Kanał publiczny / Ogrzewanie elektryczne

Dokumentacja techniczno rozruchowa grzejników elektrycznych NOGEN

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

22. Polski Produkt 22

21. Polski Produkt 21 6 . Certyfikacja

1. Polski Produkt 1 Dokumentacja Techniczno - Ruchowa Ogrzewaczy Elektrycznych NOGEN NO G EN to szerokie możliwość zastosowania

18. Polski Produkt 18

19. Polski Produkt 19

20. Polski Produkt 20

5. Polski Produkt 5 1.6 Odmiany i oznaczenia typów Rodzaje obudów i mocy 1.7 Zasada działania Ogrzewacze NOGEN posiadają dużo większą powierzchnię grzejną i osiągają dużo wyższą temperaturę radiatora w porównaniu do grzejników tradycyjnych, co owocuje znacznie szybszym ogrzaniem pomieszczenia. Konstrukcja wewnętrzna elementu grzejnego ma postać radiatora i tym sam ym klasyfikuje go do rodziny konwektorów, które ogrzewają pomieszczenia poprzez wymianę powietrza podnosząc zimne powietrze z dołu, ogrzewając je i unosząc do góry. Tworzy to swoisty cykl rotacyjny, dzięki któremu odbywa się wymiana całego zimnego powietr z na ciepłe. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom polegającym na zastosowaniu unikalnej metody rozgrzewania i przekazywania wytworzonej energii cieplnej na zewnątrz radiatora, uzyskuje on niesamowitą wydajność. Ogrzewacze NOGEN posiadają tak zwany “miękki star t”, który nie powoduje gwałtownego uderzenia prądowego z sieci zasilającej w momencie włączenia, lecz rozgrzewa się płynnie, a tym samym wydłuża żywotność grzałki.

8. Polski Produkt 8 2.4 Podłączenie Podłączenie do instalacji elektrycznej jest bardzo proste , ponieważ ogrzewacze NOGEN wyposażone są w przewody zasilające zakończone wtyczką sieciową. Ogrzewacze NOGEN można stosować praktycznie w każdego rodzaju pomieszczeniach – mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych. 2.5 Uruchomienie Przed podłączeniem i rozpoczęciem eksploatacji ogrzewacza należy przeczytać całą instrukcję obsługi dołączoną do każdego ogrzewacza. Konstrukcja i budowa ogrzewaczy NOGEN powoduje, iż są one bezobsługowe podczas użytkowania, a obsługa ich sprowadza się jedynie do przeprogramowania temperatury według uznania klienta. Po zamocowaniu ogrzewacza na uchwytach, można go podłączyć do gniazda zasilającego 230 V. Przy pierwszym włączeniu ogrzewacza (w razie potrzeby, zalecamy otworze nie okna) może pojawić się specyficzny zapach, który jest normalnym objawem technologicznym - prosimy się nie obawiać, ustąpi on po kilku godzinach pracy i nie powinien już się więcej pojawić. W razie innych zachowań, ogrzewacz należy reklamować u sprzedaw cy.

23. Polski Produkt 23 Główna siedziba Nogen Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 8 76 - 251 Kobylnica tel. 504 245 271, 501 609 030 email: nogen@nogen.pl www.nogen.pl Salon firmowy Słupsk ul. Wojska Polskiego 23 76 - 200 Słupsk Tel. 506 634 164 Email: biuro.slupsk@nogen.pl Biuro Handlowe Nogen Al. Wiśniowa 36a 53 - 137 Wrocław Tel. 501 609 030, 504 245 271 Email: biuro.wroclaw@nogen.pl Serwis firmowy ul. Kwiatowa 8 76 - 251 Kobylnica Tel. 506 633 461 serwis@nogen.pl

17. Polski Produkt 17 2. UWAGA!!! Ogrzewacz można podłączyć tylko do gniazdka elektrycznego z kołkiem uziemiającym!!!. O napięciu znamionowym 230V/50Hz. 3. Jeżeli przewód zasilający nie odłączalny ulegnie uszkodz eniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. 4. Montaż ogrzewacza na ścianie wykonać koniecznie przy odłączonym przewodzie zasilającym od gniazda zasi lającego 230V. 5. Eksploatację ogrzewacza można rozpocząć dopiero po zawieszeniu go na uchwytach, uprzednio zamocowanych do ściany lub z zamontowanymi nóżkami. 6. Nie wolno przykrywać ogrzewacza - (np.: w celu suszenia) grozi to uszkodzeniem ogrzewacza lub pożar em prądem elekt r ycznym. 7. Ze względu na znaczne temperatury powietrza wydobywającego się z ogrzewacza nie można umieszczać bezpośrednio pod gniazdem wtyczkowym oraz pod parapetem w pobliżu łatwopalnych przedmiotów takich jak firanki, pluszowe maskotki, roślinne suszki itp. 8. Nie wolno wrzucać do środka ogrzewacza żadnych przedmiotów. 9. Zabrania się pod groźbą utraty gwarancji podłączania do gniazda znajdującego się na dolnej ściance ogrzewacza jakichkolwiek urządzeń, grozi to trwałym uszkodzeniem ogrzewacza. 10. Zabrania się używania ogrzewacza w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek niesprawności, szczególnie mającej wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. 11. Zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu ogrzewacza znajdują się dzieci. 12. Niniejszy sprzęt nie jest prz eznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za bezpieczeństwo. 13. W przypadku stosowania ogrzewacza w łazience, ogrzewacz powinien być tak instalowany, aby łączniki i inne regulatory nie mogły być dotknięte przez osobę znajdującą się w wannie lub pod natryskiem, oraz w takim miejscu, aby nie było możliwości zalania ogrzewacza wodą. 14. Ogrzewaczy nie wolno używać w pomieszczeniach z atmosferą agresywną chemicznie (opary rozpuszczalników, kwasów itp.) oraz w pomieszczeniach o środowisku niebezpiecznym pod względem wyb uchu (pyły, pary, gazy). Rysunki i schematy elektryczne

