katalog EnstoNet dla projektantów

Kanał publiczny / Rozwiązania techniczne

W typowym procesie realizacji inwestycji budownictwa komercyjnego, etap prac elektroinstalacyjnych jest jednym z ostatnich. W trakcie budowy projekt instalacji elektrycznej często ulega jednak zmianie, a co więcej, modyfikacje wdrażane są także w trakcie prac monterskich. Na skutek tego wykonawcy mają bardzo mało czasu na wykonanie prac i pojawiają się problemy z koordynacją zmian oraz wdrażaniem dodatkowych elektromonterów.
System EnstoNet pozwala uniknąć tych problemów dając zawsze margines czasowy na niespodziewane modyfikacje, a jego łatwość i szybkość w montażu pozwala na realizację większych instalacji bez dodatkowego personelu

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

12. 12 Instalacja elektryczna z zasilaniem- ciągłym trójfazowym i trzema wyj- ściami jednofazowymi do opraw oświetleniowych lub gniazd wtycz- kowych. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych z puszkami rozdzielczymi i zasilaniem trójfazowym Biuro - otwarta przestrzeń

6. 6 Instalacja oświetlenia z puszkami rozdzielczymi Biuro - otwarta przestrzeń Instalacja elektryczna z zasilaniem cią- głym trójfazowym i sześcioma wyjścia- mi jednofazowymi do opraw oświetle- niowych. Jeżeli oprawy już w fabryce zostaną wy- posażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi.

34. 34 Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym trójfazowym z zastosowa- niem bloków rozdzielczych 5-toro- wych dla oświetlenia oraz puszek rozdzielczych z trzema wyjściami jednofazowymi dla gniazd wtyczko- wych. Rozwiązania instalacji oświetlenia i zasilania gniazd Korytarze i ciągi komunikacyjne

46. 46 Instalacja oświetlenia ze złączkami typu T zakończonymi kablem do samodzielnego montażu oraz z blokami rozdzielczymi typu T Szkoła i sale wykładowe Instalacja elektryczna z zasila- niem ciągłym jednofazowym gdzie oprawy oświetleniowe połączo- ne są ze sobą za pomocą 3-toro- wych złączek typu T, które mon- tuje się do oprawy samodzielnie (z kablem bez zakończenia) oraz przy pomocy 3-torowych bloków rozdzielczych typu T. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi.

10. 10 Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym trójfazowym i jednym wyj- ściem do oprawy oświetleniowej. Lampy mogą być podłączone na- przemiennie do jednej z faz L1, L2 lub L3. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi. Obwód zasilający trójfazowy może być rozdzielony na dwa odejścia do opraw z każdej fazy, przy użyciu 5-torowego bloku NAD56.* Takie rozwiązanie umożliwia podłączenie sześciu opraw z zachowaniem po- działu 2xL1, 2xL2 oraz 2xL3. Instalacja oświetlenia z blokami rozdzielczymi typu T i zasilaniem trójfazowym Biuro - otwarta przestrzeń

14. 14 Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym trójfazowym i sześcioma wyjściami jednofazowymi do gniazd wtyczkowych z podziałem 2xL1, 2xL2 oraz 2xL3. Gniazda mogą znajdować się w puszkach podłogowych, kolum- nach lub mini kolumnach zasilają- cych, jak i w kanałach naściennych. Instalacja gniazd wtyczkowych z użyciem puszek rozdzielczych Biuro - otwarta przestrzeń

16. Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym i trzema wyjściami do opraw oświetlenio- wych. Lampy włączane są za pomo- cą czujnika obecności. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi. Energooszczędna instalacja oświetlenia z puszką do łączników i czujnikiem obecności Biuro - otwarta przestrzeń 16

26. 26 Instalacja oświetlenia z puszką do łączników Biuro - pokoje i pracownie Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym trójfazowym, ze zmianą kolejności faz, dla dwóch obwodów oświetlenia sterowanych łączni- kiem grupowym.

30. 30 Instalacja oświetlenia z puszką do łączników oraz z blokami rozdzielczymi typu T Biuro - sale konferencyjne i szkoleniowe Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym, dla dwóch obwodów oświetlania sterowa- nych łącznikiem grupowym. Opra- wy oświetleniowe, połączone są ze sobą za pomocą 3-torowych blo- ków rozdzielczych typu T. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi.

