Kanał publiczny / Ogrzewanie elektryczne

Nowoczesna seria elektrycznych kotłów grzewczych przystosowanych do współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

1. Najbogats z y t ypos z er eg k otłó w elek tr y czn y ch w Eur opie pr z yst oso w an y do współpr ac y z f ot o w olt aik ą 2 2 0 2 1 9 2 1 8 kWh licznik pr ac y k otł a mo żli w ość nast a w y zuż y cia ener gii sy gnaliz acja z atr z ymania pr ac y k otł a st yk z wierno / r o z wiern y - mo żli w ość w ymus z enia pr ac y k otł a pr z ez f alo wnik PV friendl y - S T OP gr z anie - w c enie k otł a No w ość - k onfigur at or doboru k otłó w elek tr y czn y ch Elt erm!

3. 2 Pr z ykł ad: dom 100 m + f ot o w olt aik a ok . 8,5 kW p ( ok olic e Chełmna ) Umo w a pr osument dl a klient ó w ind y widualn y ch Obowiązuje od 1 lipc a 2016 (zmiana Ust aw y o O ZE, art 4) syst em r o zlicz ania 365 dni syst em r o zlicz ania bez got ó wk o w y (kWh z a kWh ) do 12 kW ł ącznego z apotr z ebo w ania (80% pr oduk cji pr ądu do w yk orz yst ania w ciągu 365 dni) Najbogatszy typosz ereg k otłó w elektr yczn ych w Eur opie PV - F riendl y No w ość - k onfigurat or doboru k otłó w elektr yczn ych Elt erm! Z apotr z ebo w anie r oczne na c ele b yt o w e ok . 3000 kWh Z apotr z ebo w anie r oczne na ener gię c . o . - 4000 kWh 2 dl a EUc o = 40 kWh/ m / r ok 1 2 4 3 1 - panel PV 2 - ro z dzielnia 3 - licznik dwukierunk o w y 4 - napięcie 230V K onieczna r oczna pr oduk cja: suma 7000 kWh: 0,8 = 8750 kWh moc z amont o w anej mikr oelek tr o wni ok 8,5 kW p K ocioł EL TERM - PV friendl y

4. 16 Elek tr y czne K otł y W odne: d wufunk c yjne ( c . o . + c . w .u. - pr z ez podgr z ew acz pr z epł y w o w y) c yfro w y w yświetlacz - pokaz uje zadaną oraz aktualną t emp. w ody, z użytą w odę oraz pobór prądu, elektroniczne st ero wanie mocą grz ew czą, no w ocz esn y blok grz ew czy, obudo wa z w ytrzymałego tw orzywa ABS, mosiężne króćce przyłącz enio we, łatwa instalacja, prosta obsługa, mo żliwa regulacja w zakresie 30°C - 60°C c o 1°C , opat ent o wane ro związanie zabezpieczające prz ed odkładaniem się kamienia. w stanie spoczynku w yświetlacz gaśnie licznik poboru prądu i w ody mo żliw ość kr yz o wania prz epływu w ody prz ed w yciekaniem w ody i prz egrzaniem, wbudo wan y ciśnienio w y za w ór bezpiecz eństwa, ochrona grzałki - urządz enie nie załączy się w przypadku braku w ody k otły EK W - klasa efektywności energetycznej D (z e wz ględu na prz episy UE , spra wność k otła 99,5%) Z alet y : Z abezpiecz enia: BL OK GR ZEW C Z Y C YFR O W Y W Y Ś WIETL A C Z Pr z epł y w o w y podgr z ew acz w od y A dmir ał - z abudo w an y w k otle Chor ąż y i P orucznik W c enie k otł a St ero wanie pok ojo we St ero wanie pogodo we Moduł + aplik acja int ernet o w a opcja Chor ąż y Silv erLine Mo ż e współprac o wać z do w oln ym, beznapięcio w ym t ermoregulat orem pok ojo w ym np.: Salus, E urost er , A urat on (styk zwierno-ro zwiern y, 0V ) P orucznik GoldLine Mini K at alog 2019/3

5. 17 Elek tr y czn y K ocioł W odn y W achmistr z W achmistr z + pompa ciepł a – mniejsz e k osz ty zakupu pomp y – moc rez er w o wa grz ew cza na ekstremalne ujemne t emperatur y W achmistr z + k ocioł na pali w o st ałe – praca w tańsz ej tar yfie – idealn y w przypadkach a war yjn ych – do prac y w okresie wiosna/jesień W achmistr z + k ominek c . o . – praca tylk o w tańsz ej tar yfie – idealne ro związanie w domkach letnisk o w ych Nr . 1 w P olsc e - alt ernat y wn y k ocioł do ws z ystkich ukł adó w c . o . Króćce 1" - na zamó wienie 5/4" i 6/4" K ompakt o we w ymiar y: 470 x 255 x 200 mm Łatw y i szybki montaż Styk zwierno-ro zwiern y (0V ) mo ż e współprac o wać z pompą ciepła lub do w oln ym, beznapięcio w ym t ermoregulat orem pok ojo w ym F unk cja PID Idealn y jak o alt ernatywne źródło ciepła Mo ż e prac o wać w otwartym układzie c .o. Dedyk o wan y do współprac y z pompami ciepła W spółpracuje z e st ero wnikami GSM i Wi-Fi Klasa efektywności energetycznej D (z e wz ględu na prz episy UE , spra wność k otła 99,5%) No w y w yświetlacz LED P ełen zakres moc y od 4 do 24 kW Regulacja t emperatur y w ody c .o. od 5°C do 70°C (c o 1°C) NO W OŚĆ Ocieplenie EPP syst em antyzamarzanio w y płynna regulacja t emperatur y w ody c .o. w yłącznik a war yjn y rez est o wan y mo żliw ość prac y w pionie i po ziomie do montaż u prz elot o w o nad głó wn ym źródłem ciepła klasa efektywności energetycznej D (z e wz ględu na prz episy UE , spra wność k otła 99,5%) NO W OŚĆ Ogr z ew acz w od y c . o . S TR ZELEC 3kW /230V k od 02 11 003 Ogr z ew acz w od y c . o . S TR ZELEC 6kW /400V k od 02 11 006 Ogr z ew acz w od y c . o . S TR ZELEC Mini K at alog 2019/3