15. Polski Produkt 15 3.4 Spodziewane oszczędności i ekologia Przykład: Mieszkanie w nowym budownictwie (współczynnik izolacji 0,3) o powierzchni 71,5m, zamieszkałe przez rodzinę czteroosobową o standardowej wysokości 2,5m. G1 - grzejnik 2000W - ok. 120zł/mc. w okresie grzewczym G2 - grzejnik 600W - ok. 40zł/mc. w okresie grzewczym G3 - grzejnik 1000W - ok. 60zł/mc. w okresie grzewczym G4 - grzejnik 1000W - ok. 60zł/mc. w okresie grzewczym G5 - grzejnik 400W - ok. 40zł/mc. w okresie grzewczym Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. i obowiązkach wynikających z niej firma NOGEN podjęła współpracę z firmą AURAEKO o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jesteśmy firmą przyjazną naturze.

14. Polski Produkt 14 Gdy programator jest zaprogramowany na czujnik radiowy będą pracowały oba czujniki. Gdy pracuje czujnik radiowy przewodowy musi być odłączony. W przypad ku gdy rozładują się baterie w czujniku radiowym możemy podłączyć czujnik przewodowy. Zostanie on wtedy wykryty automatycznie przez programator. Programowanie dwóch lub więcej grzejników: 1. Wszystkie czujniki radiowe muszą mieć wyciągnięte baterie a czuj niki przewodowe odłączone. 2. Wkładamy baterie do czujnika przeznaczonego do programowanego grzejnika. 3. Programujemy grzejnik. 4. Wyjmujemy baterie z czujnika i wyłączamy grzejnik. 5. W ten sam sposób programujemy kolejne grzejniki. 6. Po zaprogramowaniu wszystkich grzejników wkładamy baterie i włączamy grzejniki w takiej samej kolejności, w jakiej były programowane. ( Wkładamy baterie do pierwszego czujnika i włączamy pierwszy grzejnik potem wkładamy baterie do drugiego czujnika i włączamy drugi grzejnik itd.) W przypadku włączonych dwóch czujników podczas programowania grzejnika mógłby powstać konflikt czujników. Czujnik radiowy mógłby zostać wykryty i zapisany w pamięci innego programatora. 3.2 Sprawdzenia i naprawy Producent zaleca okresowe przeglądy ogrzewaczy N OGEN . Każdy sezon grzewczy powinien być poprzedzony przeglądem stanu technicznego ogrzewacza. Należy zwrócić uwagę na stan przewodu zasilającego (uszkodzenia izolacji, pęknięcia w okolicach wtyczki lub wyjścia z ogrzewacza), oraz ogólny stan obudowy (poważne wgniecenia). Przy przeglądzie okresowym, przedsezonowym można dodatkowo stosować czynności opisane w pkt. 3.3 konserwacja. Wszelkiego typu naprawy powinny być przeprowadzone przez autoryzowane punkty serwisowe lub producenta. Dotyczy to w szczególności ogrzewaczy posiadających jeszcze ważną gwarancję. Urządzenia pogwarancyjne powinny być naprawiane przez osoby posiadające uprawnienia SEP. 3.3 Konserwacja Konserwacja ogrzewaczy N OGEN dotyczy okresowego oczyszczania z brudu i kurzu obudo wy. Oczyszczanie z kurzu polega na odkurzeniu spodniej części ogrzewacza przy użyciu odkurzacza. Czynność tą wykonujemy po odłączeniu ogrzewacza od prądu, a następnie zdemontowania ze ściany. Ogrzewacz powinien być bardzo dokładnie odkurzony od spodu ( Grill dolny). Czynność ta powinna być powtarzana zawsze po lub przed sezonem grzewczym. Utrzymanie czystości jest konieczne by utrzymać stałą wydajność ogrzewacza. Pokrywę górną (grill górny) można przecierać wilgotną szmatką. Należy przy tym uważać, aby d o środka ogrzewacza nie dostała się woda. Nie używać, rozpuszczalników nitro, papieru ściernego itp.

