latach odby - wała się na rynku regulowanym, który obecnie w Polsce reprezentuje wyłącznie TGE. Postrzegamy decyzję usta - wodawcy jako pokładane w nas zaufanie, obserwowane również na co dzień u naszych Członków. Nowa regulacja pozwoli nam dalej rozszerzać obszary działa ń umacniając pozycj ę regionalnego lidera. WOLUMEN OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA WYBRANYCH GIEŁDOWYCH RYNKACH SPOT W EUROPIE WOLUMEN OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ NA WYBRANYCH GIEŁDOWYCH RYNKACH TERMINOWYCH W EUROPIE Źródło: giełdy

45. RAPORT ROCZNY 2018 s. 65 PLANY NA ROK 2019 W 2019 r. w roku działalności To warowej Giełdy Energii stawiamy przed sobą szereg zadań. Pierwsze inicjatywy zostały zapoczątkowane na mocy decyzji i dzia - łań podjętych jeszcze w 2018 r. Inne będą wdrażane dopiero w kolejnych miesiącach. Jeszcze inne towarzyszą nam od lat, a plany dotyczą ich rozwoju i odpowiedzi na oczeki - wania rynku. Do pierwszej grupy należą przede wszystkim działania podjęte w celu uzyskania licencji zorganizowanej platformy obrotu (OTF). Liczymy na jej uzyskanie jesienią 2019 roku. Cel ten został wpisany w strategię naszego właściciela – Giełdy Papierów Wartościowych. Rynek towarowy prowadzony na Towarowej Giełdzie Energii odpowiada obecnie za ponad 40% przychodów Grupy Kapitałowej GPW. Uzyskanie licencji OTF pozwoli nam umacniać pozycję na regionalnym rynku energii w zgodzie z nowo wprowadzonymi regulacjami Dyrektywy MiFID II bez konieczności radykalnej zmiany procesów w obrocie produktami energetycznymi. Drugim, wpisanym w stra - tegię GK GPW celem strategicznym dotyczącym rozwoju TGE jest udostępnienie platformy aukcyjnej dla usług infrastrukturalnych związanych z rynkami energii elek - trycznej i gazu ziemnego. Działania w tym obszarze będą podejmowane jeszcze w 2019 r. Oprócz celów strategicznych grupy w 2018 r. zde - cydowaliśmy się na uruchomienie kompleksowego Programu poprawy płynności. Wprowadziliśmy nowy model animacji skierowany do uczestników, którzy mają w pla - nach podjęcie z nami współpracy przyjmując na siebie rolę animatora. Zawiera on w sobie mechanizm „Fast market”, który charakteryzuje się możliwością rozszerzenia maksy - malnych spreadów wszystkich animatorów działających na danym instrumencie na czas do końca danej sesji, pod warunkiem, że wystąpiła na niej znaczna zmienność cenowa. W takiej sytuacji maksymalny spread animatora rynku zostanie rozszerzony dwukrotnie, pozwalając podmiotowi pełnić swoją funkcję bez ponoszenia nadmiernego ryzyka rynkowego. Ponadto wprowadzono gratyfikację dla najlepszych animatorów poprzez redukcję opłat transak - cyjnych w maksymalnej wysokości 20 000 zł miesięcznie. Wprowadziliśmy również pilotażowo program „Maker-Taker”, mający na celu poprawę płynności obrotu poprzez zawężenie różnic w cenach najlepszych ofert kupna i sprzedaży danego instrumentu giełdowego. System polega na obniżeniu opłat transakcyjnych o 50% dla inicjatorów transakcji w ramach działalności na rachunek własny dla instrumentów terminowych z dostawą energii elektrycznej. Oprócz podjętych działań zamierzamy kontynuować naszą politykę aktywnego udziału w integracji europej - skich rynków energii oraz zapewniania wysokiego stopnia transparentności na krajowym rynku energii. Niezmiennym priorytetem TGE pozostaje dialog z rynkiem oraz współpraca z nim pod kątem wypracowania wzajemnie satysfakcjonujących rozwiąza ń. POPRAWA PŁYNNOŚCI mechanizm „Fast market” graty fi kowanie najlep sz ych animatorów pilota ż owy program „Maker-Taker” K ONTYNU OW ANIE D ZIAŁAŃ aktywn y udział w i ntegracji europejskich rynków energii zapewnianie wysokiego stopnia transparen tności rynków energetycznych INICJATYWY STRATEGICZNE GRUPY GPW u zy skanie licencji OTF dla usług i nfrastrukturalnych u