6. Naczynie prz eponowe Odpowietrznik Manometr St er ow anie pogodowe Za wór bezpiecz eństw a Wyświetlacz P ompa elektr oniczna c .w .u. seria model Dywizja kaskada do 1,5 MW Batalion do 48 kW Hetman do 24 kW Husarz do 24 kW Bat eria kaskada do 1,5 MW Marszałek do 24 kW wbud. zasobnik P orucznik do 12 kW / do 21 kW Pułk o wnik do 24 kW Działon do 48 kW Chorąży do 12 kW / do 21 kW Major do 24 kW Rotmistrz do 24 kW W achmistrz do 24 kW St er ow anie pok ojowe Prz epły wow y podgrz ew acz Aplikacja int ernet ow a Z ewn. r egulat or st eruje tylk o t emp. pok ojow ą Wi-Fi GSM 46 Elek tr y czne k otł y w odne EK W Klasa efektywności energetycznej D (z e wz ględu na prz episy UE , spra wność k otła 99,5%) Mini K at alog 2019/3

2. Aut omat yk a k otło w a LED i L CD - PV friendl y Mas z mikr oelek tr o wnię i po z ost aje ci nad w y żk a ener gii - W YK OR Z Y S T A J J Ą!!! Umo w a pr osument dl a klient ó w ind y widualn y ch Obowiązuje od 1 lipc a 2016 (zmiana Ust aw y o O ZE, art 4) syst em r o zlicz ania 365 dni syst em r o zlicz ania bez got ó wk o w y (kWh z a kWh ) z amont o w ana mikr oelek tr o wnia 5 kW (80% pr oduk cji pr ądu do w yk orz yst ania w ciągu 365 dni) Przykłado we zast oso wanie k otła z e st ero waniem gr z anie S T OP Z apotr z ebo w anie r oczne na c ele b yt o w e ok . 3000 kWh R oczna pr oduk cja 5000 kWh - 3000 kWh ( na c ele b yt o w e) = 2000 kWh 2000 kWh: 0,8 = 1600 kWh nad w y żki r ocznej (bezz wr otnej ) ON OFF % ° C A ut omatyka podsta w o wa LED + A ut omatyka zaa wanso wana L CD + ESC ON OFF Mo żliw ość w yk orzystania prz ez nasz e k otły elektr yczne z e specjaln ym st ero waniem grzanie S T OP S T OP gr z anie - licznik pr ac y k otł a St yk z wierno / r o z wiern y - mo żli w ość w ymus z enia pr ac y k otł a pr z ez f alo wnik P akiet c . w .u. Aplik acja + moduł int ernet o w y - NIE S T OP gr z anie - licznik pr ac y k otł a St yk z wierno / r o z wiern y - mo żli w ość w ymus z enia pr ac y k otł a pr z ez f alo wnik P akiet c . w .u. Aplik acja + moduł int ernet o w y - T AK S T OP gr z anie licznik pr ac y k otł a mo żli w ość nast a w y zuż y cia ener gii sy gnaliz acja z atr z ymania pr ac y k otł a 2 2 0 2 1 9 2 1 8 kWh 18 K ocioł Elt erm + pompa ciepła K ocioł Elt erm + k ocioł na paliw o stałe K ocioł Elt erm + k ominek z płasz cz em w odn ym K ocioł Elt erm + zasobnik c .w .u. lub bufor K ocioł Elt erm + k ocioł gaz o w y

16. EL TERM M.M. Kasz uba Sp. J . POL SK A , 86-200 Chełmno , ul. Prz em ysło wa 5 t el.(+48 56) 686 93 05 , 692 06 06 biuro@elt erm.pl w w w .elt erm.pl w w w .armatura-h ydrauliczna.pl R YNKI, NA K T ÓR Y CH JES TEŚM Y OBECNI Innowacje napędem wzrostu firmy EL TERM K ONT AK T e-mail : biur o@elt erm.pl t el : 56 686 93 05 w . 21 i 22 Dyr ek t or handlo w y - Szk olenia Grz egorz Orenkiewicz t el. 512 225 307 Z ast ępc a d yr ek t or a Piotr Gasin t el. 602 296 972 D aniel K osiński Dział z aopatr z enia Mat eusz Giermach t el. 502 462 565 Dział handlo w y Kiero wnik działu sprz edaży T omasz P almo wski Dor adzt w o t echniczne - K os zt or ysy - Pr ojek t y - W y c en y Właściciel T omasz Jeziorski t el. 660 677 417

