Kodeks-Dobrych-Praktyk-OSD-

OSD

Kanał publiczny / Rynek Energii

Kodeks dobrych praktyk OSD

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego presentation przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

2.

19.

1.

3. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK OPERATORÓW SYSTEMÓW DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ ̧àczy nas energia

20. www.operator.enea.pl • www.energa-operator.pl • www.pgedystrybucja.pl • www.rwestoenoperator.pl • www.tauron-dystrybucja.pl www.ptpiree.pl

5. Preambu∏a Energia elektryczna sta∏a si ́ dobrem powszechnym, a dost ́p do niej jest coraz cz ́Êciej traktowany jako jedno z podstawowych praw cz∏owieka. Takie podejÊcie do energii elektrycznej wymaga powszechnego zrozumienia dzia∏ania przedsi ́biorstw zajmujàcych si ́ dystrybucjà energii elektrycznej. Polskie Towarzystwo Przesy∏u i Rozdzia∏u Energii Elektrycznej, jako reprezentant g∏ównych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, chce to prawo budowaç na wzajemnym zaufaniu, a kluczem do budowy zaufania jest szerokie zrozumienie i edukacja, dlatego powsta∏ niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk. Kodeks Dobrych Praktyk zosta∏ opracowany przez Polskie Towarzystwo Przesy∏u i Rozdzia∏u Energii Elektrycznej i jest rekomendowany do stosowania przez jego Cz∏onków na zasadzie dobrowolnej deklaracji. Celem dokumentu jest zaprezentowanie zadaƒ realizowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (w dalszej cz ́Êci zwanych równie ̋ ,,Operatorami”) w procesie dostarczania energii elektrycznej od miejsca jej wytworzenia do miejsca odbioru przez Klientów, wskazanie czym Operatorzy zajmujà si ́ w bie ̋àcej dzia∏alnoÊci, jak równie ̋ okreÊlenie czego nale ̋y od nich wymagaç. Wprowadzony podzia∏ na poszczególne segmenty – wytwarzanie energii, dystrybucj ́ energii i sprzeda ̋ energii nie utrwali∏ si ́ jeszcze w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej. Dla Klienta Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych oraz sprzedawcy energii elektrycznej wcià ̋ funkcjonujà jako ca∏oÊç – „zak∏ady energetyczne“ lub „elektrownie“, mimo zupe∏nie odr ́bnych uregulowaƒ prawnych i prowadzonych dzia∏alnoÊci. Kodeks Dobrych Praktyk w sposób mo ̋liwie pe∏ny ma pokazaç jak dzia∏ajà Operatorzy zajmujàcy si ́ dystrybucjà energii elektrycznej i do jakich celów starajà si ́ dà ̋yç. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 3

18. Deklaracja Wierzymy, ̋e dzi ́ki inwestycjom w rozwój sieci dystrybucyjnej, sta∏ej dba∏oÊci o jej utrzymywanie na wysokim poziomie technicznym, rozwijaniu nowoczesnych systemów obs∏ugi, u∏atwianiu kontaktu oraz profesjonalizmowi w realizowaniu bie ̋àcych zadaƒ, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, których reprezentuje Polskie Towarzystwo Przesy∏u i Rozdzia∏u Energii Elektrycznej, zapewnià wszystkim podmiotom przy∏àczonym do sieci dystrybucyjnej niezak∏ócone dostawy energii elektrycznej, dzia∏ajàc w atmosferze zrozumienia i zaufania ze strony swoich Klientów. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 16

