Program Priorytetowy agroenergia

Kanał publiczny / OZE

Program Priorytetowy Agroenergia

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

16. 16 9. Postanowienia dodatkowe 1) Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest S tudium Wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej w pomocy kontekstowej Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). 2) Do niniejszeg o programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp odarki Wodnej”. Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy wynika, iż nie znajduje się on w złej sytuacji finansowej i jest w stanie zapewnić wykonalność i trwałość finansową oraz zbilansowanie źródeł fin ansowania projektu. Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 1. II. OCENA DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ (o ile dotyczy) 1. Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej Zasady oceny: Ocena dopuszczalności i intensywności wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami określonymi we właściwych przepisach o pomocy publicznej. Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku

15. 15 KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE (dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć) Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku. 2. Ocena wysokości kosztów pod warunkiem zaakceptowania ich kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach 0 pkt 5 pkt 3 max 15 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia 5 pkt .  wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia. Koszty zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiono metodę kalkulacji kosztów Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku Suma punktów w obszarze III max 20 pkt Suma punktów z oceny w obszarach I - III (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 48 punktów) max 80 pkt Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych (jeżeli dotyczy) Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE I. OCENA FINANSOWA 1. Analiza dotychczasowej sytuacji finansowej Wnioskodawcy Zasady oceny: Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) . Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej. Negatywna ocena kryterium powoduje odrzucenie wniosku niezależnie od wyników oceny kryterium nr 2. 2. Analiza prognozowanej sytuacji finansowej Wnioskodawcy – w tym analiza wykonalności i trwałości finansowej Zasady oceny: Ocena przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku (wraz z załącznikami) .

14. 14 Zasady oceny: 0 pkt – WAK ≥ 0,9 1 pkt – WAK ≥ 0,7 i < 0,9 3 pkt – WAK ≥ 0,5 i < 0,7 5 pkt < 0,5 Analiza wskaźnika efektywności kosztowej uzyskania efektu ekologicznego zgodnie z metodyką obliczania wskaźnika efektywności kosztowej (WAK) przedstawioną w Załączniku 1 do niniejszego programu priorytetowego. Ilość punktów możliwych do uzyskania w trakci e oceny przeliczana jest zgodnie metodyką przedstawioną w Załączniku 1. Projekty pozytywnie ocenione to takie dla których wartość wskaźnika WAK < 0,9 WAK = (ZKK / OWA) < 1 ZKK - Zannualizowane nakłady inwestycyjne. OWA – zdyskontowane, wygenerowane oszc zędności (traktowane jako wszelkie oszczędności w czasie życia projektu związane z wprowadzeniem do procesu technologicznego surowca wtórnego/zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego w produkcie wynikające m.in. z zmniejszenia kosztu nabycia surowca, zmni ejszenia kosztów eksploatacyjnych, zmniejszenia kosztów opłat środowiskowych, itp.), przy czym, ww. oszczędności to efekt zwiększenia udziału surowca wtórnego / zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego w produkcie czy też w produkcji w stosunku do całości zużywanych surowców, wyrażone w zł . Suma punktów w obszarze III (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów) max 40 pkt Suma punktów z oceny w obszarach I - III (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 60 punkty) max 100 pkt Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych (jeżeli dotyczy) dla przedsięwzięć z zakresu - 7.5.3 Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 (...)” 1. Ocena kwalifikowalności kosztów w ramach projektu 0 pkt 5 pkt 1 max 5 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  Wnioskodawca nie wykazał kwalifikowalności kosztów dla całego zakresu projektu; 5 pkt .  Wnioskodawca wykazał kwalifikowalność kosztów dla całego zakresu projektu ;

9. 9  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny ≥ 15% zmniejszenia zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) lub/oraz zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji); Negatywna ocena kryteriu m (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 2. Ocena energooszczędności zastosowanych rozwiązań 0 pkt 5 pkt 1 max 5 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  przedsięwzięcie nie uwzględnia aspektów związanych z poprawą energooszczędności rozumianej jako zmniejszenie zużycia energii na jednostkę produkcji;  5 pkt.  przedsięwzięcie uwzględnia aspekt związany z poprawą energooszczędności rozumianej jako zmniejszenie zużycia energii na jednostkę produkcji; Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powodu je odrzucenia wniosku Suma punktów w obszarze I (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 50% możliwych do uzyskania punktów) max 30 pkt dla przedsięwzięć z zakresu - 7.5.3 Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 ...” 1. Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego 0 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt 5 max 25 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego; 3 pkt.  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego; 4 pkt.  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny ≥ 7% i < 15% zmniejszenia zużycia energii na jednostkę produkcji finalnej (kWh/jedn. produkcji);