14. A ut omatyka podsta w o wa LED 54 A ut omatyka zaa wanso wana L CD GoldenLine RedLine Element y w yk ona w cz e do pr ac y ciągłej i w pr z em yśle Więc ej inf ormacji ( c ennik , dobór) T omasz No wak o wski, t el. 606 476 326, aut omatyk.elt erm@gmail.c om e-mail: biuro@elt erm.pl t el.: 56 686 93 05 w 21 i 22 – duż e instalacje c .o. i c .w .u. – ogrz ewanie na czas prz est ojó w i k onser wacji – wann y galwaniczne – w prz em yśle spo żyw czym i cukierniczym - Prz ekaźniki elektroniczne SSR , - Z większ ona tr wałość podz espołó w , - Ro złącznik z w yzwalacz em, - Zaa wanso wan y syst em chłodz enia t emperatura w ody c .o. 5-90ºC 90ºC Do zasilania nagrz ewnic w ysokie parametr y prac y - do 90°C Husar z w aga 25 k g W ymiar y : 680 x 410 x 265 mm Hetman w aga 25 k g W ymiar y : 680 x 410 x 265 mm Bat alion w aga 31 k g W ymiar y : 680 x 410 x 265 mm Dy wizja W ymiar y : 680 x 410 x 265 mm 2 szt do 96kW 3 szt do 144kW w aga jednego k otł a 31 k g Silv erLine W c enie k otł a St ero wanie pok ojo we St ero wanie pogodo we Aplik acja int ernet o w a opcja K od C ena nett o 01 00 004 429 zł Elek tr y czne k otł y w odne dl a pr z em ysłu Mini K at alog 2019/3

9. 49 Pułk o wnik w aga 24 k g W ymiar y : 680 x 410 x 270 mm A ut omatyka zaa wanso wana L CD Regulat or proporcjonalno- całkując o - ró żniczkując y PID SC Zabezpiecz enie prz ed nadmierną cz ęst otliw ością załącz eń k otła DM S T O P G R Z A N I E Licznik prac y k otła W A T CH DOG BM OSC P A S P odw ójn y licznik z użycia energii (nie dotyczy Ułana ) Syst em nadz orując y procesor Nieulotna pamięć programó w P oczw órne zabezpiecz enie prz ed prz egrzaniem Syst em zabezpieczając y pompę „ ANT Y ST OP ” GoldenLine K od Moc C ena nett o 01 07 004 4 kW 3279 zł 01 07 006 6 kW 3299 zł 01 07 009 9 kW 3319 zł 01 07 012 12 kW 3339 zł 01 07 015 15 kW 3359 zł 01 07 018 18 kW 3379 zł 01 07 021 21 kW 3399 zł 01 07 024 24 kW 3419 zł M o ż e w s p ó ł p r a cow a ć o p c j o n a l n i e z d owo l - n y m , b e z n a p i ę c i o w y m t e r m o r e g u l a t o r e m pok ojo w ym np.: Salus, E urost er , A urat on (styk zwierno-ro zwiern y, 0V ) St yk z wierno -r o z wiern y , 0V 2 2 0 2 1 9 2 1 8 kWh licznik pr ac y k otł a mo żli w ość nast a w y zuż y cia ener gii sy gnaliz acja z atr z ymania pr ac y k otł a st yk z wierno / r o z wiern y - mo żli w ość w ymus z enia pr ac y k otł a pr z ez f alo wnik PV friendl y - S T OP gr z anie - w c enie k otł a P akiet c . w .u. ( opcja ) Elektro za w ór trójdrogo w y + siło wnik Prz ew ód do zasobnika Prior yt et c .w .u. K od C ena nett o 01 00 003 499 zł progr . tygod. c .w .u./c .o progr . tygod. pomp y c yrkul. Moduł + aplik acja int ernet o w a na smartf ona K od C ena nett o 01 00 004 429 zł D . podgląd w ykresó w t emperatur E . włączanie / w yłączanie posz cz ególn ych ob w odó w k otła, G. nie w ymaga stałego IP B . zmian t emperatur z daln ych, A . monit oro wania wszystkich t emperatur: k otła, reg. pok ojo wego, reg. pogodo wego, c w .u, H. darmo wa aktualizacja oprogramo wania F . w yświetlanie alarmó w C . mo żliw ość edycji programó w czaso w ych, St eruje najważniejszymi funk cjami k otła za pośrednictwem t elefonu k omórk o wego Prz ew odo we st er . pok ojo we Prz ew odo we st er . pogodo we W c enie k otł a Elek tr y czne k otł y w odne: Pułk o wnik Mini K at alog 2019/3