16. Polski Produkt 16 Po zakończeniu eksploatacji ogrzewacza nie wolno go wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady gospodarcze lecz należy go przekazać do wyspecjalizowanego p unktu zbiórki lub podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach, zużyty przekazać sprzedawcy. 4 . Transport i przechowywanie Ogrzewacze należy transportować w opakowaniach firmowych, które swoją budową i wykonaniem zabezpieczają urządzenia przez zniszczeniem. Dotyczy to w szczególności ogrzewaczy nowych na gwarancji. Producent nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia urządzeń spowodowane nie oryginalnym opakowaniem użytym podczas transportu. Przechowywanie tak jak transportowanie jest bar dzo ważnym aspektem ochrony ogrzewaczy przed zniszczeniem. W magazynach przechowywać możemy urządzenia w warstwach nie większych niż trzy w pozycji stojącej. Nigdy nie wolno magazynować na płasko w warstwach większych niż jedna. 5 . Zalecenia BHP INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Zastosowany w ogrzewaczach elektrycznych NOGEN system zabezpieczeń gwarantuje bezpieczne użytkowanie - możemy pozostawić system włączony nawet na czas długich wyjazdów, ponieważ nie stwarza on zagrożenia wybuchem, pożarem, zaczadzeniem itp. Nie musimy się obawiać, że powstanie ryzyko zalania mieszkania na skutek nieszczelności instalacji c.o. Ogrzewacz NOGEN jest bezpieczny dla otoczenia – obudowa nie nagrzewa się – nie istnieje ryzyko oparzenia. Ogrzewac ze NOGEN posiadają zabezpieczenie termiczne, które zabezpiecza ogrzewacz przed nadmiernym rozgrzaniem się na skutek niewłaściwego użytkowania (np. używanie grzejnika jako suszarki do ubrań). Prace związane ze zdjęciem obudowy urządzenia mogą być przeprowad zane przy odłączonym zasilaniu. Zasilanie należy również odłączyć przed każdym zdjęciem osłony. Powyższe czynności związane ze zdjęciem osłony mogą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia SEP w zakresie prac montażowych i obsługi urządzeń elektroe nergetycznych do 1 kV. Połączenia powinny być wykonane zgodne z dokumentacją. 1. W okresie zimowym, jeżeli ogrzewacz przed umieszczeniem w pomieszczeniu, znajdował się w niskich temperaturach (poniżej zera) zabrania się podłączać ogrzewacz do zasilania do cz asu uzyskania przez ogrzewacz temperatury pokojowej (minimum 6 godzin).

7. Polski Produkt 7 2.3 Instalowanie 1. Mocowanie ogrzewacza odbywa się przy pomocy specjalnych uchwytów oraz śrub i kołków dostarczanych wraz z ogrzewaczem - przy wyjętej wtyczce z gniazdka 230V. 2. W zależności od modelu ogrzewacza uchwyty należy zamocować w odległości: 25 do 30 cm od siebie - dotyczy ogrzewaczy o szerokości 48cm. 50 do 60 cm od siebie - dotyczy ogrzewaczy o szerokości 84cm. 3. Na takiej wysokości od podłogi, aby dolny zaczep uchwytu znalazł się min.10 cm i nie więcej niż 25cm od podłoża. 4. Po przykręceniu uchwytów do ściany ogrzewacz zawieszamy na dolnych zaczepach (Rys.3 detal B) w taki sposób, aby każdy z dwóch uchwytów znalazł się w takiej samej odległości od brzegów obudowy ogrzewacza. 5. Górne zaczepy zahaczamy o górną część ogrzewacza (Rys.3 detal A) i dokręcamy śrubę z czuciem do momentu usztywnienia się mocowania. 6. Konstrukcja obudowy umożliwia zawieszenie ogrzewacza dowolną stroną do ściany. Montaż Rys1 Uchwyt na ścienny Rys.2 Rys.3