1. Przewodnik dla projektanta Modularny system elektroinstalacyjny Nasz system umożliwia budowę elastycznych i zaawansowanych technicznie instalacji w budownictwie. ensto.pl

18. 18 Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym, gdzie natę- żenie światła może być regulowane, za pomocą dwóch równolegle połą- czonych ze sobą przycisków przez DALI. Lampy podłączone są za po- mocą zestawów kablowych 5-toro- wych z puszką rozdzielczą dedyko- waną dla systemu DALI. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi. Instalacja oświetlenia ze sterowaniem DALI Biuro - otwarta przestrzeń

22. 22 Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym trójfazowym, zapewniająca energooszczędność, dzięki stero- waniu natężeniem światła jednego z obwodów (bliżej okna) za pomo- cą czujnika zmierzchowego. Oby- dwa obwody zasilające oprawy (bli- żej okien, jak i te dalsze) mogą być równocześnie załączane i wyłącza- ne za pomocą łącznika naścienne- go grupowego. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wy- konywać w prosty sposób bez użycia narzędzi. Energooszczędna instalacja oświetlenia z puszką do łączników i z czujnikiem zmierzchowym Biuro - pokoje i pracownie

24. 24 Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym, dla dwóch obwodów oświetlania sterowa- nych łącznikiem grupowym. Opra- wy oświetleniowe, połączone są ze sobą za pomocą 3-torowych blo- ków rozdzielczych typu T. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi. Energooszczędna instalacja oświetlenia z puszką do łączników oraz z blokami rozdzielczymi typu T Biuro - pokoje i pracownie

42. 42 Instalacja oświetlenia ze złączkami typu T zakończonymi kablem do samodzielnego montażu Sklepy wielkopowierzchniowe Instalacja elektryczna z zasila- niem ciągłym trójfazowym gdzie oprawy oświetleniowe połączo- ne są ze sobą za pomocą 5-toro- wych złączek typu T, które mon- tuje się do oprawy samodzielnie (z kablem bez zakończenia) z wyj- ściami jednofazowymi (z zmianą kolejności faz) lub alternatywnie trójfazowymi.

4. 4 Instalacja oświetlenia z blokami rozdzielczymi Instalacja elektryczna z zasilaniem cią- głym trójfazowym i dwoma wyjściami do opraw oświetleniowych. Lampy są podłączone naprzemiennie do jednej z faz L1, L2 lub L3. Jeżeli oprawy już w fabryce zostaną wy- posażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi. Standardowy rozdzielacz typu H umożli- wia ciągłe zasilanie obwodu oświetlenio- wego oraz dołączenie do niego dwóch sąsiadujących ze sobą opraw oświetle- niowych. Dla większej grupy oświetlenia nale- ży użyć bloku z 6-cioma odejściami (NAD56.*) • Dla opraw ze sterowaniem DALI używa się bloków 5-torowych (NCD5.G). Biuro - otwarta przestrzeń

8. 8 Instalacja oświetlenia z blokami rozdzielczymi Instalacja elektryczna z zasilaniem cią- głym jednofazowym i dwoma wyjściami do opraw oświetleniowych. Jeżeli oprawy już w fabryce zostaną wy- posażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi. Standardowy rozdzielacz typu H umożli- wia ciągłe zasilanie obwodu oświetlenio- wego oraz dołączenie do niego dwóch sąsiadujących ze sobą opraw oświetle- niowych. Dla większej grupy oświetlenia nale- ży użyć bloku z 6-cioma odejściami (NAD36.*) • Dla opraw ze sterowaniem DALI używa się bloków 5-torowych (NCD5.G). Biuro - otwarta przestrzeń

20. 20 Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym, gdzie na- tężenie światła jednego z obwo- dów może być regulowane za po- mocą przycisków systemu DALI, natomiast drugim obwodem ste- ruje czujnik obecności PIR. Oprawy oświetleniowe podłączone są za po- mocą zestawów kablowych 5-toro- wych z blokami rozdzielczymi. Instalacja oświetlenia z blokami rozdzielczymi, z blokiem typu T dla sterowania DALI oraz ze sterowaniem czujnikiem obecności PIR Biuro - otwarta przestrzeń

36. 36 Instalacja oświetlenia z puszką do łączników schodowych i z blokami rozdzielczymi typu T Korytarze i ciągi komunikacyjne Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym dla dwóch łączników schodowych. Wyjścia jednofazowe dla dwóch obwodów opraw oświetleniowych. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi.

