AXPO

Kanał publiczny / Sprzedawcy Energii

Informacja o firmie AXPO

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

6. WYDRUKOWANO NA PAPIERZE POCHODZĄCYM Z RECYCLINKGU Axpo Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123 | 02-017 Warszawa REGON: 016380846 | NIP: 5262483798 | KRS: 0000020839 Tel.: +48 22 397 30 70 | Fax: +48 22 397 30 71 www.axpo.com | email: sme.pl@axpo.com

1. Ekologia. Jakość. Innowacja. Naturalna energia ze źródeł odnawialnych

4. Postaw na Odnawialne Źródła Energii! Energia ze źródeł odnawialnych oznacza energię pozyskiwaną z niekopalnych źródeł energii i pochodzącą z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodni- czych. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu, głównie dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych substancji – zwłaszcza gazów cieplarnianych. Zakres wykorzystywania energii OZE w krajach Unii Europejskiej regulują dokumenty i akty normatywne, ustalające obowiązek osiągania konkretnych wskaź- ników udziału energii ze źródeł odnawial - nych w ogólnym zużyciu energii. W Polsce założenia rozwoju energetyki odnawialnej zostały określone w dokumencie r ządowym zatytułowanym: „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej”, który zakłada, że do 2020 roku udział energii OZE w finalnym zużyciu energii będzie wynosić 15%. Obecnie w Polsce najszybciej rozwija się energetyka wiatrowa oraz wykorzystanie biomasy w celach energetycznych. Warto dodać, że Polska jest liderem wśród nowych państw UE pod względem zain - stalowanej mocy farm wiatrowych. Pamiętaj! Wykorzystując OZE świadomie dbasz o przyszłość następnych pokoleń. Co roku Axpo Polska zwycięża w konkursach branżowych i rankingach. W pierwszej połowie 2014 roku klienci z Europy Wschodniej wybrali Axpo jako najlepszą firmę energetyczną w regionie. W czerwcu 2014 roku Axpo Polska został laureatem pierwszej nagrody w konkursie organizowanym przez Grupę Media BizPoland Magazine, EuropaProperty i Petroleum Club Magazine w kategorii „Top Energy Trader”. W tym samym czasie Axpo został wyróżniony nagrodą Western Energy jako „najbardziej zaufana firma obrotu energią w Polsce”. Nagrody C E E E N E R G Y A W A R D S M a y 29th 2014 W ars a w , P olan d Ho t el I n t er C o n tine n tal 3/4

2. Łączy nas pozytywna energia... 100 lat szwajcarskiej tradycji Axpo Polska jest częścią grupy Axpo Holding AG z centralą w Szwajcarii, od 100 lat dostarczającą energię elektryczną ze źródeł odnawialnych . Dziś Axpo, razem ze swoimi Partnerami biznesowymi, posiada ponad 3 miliony odbiorców w ponad 20 krajach. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie i zaawansowane technologie, Axpo reali - zuje strategię rozwoju, tak aby maksymalnie zaspokajać zróżnicowane potrzeby ener - getyczne Klientów biznesowych i indywidu - alnych. W Polsce Axpo prowadzi działalność od 2001 roku, początkowo funkcjonując pod marką EGL Polska . W 2012 roku przeprowa- dzono rebranding, którego częścią była zmiana nazwy na Axpo Polska Sp. z o.o. Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług, poczynając od zarządzania portfelem produkcyjnym odnawialnych źródeł energii poprzez handel energią elektryczną i upraw- nieniami do emisji CO2, jak również działalność w obszarze efektywności ener - getycznej. Jakość zapisana w wartościach Axpo jest firmą o zasięgu globalnym, której nadrzędnym celem jest podwyższanie stan- dardu życia Klientów, wspieranie idei wza- jemnego szacunku oraz kreowanie większej wartości dla inwestorów i akcjonariuszy. Od początku działalności kierujemy się sprecyzowanymi regułami, dzięki którym postrzegani jesteśmy jako zaufany, wiary - godny i niezawodny Partner. Trzy podstawowe atrybuty marki Axpo to: ekologia, jakość i innowacyjność. Wskazane elementy są fundamentem budowania relacji ze wszystkimi interesariuszami firmy. Podstawą utrzymywania długoterminowych relacji z Klientami jest poziom oferowanych usług, przestrzeganie przyjętych zobowiązań oraz postępowanie zgodne z zasadami etyki. Dla Axpo szczególnie istotne jest utrzymanie przyjaznego środowiska pracy, które daje j ednostkom poczucie spełnienia zawo - dowego i osobistego. Jako podmiot odpowiedzialny społecznie Axpo wyznaje zasadę „człowiek w zgodzie z naturą”. 1/4