3. Polski Produkt 3 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Informacje ogólne Ogrzewacze firmy N OGEN charakteryzują się nowatorskimi rozwiązaniami, konstrukcją niespotykaną dotąd nigdzie na świecie i z tego względu jest objęty ochroną patentową. Konstrukcja całkowicie jest autorstwem właścicieli firmy. Unikalność konstrukcji skutkuje przede wszystkim niskim zużyciem energii elektrycznej przy dużej wydajności grzewczej. Ogrzewacz nie zawiera żadnych płynów. Źródłem ciepła są spirale grzejne umieszczone wewnątrz radiatora. Ra diator mimo niewielkich wymiarów zewnętrznych ma jednak bardzo dużą powierzchnię grzewczą. Całą swoją powierzchnią ogrzewa przechodzące przez niego powietrze przekazując w ten sposób ciepło do otoczenia. Konstrukcja w całości wykonana jest z aluminium - materiału zapewniającego długotrwałe użytkowanie ogrzewacza. Przekazywanie ciepła z ogrzewacza do otoczenia następuje głównie poprzez konwekcję, co wpływa na skuteczniejsze wymieszanie powietrza i jednolitą temperaturę w całym pomieszczeniu. Niewielki cię żar ogrzewaczy umożliwia zawieszenie na każdego rodzaju ścianie nawet na ścianach z płyt gipsowych. Do utrzymywania ustawionej przez użytkownika temperatury w pomieszczeniu, ogrzewacz wyposażony jest w bezprzewodowy czujnik temperatury, oraz dodatkowo w c zujnik przewodowy podłączany do zewnętrznego gniazda, w przypadku uszkodzenia czujnika bezprzewodowego. 1.2 Przeznaczenie Ogrzewacze N OGEN przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych, domków letniskowych itp. 1.3 Warunki pracy Elektryczny system grzewczy NOGEN nie wymaga konserwacji i działa bezobsługowo , jest łatwy w montażu i demontażu (np. przy przemeblowaniu). Powinien być stosowany w pomieszczeniach czystych i mało zawilgoconych (pomieszczenia mieszkalne) chociaż nie jest wykluczone stosowanie np.: w garażach lub pomieszczeniach gospodarczych. Zabrania się ze względu na budowę ogrzewacza (system otwarty) stosowania systemu grzewczego w otoczeniu gazów wybuchowych or az w pomieszczeniach o dużym stężeniu mieszanin wybuchowych (opary materiałów palnych jak rozpuszczalniki i substancje ropo - pochodne) co zostało omówione w rozdz. 5 zaleceń BHP. 1.4 Budowa Do budowy ogrzewaczy systemu NOGEN poza układami elektroniczno - elektrycznymi w 99% wykorzystano wysokiej jakości aluminium. Dzięki takiej konstrukcji zmniejszono wagę urządzenia do minimum (waga największego z ogrzewaczy typu N4820 to niespełna 10 kg . Ogrzewacze NOGEN w porównaniu do wyrobów konkurencyjnych plasują s ię w ścisłej czołówce europejskiej, a także światowej. Urządzenia ogrzewcze NOGEN poza niewielką wagą charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie sterowania elementami grzejnymi. Wyrafinowana elektronika pozwala oprócz zwiększenia żywotnośc i elementów g rzejnych, także na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz przyjazny i intuicyjny sposób programowania przez użytkownika.

6. Polski Produkt 6 2 . Montaż ogrzewacza 2.1 Sprawdzenie doboru ogrzewacza Różnorodność Ogrzewaczy NOGEN sprawia, że w łatwy sposób możemy dobrać odpowiedni ogrzewacz do danego pomieszczenia. Zalecane moce ogrzewaczy przy danej powierzchni pomieszczenia o wysokości do 2,5m. 2.2 Przygotowanie do zainstalowania Bardzo ważną rzeczą jest wybranie lokalizacji dla ogrzewacza. Ogrzewacze NOGEN są produkowane w wersji wiszącej (standard) oraz wolnostojącej. W wersji wolnostojącej są wyposażone w stopki z kółkami i mogą być przemieszczane w dowolne miejsce ogrzewanego pomieszczenia. W wersji standard (wiszącej) producent nie zaleca wieszani a ogrzewacza bezpośrednio pod parapetem podokiennym, ponieważ ogrzewane powietrze nie będzie prawidłowo wymieniane przez ogrzewacz. Również ze względów przeciwpożarowych nie jest to zalecane ze względu na bliskość firanek i zasłon w oknach. Zaleca się rów nież mocowanie ogrzewaczy NOGEN w pobliżu gniazd zasilających. Należy unikać stosowania przedłużaczy elektrycznych o znacznych długościach. Jeżeli musi być stosowany przedłużacz elektryczny np.: wymusza to konfiguracja pomieszczenia, należy dobrać przekrój do jego długości i mocy ogrzewacza. Dobór długości przedłużacza najlepiej skonsultować z serwisem, producentem lub osobą uprawnioną np.: elektryk. Uwagi odnośnie stosowania przedłużaczy elektrycznych dotyczy wszystkich typów i rodzajów ogrzewaczy NOGEN . Przykład lokalizacji oraz przykładowe rozmieszczenie ogrzewaczy NOGEN . MOC MODEL Ogrzewana Pow. 400W N2404 do 6 m 2 600W N2406 do 8 m 2 600W N2806 do 12 m 2 1000W N2810 do 20 m 2 1000W N4410 do 18 m 2 1200W N4812 do 25 m 2 1500W N4815 do 30 m 2 2000W N4820 do 40 m 2