63. 63

38. 38 Instalacja oświetlenia z puszką z przekaźnikiem do przycisków i z blokami rozdzielczymi typu T Korytarze i ciągi komunikacyjne Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym z puszką wyposażoną w przekaźnik bistabil- ny, aby możliwe było sterowanie jednofazowym obwodem oświetle- nia za pomocą łączników przycisko- wych (zwiernych). Przyciski zwierne, połączone są ze sobą za pomo- cą bloków rozgałęźnych. Oprawy oświetleniowe, połączone są bloka- mi typu T. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi.

58. 58 Schemat kodowania produktów dla złączek i akcesoriów rozdzielczych N A C 2 1 S H. W N N = grupa produktów (Net) A B C G A = mechaniczne kodowanie standardowe B = drugie kodowanie mechaniczne C = trzecie kodowanie mechaniczne A jest to standardowe kodowanie i oznaczone jest na biało lub czarno. Te kolory są ze sobą kompatybilne. B, czyli drugie kodowanie mechaniczne, oznaczone jest kolorem niebieskim. Produkty z kodem B, nie łączą się z produktami o kodach A lub C. C to trzecie kodowanie mechaniczne, oznaczone jest kolorem szarym. Produkty z kodem C nie łączą się z produktami o kodach A lub B. G jest to druga litera określająca produkt jako puszkę łączeniową, która ma wyjścia zarówno dla złączek o kodowaniu A, jak i B. Produkty niezależne od kodowania, nie są oznaczone drugą literą. C E S C = złączka E = złączka do płytki drukowalnej S = złączka bezśrubowa 2 2 = 2-polowa złączka, itd. 1 2 1 = wtyczka 2 = gniazdo S S = odciążka Znaczenie dodatkowych liter na skrzynkach H H = wąska złączka bez zatrzasków B W = biały B = czarny S = niebieski G = szary

59. 59 Schemat kodowania dla prefabrykowanych zestawów kablowych N A L 3 3 0 M 1 5 0 1 0 B N N = grupa produktów (Net) A B C A = mechaniczne kodowanie standardowe B = drugie kodowanie mechaniczne C = trzecie kodowanie mechaniczne Kodowanie mechaniczne L L = przewód 1 2 3 4 5 1 = odizolowany, bez wtyczki 2 = 2-polowa wtyczka 3 = 3-polowa wtyczka 4 = 4-polowa wtyczka 5 = 5-polowa wtyczka Przewód zakończony wtyczką 1 2 4 5 1 = odizolowany bez gniazda 2 = 2-polowe gniazdo 3 = 3-polowe gniazdo 4 = 4-polowe gniazdo 5 = 5-polowe gniazdo Przewód zakończony gniazdem 0 1 2 3 0 = podłączone wszystkie fazy 1 = L1 podłączona 1 faza 2 = L2 podłączona 2 faza 3 = L3 podłączona 3 faza Podłączenie M T W M = H05VV-F = PVC T = S05Z1Z1-F (bezhalogenowy)) W = S05Z1A7Z1-F (bezhalogenowy), ekranowany) Typ przewodu 07 1 2 5 5 07 = 0.75 mm 2 15 = 1.5 mm² 25 = 2.5 mm² Przekrój 0 0 1 1 0 5 010 = 1 metr 015 = 1.5 metra 120 = 12 metrów Długość prefabrykowanego przewodu B B = czarny G = szary S = niebieski Kolor wtyczki/gniazda

44. 44 Instalacja gniazd wtyczkowych Sklepy wielkopowierzchniowe Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym trójfazowym podłączonym do modułów gniazd natynkowych, wyposażonych w złączki systemu Ensto Net.

54. 54 Podłączenie oświetlenia za pomocą złączek Ensto Net NAS31.W NK3P.W NAS31.W 2 X NK3P.W NAS31.W NK3P.W NAD3T.W NAS32.W

40. 40 Instalacja oświetlenia ze zintegrowanymi blokami rozdzielczymi typu T Sklepy wielkopowierzchniowe Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym trójfazowym i zintegrowa- nymi blokami typu T z wyjściami jednofazowymi (ze zmianą kolejno- ści faz) lub alternatywnie trójfazo- wymi. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi.

