ogłoszenie zmian Czyste Powietrze

Kanał publiczny / OZE

Ogłoszenie zmian w programie priorytetowym Czyste Powietrze

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

2. 2 9) Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji. 10) Zmiano m uległa instrukcj a wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębni ona w formie o sobnego dokumentu. 11) Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy : wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych. W związku z wprowadz onymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09. 2018 r. oraz ogłoszenia o wznowieniu naboru w dniu 21.01.2019 r.

1. 1 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ................ ogłasza, że 2 9 lipca 2019r. ulegnie zmianie p rogram p riorytetow y Czyste P owietrze , a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu . Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany , rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązując e na dzień złożenia wniosku . Kluczowe zmiany : 1) Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochron y środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji . Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umi eszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć . 2) Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznik a nr 1 „Wymagania techniczne” . Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu , łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych” . 3) Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięc ia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303 - 5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe. 4) W pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie - nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. 5) W pkt 6.7.4) Programu doprecy zowano , że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrz ewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źród eł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłe j wody użytkowej. 6) W pkt 6.7.12 ) Programu doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji. 7) W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2) , który wskazu je obecnie, że w przypadku domu nowob udowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizycz ne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego , pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicie li tej nieruchomości. 8) Zmieniony został wzór formu larza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chę c i jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.

Widoki

 • 1470 Suma odsłon
 • 1094 Odsłon na stronie
 • 376 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 17 www.powergo.pl
 • 6 178.216.200.66:8069
 • 15 powergo.pl
 • 4 178.216.200.66