4. Polski Produkt 4 Zastosowane elementy oraz podzespoły elektroniczne znajdujące się w ogrzewaczach są wyprodukowane przez światowych liderów w dziedzinie elektroniki. 1.5 Dane techniczne Artykuł Model Moc Zabezpieczenia Wymiary (mm) Masa (kg) Grzejnik N4820 2000W 10,0A 48 5 x8 40x150 7,8 N4815 1500W 8,0A 48 5 x8 40x150 7,8 N481 2 1 2 00W 8,0A 48 5 x8 40x150 7,8 N 44 10 1000W 6,3A 4 8 5 x 480x150 5,2 N 28 10 1000W 6,3A 28 5 x8 40x150 6,0 N2806 600W 4,0A 28 5 x8 40x150 6,0 N2406 600W 4,0A 28 5x480x150 4,0 N240 4 4 00W 3,15A 28 5x480x150 4,0

9. Polski Produkt 9 3 . Eksploatacja 1. Ogrzewacz może współpracować z dwoma rodzajami czujników temperatury: Czujnikiem bezprzewodowym - jako głównym, podstawowym, lub Czujnikiem przewodowym - będącym czujnikiem awaryjnym, zastępczym. 2. Każdy ogrzewacz ma swój fabrycznie dopasowany czujnik radiowy który steruje tylko tym ogrzewaczem z którym został dostarczony, natomiast czujnik przewodowy może być zamieniany między ogrzewaczami. 3. Po zamocowaniu ogrzewacza na uchwytach, należy połączyć go z radiowym czujnikiem temperatury - w tym celu należy włącznikiem „I" włączyć ogrzewacz, a następnie podważając wieczko - otworzyć obudowę czujnika i włożyć do pojemnika baterie zgodnie z biegunami. 4. Po zakończeniu okresu grzewczego - wyjąć baterie z pojemnik a. 5. W przypadku awarii czujnika bezprzewodowego należy skorzystać z czujnika przewodowego ,podłączając go do gniazda „E" znajdującego się na dolnej ściance ogrzewacza. 6. Czujnik „H" należy mocować na ścianie lub na meblach tak aby ich nie dotykał na wysokości ok. 1,5m. jak najdalej od ogrzewacza. 7. BARDZO WAŻNE - Unikać umieszczania czujnika w pobliżu ogrzewacza i okna oraz w miejscach narażonych na przeciągi. 8. Włączyć ogrzewacz poprzez naciśnięcie wyłącznika „I" na bocznej ściance obudowy. Włączenie jest sygnal izowane podświetleniem klawisza i wyświetlacza znajdującego się na górnej części obudowy. 9. Przy prawidłowym podłączeniu ogrzewacza na kilka sekund na wyświetlaczu pojawi się napis z nazwą producenta i modelem ogrzewacza. Następnie zostanie wyświetlona w gór nej linii bieżąca godzina, dzień tygodnia, wskaźnik grzania, i temperatura powietrza w pomieszczeniu, natomiast w dolnej linii ilość zużytej energii w kWh oraz jej wartość w złotych zgodnie ze stawką za 1kWh. 10. W celu zaprogramowania pracy ogrzewacza należy posłużyć się „Instrukcją obsługi programatora" dostarczoną wraz z instrukcją obsługi ogrzewacza. 11. Jeżeli ogrzewacze będą montowane w pomieszczeniach dotychczas nie ogrzewanych i wyziębionych należy przełączyć programator na pracę „MANUAL" i wykonać tzw. roz ruch. Polega on na tak długim ogrzewaniu pomieszczeń dopóki ściany nie zostaną osuszone i uzyskają temperaturę pokojową. Czas ogrzewania uzależniony jest od pory roku, stanu ścian, okien i ich izolacji i może wynosić od kilkunastu godzin do kilkunastu dni. Po zakończeniu eksploatacji ogrzewacza nie wolno go wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady gospodarcze lecz należy go przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki lub podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach, zużyty przekazać sprzedawcy. 3.1 Obsługa i programowanie ogrzewaczy Wielkim atutem systemu NOGEN jest łatwość i niezależność regulacji temperatur w różnych pomieszczeniach. Ogrzewacz NOGEN dokonuje pomiaru temperatury pomieszczenia, w jakim jest zainstalowany i w razie potrzeby podnosi ją do wartości, na jaką zostanie zaprogramowany. W celu umożliwienia Państwu jak najbardziej optymalnego użytkowania grzejnika NOGEN zaopatrzyliśmy programator w szereg przydatnych funkcji takich jak: - Ustawianie temperatur oraz czasów wł ączenia i wyłączenia grzejnika do 10 punktów w ciągu doby dla każdego dnia tygodnia oddzielnie, - Opcja przeciw zamarzania np. w domach weekendowych, garażach itp. - Możliwość przekopiowania ustawień czasu i temperatury na inny, dowolny dzień, - Zabezpieczenie pięciocyfrowym kodem chroniącym przed manipulacjami w ustawieniach programatora przez osoby trzecie, - Ustawianie daty oraz zegara, - Możliwość ustawiania taryf energetycznych (G11, G12) cen za kWh noc, dzień i przedziały czasowe, - Wybór języków Polski / Angielski / Niemiecki / Norweski / Portugalski - Możliwość zmiany kodu dostępu.

