2018 06 Cennik Gaz dla Biznesu PGNiG OD

Kanał publiczny / Taryfy Sprzedawców

Cennik Gaz dla biznesu PGNiG

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Użyj stałego linku do udostępniania w mediach społecznościowych

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego document przez email!

Umieść na swojej stronie

Select page to start with

8. 8 6.1.2. dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (p odgrupy Ls) – Grupy taryfowe o symbolu BZ Grupa taryfowa Ceny za Paliwo gazowe Stawki opłat handlowych bez akcyzy, z zerow ą stawk ą akcyzy lub uwzgl ę dniaj ą ce zwolnienia od akcyzy przeznaczone do nap ę du silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] BZ-1.1 10,128 13,291 10,512 3,30 BZ-1.2 10,128 13,291 10,512 4,22 BZ-1.12T 10,128 13,291 10,512 6,38 BZ-2.1 10,128 13,291 10,512 5,40 BZ-2.2 10,128 13,291 10,512 6,28 BZ-2.12T 10,128 13,291 10,512 8,67 BZ-3.6 10,128 13,291 10,512 6,28 BZ-3.9 10,128 13,291 10,512 7,89 BZ-3.12T 10,128 13,291 10,512 9,86 BZ-4 10,128 13,291 10,512 15,85 BZ-5 10,108 13,271 10,492 121,00 BZ-6 9,840 13,003 10,224 143,00 BZ-7 9,706 12,869 10,090 297,00 6.1.3. dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (p odgrupy Lw) – Grupy taryfowe o symbolu BS Grupa taryfowa Ceny za Paliwo gazowe Stawki opłat handlowych bez akcyzy, z zerow ą stawk ą akcyzy lub uwzgl ę dniaj ą ce zwolnienia od akcyzy przeznaczone do nap ę du silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] BS-1.1 10,475 13,599 10,855 3,30 BS-1.2 10,475 13,599 10,855 4,22 BS-1.12T 10,475 13,599 10,855 6,38 BS-2.1 10,475 13,599 10,855 5,40 BS-2.2 10,475 13,599 10,855 6,28 BS-2.12T 10,475 13,599 10,855 8,67 BS-3.6 10,475 13,599 10,855 6,28 BS-3.9 10,475 13,599 10,855 7,89 BS-3.12T 10,475 13,599 10,855 9,86 BS-4 10,475 13,599 10,855 15,85 BS-5 10,455 13,579 10,835 121,00 BS-6 10,178 13,302 10,558 143,00 BS-7 10,039 13,163 10,419 297,00 7. Postanowienia ko ń cowe 7.1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Cennika w cało ś ci lub w cz ęś ci, w tym do zmiany wysoko ś ci cen lub stawek opłat lub do wprowadzenia nowej Taryfy zast ę puj ą cej Cennik, w szczególno ś ci w przypadkach wskazanych w Umowie lub Ogólnych W arunkach Umowy, a tak ż e w przypadku: 7.1.1. zmiany stanu prawnego maj ą cej wpływ na wykonywanie Umowy, w tym zmiany dotycz ą cej prowadzenia rozlicze ń z odbiorcami paliw gazowych; 7.1.2. zmiany Taryfy OSD, Taryfy OSP, IRiESD lub IR iESP; 7.1.3. konieczno ś ci realizacji obowi ą zków wynikaj ą cych z decyzji Prezesa URE lub innego organu admini stracji publicznej lub wyroku s ą dowego; 7.1.4. podj ę cia przez Sprzedawc ę decyzji o zmianie wysoko ś ci cen lub stawek opłat obj ę tych Cennikiem; 7.1.5. uzasadnionej potrzeby uzupełnienia, uszczegó łowienia lub doprecyzowania postanowie ń Cennika; 7.1.6. podj ę cia przez Sprzedawc ę decyzji o zmianie Grup taryfowych lub kryteriów kw alifikacji do tych grup. 7.2. W przypadku niezaakceptowania tre ś ci Cennika, zmian do niego lub kolejnego cennika wp rowadzonego przez Sprzedawc ę do stosowania w rozliczeniach z Odbiorc ą w miejsce niniejszego Cennika, Odbiorca ma prawo d o wypowiedzenia Umowy w terminie czternastu (14) dn i od dnia otrzymania Cennika, jego zmian lub kolejneg o cennika z zachowaniem miesi ę cznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesi ą ca kalendarzowego nast ę puj ą cego po miesi ą cu zło ż enia wypowiedzenia. W trakcie okresu wypowiedzenia zastosowanie b ę dzie miał Cennik, w tym uwzgl ę dniaj ą cy zmiany lub kolejny cennik.