12. 52 2 2 0 2 1 9 2 1 8 kWh licznik pr ac y k otł a mo żli w ość nast a w y zuż y cia ener gii sy gnaliz acja z atr z ymania pr ac y k otł a st yk z wierno / r o z wiern y - mo żli w ość w ymus z enia pr ac y k otł a pr z ez f alo wnik PV friendl y - S T OP gr z anie - w c enie k otł a Mars z ałek w aga 80 k g W ymiar y : 1560 x 455 x 455 mm ( w aga i w ysok ość z z asobnikiem ) A ut omatyka zaa wanso wana L CD Regulat or proporcjonalno- całkując o - ró żniczkując y PID SC Zabezpiecz enie prz ed nadmierną cz ęst otliw ością załącz eń k otła DM S T O P G R Z A N I E Licznik prac y k otła W A T CH DOG BM OSC P A S P odw ójn y licznik z użycia energii (nie dotyczy Ułana ) Syst em nadz orując y procesor Nieulotna pamięć programó w P oczw órne zabezpiecz enie prz ed prz egrzaniem Syst em zabezpieczając y pompę „ ANT Y ST OP ” GoldenLine Mo ż e współprac o wać opcjonalnie z do w oln ym, beznapięcio-w ym t ermoregulat orem pok ojo w ym np.: Salus, E urost er , A urat on St yk z wierno -r o z wiern y , 0V z asobnik 100 l w ęż o wnic a 28 kW K od Moc C ena nett o 01 09 006 6 kW 6499 zł 01 09 009 9 kW 6519 zł 01 09 012 12 kW 6539 zł 01 09 015 15 kW 6559 zł 01 09 018 18 kW 6579 zł 01 09 021 21 kW 6599 zł 01 09 024 24 kW 6619 zł zabudo wan y zasobnik 100 litro w y prz ew odo we st ero wanie pok ojo we programo wanie tygodnio we pomp y c yrkulac yjnej programo wanie tygodnio we c .w .u. prz ew odo we st ero wanie pogodo we programo wanie tygodnio we c .o. W c enie k otł a: 100 litro w y zabudo wan y zasobnik W c enie k otł a: Moduł + aplik acja int ernet o w a na smartf ona K od C ena nett o 01 00 004 429 zł F . w yświetlanie alarmó w B . zmian t emperatur z daln ych, E . włączanie / w yłączanie posz cz ególn ych ob w odó w k otła, A . monit oro wania wszystkich t emperatur: k otła, reg. pok ojo wego, reg. pogodo wego, c w .u, C . mo żliw ość edycji programó w czaso w ych, H. darmo wa aktualizacja oprogramo wania D . podgląd w ykresó w t emperatur G. nie w ymaga stałego IP St eruje najważniejszymi funk cjami k otła za pośrednictwem t elefonu k omórk o wego Elek tr y czne k otł y w odne: d wufunk c yjne ( c . o . i c . w .u. pr z ez z asobnik) Mini K at alog 2019/3

8. 48 R otmistr z w aga 18 k g W ymiar y : 530 x 300 x 190 mm K od Moc C ena nett o 01 03 004 4 kW 2859 zł 01 03 006 6 kW 2879 zł 01 03 009 9 kW 2899 zł 01 03 012 12 kW 2919 zł 01 03 015 15 kW 2939 zł 01 03 018 18 kW 2959 zł 01 03 021 21 kW 2979 zł 01 03 024 24 kW 2999 zł W ymiar y : 600 x 410 x 270 mm Major w aga 24 k g K od Moc C ena nett o 01 04 004 4 kW 2999 zł 01 04 006 6 kW 3019 zł 01 04 009 9 kW 3039 zł 01 04 012 12 kW 3059 zł 01 04 015 15 kW 3079 zł 01 04 018 18 kW 3099 zł 01 04 021 21 kW 3119 zł 01 04 024 24 kW 3139 zł A ut omatyka podsta w o wa LED Regulat or proporcjonalno- całkując o - ró żniczkując y PID SC Zabezpiecz enie prz ed nadmierną cz ęst otliw ością załącz eń k otła DM S T O P G R Z A N I E Licznik prac y k otła W A T CH DOG BM OSC P A S P odw ójn y licznik z użycia energii (nie dotyczy Ułana ) Syst em nadz orując y procesor Nieulotna pamięć programó w P oczw órne zabezpiecz enie prz ed prz egrzaniem Syst em zabezpieczając y pompę „ ANT Y ST OP ” Silv erLine Mo ż e współprac o wać z do w oln ym, beznapięcio- w ym t ermoregulat orem pok ojo w ym np.: Salus, E urost er , A urat on (styk zwierno-ro zwiern y, 0V ) St yk z wierno -r o z wiern y , 0V 2 2 0 2 1 9 2 1 8 kWh licznik pr ac y k otł a mo żli w ość nast a w y zuż y cia ener gii sy gnaliz acja z atr z ymania pr ac y k otł a st yk z wierno / r o z wiern y - mo żli w ość w ymus z enia pr ac y k otł a pr z ez f alo wnik PV friendl y - S T OP gr z anie - w c enie k otł a P akiet c . w .u. ( opcja ) Elektro za w ór trójdrogo w y + siło wnik Prz ew ód do zasobnika Prior yt et c .w .u. K od C ena nett o 01 00 003 499 zł progr . tygod. c .w .u./c .o progr . tygod. pomp y c yrkul. Prz ew odo we st er . pok ojo we Prz ew odo we st er . pogodo we Elek tr y czne k otł y w odne: R otmistr z , Major Mini K at alog 2019/3

