Enea Operator Taryfa na rok 2019

Kanał publiczny / Tyryfy OSD

Enea Operator Taryfa na rok 2019

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

3. 3 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479 49 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego). 3. Od wołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 300, z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 4. W trakcie bie gu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publ icznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 us tawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna”. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando Otrzymuje: 1. ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60-479 Poznań 2. a/a Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Kamil Kucharski – Główny specjalista BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 8 (2643) 14 stycznia 2019 r. 7

2. 2 U Z A S A D N I E N I E W dniu 29 listopada 2018 r., na wniosek Przedsiębiorstwa , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję ustala taryfę dla energii elektrycznej oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44– 46 ustawy – Prawo energetyczne. Jednocześnie przedstawiona przez Przedsiębiorstwo taryfa, winna być zgodna z postanowieniami ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538). W dniu 7 stycznia 2019 r. Przedsiębiorstwo przedstawiło do zatwierdzenia taryfę d la energii elektrycznej, w której zawarło nowy poziom stawek opłat dystrybucyjnych. Prezes URE po analizie przedłożonych dokumentów uznał, że wątpliwości nie budzą jedynie : 1) nowe wysokości stawek opłaty przejściowej, wynikające z art. 11b ) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571, z późn. zm.), który wprowadzony został ww. ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r . oraz 2) stawka opłaty OZE wynikająca z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. dotycząca wysokości stawki opła ty OZE na rok kalendarzowy 2019. Stąd też Prezes URE uznał za uzasadnione zatwierdzenie taryfy w części, tj. tylko w zakresie powyższych stawek. Stawki te, obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 r. Stosownie do postanowień art. 104 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Mając na uwadze, że stawki opłaty przejściowej i stawka opłaty OZE ustalane są na podstawie odrębnych przepisów prawa i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. możliwe jest zatwierdzenie taryfy w części, tj. tylko w zakresie tych stawek. Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia taryfy w pozostałym zakresie wymaga dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego. Jednocześnie należy wskazać, że Przedsięb iorstwo z obowiązane jest do wprowadzenia w rozliczeniach z odbiorcami nowych stawek opłat zgodnie z niniejszą decyzją, natomiast w pozostałym zakresie, stosownie do art. 47 ust. 2c ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest stosować tar yfę dotychczasową do dnia wejścia w życie taryfy w pozostałej części. Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji . P O U C Z E N I E 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i K onsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02 -222 Warszawa. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 8 (2643) 14 stycznia 2019 r. 6

1. 1 PREZES Warszawa, dnia 14 stycznia 20 19 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI D RE .WRE.4211.64.10.2018.2019.KKu D E C Y Z J A Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowa nia administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstw a energetycznego ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, zawartego w piśmie z dni a 28 listopada 2018 r. znak : DO/OX/XR/KB/59/2018 , uzupełnionym pismami: z dnia 6 grudnia 2018 r. znak: DO/OX/XR/KB/61/2018, z dnia 12 grudnia 2018 r. znak: DO/OX/XR/KB/63/2018 , z dnia 2 stycznia 2019 r. znak: DO/OX/XR/KB/1/2019 oraz z dnia 3 stycznia 2019 r. znak: DO/OX/XR/KB/2/2019, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, zatwierdzam taryfę dla energii elektrycznej w części dotyczącej : 1) stawek opłaty przejściowej , obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. w następującej wysokości: Grup y taryfow e z wyłączeniem grup taryfowych G, na: Stawka opłaty przejściowej netto zł/kW/m - c WN 0,20 SN 0,19 nN 0 ,08 Grup y taryfow e G Stawka opłaty przejściowej netto [zł/m - c] - poniżej 500 kWh 0,02 - 500 kWh do 1200 kWh 0,10 - powyżej 1200 kWh 0,33 2) stawki opłaty OZE, wynoszącej 0,00 zł/MWh , która została określona w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 100/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. dotyczącej wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019. BIULETYN BRAN Ż OWY URE - Energia elektryczna -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr 8 (2643) 14 stycznia 2019 r. 5

Widoki

 • 5599 Suma odsłon
 • 4132 Odsłon na stronie
 • 1467 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 22 178.216.200.66:8069
 • 25 www.powergo.pl
 • 11 178.216.200.66
 • 140 powergo.pl
 • 1 www.google.com