7. 7 4.28. Opłat ę za pobrane Paliwo gazowe oblicza si ę według wzoru: O = C × Q 100 + S

× K gdzie poszczególne symbole oznaczaj ą : O – opłat ę za pobrane Paliwo gazowe [w zł], C – cen ę Paliwa gazowego [w gr/kWh], Q – ilo ść Paliwa gazowego dostarczonego w Okresie rozliczeni owym [w kWh], obliczona wg poni ż szego wzoru: Q = Q × W gdzie poszczególne symbole oznaczaj ą : Q m3 – ilo ść Paliwa gazowego dostarczonego w Okresie rozliczeni owym wyra ż ona w jednostkach obj ę to ś ci [m 3 ], W k – współczynnik konwersji obliczany jako iloraz war to ś ci ciepła spalania 1 m 3 Paliwa gazowego i liczby 3,6. S h – stawk ę opłaty handlowej [w zł/miesi ą c], K – liczb ę miesi ę cy w Okresie rozliczeniowym. 4.29. Odbiorca zobowi ą zany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy miesi ę cznej opłaty handlowej, naliczanej w pełnej wysoko ś ci za ka ż dy rozpocz ę ty Miesi ą c umowny, odr ę bnie za ka ż dy Układ pomiarowy. Stawki opłat handlowych zawarte s ą w pkt 6 Cennika. W przypadku ograniczenia lub wstrzymania dostarczania Paliwa ga zowego z przyczyn zale ż nych od Odbiorcy, Odbiorca za cały okres takiego ograniczenia lub wstrzymania ponosi opłat ę handlow ą w pełnej wysoko ś ci. 4.30. Opłata handlowa ustalana jest dla Okresów roz liczeniowych okre ś lonych w Cenniku. 4.31. W przypadku zmiany wysoko ś ci stawek opłat handlowych w trakcie Okresu rozlicz eniowego, równie ż w przypadku zmiany Grupy taryfowej, opłaty handlowe ustala si ę w wysoko ś ci proporcjonalnej do liczby dni obowi ą zywania poprzednich i nowych stawek. 4.32. W przypadku Odbiorcy, którego instalacje zasi lane s ą z kilku Miejsc odbioru, w ka ż dym z nich jest on rozliczany odr ę bnie na podstawie ceny wła ś ciwej dla Grupy taryfowej, do której Odbiorca w tym Miejscu odbioru został zakwalifikowany zgodnie z C ennikiem oraz na podstawie stawek opłat wła ś ciwych dla Grupy taryfowej, do której Odbiorca zost ał zakwalifikowany zgodnie z Taryf ą wła ś ciwego Operatora, do którego Sieci jest przył ą czony. 4.33. Sprzedawca obci ąż a Odbiorc ę opłatami przewidzianymi w Taryfie wła ś ciwego Operatora, do którego Sieci Odbiorca jest pr zył ą czony, lub w IRiESD lub IRiESP, w tym opłatami dystrybucyj nymi, opłatami przesyłowymi, opłatami za przekrocze nie Mocy umownej, opłatami z tytułu niedostosowania si ę przez Odbiorc ę do ogranicze ń wprowadzonych przez wła ś ciwego Operatora, oraz innymi opłatami ustalonymi w jego taryfie, IRiESD lub IRiESP, na zasadach wyni kaj ą cych z Taryfy wła ś ciwego Operatora, IRiESD lub IRiESP. 4.34. W przypadku, gdy na zlecenie Odbiorcy Sprzeda wca dokona dodatkowego, wykraczaj ą cego poza standard wła ś ciwy dla danej Grupy taryfowej, rozliczenia, Sprzedawca ka ż dorazowo pobiera od Odbiorcy opłat ę w wysoko ś ci 5,58 zł, a w przypadku gdy takie rozliczenie wymaga dokonania dodatkowego odczytu niewynikaj ą cego z harmonogramu odczytowego ustalonego przez Op eratora lub Sprzedawc ę , Sprzedawca pobiera od Odbiorcy opłat ę za dodatkowy odczyt w wysoko ś ci wynikaj ą cej z Taryfy Operatora. 