10. Polski Produkt 10 W mieszkaniach zalecane jest utrzymywanie stałej temperatury, bo jest to najbardziej optymalny sposób oszczędzania przy ogrzewaniu mieszkań. Instrukcja obsług i programatora ogrzewacza elektrycznego NOGEN Funkcja podglądu : Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku [+] zostanie wyświetlony dzień tygodnia, bieżąca data oraz godzina. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku [ - ] zostanie wyświetlona aktualnie zadana temperatura i stawka za 1kWh. Odblokowanie programatora : W celu wprowadzenia danych i uaktywnienia funkcji programowania proszę nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sek. przycisk [MENU] Na wyświetlaczu pojawią się napisy: *PODAJ KOD* Fabrycznie ustawiony kod to 00000 (pięć zer) w tym przypadku należy pięciokrotnie nacisnąć przycisk [OK] . W późniejszym czasie, już po ustawieniu przez użytkownika własnego nowego kodu trzeba będzie go wprowadzić do programatora. Kod należy zapamiętać lub zapisać, ponieważ bra k kodu uniemożliwi uruchomienie funkcji programatora. Poszczególne cyfry kodu ustawia się przyciskami [ - ] [+] , każdą wprowadzoną cyfrę zatwierdza się przyciskiem [OK] . Po zatwierdzeniu ostatniej cyfry kodu na wyświetlaczu pojawi się napis. *USTAWIENIA * Do stępne są cztery funkcje: 1. Program 2. Programator 3. Kopiuj program 4. Zaawansowane *USTAWIENIA * 1. Program Funkcja ta służy do ustawiania trybu pracy ogrzewacza. Rozróżniamy 2 tryby pracy ogrzewacza: MANUAŁ (ręczny) i AUTO (automatyczny). - MANUAŁ - stałe utrzymywanie jednej i tej samej temperatury w pomieszczeniu przez całą dobę, - AUTO - utrzymywanie zadanych różnych temperatur w pomieszczeniu w różnych porach dnia i różnych dniach zgodnie z ustawieniami programatora czasowego. Wybór trybu pracy grzejnika: MANUAL lub AUTO : Podczas wyświetlania poniższych napisów: *USTAWIENIA* 1. Program: MANUAL - Nacisnąć przycisk [OK] - zacznie migać napis MANUAŁ, - przyciskami [+][ - ] wybrać opcję MANUAŁ lub AUTO , - Zatwierdzić przyciskiem [OK] - wybrany napis przestanie migać, - Wyjść naciskając przycisk [MENU] . Programowanie temperatury dla ustawienia - MANUAL Aby ustawić temperaturę, jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniu w trybie MANUAL należy: - Nacisnąć i przytrzymać przez ok. 3 sek. przycisk [OK] , pojawią się napisy: TEMPERATURA 20,0 °C

11. Polski Produkt 11 - przyciskami [+][ - ] ustawić żądaną temperaturę w zakresie od 0°C do 30° jaką chcemy utrzymywać w pomieszczeniu. - Zatwierdzić naciskając przycisk [OK] . Programowanie temperatur dla ustawienia - AUTO ^Programator C zas można ustawić z dokładnością do 1 minuty, a temperaturę do 0,1°C. Miganie napisu oznacza, że można go zmieniać przyciskami [+] [ - ] , po zakończeniu zmian zatwierdzamy przyciskiem [OK] - napis przestanie migać. Ustawianie temperatur oraz czasów włączenia i wyłączenia grzejnika do 10 punktów w ciągu doby dla każdego dnia tygodnia oddzielnie. Podczas wyświetlania poniższych napisów: *USTAWIENIA* 2. Programator - Nacisnąć przycisk [OK] Niedziela Lp.01 Z: -- : -- T:20,0° C - Przyciskami [+][ - ] można wybrać dzień tygodnia. - Nacisnąć przycisk [OK] - zatwierdzenie wyboru dnia i jednocześnie przejście do następnej pozycji, - Łp.01 do 10 - numery kolejne programów. Po przełączeniu numeru nacisnąć przycisk [OK]. - Z: - - : - - - przyciskami [+][ - ] u stawić godzinę włączenia grzejnika (np. 7,00) naciskając każdorazowo po ustawieniu godziny i minut przycisk [OK]. Z: 7:00 T:20,0°C Temperaturę, jaka ma być utrzymywana od ustawionej godziny, ustawiamy przyciskami [+][ - ] (np.19,5°C) Z: 7:00 T:19,5°C Po ust awieniu pierwszego punktu włączenia j.w. wciskając przycisk [OK] przechodzimy do ustawiania następnego punktu włączenia. Naciskamy przycisk [+] , napis zmieni się na Lp. 02. Niedziela Lp.02 Z: -- : -- T:20,0° C Ponownie ustawiamy następną godzinę (np.15,00) od której ma być utrzymywana nowa temperatura (np. 21°C). Niedziela Lp.02 Z:15:00 T:21,0° C I tak postępujemy do zaprogramowania całego dnia. Aby móc zaprogramować następny dzień tygodnia należy wcisnąć przyci sk [MENU]. Przyciskami [+][ - ] wybieramy dzień tygodnia i zatwierdzamy przyciskiem [OK], dalej postępujemy jak na początku programowania. Po zakończeniu programowania dwukrotnie wcisnąć przycisk [MENU]. *USTAWIENIA * 3. Kopiuj program Kopiuj prog ram - umożliwia przekopiowanie ustawień czasów i temperatur z dowolnego dnia na inny dowolny dzień tygodnia. *USTAWIENIA* 3. Kopiuj prog ram - Nacisnąć przycisk [OK] , *USTAWIENIA * Nd>>Nd KOPIUJ - Nd>>Nd - przyciskami [+][ - ] wybrać dzień tygodnia, z którego dane będą skopiowane np.: (Po)