7. 47 Elek tr y czne k otł y w odne: W achmistr z Ogr z ew acz w od y c . o . S TR ZELEC W achmistr z w aga 14 k g W ymiar y : 470 x 255 x 200 mm Regulat or proporcjonalno- całkując o - ró żniczkując y PID SC Zabezpiecz enie prz ed nadmierną cz ęst otliw ością załącz eń k otła W A T CH DOG BM OSC P A S System nadzorujący procesor Nieulotna pamięć programów Poczwórne zabezpieczenie przed przegrzaniem System zabezpieczający pompę „ANTY STOP” K od Moc C ena nett o 01 02 004 4 kW 1999 zł 01 02 006 6 kW 2049 zł 01 02 009 9 kW 2099 zł 01 02 012 12 kW 2149 zł 01 02 015 15 kW 2199 zł 01 02 018 18 kW 2249 zł 01 02 021 21 kW 2299zł 01 02 024 24 kW 2349 zł Najmniejsz e w ymiar y na r ynku Dedyk o wan y do współprac y z pompami ciepła Mogą prac o wać w otwartym układzie c .o. W spółpracuje z e st ero wnikami GSM i Wi-Fi Idealn y jak o alt ernatywne źródło ciepła Wyposaż on y w intuic yjne st ero wanie Jed yne t akie na r ynk u 1. do w oln ym, beznapięcio w ym t ermoregulat orem pok ojo w ym, Mo ż e współprac o wać z : 2. aut omatyką innego źródła ciepła, 3. z ewnętrzn ym st ero wnikiem c .o. np. K wat ermistrz St yk z wierno -r o z wiern y , 0V Mo żliw ość podłącz enia z ewnętrznej pomp y c .o., np: - w przypadku prac y jak o k ocioł tymczaso w y, Regulacja w ybiegu prac y pomp y. - w przypadku a warii głó wnego źródła ciepła. Aut omat yk a st erując a z ewnętr zną pompą c . o . Ogr z ew acz w od y c . o . S TR ZELEC EPP Ocieplenie EPP Ocieplenie Strz elec 3 kW 6 kW Strz elec K od t o waru 02 11 003 02 11 006 C e n a n e t t o 379 zł 899 zł Przyłącz e DN - A i B 32 -1 ¼" Gw 40 - 1½" Gw M a x . t e m p e r a t u r a 65 °C 70 °C H 1 380 mm 460 mm H C 570 mm 695 mm fi 120 mm 140 mm Ocieplenie EPP syst em antyzamarzanio w y płynna regulacja t emperatur y w ody c .o. w yłącznik a war yjn y rez est o wan y mo żliw ość prac y w pionie i po ziomie do montaż u prz elot o w o nad głó wn ym źródłem ciepła klasa efektywności energetycznej D (z e wz ględu na prz episy UE , spra wność k otła 99,5%) fi A H 1 H C B Mini K at alog 2019/3

13. 53 Bat eria w aga jednego k otł a 31 k g K od Moc C ena nett o 01 10 027 27 kW 5349 zł 01 10 030 30 kW 5439 zł 01 10 033 33 kW 5529 zł 01 10 036 36 kW 5619 zł 01 10 039 39 kW 5709 zł 01 10 042 42 kW 5799 zł 01 10 045 45 kW 5889 zł 01 10 048 48 kW 5979 zł K od Moc C ena nett o 01 10 054 54 kW 9449 zł 01 10 060 60 kW 9769 zł 01 10 066 66 kW 10089 zł 01 10 072 72 kW 10409 zł 01 10 096 96 kW 10939 zł 01 10 144 144 kW 16759 zł Inne moc e na z amó wienie Max . 31 k otłó w - k omunik acja RS485 P akiet c . w .u. ( opcja ) Elektro za w ór trójdrogo w y + siło wnik Prz ew ód do zasobnika Prior yt et c .w .u. K od C ena nett o 01 00 003 499 zł PV friendl y - S T OP gr z anie - w c enie k otł a Działon w aga 31 k g K od Moc C ena nett o 01 06 027 27 kW 4749 zł 01 06 030 30 kW 4829 zł 01 06 033 33 kW 4909 zł 01 06 036 36 kW 4989 zł 01 06 039 39 kW 5069 zł 01 06 042 42 kW 5149 zł 01 06 045 45 kW 5229 zł 01 06 048 48 kW 5309 zł Silv erLine W ymiar y : 680 x 410 x 270 mm W ymiar y jednego k otł a: 680 x 410 x 270 mm GoldLine St yk z wierno -r o z wiern y , 0V Mo ż e współprac o wać z do w oln ym, beznapię- cio w ym t ermoregulat orem pok ojo w ym np.: Salus, E urost er , A urat on. 2 2 0 2 1 9 2 1 8 kWh licznik pr ac y k otł a mo żli w ość nast a w y zuż y cia ener gii sy gnaliz acja z atr z ymania pr ac y k otł a st yk z wierno / r o z wiern y - mo żli w ość w ymus z enia pr ac y k otł a pr z ez f alo wnik PV friendl y - S T OP gr z anie - w c enie k otł a Mo ż e współprac o wać opcjonalnie z do w ol- n y m , b e z n a p i ę c i o w y m t e r m o r e g u l a t o r e m pok ojo w ym np.: Salus, E urost er , A urat on. St yk z wierno -r o z wiern y , 0V Prz ew odo we st er . pok ojo we Prz ew odo we st er . pogodo we W c enie k otł a Moduł + aplik acja int ernet o w a na smartf ona K od C ena nett o 01 00 004 429 zł G. nie w ymaga stałego IP H. darmo wa aktualizacja oprogramo wania B . zmian t emperatur z daln ych, C . mo żliw ość edycji programó w czaso w ych, D . podgląd w ykresó w t emperatur E . włączanie / w yłączanie posz cz ególn ych ob w odó w k otła, F . w yświetlanie alarmó w A . monit oro wania wszystkich t emperatur: k otła, reg. pok ojo wego, reg. pogodo wego, c w .u, St eruje najważniejszymi funk cjami k otła za pośrednictwem t elefonu k omórk o wego P akiet c . w .u. ( opcja ) Elektro za w ór trójdrogo w y + siło wnik Prz ew ód do zasobnika Prior yt et c .w .u. K od C ena nett o 01 00 003 499 zł progr . tygod. c .w .u./c .o progr . tygod. pomp y c yrkul. Elek tr y czne k otł y w odne: 27 kW - 1,5 MW Mini K at alog 2019/3