50. 50 Instalacja elektryczna z puszką do łączników oraz z puszką z przekaźnikiem Hotel i pokoje hotelowe Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym z połącze- niem puszki z przekaźnikiem do łącznika hotelowego (na kartę) oraz puszkami do łączników, aby stero- wać oświetleniem w pokoju hotelo- wym.

52. 52 Instalacja elektryczna z puszką do łączników z opcją łącznika głównego Hotel i pokoje hotelowe Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym z puszką do łącznika grupowego zasilanego do- piero po załączeniu łącznika głów- nego, w tym przypadku mającego charakter łącznika hotelowego (na kartę). Rozwiązanie to steruje dwo- ma niezależnymi obwodami oświe- tlenia.

32. 32 Instalacja oświetlenia z puszką do łączników oraz ze złączkami typu T z kablem do samodzielnego podłączenia opraw Biuro - sale konferencyjne i szkoleniowe Instalacja elektryczna z zasila- niem ciągłym jednofazowym, dla dwóch obwodów oświetlania (np. z podziałem na źródła światła) ste- rowanych łącznikiem grupowym. Oprawy oświetleniowe, połączone są ze sobą za pomocą 5-torowych złączek typu T, które montuje się do oprawy samodzielnie (z kablem bez zakończenia). Przy tym rozwiązaniu można sterować oddzielnie dwoma źródłami światła w tej samej opra- wie.

56. 56 Sugerowane użycie kodowania kolorami Instalowanie systemu - wskazówki NAL.... • ZASILANIE PODSTAWOWE NAL....B • ZASILANIE ZAPASOWE (UPS) • OŚWIETLENIE AWARYJNE (230 V) NBL....S • STEROWANIE (ŁĄCZNIKI/PRZYCISKI RĘCZNE, CZUJNIKI RUCHU/OBECNOŚCI PIR, INNE SYSTEMY STEROWANIA) • ZASILANIE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, PRZEWIDZIANE PRZEZ PROJEKTANTA NCL....G • ZASILANIE LUB STEROWANIE NISKONAPIĘCIOWE (EIB, LON, DALI, KNX, ŚCIEMNIACZE, ITP.) • OŚWIETLENIE AWARYJNE (24 V) OŚWIETLENIE AWARYJNE 230V OŚWIETLENIE AWARYJNE 12-24V AKUMULATOR ROZDZIELNIA

60. 60 Kolory, kody oraz oznaczenia GRUPA PRODUKTÓW KODOWANIE KOLOR OZNACZENIA TORÓW Liczba torów 2 3 4 5 Przewody prefabrykowane A Biały 1, , N 1, 2, , N, 3 Czarny 1, , N 1, 2, , N, 3 B Niebieski A, B A, B, C A, B, C, D, E C Szary a+, , b- 1, N, , a+, b- Bloki rozdzielcze A Biały Czarny B Niebieski C Szary Rozgałęźnik T A Biały Czarny B Niebieski C Szary Rozgałęźnik T z przewodami A Biały Czarny B Niebieski C Szary Rozgałęźnik T z kablem A Biały Czarny B Niebieski C Szary Złączki instalacyjne śrubowe A Biały 1, N 1, , N 1, , N, 2 1, 2, , N, 3 Czarny 1, N 1, , N 1, , N, 2 1, 2, , N, 3 B Niebieski A, B A, B, C A, B, C, D, E C Szary a+, b- a+, A, b- 1, N, , a+, b- Złączki instalacyjne bezśrubowe A Biały 1, N 1, , N 1, , N, 2 1, 2, , N, 3 Czarny 1, N 1, , N 1, , N, 2 1, 2, , N, 3 B Niebieski A, B A, B, C C Szary a+, b- a+, , b- Złączki do płytek drukowalnych (Gniazdo) A Biały 1, N 1, , N 1, , N, 2 1, 2, , N, 3 B Niebieski A, B A, B, C A, B, C, D, E C Szary a+, b- a+, , b- Złączki do płytek drukowalnych (Wtyczka) A Biały 1, , N 1, 2, , N, 3 B Niebieski A, B, C, D, E Produkt standardowy Szczegółowe informacje produktowe www.ensto.pl Wybierz Produkty –> EnstoNet Niedostępne 20 A, 250/400 V