39. RAPORT ROCZNY 2018 s. 53 OFERTA TGE RYNEK WĘGLA MIESIĘCZNE WSKAŹNIKI PSCMI 1 Źródło: GPI TGE MIESIĘCZNE WSKAŹNIKI PSCMI 2 209 239 Lipiec 207 246 Wrz esień 212 251 Listopad 150 200 250 PLN/t 2018 2017 Ś rednia 2018 Ś rednia 2017 199 227 Stycz eń 199 229 Luty 201 231 Marzec 200 239 K wiecień 209 238 Maj 209 240 Czerwiec 201 249 Sierpień 209 244 Pa ź dziernik 213 242 Grudzień +16% 232 302 Lipiec 238 310 Wrz esień 257 298 Listopad 150 200 250 300 350 PLN/t 2018 2017 Ś rednia 2018 Ś rednia 2017 221 290 Stycz eń 228 300 Luty 234 298 Marzec 244 295 K wiecień 233 304 Maj 224 298 Czerwiec 245 302 Sierpień 254 305 Pa ź dziernik 274 312 Grudzień +22% Źródło: GPI TGE

42. RAPORT ROCZNY 2018 s. 59 CSR SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Strategia CSR Towarowa Giełda Energii przyjęła Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) 16 listo - pada 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej GPW. Jej wdrożenie jest potwierdzeniem, że TGE realizuje swoje cele biznesowe spójnie w ramach Grupy oraz w sposób jak najbardziej transparentny. Podstawowym założeniem Strategii CSR jest nieustanne podnoszenie poziomu szeroko rozumianej jakości krajowego ryn - ku towarowego, przy wykorzystaniu takich działań jak programy edukacyjne, promocja najwyższych standar - dów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego, kooperacja i aktywny dialog z uczestnikami rynku, a także inicjowanie współpracy i kontaktów między samymi inte - resariuszami. Strategia CSR Towarowej Giełdy Energii opiera się na czterech kluczowych elementach: działalności na rzecz rynku, działalności edukacyjnej, relacji z pracownikami, działalności na rzecz środowiska. RESPECT Index Towarowa Giełda Energii, w 2018 r. po raz piąty, wzięła udział w projekcie RESPECT Index, organizowanym przez GPW, który ma na celu wyłonienie spółek zarządza - nych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. RESPECT Index jest kontynuacją działań Giełdy Papierów Wartościowych, podjętych w roku 2009, których efektem było powstanie pierwszego w Europie Środkowo–Wschodniej indeksu spółek odpowiedzialnych. W jego skład wchodzą każdorazowo wyłącznie spółki giełdowe działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu infor - macyjnego i relacji z inwestorami, a także w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Przeprowadzane cyklicznie badanie jest adresowane do polskich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW i ma na celu dokonywanie aktualizacji składu indeksu RESPECT. Kodeks Etyki Dokument określa rolę wartości etycznych obowiązujących we wszystkich aspektach działalności TGE, opisuje przyjęte zasady postępowania, upowszechnia i promuje kulturę przestrzegania obowiązującego prawa, podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne, z poszanowaniem praw dostawców, klientów, pracowników i konkurencji. Powyższe zasady obowiązują wszystkich pracowników firmy, a ich nieprzestrzeganie może stanowić naruszenie obowiązków pracowniczych. Polityka Środowiskowa Towarowa Giełda Energii uznaje ochronę środowiska naturalnego jako jedną z podstaw budowy wartości no - woczesnej i konkurencyjnej instytucji działającej na euro - pejskim rynku energii. W związku z tym Giełda w listo - padzie 2015 roku przyjęła Politykę Środowiskową, która opiera się na kluczowych zobowiązaniach Towarowej Giełdy Energii w zakresie dbałości o ograniczenie wpływu własnej działalności na środowisko naturalne. Polityka BHP Dbając nieustannie o najwyższy standard bezpieczeń - stwa i komfortu własnych pracowników oraz realizując cele CSR, Towarowa Giełda Energii przyjęła i wdrożyła w 2015 r. Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Realizacja działań w tym obszarze jest jednoznacznym potwierdzeniem, że troska o zdrowe, bezpieczne i przyja - zne otoczenie pracy oraz wspieranie rozwoju potencjału zawodowego pracowników jest jednym z kluczowych priorytetów TGE. Wolontariat Pracowniczy Kolejnym ważnym elementem Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu realizowanej przez Towarową Giełdę Energii jest popularyzacja wolontariatu pracow - niczego, w ramach którego firma otoczyła opieką Dom Samotnej Matki z Dziećmi w Kraśniewie. Pracownicy prowadzą sezonowe zbiórki odzieży dla podopiecznych oraz pomagają w zdobyciu niezbędnego dla tej placówki wyposażenia. Dodatkowo TGE wspiera realizację marzeń podopiecznych Fundacji Dziecięca Fantazja.