11. 51 2 2 0 2 1 9 2 1 8 kWh licznik pr ac y k otł a mo żli w ość nast a w y zuż y cia ener gii sy gnaliz acja z atr z ymania pr ac y k otł a st yk z wierno / r o z wiern y - mo żli w ość w ymus z enia pr ac y k otł a pr z ez f alo wnik PV friendl y - S T OP gr z anie - w c enie k otł a P orucznik w aga 34 k g W ymiar y : 700 x 540 x 265 mm A ut omatyka zaa wanso wana L CD Regulat or proporcjonalno- całkując o - ró żniczkując y PID SC Zabezpiecz enie prz ed nadmierną cz ęst otliw ością załącz eń k otła DM S T O P G R Z A N I E Licznik prac y k otła W A T CH DOG BM OSC P A S P odw ójn y licznik z użycia energii (nie dotyczy Ułana ) Syst em nadz orując y procesor Nieulotna pamięć programó w P oczw órne zabezpiecz enie prz ed prz egrzaniem Syst em zabezpieczając y pompę „ ANT Y ST OP ” GoldenLine 01 18 604 4 kW 21 kW 3x40 5x6,0 5439 zł 01 18 606 6 kW 21 kW 3x40 5x6,0 5459 zł 01 18 609 9 kW 21 kW 3x40 5x6,0 5479 zł 01 18 612 12 kW 21 kW 3x40 5x6,0 5499 zł K od Moc k otła Moc podgrz ew . Bezp. (A) Prz ew ód zasil. 2 (mm ) C ena nett o 01 18 304 4 kW 12 kW 3x20 5x4,0 5139 zł 01 18 306 6 kW 12 kW 3x20 5x4,0 5159 zł 01 18 309 9 kW 12 kW 3x20 5x4,0 5179 zł 01 18 312 12 kW 12 kW 3x20 5x4,0 5199 zł 01 18 404 4 kW 15 kW 3x25 5x4,0 5139 zł 01 18 406 6 kW 15 kW 3x25 5x4,0 5159 zł 01 18 409 9 kW 15 kW 3x25 5x4,0 5179 zł 01 18 412 12 kW 15 kW 3x25 5x4,0 5199 zł Moduł + aplik acja int ernet o w a na smartf ona K od C ena nett o 01 00 004 429 zł F . w yświetlanie alarmó w A . monit oro wania wszystkich t emperatur: k otła, reg. pok ojo wego, reg. pogodo wego, c w .u, E . włączanie / w yłączanie posz cz ególn ych ob w odó w k otła, B . zmian t emperatur z daln ych, C . mo żliw ość edycji programó w czaso w ych, H. darmo wa aktualizacja oprogramo wania D . podgląd w ykresó w t emperatur G. nie w ymaga stałego IP St eruje najważniejszymi funk cjami k otła za pośrednictwem t elefonu k omórk o wego mo żliw ość podłącz enia kilku pkt . poboru w ody (nie więcej niż 2 jednocz eśnie) 15 kW mo żliw ość podłącz enia kilku pkt . poboru w ody (nie więcej niż 2 jednocz eśnie) 12 kW mo żliw ość podłącz enia kilku pkt . poboru w ody (nie więcej niż 3 jednocz eśnie) 18 kW mo żliw ość podłącz enia kilku pkt . poboru w ody (nie więcej niż 3 jednocz eśnie) 21 kW 30 - 60 °C 30 - 60 °C 30 - 60 °C 30 - 60 °C 0,02 - 0,6 MP a 0,02 - 0,6 MP a 0,02 - 0,6 MP a 0,02 - 0,6 MP a 3,2 l/min 3,2 l/min 3,2 l/min 3,2 l/min 5,8 l/min 7,2 l/min 8,7 l/min 10,1 l/min K od Moc k otła Moc podgrz ew . Bezp. (A) Prz ew ód zasil. 2 (mm ) C ena nett o 01 18 504 4 kW 18 kW 3x32 5x6,0 5339 zł 01 18 506 6 kW 18 kW 3x32 5x6,0 5359 zł 01 18 509 9 kW 18 kW 3x32 5x6,0 5379 zł 01 18 512 12 kW 18 kW 3x32 5x6,0 5399 zł Zakres regulacji t emp. w ody Ciśnienie w ody zasilającej Prz epływ w ody aktyw . podgrz. Wydajność przy Δ t=30°C M o ż e w s p ó ł p r a cow a ć o p c j o n a l n i e z d owo l - n y m , b e z n a p i ę c i o w y m t e r m o r e g u l a t o r e m pok ojo w ym np.: Salus, E urost er , A urat on (styk zwierno-ro zwiern y, 0V ) St yk z wierno -r o z wiern y , 0V Prz ew odo we st er . pok ojo we Prz ew odo we st er . pogodo we W c enie k otł a Prz epływ o w y podgrz ewacz w ody A dmirał Elek tr y czne k otł y w odne: d wufunk c yjne ( c . o . i c . w .u. pr z ez podgr z ew acz pr z epł y w o w y) Mini K at alog 2019/3

