Agroenergia 2020

Kanał publiczny / OZE

Aktualizacja Programu Priorytetowego Agroenergia - aktualizacja 2020

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

6. 6 9. Postanowienia dodatkowe 1) Do niniejszego programu priorytetowego mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środo wiska i Gospodarki Wodnej”. 2) W nioski nie podlegają ocenie finansowej.

5. 5 KRYTERIA JAKOŚCIOWE DOPUSZCZAJĄCE Nie ustala się kryteriów jakościowych punktowych Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE I. ZASADNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Ocena planowanego efektu ekologicznego – wpływ na realizację wskaźników programu priorytetowego . Zasady oceny: NIE  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, nie są wiarygodne i nie wskazują na możliwość osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego; TAK  założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość zakładanego efektu ekologicznego); 2. Ocena uzasadnienia wyboru przyjętego rozwiązania/technologii (w tym ocena analizy alternatywnych rozwiązań) . Zasady oceny: NIE  analiza alternatywnych rozwiązań nie potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (nie zawiera niezbędnych danych uzasadniających wybór); TAK  analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (zawiera niezbędne dane uzasadniające wybór); 3. Ocena realności wdrożenia przyjętego rozwiązania ( w tym: posiadanie środków na realizację przedsięwzięcia w wysokości pozwalającej na pełne zbilansowanie przedsięwzięcia po uwzględnieniu ewentualnej dotacji z NF OŚiGW oraz prawo do dysponowania gruntami na cele inwestycji) . 4. Zastosowane będą nowe urządzenia (wyprodukowane nie wcześniej ni ż w terminie 24 miesi ę cy przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii w tej jednostce ) – weryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 5 . Dopuszczalność pomocy publicznej zgodnie z przepisami o pomocy publicznej . Zasady oceny: Ocena wnioskowanej pomocy publicznej pod kątem jej zgodności z warunkami dopuszczalności określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) . Negatywna ocena któregokolwiek z ww. kryteriów powoduje odrzucenie wniosku .

4. 4 c. pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 5 0 kW , przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia, d. instalacji hybrydowej, tj. : fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzęż one w jeden układ 5 , przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajani u własnych potrzeb energetycznych W nioskodawcy. 2) Zakup i montaż towarzys zących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d . Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1). 3) N ie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji . 8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć KRYTERIA DOSTĘPU Lp. NAZWA KRYTERIUM TAK NIE 1. Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru*) 2. Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie 3. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki 4. Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów, określonym w programie priorytetowym 5. W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy o dofinansowanie – z wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy 6. Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów 7. Wnioskodawca wywiązuje się ze zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW 8 . Cel i rodzaj przedsięwzięcia są zgodne z programem priorytetowym*) 9 . Realizacja przedsięwzięcia nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku 10 . Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym 11. Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym *) szczegółowe wymagania dotyczące spełnienia kryterium może zawierać ogłoszenie o naborze 5 Dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW.

2. 2 6. Koszty kwalifikowane 1) Okres kwalifikowalności kosztów od 01.0 7 .2020 r. do 31.12 . 20 25 r . 2 2) Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych” 3 , z zastrzeżeniem, że: a) k oszty w ramach kategorii 3.1 „Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (o ile są niezbędn e do realizacji inwestycji) z wyłączeniem audytu energetycznego ; b) wyłącza się koszty kategorii 3.2 „Zarządzanie przedsięwzięciem” z zastrzeżeniem, że kwalifikuje się koszty „Nadzoru inwestorskieg o i autorskiego”; c) w yłącza się koszty kategorii 3.3 „Koszty informacji i promocji ; d) w yłącza się koszty kategorii 3.4.1 „Koszt nabycia nieruchomości niezabudowanej , nieruchom ości zabudowanej, zakup gruntu” oraz koszty kategorii 3.4.4 „Pozostałe koszty” ; e) k oszty kwalifikowane w ramach kategorii 3.4.3 „Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne” : zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem , przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finan sowanych w formie leasingu . 7. Formy i warunki udzielania dofinansowania 7 .1 Form y dofinansowania Dotacja . 7 .2 Intensywność dofinansowania D ofinansowanie w formie dotacji d o 2 0 % kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię , zgodnie z poniższą tabelą : moc instalacji [kW] Dofinansowanie w formie dotacji procentowy udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł] 10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000 30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000 Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł . Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzan ia energii. 2 Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie nie stanowią kosztu kwalifikowanego. 3 http://nfosigw.gov.pl/oferta - finansowania/srodki - krajowe/informacje - ogolne/kryteria - wyboru - przedsiewziec/

3. 3 7 .3 Warunki dofinansowania 1) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzeni a Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomoc y na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źró deł energii . 2) Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 4 . 3) Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji. 4) Z akończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji d o sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym , a w przypadku przedsięwzię ć dot. pompy ciepła , magazynów energii oraz systemów off - grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru. 5) U rządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem . 6) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia . 7) D ofinansowanie nie może być udzielone na i nstalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze” . .Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” , instalacja zgłoszona do programu „ Agroenergia ” musi zostać wy łączona z zakresu programu „Czyste Powietrze” . 8) W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze ś rodków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odlicz eni a od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania . 7 .4 Beneficjenci 1) O soba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku pr owadząca osobiście gospodarstwo . 2) O soba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych ( główny przedmiot działalności wnioskodawcy w skazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stan owi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z). 7.5 Rodzaje przedsięwzięć 1) P rzedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu : a. instalacji fotowoltaicznych o zains talowanej mocy elekt rycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 5 0 kW , b. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 5 0 kW , 4 Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji wymienionych w części 7. 5 programu, których dotyczy wniosek o dofinansowanie) oraz zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie .

1. 1 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Agroenergia 1. Cel programu Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z e źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. 2. Wskaźnik osiągnięcia celu Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.: 1) Zmniejszenie emisji CO 2 – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1 7 0 000 Mg/rok , w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 1 7 0 000 Mg/rok. 2) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 220 MW , w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 220 MW . 3) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (końcowej) – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2 000 GJ/rok, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 2 0 00 GJ/rok. 4) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 5 MW, w tym: dla bezzwrotnych i zwrotnych form dofinansowania – co najmniej 5 MW. 3. Budżet Budżet na realizację celu programu wynosi do 200 000 tys. zł , w tym : 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 17 0 000 tys. zł 2) dla zwrotnych form dofinansowania – do 3 0 000 tys. zł 1 4. Okres wdrażania Program realizowany będzie w latach 2 0 19 - 20 25 , przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywani e umów) podejmowane będą do 202 3 r. , 2) środki wydatkowane będą do 20 25 r . 5. Terminy i sposób składania wniosków Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągł ym . Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określ o ne zostaną odpowiednio w o głoszeniu o naborze lub w r egulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW . 1 Alokacja środków przeznaczona na I nabór wniosków, trwający od 08.07.2019 r. do 20.12.2019 r.

Widoki

 • 632 Suma odsłon
 • 454 Odsłon na stronie
 • 178 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 2

 • 9 178.216.200.66
 • 3 178.216.200.66:8069