55. 55 NAD3B.W NAD3BS.WXXX NAL310XXXXXX • w instalacjach 1-fazowych NOD3LA.W

48. 48 Instalacja oświetlenia z puszką do łączników oraz z puszkami rozdzielczymi Szkoła i sale wykładowe Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym jednofazowym, dla dwóch obwodów oświetlania sterowa- nych łącznikiem grupowym. Opra- wy oświetleniowe, połączone są ze sobą za pomocą dwóch puszek roz- gałęźnych z sześcioma wyjściami jednofazowymi każda. Jeżeli oprawy już w fabryce zosta- ną wyposażone w złącza wtykowe Ensto Net, instalację opraw można wykonywać w prosty sposób bez użycia narzędzi.

64. ensto.pl Ensto Pol Sp. z o.o. ul. Starogardzka 17A 83-010 Straszyn tel. 801 360 066 biuro@ensto.com xxx, 8.2017 NIP: 583-001-05-91 REGON: 190274030 KRS: 0000 119763 BDO: 000007628

28. 28 Instalacja gniazd wtyczkowych umieszczonych w kolumnach Biuro - pokoje i pracownie Instalacja elektryczna z zasilaniem ciągłym trójfazowym i trzema wyj- ściami jednofazowymi do gniazd umieszczonych w kolumnach zasi- lających. Obwody wyodrębnione zostały ko- lorami z podziałem: • biały - zasilanie podstawowe, • czarny - zasilanie zapasowe np. z UPS

57. 57 OPRAWA OŚWIETLENIOWA ROZDZIELNIA ZASILANIE ZAPASOWE UPS ROZDZIELNIA JEDN. STERUJĄCA OPRAWA STERO- WANA SYGNAŁEM CYFROWYM OPRAWA STEROWANA ŁĄCZNIKIEM

7. 7 Produkty Schemat połączenia obwodów NAJDM 56 NAL550XXXXXX NAL310XXXXXX To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach Biuro

5. 5 Produkty Schemat połączenia obwodów NAD5.W NAL550XXXXXX NAL511XXXXXX (L1) NAL512XXXXXX (L2) NAL513XXXXXX (L3) Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach

9. 9 NAD3.W NAL310XXXXXX NAL330XXXXXX NAS31.W NK3P.W Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach

11. 11 NAD5T.W NAL550xxxxxx NAL513XXXXXX (l3) NAL512XXXXXX (L2) NAL511XXXXXX (L1) NAS51.W NK5P.W Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach

27. 27 Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Otwartych przestrzeniach • Na koryta- rzach NGJKMV 535 NAL330XXXXXX NBL510XXXXXXS NAS31.W NAL550XXXXXX NK3P.W ŁĄCZNIK GRUPOWY

15. 15 Produkty Schemat połączenia obwodów NAJDM 56 NAL330XXXXXX NAL550XXXXXX Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach GNIAZDO

33. 33 Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Otwartych przestrzeniach • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach NGJKM 351 NBL510XXXXXXS NAD5BS.WXXX NAL550XXXXXX NAL330XXXXXX ŁĄCZNIK GRUPOWY

13. 13 Produkty Schemat połączenia obwodów NAJDM 53 NAL550XXXXXX NAL330XXXXXX NAS31.W NAL150XXXXXX NK3P.W Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach GNIAZDO

17. 17 Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach NGJKM 335 NAL310XXXXXX NAD3.W NAL330XXXXXX NBL510XXXXXXS

29. 29 Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Otwartych przestrzeniach • Na koryta- rzach NAJDM 53.B NAL330XXXXXX NAL150XXXXXX NAL550XXXXXX NAL330XXXXXXB NAL550XXXXXXB NPA1332 NAJDM 53 NAL150XXXXXXB GNIAZDO KOMPUTEROWE GNIAZDO KOMPUTEROWE GNIAZDO WTYCZKOWE

37. 37 Produkty Schemat połączenia obwodów NGJKMF 345 NBL510XXXXXXS NAL330XXXXXX NAD3B.W NAL310XXXXXX NAD3T.W Korytarz To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Otwartych przestrzeniach • Pracowniach/ pokojach ŁĄCZNIK SCHODOWY