10. 50 A ut omatyka podsta w o wa LED Regulat or proporcjonalno- całkując o - ró żniczkując y PID SC Zabezpiecz enie prz ed nadmierną cz ęst otliw ością załącz eń k otła DM S T O P G R Z A N I E Licznik prac y k otła W A T CH DOG BM OSC P A S P odw ójn y licznik z użycia energii (nie dotyczy Ułana ) Syst em nadz orując y procesor Nieulotna pamięć programó w P oczw órne zabezpiecz enie prz ed prz egrzaniem Syst em zabezpieczając y pompę „ ANT Y ST OP ” Silv erLine 2 2 0 2 1 9 2 1 8 kWh licznik pr ac y k otł a mo żli w ość nast a w y zuż y cia ener gii sy gnaliz acja z atr z ymania pr ac y k otł a st yk z wierno / r o z wiern y - mo żli w ość w ymus z enia pr ac y k otł a pr z ez f alo wnik PV friendl y - S T OP gr z anie - w c enie k otł a Chor ąż y w aga 34 k g W ymiar y : 700 x 540 x 265 mm K od Moc k otła Moc podgrz ew . Bezp. (A) Prz ew ód zasil. 2 (mm ) C ena nett o 01 15 304 4 kW 12 kW 3x20 5x4,0 4729 zł 01 15 306 6 kW 12 kW 3x20 5x4,0 4749 zł 01 15 309 9 kW 12 kW 3x20 5x4,0 4769 zł 01 15 312 12 kW 12 kW 3x20 5x4,0 4789 zł 01 15 404 4 kW 15 kW 3x25 5x4,0 4729 zł 01 15 406 6 kW 15 kW 3x25 5x4,0 4749 zł 01 15 409 9 kW 15 kW 3x25 5x4,0 4769 zł 01 15 412 12 kW 15 kW 3x25 5x4,0 4789 zł K od Moc k otła Moc podgrz ew . (A) Bezp. Prz ew ód zasil. 2 (mm ) C ena nett o 01 15 504 4 kW 18 kW 3x32 5x6,0 4929 zł 01 15 506 6 kW 18 kW 3x32 5x6,0 4949 zł 01 15 509 9 kW 18 kW 3x32 5x6,0 4969 zł 01 15 512 12 kW 18 kW 3x32 5x6,0 4989 zł 01 15 604 4 kW 21 kW 3x40 5x6,0 5029 zł 01 15 606 6 kW 21 kW 3x40 5x6,0 5049 zł 01 15 609 9 kW 21 kW 3x40 5x6,0 5069 zł 01 15 612 12 kW 21 kW 3x40 5x6,0 5089 zł Pr z epł y w o w y podgr z ew acz w od y A dmir ał - z abudo w an y w k otle Chor ąż y i P orucznik c yfro w y w yświetlacz - pokaz uje zadaną oraz aktualną t emp. w ody, z użytą w odę oraz pobór prądu, elektroniczne st ero wanie mocą grz ew czą, no w ocz esn y blok grz ew czy, obudo wa z w ytrzymałego tw orzywa ABS, mosiężne króćce przyłącz enio we, łatwa instalacja, prosta obsługa, mo żliwa regulacja w zakresie 30°C - 60°C c o 1°C , opat ent o wane ro związanie zabezpieczające prz ed odkładaniem się kamienia. w stanie spoczynku w yświetlacz gaśnie licznik poboru prądu i w ody mo żliw ość kr yz o wania prz epływu w ody Z alet y : prz ed w yciekaniem w ody i prz egrzaniem, wbudo wan y ciśnienio w y za w ór bezpiecz eństwa, ochrona grzałki - urządz enie nie załączy się w przypadku braku w ody. Z abezpiecz enia: BL OK GR ZEW C Z Y C YFR O W Y W Y Ś WIETL A C Z St yk z wierno -r o z wiern y , 0V Mo ż e współprac o wać z do w oln ym, beznapięcio- w ym t ermoregulat orem pok ojo w ym np.: Salus, E urost er , A urat on (styk zwierno-ro zwiern y, 0V ) mo żliw ość podłącz enia kilku pkt . poboru w ody (nie więcej niż 2 jednocz eśnie) 15 kW mo żliw ość podłącz enia kilku pkt . poboru w ody (nie więcej niż 2 jednocz eśnie) 12 kW mo żliw ość podłącz enia kilku pkt . poboru w ody (nie więcej niż 3 jednocz eśnie) 18 kW mo żliw ość podłącz enia kilku pkt . poboru w ody (nie więcej niż 3 jednocz eśnie) 21 kW Prz epływ o w y podgrz ewacz w ody A dmirał 30 - 60 °C 30 - 60 °C 30 - 60 °C 30 - 60 °C 0,02 - 0,6 MP a 0,02 - 0,6 MP a 0,02 - 0,6 MP a 0,02 - 0,6 MP a 3,2 l/min 3,2 l/min 3,2 l/min 3,2 l/min 5,8 l/min 7,2 l/min 8,7 l/min 10,1 l/min Zakres regulacji t emp. w ody Ciśnienie w ody zasilającej Prz epływ w ody aktyw . podgrz. Wydajność przy Δ t=30°C P odgrz ewacz musi b yć zabezpiecz on y filtrem osadnik o w ym siatk o w ym ½ (na zasilaniu w ody) UW A GA! Elek tr y czne k otł y w odne: d wufunk c yjne ( c . o . i c . w .u. pr z ez podgr z ew acz pr z epł y w o w y) Mini K at alog 2019/3 Mini K at alog 2019/3