8. 8  przedsięwzięcie przyczynia się do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy na poziomie powyżej 50% Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 3. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 0 pkt 2 pkt 4 max 8 pkt 0 pkt.  projekt nie przewiduje zastosowania odnawialnych źródeł energii 2 pkt.  projekt przewiduje zastosowanie odnawialnych źródeł energii Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku Suma punktów w obszarze I (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 50 % możliwych do uzyskania punktów) max 40 pkt dla przedsięwzięć z zakresu - 7.5.2 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych 1. Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego 0 pkt 2 pkt 3 pkt 5 pkt 5 max 25 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego; 2 pkt.  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny ≥ 5% i < 10% zmniejszenia zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) lub/oraz zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji); 3 pkt.  założenia i dane, będące podstawą d o wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego, a efekt ekologiczny ≥ 10% i < 15% zmniejszenia zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/je dn. produkcji) lub/oraz zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji); 5 pkt.

7. 7 KRYTERIA JAKOŚCIOWE PUNKTOWE Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA WYNIK OCENY (uzyskan a liczba pkt x waga) I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA dla przedsięwzięć z zakresu - 7.5.1 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej 1. Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego 0 pkt 4 pkt 4 max 16 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego; 4 pkt.  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość zakładanego efektu ekologicznego); Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 2. Poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy 0 pkt 1 pkt 3 pkt 4 pkt 4 max 16 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  przedsięwzięcie nie przyczynia się do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy 1 pkt.  przedsięwzięcie przyczynia się do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy na poziomie 25% 3 pkt.  przedsięwzięcie przyczynia się do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy na poziomie 50% 4 pkt.

12. 12  brak przejrzystej struktury realizacji projektu;  Wnioskodawca nie dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu i nie uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz; 3 pkt .  Wnioskodawca spełnia 2 z poniższych kryteriów:  Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub podobnym charakterze lub uprawdopodobn ił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego;  przejrzysta struktura realizacji projektu;  Wnioskodawca dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu lub uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątr z; 5 pkt.  Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji minimum trzech projektów z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym charakterze lub uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego;  przejrzysta struktury realizacji proje ktu  Wnioskodawca dysponuje niezbędnym potencjałem organizacyjnym potrzebnym do realizacji projektu lub uprawdopodobnił możliwości jego pozyskania na zewnątrz Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku Suma punktów w obszarze II (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów, nie dotyczy przedsięwzięć o potwierdzonym ekoinnowacyjnym charakterze ) max 30 pkt Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA WYNIK OCENY (uzyskan a liczba pkt x waga) III. EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA dla przedsięwzięć z zakresu - 7.5.1 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej 1. Ocena wysokości kosztów pod warunkiem zaakceptowania ich kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach 0 pkt 5 pkt 3 max 15 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia lub nie wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych lub metoda kalkulacji kosztów nie jest wiarygodna; 5 pkt .  100% kosztów jest adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych. Koszty zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiona metoda kalkulacji kosztów jest wiarygodna;

10. 10 5 pkt.  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość zakładanego efektu ekologicznego, a efekt e kologiczny ≥ 15% zmniejszenia zużycia energii na jednostkę produkcji finalnej (kWh/jedn. produkcji); Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 2. Ocena zmniejszenia zasobochłonności produkcji 0 pkt 5 pkt 1 max 5 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  przedsięwzięcie nie uwzględnia aspektów związanych ze zmniejszeniem zużycia surowców pierwotnych rozumianego jako zmniejszenie zużycia surowców na jednostkę produkcji (w tym wody); 5 pkt.  przedsięwzięcie uwzględnia aspekt związany ze z mniejszeniem zużycia surowców pierwotnych rozumianego jako zmniejszenie zużycia surowców na jednostkę produkcji (w tym wody); Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku Suma punktów w obszarze I (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wynosi 5 0% możliwych do uzyskania punktów) max 30 pkt Lp. NAZWA KRYTERIUM PUNKTY WAGA WYNIK OCENY (uzyskan a liczba pkt x waga) II. WYKONALNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA dla przedsięwzięć z zakresu - 7.5.1 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej dla przedsięwzięć z zakresu - 7.5.2 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych dla przedsięwzięć z zakresu - 7.5.3 Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 (...)” 1. Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy alternatywnych rozwiązań) 0 pkt 5 pkt 2 max 10 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (nie zawiera niezbędnych danych uzasadniających wybór); 5 pkt .