5. Zmień sprzedawcę energii na Axpo! Zmiana sprzedawcy: sposób na szybkie oszczędności! Zmiana sprzedawcy energii jest bardzo korzystna! Wystarczy jedna chwila – jeden podpis, żeby zmienić warunki umowy i móc oszczędzać, dzięki niższym rac hunkom. 7 korzyści, dla których warto zmienić dostawcę energii na Axpo! Wiarygodność. Zyskujesz rzetelnego Partnera, który opiera swoje działania na pozytywnych relacjach z otoczeniem i skutecznej realizacji oczekiwań Klientów. Jakość. Otrzymujesz najwyższej jakości rozwiązania, które stanowią odpowiedź na konkretne potrzeby odbiorców. Bezpieczeństwo. Dostajesz gwarancję nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej pozyskiwanej wyłącznie z naturalnych źródeł odnawialnych (OZE). Współpraca. Pozyskujesz kooperanta, któremu zależy na zindywidualizowanym kontakcie z każdym Klientem. Naturalna energia. Działania proekologiczne traktujemy jako nasz obowiązek wobec otaczającego świata. Włącz się w ten naturalny proces! Odpowiedzialność. Jesteśmy firmą odpowiedzialną. Podpisaliśmy Kartę Różnorodności. Dążymy do całościowego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa w swoim otoczeniu – w kontekście natury, środowisk lokalnych, relacji pracowniczych i biznesowych. Oszczędność. Zmieniając sprzedawcę energii na Axpo, możesz zaoszczędzić na rachunkach za prąd. Dodatkowo pomożemy Ci zmniejszyć zużycie energii poprzez realizację działań zwiększających efektywność energetyczną. Skontaktuj się z nami i poznaj indywidualnie przygotowaną ofert ę! W Axpo jesteśmy przekonani, że coś, co dziś wydaje się być jednostkowym problemem, może w przyszłości przynieść globalne konsekwencje. Dlatego troska o środowisko naturalne oraz społeczności, w których funkcjonujemy, mobilizuje nas do konsekwentnego, pozytywnego działania. Wśród podejmowanych przez nas inicjatyw warto wyróżnić: promowanie większej społecznej odpowiedzialności ekologicznej oraz udział w ogólnoeuropejskich i lokalnych akcjach, które propagują działania na rzecz ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. Dodatkowo raz w roku publikujemy Raport nt. Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Social Responsibility), w którym zamieszczamy informacje o realizacji kolejnych projektów na rzecz środowiska naturalnego i społecznego. Zaoszczędzone pieniądze wydaj, na co tylko chcesz! 1 2 3 4 5 6 7 Poznaj naszą ofertę Spotkajmy się / Porozmawiajmy / Podpiszmy umowę Axpo przeprowadza cały proces zmiany sprzedawcy 4/4

3. Spełniamy oczekiwania. Dbamy o rozwój Axpo Holding AG prowadzi działalność w sektorze energetycznym niemal na wszystkich europejskich rynkach poprzez swoje spółki i partnerów lokalnych. Axpo zajmuje się obrotem energią, gazem ziemnym, biomasy, jak również uprawnień do emisji CO2 oraz certyfikatami (świadectwami) efektywności energetycznej. Firma posiada akredytację na około 20 giełdach energii i platformach brokerskich w całej Europie. Lokalizacje Europa Centralna Włochy Półwysep Iberyjski Europa Północna i kraje bałtyckie Wielka Brytania i Irlandia Europa Południowo-Wschodnia Zasoby energetyczne* Energia wodna Energia nuklearna Elektrownie gazowe Energia wiatrowa Energia z alternatywnych źródeł Kontrakty na dostawę Infrastruktura transportowa Zasoby gazu naturalnego Kontrakty na dostawę *z uwzględnieniem subpartycypacji W arszawa B udap eszt Os l o H e l s i nk i Londyn M a l m ö Lipsk Bruksela W iedeń Mediolan Zagre b G en ua Madryt J er e z d e l a Fr onter a T i ran a P r i st i n a B elgrad e S o fi a B u kareszt Stambuł R zym Düsseld o r f B ad en S k op j e P aryż Saraje wo Zawsze w zgodzie z naturą... W Axpo jesteśmy przekonani, że coś, co dziś wydaje się być jednostkowym problemem, może w przyszłości przynieść globalne konsekwencje. Dlatego troska o środowisko naturalne oraz społeczności, w których funkcjonujemy, mobilizuje nas do konsekwentnego, pozytywnego działania. Wśród podejmowanych przez nas inicjatyw warto wyróżnić: promowanie większej społecznej odpowiedzialności ekologicznej oraz udział w ogólnoeuropejskich i lokalnych akcjach, które propagują działania na rzecz ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. Dodat - kowo raz w roku publikujemy Raport nt. Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Social Responsibility), w którym zamieszczamy informacje o realizacji kolejnych projektów na rzecz środowiska naturalnego i społecznego. Axpo daje więcej niż energię! Axpo Polska należy do jednej z najważniejszych grup energetycznych w Europie. Jest największym niezależnym sprzedawcą zielonych certyfikatów oraz energii elektrycznej odnawialnych źródeł energii z portfelem umów przekraczającym 500 MW zainstalowanej mocy. Axpo dostarcza też energię elektryczną dla przemysłu i odbiorców indywidualnych. 2/4

Widoki

 • 6547 Suma odsłon
 • 5828 Odsłon na stronie
 • 719 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 5

 • 21 178.216.200.66
 • 11 178.216.200.66:8069
 • 1 www.google.com
 • 9 www.powergo.pl
 • 12 powergo.pl