39. 39 Produkty Schemat połączenia obwodów NGJRM 31 NBL210XXXXXXS NAL330XXXXXX NBD2.S NBL220XXXXXXS NAD3T.W NAS31.W NK3P.W Korytarz To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Otwartych przestrzeniach • Pracowniach/ pokojach PRZYCISK

47. 47 NAD3BS.WXXX Produkty Schemat połączenia obwodów NOD3LA.W NAL330XXXXXX To rozwiązanie stosuje się też w: • Sklepach • Otwartych przestrze- niach Szkoła

51. 51 To rozwiązanie stosuje się też w: • Kabinach statków pasażerskich Hotel NGJRM 32 NGJKM 335 NAL330XXXXXX NAD3.W NAL310XXXXXX NBL210XXXXXXS NBL510XXXXXXS KEY CARD SWIT CH Produkty Schemat połączenia obwodów ŁĄCZNIK HOTELOWY/ŁĄCZNIK ŁĄCZNIK GRUPOWY

19. 19 NGJKM 346 NAL330XXXXXX NCD5.G NCL310XXXXXXG NCL510XXXXXXG NCL550XXXXXXG Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach PRZYCISK

23. 23 Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Otwartych przestrzeniach • Na koryta- rzach NGJRM 552 NAD3T.W NAL550XXXXXX NAS31.W NAL330XXXXXX NK3P.W NBL510XXXXXXS ŁĄCZNIK GRUPOWY

31. 31 Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Otwartych przestrzeniach • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach NAD3T.W NK3P.W NAS31.W NAL330XXXXXX NGJKM 335 NBL510XXXXXXS ŁĄCZNIK GRUPOWY

53. 53 To rozwiązanie stosuje się też w: • Kabinach statków pasażerskich Hotel KEY CARD SWIT CH NGJKML 335 NAL130XXXXXX NBL510XXXXXXS NAL310XXXXXX NBL310XXXXXXS Produkty Schemat połączenia obwodów ŁĄCZNIK HOTELOWY NA KARTĘ ŁĄCZNIK GRUPOWY

21. 21 Produkty Schemat połączenia obwodów NCD5.G NCD5T.G NCL510XXXXXXG NCL550XXXXXXG Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach ŁĄCZNIK OPRAWA PIR

35. 35 Produkty Schemat połączenia obwodów NAD5.W NAL550XXXXXX NAL511XXXXXX (L1) NAL512XXXXXX (L2) NAL513XXXXXX (L3) NAL330XXXXXX NAJDM 53 Korytarz To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Otwartych przestrzeniach • Pracowniach/ pokojach GNIAZDO

25. 25 Produkty Schemat połączenia obwodów Biuro To rozwiązanie stosuje się też w: • Salach konfe- rencyjnych • Otwartych przestrzeniach • Na koryta- rzach NGJKM 335 NAD3T.W NAS31.W NK3P.W NAL330XXXXXX NBL510XXXXXXS ŁĄCZNIK GRUPOWY

41. 41 Offi ce Produkty Schemat połączenia obwodów NAL550XXXXXX NAD5B.W L1 NAD5B.W NAD5B.W L2 NAD5B.W L3 To rozwiązanie stosuje się też w: • Centrach han- dlowych • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach Sklep

43. 43 NAD5BS.WXXX NAD5BS.WXXX- L1 NAL550XXXXXX NAD5BS.WXXX- L2 Produkty Schemat połączenia obwodów To rozwiązanie stosuje się też w: • Centrach han- dlowych • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach Sklep

45. 45 NAP 500 NAL150XXXXXX Produkty Schemat połączenia obwodów To rozwiązanie stosuje się też w: • Centrach han- dlowych • Salach konfe- rencyjnych • Pracowniach/ pokojach • Na koryta- rzach Sklep

2. 2 • Modułowa konstrukcja ułatwia realizację dużych projektów • Łatwość planowania • Oszczędność czasu i pieniędzy • Szybka instalacja • Prostota dokonywania zmian • Wielokrotność użycia komponentów • Dokładniejsza możliwość szacowania kosztów na wczesnym etapie inwestycji • Mniejsze ograniczenia konstrukcyjne dzięki decentralizacji Doradztwo i konsultacje w fazie planowania inwestycji ze strony ekspertów z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów Pomoc przy sporządzaniu indywidualnych rozwiązań dla dużych projektów w celu optymalizacji technicznej i fi nansowej Wsparcie techniczne oraz szkolenia w trakcie opracowywania oraz wdrażania projektu Ensto oferuje swoim klientom Zalety Ensto Net