13. 13 Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku Suma punktów w obszarze III (dla pozytywnej oceny w ramach obszaru wymagane jest uzyskanie 100% punktów) max 15 pkt Suma punktów z oceny w obszarach I - III (minimalny próg wymagany dla pozytywnej oceny przedsięwzięcia wynosi 53 punkty) max 85 pkt Liczba punktów, jakie otrzymało przedsięwzięcie w ramach oceny kryteriów horyzontalnych (jeżeli dotyczy) dla przedsięwzięć z zakresu - 7.5.2 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych 1. Ocena niezbędności zakresu przedsięwzięcia dla osiągnięcia efektu ekologicznego 0 pkt 5 pkt 2 max 10 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  Wnioskodawca nie uzasadnił konieczności poniesienia wydatków na realizację projektu w celu osiągnięcia efektu ekologicznego lub zakres przedsięwzięcia nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego) 5 pkt .  planowane wydatki wynikające z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia są niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją projektu;  nakłady na realizację projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia efektu ekologicznego;  zakres przedsięwzięcia gwarantuje osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu (rzeczowego i ekologicznego); Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 2. Ocena wysokości kosztów pod warunkiem zaakceptowania ich kwalifikowalności w poszczególnych kategoriach 0 pkt 5 pkt 2 max 10 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  wysokość kosztów nieadekwatna do zakresu przedsięwzięcia i/lub nie wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych 5 pkt .  wysokość kosztów adekwatna do zakresu przedsięwzięcia i wpisuje się w katalog kosztów kwalifikowanych. Koszty zostały racjonalnie oszacowane. Przedstawiono metodę kalkulacji kosztów Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 3. Syntetyczna, wskaźnikowa analiza efektywności kosztowej (zgodnie z metodyką WAK) 0 pkt 1 pkt 3 pkt 5 pkt 4 max 20 pkt

11. 11  analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (zawiera niezbędne dane uzasadniające wybór); Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) nie powoduje odrzucenia wniosku 2. Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania (w tym: możliwość utrzymania trwałości rzeczowej i ekologicznej, realistyczny harmonogram wdrażania z uwzględnieniem posiadanych pozwoleń i harmonogramu pozyskiwania pozostałych) 0 pkt 3 pkt 5 pkt 3 max 15 pkt Zasady oceny: 0 pkt.  brak możliwości utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej);  brak realistycznego harmonogramu wdrażania projektu;  brak wiarygodnych informacji z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanej i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych; 3 pkt.  realną możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej);  wiarygodna inform acja z zakresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanej i wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej;  realistyczny harmonogram pozyskiwania brakujących pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych niezbędnych dokume ntów zezwalających na realizacje inwestycji ;  realistyczny harmonogram wdrażania projektu (weryfikowany powyższymi punktami); 5 pkt.  realną możliwość utrzymania trwałości przedsięwzięcia (rzeczowej i ekologicznej);  wniosek posiada komplet dokumentów z za kresu prawa do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, wymaganą dokumentacje techniczna i projektową, komplet decyzji administracyjnych zezwalających na realizację przedsięwzięcia;  harmonogram wdrażania projektu oraz powyższe elementy wyka zują na pełną gotowość przedsięwzięcia do realizacji; Negatywna ocena kryterium (uzyskanie 0 pkt) powoduje odrzucenie wniosku 3. Ocena przygotowania instytucjonalnego do wdrożenia przyjętego rozwiązania (czy możliwe jest sprawne wdrożenie projektu i jego trwałość instytucjonalna - ocena dotyczy również podmiotu upoważnionego do ponoszenia kosztów) 0 pkt 3 pkt 5 pkt 1 max 5 pkt Zasady oceny: 0 pkt .  Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji projektu z dziedziny objętej wnioskiem lub o podobnym charakterze i nie uprawdopodobnił możliwości pozyskania niezbędnego wsparcia zewnętrznego;