12. Polski Produkt 12 Po >> Nd - Nacisnąć przycisk [OK] , - przyciskami [+][ - ] wybrać dzień tygodnia, na który dane mają być przekopiowane np.: (Wt) - Nacisnąć przycisk [OK], *USTAWIENIA * Po >> Wt KOPIUJ Zacznie migać napis KOPIUJ , aby zakończyć kopiowanie programu z poniedziałku na wtorek należy ponownie nacisnąć przycisk [OK] i przytrzymać go ok. 3 sek. Jako potwierdzenie skopiowania usłyszymy długi sygnał dźwiękowy i na kilka sekund pojawi się napis: SK OPIOWANO!!! Po >> Wt Naciśnięcie przycisku [MENU ] spowoduje wyjście z trybu [Kopiuj program]. 4. Zaawansowane *USTAWIENIA* 4. Zaawansowane Po naciśnięciu przycisku [OK] w trybie programowania zaawansowanego mamy możliwość ustawiania następujących funkcji: 1. Zegar 2. Data 3. Taryfa 4. Cena G11 5. Cena G12 noc 6. Cena G12 dzień 7. Czas G12 dzień 8. Kas. Koszt 9. Nowy Kod 10. Domyślne 11. Język Przyciskami [+][ - ] wybieramy jedną z powyższych funkcji, a naciskając przycisk [OK] wchodzimy w tryb ustawiania tej funkcji. 1. Zegar - ustawianie aktualnego czasu - Nacisnąć przycisk [OK] , - przyciskami [+][ - ] ustawić aktualną godzinę, następnie nacisnąć [OK] ,ustawić minuty i ponownie nacisnąć przycisk [OK] . Naciśnięcie zatwierdza ustaw iony czas i powoduje wyjście z trybu ustawiania zegara. 2. Data - ustawianie bieżącej daty: rok, miesiąc, dzień. Program sam automatycznie ustala dzień tygodnia. - Nacisnąć przycisk [OK] , - przyciskami ustawić [+][ - ] aktualny rok, - Nacisnąć przycisk [OK] , - przyciskami ustawić [+][ - ] aktualny miesiąc, - Nacisnąć przycisk [OK] , - przyciskami ustawić [+] [ - ] aktualny dzień. - Nacisnąć przycisk [OK] , 3. Taryfa - wybór używanej taryfy: G11 - licznik jedno - taryfowy lub G12 - licznik dwu - taryfowy. - Nacisnąć przyc isk [OK] , - przyciskami [+][ - ] wybrać rodzaj taryfy, - Zatwierdzić ustawienie naciskając przycisk [OK] . 4. Cena G11 - wprowadzanie ceny za 1kWh dla licznika jedno - taryfowego. - Nacisnąć przycisk [OK] , - Naciskając przycisk [+][ - ] ustawić cenę za 1 kWh zgodną z ceną na rachunku za energię elektryczną. - Każdą ustawioną cyfrę zatwierdzić naciskając przycisk [OK] .