5. Bonifikaty i upusty 5.1. Za niedotrzymanie przez Operatora parametrów j ako ś ciowych Paliwa gazowego okre ś lonych w Rozporz ą dzeniu systemowym oraz za niedotrzymanie przez Operatora standardów j ako ś ciowych obsługi Odbiorców, Odbiorcom przysługuj ą bonifikaty ustalone w sposób i w trybie wynikaj ą cy z Taryfy Operatora, do którego Sieci Odbiorca je st przył ą czony. 5.2. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawc ę standardów jako ś ciowych obsługi Odbiorców, Odbiorcom przysługuj ą nast ę puj ą ce bonifikaty: 5.2.1. za odmow ę udzielenia na żą danie Odbiorcy informacji o zasadach rozlicze ń oraz o aktualnych Taryfach – w wysoko ś ci 1/50 przeci ę tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku k alendarzowym poprzedzaj ą cym rok, w którym Odbiorca wyst ą pił z takim żą daniem, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urz ę du Statystycznego w Dzienniku Urz ę dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 5.2.2. za przedłu ż enie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosk u lub reklamacji w sprawie zasad rozlicze ń i udzielenia odpowiedzi, za ka ż dy dzie ń zwłoki – w wysoko ś ci 1/250 przeci ę tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzaj ą cym rok, w którym Odbiorca zło ż ył taki wniosek lub reklamacj ę , przy czym w przypadku wniosku lub reklamacji wymagaj ą cych przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiaró w, termin czternastodniowy jest liczony od dnia zako ń czenia tych kontroli lub pomiarów. 5.3. Warunkiem otrzymania przez Odbiorc ę bonifikaty, o której mowa w pkt 5.2 Cennika, jest wyst ą pienie z pisemnym wnioskiem do Sprzedawcy. Sprzedawca udziela lub odmawia udzie lenia bonifikaty w terminie 30 dni od dnia zło ż enia wniosku przez Odbiorc ę . 6. Ceny i opłaty handlowe 6.1. Ceny za Paliwo gazowe oraz stawki opłat handlo wych: 6.1.1. dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego – Grupy taryfowe o symbolu BW: Grupa taryfowa Ceny za Paliwo gazowe Stawki opłat handlowych bez akcyzy, z zerow ą stawk ą akcyzy lub uwzgl ę dniaj ą ce zwolnienia od akcyzy przeznaczone do nap ę du silników spalinowych przeznaczone do celów opałowych [gr/kWh] [gr/kWh] [gr/kWh] [zł/m-c] BW-1.1 11,665 14,643 12,027 3,30 BW-1.2 11,665 14,643 12,027 4,22 BW-1.12T 11,665 14,643 12,027 6,38 BW-2.1 11,665 14,643 12,027 5,40 BW-2.2 11,665 14,643 12,027 6,28 BW-2.12T 11,665 14,643 12,027 8,67 BW-3.6 11,665 14,643 12,027 6,28 BW-3.9 11,665 14,643 12,027 7,89 BW-3.12T 11,665 14,643 12,027 9,86 BW-4 11,665 14,643 12,027 15,85 BW-5 11,642 14,620 12,004 121,00 BW-6 11,334 14,312 11,696 143,00 BW-7 11,179 14,157 11,541 297,00