3. 3 b) oprocentowanie pożyczki: a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku, b. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 1 9.01.2008, str. 6), c) odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków, d) okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej , e) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, f) pożyczka nie podlega umorzeniu. 2) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczą cymi pomocy publicznej. W przypadku pożyczki, na potrzeby ustalenia stopy referencyjnej Beneficjentom przypisuje się niski rati n g finansowy. 3) Warunki em uzyskania dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu 7.5. 1 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej , której mogą towarzyszyć inwestycje z pozostałych zakresów wspieranych przedsięwzięć. 4) Warunkiem realizacji inwestycji z zakresu 7.5. 2 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych , dotyczącej technologii służącej do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów jest wykorzy stanie w min. 80% powstałych paliw/ substratów we własnym źródle. 7 .4 Beneficjenci Wyłącznie r olnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz c o najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą p rzez ten okres osobiście to gospodarstwo. 7.5 Rodzaje przedsięwzięć 7.5.1 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z możliwością podłączenia ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: a) źródła odnawialne , b) źródła kogeneracyjne, c) technologie wykorzystujące ciepło odpadowe . Zakres przedsięwzięcia może obejmować projekty kompleksowe, łączące źródło energii z systemem jej magazynowania, uzasadnionym pod względem technicznym i ekonomicznym.

6. 6 systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 50 kWp do 1 MWp do 2,5 mln zł/MW małe elektrownie wodne – do 5 MWe do 25,0 mln zł/MW źródła ciepła opalane biomasą – o mocy nie wyższej niż 20 MWt do 2,2 mln zł/MW kolektory słoneczne do 1000 zł/kW biogazownie - obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego 300 kW – 2 MW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego do 15 ,0 mln zł/MW p ompy ciepła do 4 200 zł/kW dla gruntowych pomp ciepła do 4 000 zł/kW dla powietrznych pomp ciepła t owarzyszący magazyn energii do 50% kosztów źródła z zakresu 7.5.2 – Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych 13 Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 5% lub Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m3/jedn. produkcji) - nie mniej niż 5% 14. W przypadku technologii służącej do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wniosk odawcę odpadów (w tym osadów) - min. 80% powstałych paliw/ substratów jest wykorzystywanych we własnym źródle z zakresu 7.5.3 – Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 ...” 13 . Audyt energetyczny lub elektroenergetyczny – wskazanie na możliwość oszczędności w zużyciu energii nie mniej niż 5% w obszarze audytowanym 14 . Efekt ekologiczny nie mniejszy niż wynikający z oszczędności energetycznej określonej na poziomie 5% 15 . Zmniejszenie energochłonności produkcji (MWh/ jedn. produkcji) o nie mniej niż 5%

5. 5 8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć KRYTERIA DOSTĘPU Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru*) 2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie 3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki 4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym 5. W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – z wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 6. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 7. Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW 8. Cel i rodzaj przedsięwzięcia są zgodne z programem priorytetowym*) 9. Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku (decyduje data podpisania protokołu odbioru końcowego) 10. Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym 11. Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym 12. Realizowana inwestycja uwzględnia przedsięwzięcie z zakresu 7.5. 1 Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej *) szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze DODATKOWE KRYTERIA DOSTĘPU – dla przedsięwzięć: z zakresu 7.5.1 – Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej 1 3 . Zastosowane będą nowe urządzenia (wyprodukowane nie wcześniej ni ż w terminie 60 miesi ę cy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii w tej jednostce ) – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy . 14 . Maksymalny koszt jednostkowy brutto nie jest wyższy niż: Rodzaj technologii Maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wyższej niż 3 MWe do 6,0 mln zł/MW