9. › Energia elektryczna dostarczana jest na trzech poziomach napi ́cia. Linià niskiego napi ́cia 230/400V Operator dostarcza energi ́ elektrycznà bezpoÊrednio do domów. Taka sieç to droga lokalna. Kilka takich dróg lokalnych spotyka si ́ w w ́êle (stacji transformatorowej SN/nN). Z kolei do stacji transformatorowej energia jest doprowadzana linià Êredniego napi ́cia 15 000 V (sporadycznie 6 000 V lub 30 000 V). To droga wojewódzka. Kilka takich dróg wojewódzkich znów spotyka si ́ w w ́êle (stacji transformatorowej WN/SN). Mi ́dzy stacjami transformatorowymi WN/SN mamy lini ́ wysokiego napi ́cia 110 000 V. To z kolei droga krajowa. Tak zorgani- zowany jest system dystrybucji energii elektrycznej. Poza tym funkcjonujà jeszcze linie najwy ̋szych napi ́ç NN, które mo ̋na porównaç do autostrad, które poprzez stacje NN/WN dostarczajà energi ́ do linii wysokiego napi ́cia. W Polsce taka sieç zarzàdzana jest przez operatora systemu przesy∏owego, którego obowiàzki realizuje osobna i specjalnie do tego powo∏ana firma – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. › Operator dok∏ada nale ̋ytej starannoÊci, aby energia elektryczna mia∏a jak najwy ̋szà jakoÊç niezale ̋nie od miejsca jej poboru. Dlatego monitoruje si ́ jakoÊç energii na ka ̋dym poziomie napi ́cia – niskim, Êrednim i wysokim. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 7

11. • przy∏àczanie do sieci ka ̋dego, kto o to wystàpi, przy spe∏nieniu okreÊlonych warunków oraz zachowaniu optymalnego czasu przy∏àczenia. • pozyskiwanie i udost ́pnienie danych pomiarowo-rozliczeniowych dla uprawnionych podmiotów, np. sprzedawców energii. • realizowanie zmiany sprzedawcy, przy zapewnieniu równoprawnego traktowania wszystkim uczestnikom rynku energii. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 9

8. › Dzia∏alnoÊç Operatora mo ̋na porównaç do zarzàdzania siecià dróg. Trzeba dbaç o to, by by∏y przejezdne, rozwija∏y si ́ w kierunku nowych domów czy osiedli. Po tych drogach mogà jeêdziç ró ̋ni przewoênicy. Podobnie jest z energià elektrycznà. Operator Systemu Dystrybucyjnego udost ́pnia swojà sieç sprzedawcom i wytwórcom, dbajàc o jej jak najlepszy stan i rozbudow ́, by energia elektryczna dociera∏a do nowych miejsc. Struktura sieci energetycznych w podziale na poziomy napi ́ç KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 6

7. › Operator nie wytwarza i nie sprzedaje energii elektrycznej. Energi ́ mogà wytwarzaç zarówno du ̋e elektrownie, jak i ma∏e gospodarstwa domowe posiadajàce instalacje wytwórcze. Operator umo ̋liwia jedynie, aby energia elektryczna wytworzona w tych elektrowniach zosta∏a dostarczona do Klientów przy∏àczonych do sieci dystrybucyjnej. Sprzeda ̋à energii elektrycznej zajmujà si ́ firmy posiadajàce koncesj ́ na takà dzia∏alnoÊç, wydanà przez Prezesa Urz ́du Regulacji Energetyki, które konkurujà na wolnym rynku w ca∏ej Polsce, niezale ̋nie od granic obszarów poszczególnych Operatorów. Oddzielenie dystrybucji energii elektrycznej od pozosta∏ych segmentów KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 5

6. Kim jest Operator Systemu Dystrybucyjnego? › Zajmuje si ́ dystrybucjà energii elektrycznej, czyli dostarcza jà w∏asnymi sieciami do Klientów. › Do Êwiadczenia us∏ug dystrybucyjnych Operator zosta∏ wyznaczony decyzjà Prezesa Urz ́du Regulacji Energetyki. › Na polskim rynku dzia∏a obecnie pi ́ciu g∏ównych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych: ENEA Operator, ENERGA-Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja. Ka ̋da z tych spó∏ek funkcjonuje na okreÊlonym obszarze kraju i jest odpowiedzialna za stan swojej infrastruktury sieciowej na tym obszarze. Obszary dzia∏ania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w Polsce KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 4