1. 1 Cennik „Gaz dla Biznesu” nr 2 - Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z o.o. w zakresie obrotu Paliwami gazowymi d la Odbiorców innych ni ż Odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych obow i ą z uj ą c y od dnia 1 6 c z e rw c a 2 0 1 8 rok u 1. Postanowienia ogólne 1.1. Cennik „Gaz dla Biznesu” nr 2 – Taryfa PGNIG O brót Detaliczny Spółka z o.o. w zakresie obrotu Pal iwami gazowymi dla Odbiorców innych ni ż Odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych („ Cennik ”) ma zastosowanie do prowadzenia rozlicze ń z tytułu Umów kompleksowych zawartych przez Sprzedawc ę z Odbiorcami innymi ni ż Odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwie domowym, z zastrze ż eniem pkt 1.10. 1.2. Cennik stanowi wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.), a tak ż e jest Taryf ą w rozumieniu Umowy. Cennik okre ś la w szczególno ś ci: 1.2.1. ceny Paliwa gazowego oraz stawki opłaty hand lowej, 1.2.2. Grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalif ikowania Odbiorców do tych grup, 1.2.3. stawki opłat dodatkowych, 1.2.4. bonifikaty i upusty z tytułu niedotrzymania standardów jako ś ciowych obsługi Odbiorców, oraz odpowiednio ich rodzaje, wysoko ść i warunki stosowania. 1.3. W rozliczeniach z Odbiorcami zastosowanie znaj duje równie ż Taryfa wła ś ciwego Operatora, do Sieci którego Odbiorca jest pr zył ą czony. 1.4. W przypadku sprzeczno ś ci pomi ę dzy postanowieniami Umowy a Cennika, pierwsze ń stwo maj ą postanowienia Umowy. 1.5. Przy prowadzeniu rozlicze ń na podstawie Cennika, ilo ś ci Paliwa gazowego wyra ż ane s ą w jednostkach energii (kWh) z zaokr ą gleniem do 1 kWh. Ilekro ć w Cenniku jest mowa o ilo ś ci Paliwa gazowego, nale ż y przez to rozumie ć ilo ść energii zawartej w Paliwie gazowym wyra ż on ą w kWh, chyba ż e zastrze ż ono inaczej. 1.6. Je ż eli pomiar gazu odbywa si ę przy nadci ś nieniu nie wy ż szym ni ż 2,5 kPa, to dla celów rozliczeniowych 1 m 3 Paliwa gazowego odczytany na gazomierzu odpowiada 1 m 3 w warunkach normalnych. Odczyty wskaza ń Układów pomiarowych dokonywane s ą z zaokr ą gleniem do 1 m 3 lub 1 m 3 /h. 1.7. Ustalone w Cenniku ceny oraz stawki opłat nie zawieraj ą podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza si ę zgodnie z obowi ą zuj ą cymi przepisami prawa podatkowego. Odbiorca uiszcza ceny w wysoko ś ci uwzgl ę dniaj ą cej stawki podatku akcyzowego. W przypadku powstania obowi ą zku naliczania podatku akcyzowego od sprzeda ż y Paliw gazowych, podatek ten uwzgl ę dniany b ę dzie, z wył ą czeniem zwolnie ń ustawowych, w cenie Paliwa gazowego przeznaczonego do: 1.7.1. nap ę du silników spalinowych obj ę tego pozycj ą CN 2711 (w stanie gazowym), o którym mowa w art. 8 9 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret drugi Ustawy akcyzowej, 1.7.2. celów opałowych obj ę tego pozycj ą CN 2711, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 13 Ust awy akcyzowej. 1.8. Ilekro ć w Cenniku jest mowa o przekazaniu Sprzedawcy odczy tu lub innej informacji w okre ś lonym terminie, wówczas rozumie si ę pod tym poj ę ciem dostarczenie odczytu lub innej informacji Sprz edawcy tak, aby Sprzedawca mógł si ę z ni ą zapozna ć w tym terminie. Dostarczanie Paliwa gazowego na zasadach przerywanych lub w okre sach krótszych ni ż jeden Rok umowny nast ę puje na podstawie odr ę bnej Umowy zawartej mi ę dzy Sprzedawc ą a Odbiorc ą , reguluj ą cej jego warunki i zasady z uwzgl ę dnieniem zapisów zawartych w Taryfie wła ś ciwego Operatora. 