61. Maksymalne napięcie 250 V~, 250/400 V~ Impulsowy test zapłonu 4.5 kV / 250 V oraz 6 kV/ 400 V AC Maksymalny prąd 20 A , dla przewodów prefabrykowanych 16 A Przekroje złączy Złącza śrubowe: 0.75 – 4.0 mm², elastyczne, linka lub drut Złącza bezśrubowe: 0.5 – 2.5 mm², linka lub drut Liczba biegunów 2 – 5-torowe 6-torowe złączki kombi Normy IEC 61535 and IEC/EN 60998 Produkty do systemu Linect: EN 60598:1, EN 61984 Aprobaty Wszystkie grupy produktów posiadają aprobatę: SGS FIMKO Dodatkowo niektóre produkty posiadają: UL, Lloyd’s, DNV, GOST Dla produktów Linect: VDE Stopień ochrony IP IP 20C Materiał Obudowy złączek i bloków dystrybucyjnych: Poliamid 6.6 Materiał samogasnący zgodny z UL94: V2 Indeks CTIM: 600 V (KB) Bezhalogenowy Bez kadmu Przetwarzalny Zaciski mosiężne pokryte srebrem Śrubki przyłączeniowe: stalowe pokryte cynkiem, zaokrąglony kon iec Śrubki odciążek: stalowe pokryte cynkiem, gniazdo łebka PZ1 Dozwolone siły nacisku dla zatrzasków Min. 80 N Przewody PVC = H05VV-F HF = H05Z1Z1-F (bezhalogenowe) W = H05Z1A7Z1-F (bezhalogenowe, ekranowane) Minimalna temperatura montażu +5 °C Minimalna temperatura pracy -30 °C (bez oddziaływania mechanicznego) Maksymalna temperatura pracy +70 °C Kodowanie Mechaniczne (kształt wypustów złącza) / kolorami złączy Ogólnie Zgodnie ze standardem IEC/EN 61535, złączki instalacyjne EnstoN et nie są kompatybilne z innymi seriami złączy instalacyjnych. Złączki En sto Net, nie są kompatybilne z innymi zestawami gniazd i wtyczek mieszkaniowych oraz złącz podlegającym standardom IEC 60309, IEC 60320 i IEC 60906. Przy projektowaniu sieci upewnij się, że wartości nominalne złą czek instalacyj- nych nie są zbyt duże dla danego typu zasilania sieci. Podczas instalowania, podłączania i rozłączania złączek upewnij się, że nie znajdują się pod napięciem. Poprawność działania każdego z podłączanych przewodów i urządze ń powin- na być sprawdzona od strony elektrycznej. Żadne obce przedmioty nie mogą dotykać elementów przewodzących złączek Ensto Net. Złączki Ensto Net nie są przeznaczone do zastępowania tradycyjn ych gniazdek i wtyczek mieszkaniowych. Pamiętaj, aby siła nacisku powyżej 80 N nigdy nie była stosowan a ani na złącz- ki, ani na kable (zarówno podczas montażu, jak i użytkowania). Użytkowanie i testowanie złączek Ensto Net musi odbywać się w o parciu o wewnętrzne regulacje dla instalacji elektrycznych w kraju, w kt órym są stoso- wane. Specyfi kacja techniczna 61

49. 49 To rozwiązanie stosuje się też w: • Sklepach • Salach konfe- rencyjnych • Hotelach • Szpitalach • Pracowniach • Na koryta- rzach Szkoła NAJDM 36 NGJKM 335 NAS31.W NK3P.W NBL510XXXXXXS NAL330XXXXXX Produkty Schemat połączenia obwodów ŁĄCZNIK GRUPOWY