10. Jak pracuje Operator Systemu Dystrybucyjnego? › Dzia∏alnoÊç rynkowa Operatora jest ÊciÊle uregulowana. Zakres realizowanych zadaƒ wynika bezpoÊrednio z przepisów prawa, w szczególnoÊci Ustawy Prawo energetyczne. › Dzia∏alnoÊç Operatora na rynku energii jest na bie ̋àco kontrolowana. Kontrol ́ sprawuje Prezes Urz ́du Regulacji Energetyki. › Dzia∏alnoÊç Operatora jest realizowana równie ̋ m.in. w oparciu o dokument pt.: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Ka ̋dy z Operatorów przedstawia taki dokument do zatwierdzenia Prezesowi Urz ́du Regulacji Energetyki, a nast ́pnie publikuje na swoich stronach internetowych. G∏ówne zadania Operatora › Dzia∏alnoÊç dystrybucyjna obejmuje nast ́pujàce obszary: • dostarczanie energii elektrycznej w sposób ciàg∏y przy zachowaniu nale ̋ytych parametrów jakoÊciowych. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 8

16. Kiedy i dlaczego mogà wystàpiç przerwy w dostawie energii? › Brak dost ́pu do energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej najcz ́Êciej zdarza si ́ w nast ́pujàcych przypadkach: • przerwa w dostawie nast ́puje ze wzgl ́du na realizowane prace modernizacyjne sieci i urzàdzeƒ Operatora • wyst ́puje awaria sieci spowodowana czynnikami zewn ́trznymi • Klient nie op∏aci∏ faktury w wyznaczonym terminie Jak dzia∏a Operator, modernizujàc sieç dystrybucyjnà? › Planowane wy∏àczenia zasilania zwiàzane sà z modernizacjà i rozwojem sieci energetycznej. Jednak coraz wi ́cej prac Operator stara si ́ realizowaç z zachowaniem ciàg∏oÊci dostaw, wykorzystujàc nowoczesne technologie, nie wy∏àczajàc zasilania. Modernizacj ́ mo ̋e stanowiç np. wymiana s∏upa, wymiana przewodów lub prace wewnàtrz stacji transformatorowej. Rozwojem sieci dystrybucyjnej jest np. budowa jej nowych elementów zwiàzana z procesem przy∏àczania Klientów. › Operator dok∏ada nale ̋ytej starannoÊci, aby planowane wy∏àczenia realizowane by∏y w sposób jak najmniej ucià ̋liwy dla Klientów. › O pracach planowych zawsze informuje Klientów z wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyj ́ty na danym terenie. Takà informacj ́ Operator z wyprzedzeniem udost ́pnia tak ̋e na swojej stronie internetowej. › Informuje o planowanej dacie i godzinie przywrócenia zasilania. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 14

12. Ponadto Operator Systemu Dystrybucyjnego: › W przypadku sytuacji o charakterze awaryjnym jest do dyspozycji 24 godziny na dob ́. › O prowadzonej dzia∏alnoÊci informuje na bie ̋àco Klientów m.in. poprzez swojà stron ́ internetowà. › Systematycznie dostosowuje nowe kana∏y kontaktu do oczekiwaƒ Klientów. Wprowadza udogodnienia s∏u ̋àce do profesjonalnej, w tym równie ̋ zdalnej, obs∏ugi Klienta. › Ka ̋de zg∏oszenie, niezale ̋nie od sposobu jego przekazania, traktuje z nale ̋ytà uwagà. Dok∏ada nale ̋ytej starannoÊci, aby zapewniaç systematycznà informacj ́ o post ́pach w realizacji danej sprawy. › Dà ̋y do uproszczenia zawieranych umów, uwzgl ́dniajàc w nich jednak ̋e wszystkie niezb ́dne zapisy wynikajàce z obowiàzków na∏o ̋onych przepisami prawa. Projekty umów przedstawia z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by Klient mia∏ mo ̋liwoÊç zapoznania si ́ z nimi. › Zapewnia najwy ̋szy poziom ochrony danych osobowych swoich Klientów. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 10