13. Polski Produkt 13 5. Cena G12 noc - wprowadzanie ceny taryfy nocnej za 1kWh dla licznika dwutaryfowego. 6. Cena G12 dzień - wprowadzanie ce ny taryfy dziennej za 1kWh dla licznika dwutaryfowego. - Ustawianie ceny w punktach 5 i 6 wykonujemy tak samo jak w punkcie 4. 7. Czas G12 dzień - wprowadzenie przedziałów czasowych dla taryfy dziennej, przy korzystaniu - do rozliczeń z licznika dwutaryfowego. Należy wprowadzić 4 wartości, (domyślnie ustawiono od 6.00 do 13.00 i od 15.00 do 22.00) 1. Od: 6:00 1. Do: 13:00 2. Od: 15:00 2. Do: 22:00 8. Kas. Koszt - kasowanie wskazań kosztów i ilości zużytej energii. - Naciśnięcie przycisku [OK] spow oduje wejście w tryb kasowania. - Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie 3 sek. przycisku [OK] spowoduje skasowanie. - Natomiast naciśnięcie przycisku [MENU] spowoduje wyjście z trybu kasowania bez skasowania. 9. Nowy kod - wprowadzanie nowego kodu użytkownik a jednocześnie kasuje poprzedni. Wpisywanie nowego kodu należy wykonać powoli i bardzo starannie jednocześnie zapisując nowy kod, utrata kodu uniemożliwi wejście w tryb programowania. - Nacisnąć przycisk [OK] , - Naciskając przyciski [+][ - ] ustawić każdą cy frę nowego kodu zatwierdzając ją przez naciśnięcie przycisku [OK] . - Po wprowadzeniu ostatniej cyfry kodu i naciśnięciu przycisku [OK] powodujemy zatwierdzenie nowego kodu. 10. Domyślne - ustawianie wartości domyślnych. - Nacisnąć przycisk [OK] , - Jeżeli ch cemy skasować wszystkie ustawienia dokonane w punkcie [B. Programator] i powrócić do ustawień domyślnych, należy nacisnąć przycisk [OK] i przytrzymać dopóki nie pojawi się napis: SKASOWANO!!! 11. Język - po naciśnięciu przycisku [OK] , przyciskami [ - ] [+] p roszę wybrać jeden z czterech języków i ponownie nacisnąć przycisk [OK] . Aby powrócić do głównego menu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk [MENU] . Sygnalizacja błędów: USZKODZONY CZUJNIK - komunikat wyświetlany, gdy czujnik nie jest podłączony lub jest usz kodzony. WYSOKA TEMPERATURA - gdy temperatura na czujniku zewnętrznym jest powyżej 40°C. Instrukcja programowania czujnik radiowy : Czujniki radiowe są standardowo zaprogramowane przez Producenta. Poniższa instrukcja dotyczy sytuacji, w których czujnik radiowy przestał działać prawidłowo. 1. Wkładamy baterie do czujnika. 2. Włączamy grzejnik. 3. Wciskamy przycisk MENU przytrzymując go około jednej sekundy do momentu pojawienia się komunikatu *PODAJ KOD*. 4. Wprowadzamy kod PIN. Standardowy kod fabryczny to: 00000 - programator przejdzie w *USTAWIENIA* . 5. Naciskając przycisk + przechodzimy do punktu 4 . - *ZAAWANSOWANE* . Zatwierdzamy *OK* . 6. Naciskając przycisk + przechodzimy do punktu 9. Czujnik bezprzewodowy. Zatwierdzamy *OK* . 7. Przyciskami + i - ustawiamy czujnik bezprzewodowy na AKTYWNY lub NIEAKTYWNY a) Jeśli ustawimy NIEAKTYWNY i wciśniemy przycisk OK pracuje tylko czujnik przewodowy. b) Gdy ustawimy czujnik AKTYWNY i wciśniemy OK pojawi się komunikat Proszę czekać szukam czujnika. Gdy program ator znajdzie czujnik na wyświetlaczu w górnej linijce pojawi się temperatura otoczenia a w dolnej linijce indywidualny numer czujnika. 9. Przyciskamy przycisk OK - pojawi się krótki ciągły sygnał dźwiękowy oznaczający zapisanie ustawienia czujnika w pamię ci programatora. 10. Następnie przyciskamy dwukrotnie przycisk MENU - program przejdzie w stan pracy.

2. Polski Produkt 2 SPIS TREŚCI Strona tytułowa 1 Spis treści 2 1. Opis techniczn y 1.1 Informacje ogólne 3 1.2 Przeznaczenie 4 1.3 Warunki pracy 4 1.4 Budowa 4 1.5 Dane techniczne 5 1.6 Odmiany i oznaczenia typu 6 1.7 Zasada działania 6 2. Montaż ogrzewacza 2.1 Sprawdzenie doboru ogrzewacza 7 2.2 Przygotowanie do zainstalowania 7 2.3 Instalowanie 8 2.4 Podłączenie 10 2.5 Uruchomienie 10 3. Eksploatacja 3.1 Obsługa i programowanie ogrzewacza 11 3.2 Sprawdzenia i naprawy 19 3.3 Konserwacja 19 3.4 Spodziewane oszczędności i ekologia 20 4. Transport i przechowywanie 22 5. Zalecenia BHP 22 6. Rysunki i schematy elektryczne 24 7. Certyfikacja 28

Widoki

 • 1157 Suma odsłon
 • 823 Odsłon na stronie
 • 334 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 12 powergo.pl
 • 9 178.216.200.66
 • 6 178.216.200.66:8069
 • 13 www.powergo.pl