10. RAPORT ROCZNY 2018 s. 17 ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM HISTORIA TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII Źródło: opracowanie własne 1999 Powstanie Giełdy Od 19 lat współtworzymy rynek energetyczny 2003 Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie giełdy Od 15 lat prowadzimy działalność w oparciu o licencję KNF 2000 Uruchomienie Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej W 2018 r. osiągnęliśmy największy wolumen obrotu energią na rynku spot 2008 Uruchomienie Rynku Terminowego Towarowego energii elektrycznej Rok 2018 przyniósł w porównaniu z 2017, dwukrotny wzrost wolumenu, stając się najwyższym w historii RTTe 2015 Uzyskanie statusu Nominowanego Operatora Rynku Energii w Polsce (NEMO) Umożliwiamy Członkom udział w europejskim rynku energii 2005 Uruchomienie Rynku Praw Majątkowych i Rejestru Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce rynek obrotu prawami majątkowymi OZE 2006 Uruchomienie rynku spot dla uprawnień do emisji CO 2 Wzbogacając ofertę, umożliwiliśmy obrót uprawnieniami do emisji CO 2 2012 Powstanie Giełdy Gazu Uruchomienie Rynku Terminowego i Rynku Dnia Następnego gazu ziemnego 2014 Uruchomienie Giełdowej Platformy Informacyjnej oraz Rynku Dnia Bieżącego gazu Rozwijamy ofertę TGE i dostarczamy bieżących informacji o prowadzonych rynkach 2018 Uruchomienie rynku spot gazu zaazotowanego Rozszerzyliśmy ofertę TGE o rynek gazu zaazotowanego 2007 Uruchomienie Rynku Praw Majątkowych i Rejestru Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji Rozwijamy rynek praw majątkowych 2017 Uruchomienie aplikacji maklerskiej X–Stream Trading oraz SAPRI Trade Nieustannie wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne 1999 2005 2010 2015 2020

35. RAPORT ROCZNY 2018 s. 49 ODNA WIALNE Ź R ÓDŁA ENE RGII KOGENERACJA BIOGAZ ROLNICZY EFEKTYWNOŚĆ ENE RGETYCZNA Wsparcie energii wyprodukowanej w OZE Zielone certy fi katy PMOZE i PMOZE_A Wsparcie energii wyprodukowanej w kogeneracji Wsparcie biogazu rolniczego Wsparcie i nw estycji prow adząc ych do z wię kszenia efekty wności ene rgetycznej Żół te certy fi katy Małe jedno s tki i pali w a gaz o w e (PMGM) Białe cert y fi katy (PME F , PMEF_ F , PMEF_XX) Błękitne cert y fi katy Ene r gia ele ktry czna w yp r odu k o w ana z bio gaz u (PM O ZE_BIO) Brą zowe certy fi katy Bio g az r olnic z y wp r o w ad z ony do sieci (PMBG) Fioletowe certy fi katy Ene r gia z me t anu z k opalni i bioma sy (PMMET) Czerwone certy fi katy Inne jedno s tki k o g ene r acyjne (PMEC) OFERTA TGE RYNEK PRAW MAJĄTKOWYCH