62. Oznaczenia Ensto Net dla programu CAD 5TS NBD5T.S NAD2.B 2W 2B 2S 2G 2P 3B 3W 3S 3G 5B 5W 5S 5G 3TW 3TS 3TG 5TB 5TW 5TG NAD2.W NBD2.S NCD2.G NCD2.P NAD3.B NAD3.W NBD3.S NCD3.G NAD5.B NAD5.W NBD5.S NCD5.G NAD36.B NAD3T.W NBD3T.S NCD3T.G NAD5T.B NAD5T.W NCD5T.G NAJDM33 D33B D36B NGJRM31 D53W D56W D33W D36W D53B D56B D56WB K353 K335 K346 K571 KF345 K572 K573 K351 KV535 R32 KL335 R552 R31 NAJDM36 NAJDM36.B NAJDM33.B NAJDM 5 3 NAJDM 5 6 NGJDM56.WB NAJDM53.B NAJDM56.B NGJKM335 NGJKM346 NGJKM351 NGJKM353 NGJKMF345 NGJKM571 NGJKM572 NGJKM573 NGJKMV535 NGJKML335 KF561 NGJKM561 NGJRM552 NGJRM32 F335 NGJFM335 31010 NAL330M15010 1 = 1,5mm² M31040B NAL310M15040B 1 = 1,5mm² N NAD3B.B NAD3B.W NBD3B.S NCD3B.G NAD5B.W NBD5B.S NCD5B.G NAD5BS.W-L1 NAD5BS.W-L2 NAD5BS.W-L3 NAD3BS.WT004 NAD3BS.WT010 NAD3BS.WT025 NAD5BS.WT004 NAD5BS.WT004-L1 NAD5BS.WT004-L2 NAD5BS.WT004-L3 NAD5BS.WT010 NAD5BS.WT010-L1 NAD5BS.WT010-L2 NAD5BS.WT010-L3 NAD5BS.WT010 NAD5BS.WT025-L1 NAD5BS.WT025-L2 NAD5BS.WT025-L3 NAP504 C-UNIT P505 P504 P500 P300 P301 P304 NAP300 NAP304 NAP301 NAP500 NAP505 NGUF540.WB N N NAC31.W NAS31.W NAC51.W NAS51.W NAC32.W NAS32.W NAC52.W NAS52.W 36G NBD36.S 36S NCD36.G 36W 56W 3TB NAD36.W NAD56.W NAD3T.B NAD56.B 56B 36B długość liczba torów długość liczba torów kolor złączek typ połączenia (wtyczka/ bez zakończenia) Kolumna zasilająca montowan a do podłogi Kolumna zasilająca wolnostojąc a Listwa zasilająca z gniazdami Gniazdo komputerowe typu data 62

3. Przewodnik projektanta po modularnym systemie instalacyjnym Spis treści Biuro – otwarta przestrzeń . . . . . . . . . . . . . . 4 Biuro - pokoje i pracownie . . . . . . . . . . . . . 22 Biuro - sale konferencyjne i szkoleniowe . . . . . 30 Korytarze i ciągi komunikacyjne . . . . . . . . . . 34 Sklepy wielkopowierzchniowe . . . . . . . . . . . 40 Szkoła i sale wykładowe . . . . . . . . . . . . . . . 46 Hotel i pokoje hotelowe . . . . . . . . . . . . . . . 50 Podłączenie oświetlenia za pomocą złączek Ensto Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Instalowanie systemu - wskazówki . . . . . . . . 56 Schemat kodowania produktów dla złączek i akcesoriów rozdzielczych . . . . . . 58 Schemat kodowania dla prefabrykowanych zestawów kablowych . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Kolory, kody oraz oznaczenia . . . . . . . . . . . 60 Specyfi kacja techniczna . . . . . . . . . . . . . . . 61 Oznaczenia Ensto Net dla programu CAD . . . . . 62 Modułowy system okablowania ułatwia montaż i spełnia wymagania nowoczesnych instalacji we- wnątrz budynków. Prefabrykowany system insta- lacyjny jest częścią rozwiniętego procesu budowla- nego, w którym łączy się uniwersalność, szybkość montażu i możliwość rekonfi guracji. Dzięki temu, że opiera się on na prefabrykowanych modułach, pro- jektowanie staje się proste oraz unika się pomyłek podczas wykonywania okablowania. Modularny system instalacyjny Ensto Net zapobiega błędnym połączeniom instalacji oraz porażeniu prądem, zgodnie z normą PN-EN61535. 3

Widoki

 • 1967 Suma odsłon
 • 1536 Odsłon na stronie
 • 431 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 25 www.powergo.pl
 • 11 178.216.200.66
 • 9 powergo.pl
 • 9 178.216.200.66:8069
 • 1 www.google.com