15. Bud ynek ener goos z cz ędn y ( ocieplenie ok . 20 cm; 2 ok 50 W / m ) 2 ok 80 W / m ) ( ocieplenie ok . 10-15 cm; Bud ynek st andar do w y Bud ynek ener gochłonn y 2 ok 110 W / m ) ( ocieplenie poniż ej 10 cm lub jego br ak ; 2 do 40 m 4 kW 4 kW 4 kW 2 do 50 m 4 kW 4 kW 6 kW 2 do 80 m 4 kW 6 kW 9 kW 2 do 110 m 6 kW 9 kW 12 kW 2 do 130 m 6 kW 12 kW 15 kW 2 do 150 m 9 kW 12 kW 18 kW 2 do 190 m 9 kW 15 kW 21 kW 2 do 220 m 12 kW 18 kW 24 kW 2 do 240 m 12 kW 21 kW 27 kW 2 do 260 m 15 kW 21 kW 30 kW 2 do 280 m 15 kW 24 kW 30 kW 2 do 300 m 15 kW 24 kW 33 kW Moc k otła Bezp . (A) Prz ew ód zasil. (mm²) 27 kW 3 x 50 5 x 16,0 30 kW 3 x 50 5 x 16,0 33 kW 3 x 50 5 x 16,0 36 kW 3 x 63 5 x 16,0 39 kW 3 x 80 5 x 25,0 42 kW 3 x 80 5 x 25,0 45 kW 3 x 80 5 x 25,0 48 kW 3 x 80 5 x 25,0 Moc k otła Ręczn y podział moc y (%) Modulacja moc y Zasilanie 230/400V Bezp . (A) Prz ew ód zasil. (mm²) 4 kW 100 – 67 – 33 c o 1/3 1 faza 1 x 20 3 x 2,5 4 kW 100 – 67 – 33 c o 1/3 3 fazy 3 x 6 5 x 1,5 6 kW 100 – 67 – 33 c o 1/3 1 faza 1 x 32 3 x 4,0 6 kW 100 – 67 – 33 c o 1/3 3 fazy 3 x 10 5 x 2,5 9 kW 100 – 67 – 33 c o 1/3 1 faza 1 x 40 3 x 10,0 9 kW 100 – 67 – 33 c o 1/3 3 fazy 3 x 16 5 x 2,5 12 kW 100 – 67 – 33 c o 1/3 1 faza 1 x 63 3 x 10,0 12 kW 100 – 67 – 33 c o 1/3 3 fazy 3 x 20 5 x 4,0 15 kW 100 – 67 – 33 c o 1/6 1 faza 1 x 80 3 x 10,0 15 kW 100 – 67 – 33 c o 1/6 3 fazy 3 x 25 5 x 4,0 18 kW 100 – 67 – 33 c o 1/6 3 fazy 3 x 32 5 x 6,0 21 kW 100 – 67 – 33 c o 1/6 3 fazy 3 x 40 5 x 6,0 24 kW 100 – 67 – 33 c o 1/6 3 fazy 3 x 40 5 x 10,0 Dokładn y prz ekrój prz ew odu zasilającego dobiera elektr yk na podsta wie analizy warunk ó w miejsc o w ych Aut omat yk a LED + pakiet c . w .u. A ut omatyka podsta w o wa LED + Elektro za w ór trójdrogo w y + siło wnik Prz ew ód do zasobnika Prior yt et c .w .u. progr . tygod. c .w .u./c .o. - NIE progr . tygod. pomp y c yrkul. - NIE K od C ena nett o 01 00 003 499 zł P akiet c . w .u. 55 Elek tr y czne k otł y w odne - t abele doboru Aut omat yk a L CD + P akiet c . w .u. + aplik acja int ernet o w a na smartf ona A ut omatyka zaa wanso wana L CD + Elektro za w ór trójdrogo w y + siło wnik Prz ew ód do zasobnika Prior yt et c .w .u. progr . tygod. c .w .u./c .o. - T AK progr . tygod. pomp y c yrkul. - T AK K od C ena nett o 01 00 003 499 zł P akiet c . w .u. Mo ż e współprac o wać z do w oln ym, beznapięcio- w ym t ermoregulat orem pok ojo w ym np.: Salus, E urost er , A urat on (styk zwierno-ro zwiern y, 0V ) St yk z wierno -r o z wiern y , 0V W c enie k otł a Prz ew odo we st ero wanie pok ojo we Prz ew odo we st ero wanie pogodo we Moduł + aplik acja int ernet o w a na smartf ona St eruje najważniejszymi funk cjami k otła za pośrednictwem t elefonu k omórk o wego K od C ena nett o 01 00 004 429 zł Mini K at alog 2019/3

Widoki

 • 1168 Suma odsłon
 • 859 Odsłon na stronie
 • 309 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 35 powergo.pl
 • 5 178.216.200.66
 • 7 178.216.200.66:8069
 • 13 www.powergo.pl