4. 4 Z grupy przedsięwzięć wyłącza się: – inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych , w tym odpadów i paliw pochodzących z odpadów komunalnych, – inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych. 7.5.2 Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych) , w tym poprz ez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in. : 1) Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanyc h suro wców; 2) Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub s ystemy zamkniętych obiegów wody; 3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania /procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę ; 4) Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów; 5) Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody ( o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny ) . Poprzez zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych rozumie się podniesienie sprawności procesu produkcyjnego lub częściowe zastąpienie surowca pierwotnego surowcem wtórnym. Kwalifikacja do niniejsze go zakresu możliwa jest po spełnieniu jednego z poniższych warunków: a. Zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego na jednostkę produkcji finalnej (Mg/jedn. produkcji lub m 3 /jed n. produkcji) - nie mniej niż 5 % lub / oraz b. Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji finalnej (m 3 /jedn. produkcji) - nie mniej niż 5 % 7.5.3 Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu po prawę efektywności energetycznej , a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.: 1) Technologie racjonalizac ji zużycia energii elektrycznej, 2) Technologie racjonalizacji zużycia ciepła , 3) Modernizacje procesów produkcyjnych i przetwórczych w zakr esie efektywności energetycznej , 4) Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach gospodarstw rolnych . K walifikacja wniosku do niniejszego zakresu możliwa jest po spełnieniu łącznie poniższych warunków: 1) Złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego wykonanego zgodnie z Zaleceniami przygotowania audytu energetycznego zamieszczonymi na stronie NFOŚiGW, 2) Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego zweryfikowanego przez NF OŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, a oszczędność energii ma być nie mniejsza niż 5% .

2. 2 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 201 9 - 2025 , przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywani e umów) podejmowane będą do 2023 r. , 2) środki wydatkowane będą do 2025 r . 5. Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągł ym . Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określ o ne zostaną odpowiednio w o głoszeniu o naborze lub w r egulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW . 6. Koszty kwalifikowane 1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.20 19 r. do 31.12 .2025 r ., 2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych” 1 , z zastrzeżeniem, że: a) k oszty w ramach kategorii 3.1 „Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z uwzględnieniem kosztów audytu środowiskowego oraz audytu energetycznego (o ile jest niez będny do realizacji inwestycji); b) wyłącza się koszty kategorii 3.2 „Zarządzanie przedsięwzięciem” z zastrzeżeniem, że kwalifikuje się koszty „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego”; c) w ramach kosztów z pozycji a) – b ) do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; d) w yłącza się koszty kategorii 3.3 „Koszty informacji i promocji”; e) w yłącza się koszty kategorii 3.4.1 „Koszt nabycia nieruchomości niezabudowanej nieruchom ości zabudowanej, zakup gruntu” oraz koszty kategorii 3.4.4 „Pozostałe koszty”; f) k oszty w ramach kategorii 3.4.3 „Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne”, przeznaczone na zakup war tości niematerialnych i prawnych, nie mogą przekraczać 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia , przy czym nie kwalifikuje się kosztów z zakresu organizacji i zarządzania działalnością rolniczą . 7. Formy i warunki udzielania dofinansowania 7 .1 Form y dofinansowania 1) Dotacja , 2) Pożyczka . 7 .2 Intensywność dofinansowania 1) Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych , 2) Dofinansowanie w formie dotacji do 4 0% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł . 7 .3 Warunki dofinansowania 1) Dofinansowanie w formie pożyczki: a) kwota pożyczki: od 100,00 tys. zł do 2 000,00 tys. zł, 1 http://nfosigw.gov.pl/oferta - finansowania/srodki - krajowe/informacje - ogolne/kryteria - wyboru - przedsiewziec/

1. 1 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Agroenergia 1. Cel programu Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych . 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.: 1) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 80 000 GJ/rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania co najmniej 80 0 00 GJ/rok . 2) Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 50 000 Mg/rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania co najmniej 50 000 Mg/rok . 3) Zmniejszenie emisji CO 2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 3 0 000 Mg/rok dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 30 0 00 Mg/rok. 4) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 000 MWh/rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 000 MWh/rok, 5) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej ( końcowej ) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 20 000 GJ /rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych fo rm dofinansowania – co najmniej 20 000 GJ /rok, 6) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana wa rtość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 MW , w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 MW , 7) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 10 MW, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 10 MW. 3. Budżet Budżet na realizację celu programu wynosi dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania do 2 00 000 tys. zł 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 8 0 000 tys. zł 2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 12 0 000 tys. zł

Widoki

 • 1609 Suma odsłon
 • 1153 Odsłon na stronie
 • 456 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 6 178.216.200.66
 • 8 www.powergo.pl
 • 6 178.216.200.66:8069
 • 52 powergo.pl