1.9. O ile Cennik nie stanowi inaczej, poj ę cia pisane z du ż ej litery maj ą znaczenie nadane im w zawartej z Odbiorc ą Umowie. 1.10. Cennik nie ma zastosowania w rozliczeniach z Odbiorcami, dla których Sprzedawca wprowadził do st osowania dedykowany cennik. 2. Definicje 2.1. Doba umowna – okres od godziny 6:00 dnia bie żą cego do godziny 6:00 dnia nast ę pnego, z wył ą czeniem Odbiorców zakwalifikowanych do Grup taryfowych od BW-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, od BS-1.1 do BS-4 oraz Odbiorców, którzy nie maj ą zainstalowanego urz ą dzenia dokonuj ą cego rejestrowania godzinowego poboru Paliwa gazowe go, dla których odpowiada ona dobie kalendarzowej. 2.2. Grupa taryfowa – grupa Odbiorców rozliczana na podstawie Cennika, dla których okre ś la si ę w Cenniku jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. 2.3. IRiESD – obowi ą zuj ą ca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucy jnej opracowana przez Operatora Systemu Dystrybucyj nego. 2.4. IRiESP – obowi ą zuj ą ca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowe j opracowana przez Operatora Systemu Przesyłowego. 2.5. Kilowatogodzina (kWh) – jednostka energii b ę d ą ca podstaw ą rozlicze ń na podstawie Cennika. 2.6. Miejsce odbioru – okre ś lony w Umowie punkt w Sieci przesyłowej lub w Sieci dystrybucyjnej, do którego Sprzedawca zobowi ą zany jest zapewni ć dostarczanie Paliwa gazowego, a Odbiorca je odebra ć . Miejsce odbioru Paliwa gazowego odpowiada miejscu jego dostarczania. 2.7. Miesi ą c umowny – okres od godziny 6:00 pierwszego dnia bi e żą cego miesi ą ca kalendarzowego do godziny 6:00 pierwszego dnia m iesi ą ca kalendarzowego nast ę puj ą cego po miesi ą cu bie żą cym, z wył ą czeniem Odbiorców zakwalifikowanych do Grup taryfow ych od BW-1.1 do BW- 4, od BZ-1.1 do BZ-4, od BS-1.1 do BS-4 oraz Odbior ców, którzy nie maj ą zainstalowanego urz ą dzenia dokonuj ą cego rejestrowania godzinowego poboru Paliwa gazowego, dla których odp owiada on miesi ą cowi kalendarzowemu. 2.8. Moc umowna – maksymalna ilo ść energii zawarta w Paliwie gazowym, któr ą mo ż na odebra ć w okresie godziny, okre ś lona w Umowie na dany Rok umowny w przypadku Umowy zawartej na cz as nieokre ś lony lub Umowy zawartej na czas okre ś lony co najmniej jednego roku albo na czas trwania Umowy w przypadku Umowy zawart ej na okres krótszy ni ż 365 dni. Moc umowna na podstawie Cennika okre ś lana jest z zaokr ą gleniem do 1 kWh. 2.9. Odbiorca – ka ż dy, kto otrzymuje lub pobiera Paliwo gazowe na pods tawie Umowy zawartej ze Sprzedawc ą . 2.10. Odczyt kwalifikacyjny – Odczyt Operatora dla Odbiorców zakwalifikowanych do Grup taryfowych od B W-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, od BS-1.1 do BS-4, dokonany w terminie, w którym na danym obszarze dokonywany jest ten odczyt dla Odbi orców z grup taryfowych, dla których przewiduje si ę jeden Odczyt Operatora w Roku umownym. 2.11. Odczyt Odbiorcy – odczyt wskazania Układu pom iarowego, wskazuj ą cy ilo ść Paliwa gazowego wyra ż on ą w m 3 , dokonany i przekazany przez Odbiorc ę Sprzedawcy w terminie i na zasadach okre ś lonych w Cenniku. 2.12. Odczyt Operatora – odczyt wskazania Układu po miarowego, wskazuj ą cy ilo ść Paliwa gazowego wyra ż on ą w m 3 , dokonany i przekazany Sprzedawcy przez Operatora. Punkt 3.6 Cennika okre ś la minimaln ą liczb ę Odczytów Operatora.