31. RAPORT ROCZNY 2018 s. 45 RYNEK DNIA BI E ŻĄ CEGO GAZU GA Z Z IE MN Y W YSOK OM ET AN OWY I G A Z Z IE MN Y Z AA ZOTOW AN Y GA Z Z IE MN Y W YSOK OM ET AN OWY RYNEK DNIA NAS TĘPN EGO GAZU KORZY ŚCI DLA CZŁON KÓW I R YN KU BASE GODZINOWE BASE 4 SERIE 3 SERIE 4 SERIE 3 SERIE SGT BASE WEEKEND P RODUKTY TYGODNIOWE P RODUKTY MIESI Ę CZNE P RODUKTY KWART ALNE P RODUKTY SEZONOWE 2 SERIE P RODUKTY ROCZNE RYNEK TOWAROWY TERMINOWY GAZU korekta pozycji u wz ględnienie gazu zaazotow ane go jako tow aru giełd owego bilans ow anie w s t ępne bilans ow anie dos t os ow anie zakupó w do zmian k onsumpcji w opa rciu o dokładną p r ogn oz ę sy gnał cen ow y dla r yn ków t ermin owych u wz ględnienie zmienności zapotrzebow ania na g az ziemn y w po s zczegól n ych okr esach w roku plan ow anie wy d atkó w w długim t erminie m o żli w ość o ferow ania s t ałej cen y GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY I GAZ ZAAZOTOWANY GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY OFERTA TGE GAZ ZIEMNY Przedmiotem obrotu w Polsce jest gaz ziemny wyso - kometanowy i gaz ziemny zaazotowany. Towarowa Giełda Energii od pięciu lat oferuje swoim Członkom możliwość obrotu gazem ziemnym na rynkach terminowym i rynkach spot. Aktywny udział w liberalizacji rynku, stałe poszerzanie oferty oraz zaufanie doprowadziły do ukształtowania się w Polsce największej platformy obrotu gazem ziemnym w regionie. W 2018 r. w odpowiedzi na oczekiwania rynku, dodaliśmy do naszej oferty gaz ziemny zaazotowany. Adresując krajowy rynek o wolumenie 8,1 TWh możemy dzisiaj powiedzieć, że stanowimy platformę obrotu dla wszystkich krajowych odbiorców. Na rynku spot oferujemy obecnie produkty bazowe i weekendowe oraz produkt dedykowany dla gazu ziemnego w Systemie Gazociągów Tranzytowych. Na rynku terminowym oferujemy produkty bazowe tygodniowe, miesięczne, kwartalne, sezonowe i roczne z dostawą fizyczną. Źródło: opracowanie własne

16. RAPORT ROCZNY 2018 s. 23 ROLA TGE W SEKTORZE ENERGETYCZNYM WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI w spółt worzenie globalnych rynkó w giełd owych z uwz ględnieniem i n t eresó w polskich podmiot ów czerpanie z najlep sz ych prak tyk rynkowych działanie na r zecz liberalizacji z korzy ścią dla podmiot ów na konkurencyjnych rynkach energii AFM Międ z yna r od owe stowarzyszenie zrzesz ające giełdy towarowo- finans owe. Or g aniz acja, która z a cel posta wiła sobie p r om owanie nowy ch p r odu któw na rynk ach terminowy ch st ała się ce n trum wymiany my śli dla podmio tów po wią zany ch z ob rotem na ty ch rynk ach. T GE nal e ży do człon ków z ał o ż y cieli AFM EUROPEX Stowarzysz enie eu r opejskich giełd ene r gii, które g o z adaniem je st pr omocja konk u r encyj ny ch rynków ener gii z udziałem giełd ene r g ety cz ny ch, wspar cie p r oces ó w libe r ali z acji o r az udział w int eg r acji rynków ener g ety cz ny ch APEx Międ zynar od owe stowarzysz enie giełd ene r gii. Celem APEx je st promowanie praktyk zmierz ając y ch do t worz enia się konk u r encyj ny ch rynków ener gii oraz w ymiana doświadc z eń z global ny ch rynków

Widoki

 • 2677 Suma odsłon
 • 1976 Odsłon na stronie
 • 701 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 36 www.powergo.pl
 • 5 178.216.200.66
 • 12 178.216.200.66:8069
 • 25 powergo.pl