15. • op∏ata jakoÊciowa – j est to op∏ata na rzecz operatora systemu przesy∏owego – Polskich Sieci Elektroenerge- tycznych na utrzymanie linii najwy ̋szych napi ́ç. • op∏ata przejÊciowa – ma za zadanie pokryç koszty zobowiàzaƒ poniesionych w zwiàzku z rozbudowà elektrowni kilkanaÊcie lat temu. • op∏ata OZE – ma za zadanie pokryç koszty zwiàzane z zapewnieniem dost ́pnoÊci energii ze êróde∏ odna- wialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. W przysz∏oÊci, w zale ̋noÊci od przyj ́tych rozwiàzaƒ prawnych, pozycje na fakturze mogà ulegaç zmianie. Post ́powanie w przypadku reklamacji › O sposobie zg∏aszania reklamacji Operator informuje na swojej stronie internetowej. W przypadku wàtpliwoÊci Klient ma mo ̋liwoÊç uzyskania informacji bezpoÊrednio od przedstawicieli Operatora poprzez udost ́pnione kana∏y kontaktu. Reklamacje rozpatrywane sà w najkrótszym mo ̋liwym czasie. › W ka ̋dej sprawie Operator stara si ́ rozwiàzaç problem polubownie. › W przypadku wàtpliwoÊci, Klient ma mo ̋liwoÊç skorzystania z pomocy Federacji Konsumentów, Urz ́du Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Urz ́du Regulacji Energetyki. Porozumienie stron KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 13

4. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK Spis treÊci › Preambu∏a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 › Kim jest Operator Systemu Dystrybucyjnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 › Jak pracuje Operator Systemu Dystrybucyjnego? . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 › Jak Operator Systemu Dystrybucyjnego przy∏àcza Klienta do swojej sieci? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 › Jak Operator Systemu Dystrybucyjnego Êwiadczy us∏ugi dystrybucyjne? . . . . . . 12 • Rozliczenia z Klientami • Post ́powanie w przypadku reklamacji › Kiedy i dlaczego mogà wystàpiç przerwy w dostawie energii? . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 • Jak dzia∏a Operator, modernizujàc sieç dystrybucyjnà? • Jak dzia∏a Operator w przypadku rozleg∏ych awarii? › Deklaracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

17. Jak dzia∏a Operator w przypadku rozleg∏ych awarii? › W trakcie trwania awarii zapewnia dodatkowe zasoby, tak aby zg∏oszenia od Klientów realizowane by∏y w mo ̋liwie najkrótszym czasie. › W przypadku rozleg∏ych awarii pracuje z pe∏nà mobilizacjà, aby jak najszybciej usunàç jej skutki, dbajàc jednoczeÊnie o zdrowie i ̋ycie elektromonterów oraz mieszkaƒców terenów obj ́tych awarià. › Prace naprawcze wykonuje w takiej kolejnoÊci, aby jak najszybciej przywróciç zasilanie do jak najwi ́kszej liczby Klientów. › Przede wszystkim przywraca zasilanie do obiektów pe∏niàcych istotne funkcje spo∏eczne, gdzie d∏u ̋szy brak energii mo ̋e spowodowaç daleko idàce konsekwencje przede wszystkim w szpitalach, obiektach dystrybucji wody i gazu, Êrodkach komunikacji miejskiej itp. › W trakcie usuwania rozleg∏ych awarii na bie ̋àco wspó∏pracuje ze Stra ̋à Po ̋arnà oraz odpowiednimi jednostkami paƒstwowymi i samorzàdowymi odpowiedzialnymi za zarzàdzanie kryzysowe. › W czasie trwania awarii aktywnie wspó∏pracuje z przedstawicielami mediów, podaje rzetelne informacje o jej zasi ́gu i przewidywanym czasie przywrócenia zasilania. › W ka ̋dej z tych sytuacji dba o to, by czas bez zasilania by∏ jak najkrótszy. W przypadku d∏ugotrwa∏ego braku dost ́pu do energii elektrycznej, na wniosek Klienta wyp∏aca nale ̋ne bonifikaty na zasadach okreÊlonych w Taryfie. Prace naprawcze KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 15

13. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 11 Jak Operator Systemu Dystrybucyjnego przy∏àcza Klienta do swojej sieci? › Proces przy∏àczenia do sieci realizuje w oparciu o stosowne wymagane prawem dokumenty. › Stosuje najlepsze praktyki w realizacji procesu przy∏àczania, uwzgl ́dniajàce potrzeby Klientów oraz przepisy prawa. › Dzia∏a sprawnie, tak aby tam gdzie jest to od niego zale ̋ne skróciç czas przy∏àczenia do sieci. › Dok∏ada nale ̋ytej starannoÊci, aby proces przy∏àczania przeprowadziç w sposób, który zapewnia maksymalne uproszczenie procedur i minimalizuje zwiàzane z tym formalnoÊci.. › Tam gdzie jest to mo ̋liwe, stosuje elektroniczny obieg dokumentów. › Informacje o zasadach przy∏àczenia do sieci podaje na swojej stronie internetowej w sposób mo ̋liwie najbardziej przyst ́pny. Poprzez swoich przedstawicieli, udziela pe∏nej i wyczerpujàcej informacji o procesie przy∏àczenia do sieci. Procedura przy∏àczenia do sieci

14. Jak Operator Systemu Dystrybucyjnego Êwiadczy us∏ugi dystrybucyjne? › Us∏ugi dystrybucyjne Êwiadczone sà na podstawie Koncesji udzielonych przez Prezesa Urz ́du Regulacji Energetyki. Podstawowym dokumentem prawnym, w oparciu o który realizowane sà te us∏ugi jest ustawa Prawo energetyczne wraz z rozporzàdzeniami wykonawczymi do tej ustawy. › Zgodnie z obowiàzujàcym prawem, to Klient decyduje, jakiego rodzaju umow ́ chcia∏by mieç zawartà. Mamy tu dwie mo ̋liwoÊci: • Klient zawiera dwie oddzielne umowy, jednà na dostaw ́ energii z Operatorem i drugà na sprzeda ̋ energii z wybranym przez siebie sprzedawcà. W takiej sytuacji faktury b ́dà wystawiane niezale ̋nie przez oba te podmioty. • Klient zawiera jednà umow ́ (tzw. umow ́ kompleksowà), zarówno na sprzeda ̋ i dostaw ́ energii z wybranym przez siebie sprzedawcà, który musi byç do tego stosownie uprawniony. W takim przypadku Klient otrzyma jednà faktur ́. Aktualny wykaz uprawnionych sprzedawców ka ̋dy Operator udost ́pnia na swojej stronie internetowej. Rozliczenia z Klientami? › Realizowane us∏ugi dystrybucyjne rozliczane sà na podstawie Taryfy, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urz ́du Regulacji Energetyki. TreÊç aktualnej Taryfy publikowana jest na stronie internetowej ka ̋dego Operatora. › Dla cz ́Êci Klientów faktura za dystrybucj ́ energii elektrycznej mo ̋e wydawaç si ́ skomplikowana. Jednak jej forma wynika bezpoÊrednio z przepisów prawa, do których Operator si ́ stosuje. › Op∏aty z tytu∏u dystrybucji energii elektrycznej wynikajà z nast ́pujàcych pozycji na fakturze, których stawki zatwierdzane sà przez Prezesa Urz ́du Regulacji Energetyki: • op∏ata sieciowa sta∏a – odzwierciedla koszty ponoszone na utrzymanie urzàdzeƒ energetycznych – s∏upów, linii, stacji transformatorowych. • op∏ata sieciowa zmienna – odzwierciedla koszty przes∏ania energii i jest bezpoÊrednio zale ̋na od jej zu ̋ycia. • op∏ata abonamentowa – odzwierciedla koszty odczytu uk∏adu pomiarowego i prowadzenia rozliczeƒ. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK 12

Widoki

 • 2023 Suma odsłon
 • 1487 Odsłon na stronie
 • 536 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 14 178.216.200.66:8069
 • 26 www.powergo.pl
 • 11 178.216.200.66
 • 7 powergo.pl