2. 2 2.13. Odczyt sprawdzaj ą cy – odczyt wskazania Układu pomiarowego, wskazuj ą cy ilo ść Paliwa gazowego wyra ż on ą w m 3 , dokonany przez Sprzedawc ę w celu weryfikacji Odczytu Odbiorcy. Odczyt sprawd zaj ą cy nie stanowi kontroli Układu pomiarowego w rozumi eniu Prawa energetycznego. 2.14. Okres rozliczeniowy – przedział czasowy b ę d ą cy podstaw ą do rozliczania Odbiorcy za dostarczone Paliwo gazo we, ustalony w Cenniku lub w Umowie. 2.15. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD lub Ope rator) – przedsi ę biorstwo energetyczne zajmuj ą ce si ę działalno ś ci ą w zakresie dystrybucji Paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w g azowym systemie dystrybucyjnym, bie żą ce i długookresowe bezpiecze ń stwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacj ę , konserwacj ę , remonty oraz niezb ę dn ą rozbudow ę Sieci dystrybucyjnej, w tym poł ą cze ń z innymi systemami gazowymi, odpowiednio do obszaru działani a, z którym Sprzedawca ma zawart ą umow ę o ś wiadczenie usług dystrybucji Paliw gazowych. 2.16. Operator systemu przesyłowego (OSP lub Operat or) – przedsi ę biorstwo energetyczne zajmuj ą ce si ę działalno ś ci ą w zakresie przesyłania Paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w g azowym systemie przesyłowym, bie żą ce i długookresowe bezpiecze ń stwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacj ę , konserwacj ę , remonty oraz niezb ę dn ą rozbudow ę Sieci przesyłowej, w tym poł ą cze ń z innymi systemami gazowymi, odpowiednio do obszaru działani a, z którym Sprzedawca ma zawart ą umow ę o ś wiadczenie usług przesyłania Paliw gazowych. 2.17. Paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy gru py E lub gaz ziemny zaazotowany podgrup: Ls i Lw. 2.18. Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietni a 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. p oz. 220 ze zm.) lub akt prawny, który j ą zast ą pi. 2.19. Roczna ilo ść umowna – ilo ść Paliwa gazowego okre ś lona w Umowie lub na podstawie Umowy, jak ą Sprzedawca zobowi ą zany jest dostarczy ć w ci ą gu Roku umownego do Miejsca odbioru, albo odpowiedn io – ilo ść , jak ą Sprzedawca dostarczył w poprzednim okresie obowi ą zywania Umowy z Odbiorc ą , ustalana w celu dokonania kwalifikacji Odbiorcy d o Grupy taryfowej. 2.20. Rok umowny – okres od godziny 6:00 dnia 1 pa ź dziernika roku bie żą cego do godziny 6:00 dnia 1 pa ź dziernika roku nast ę pnego, z wył ą czeniem Odbiorców zakwalifikowanych do Grup taryfow ych od BW-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, od BS-1.1 do BS-4, dla których odpowiada on okresowi 12 kolejnych miesi ę cy kalendarzowych, pocz ą wszy od pierwszego dnia miesi ą ca nast ę puj ą cego po Odczycie kwalifikacyjnym. 2.21. Rozporz ą dzenie systemowe – rozporz ą dzenie wydane na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 Prawa energetycznego lub akt prawny, który zast ą pi to rozporz ą dzenie. 2.22. Sieci – instalacje poł ą czone i współpracuj ą ce ze sob ą , słu żą ce do przesyłania lub dystrybucji Paliw gazowych na le żą ce do przedsi ę biorstwa energetycznego. 2.23. Sie ć dystrybucyjna – sie ć gazowa wysokich, ś rednich i niskich ci ś nie ń , z wył ą czeniem gazoci ą gów kopalnianych i bezpo ś rednich, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSD. 2.24. Sie ć przesyłowa – sie ć gazowa wysokich ci ś nie ń , z wył ą czeniem gazoci ą gów kopalnianych i bezpo ś rednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSP. 2.25. Sprzedawca – PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o . z siedzib ą w Warszawie. 2.26. Taryfa – stosowany przez Sprzedawc ę zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowa nia, wprowadzany jako obowi ą zuj ą cy dla okre ś lonych w nim Odbiorców bez wzgl ę du na fakt zatwierdzenia b ą d ź niezatwierdzenia jej przez Prezesa URE; przez Tary f ę rozumie si ę niniejszy Cennik, a tak ż e odpowiednio taryf ę OSD lub OSP wskazan ą przez Sprzedawc ę w Umowie jako maj ą c ą zastosowanie w rozliczeniach z Odbiorc ą . 2.27. Układ pomiarowy – gazomierze i inne urz ą dzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a tak ż e układy poł ą cze ń miedzy nimi, słu żą ce do pomiaru lub ustalenia ilo ś ci pobranego lub dostarczonego do Sieci Paliwa gazo wego i dokonywania rozlicze ń . 2.28. Umowa lub Umowa kompleksowa – zawarta pomi ę dzy Sprzedawc ą a Odbiorc ą umowa zawieraj ą ca postanowienia umowy sprzeda ż y i umowy o ś wiadczenie usług przesyłania lub dystrybucji Paliwa gazowego. 2.29. Ustawa akcyzowa – ustawa z dnia 6 grudnia 200 8 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.) lub akt prawny, który j ą zast ą pi. 3. Kwalifikacja do Grup taryfowych 3.1. Odbiorcy za dostarczone Paliwo gazowe i ś wiadczone usługi rozliczani s ą według: 3.1.1. cen i stawek opłat wła ś ciwych dla Grup taryfowych okre ś lonych w Cenniku, oraz 3.1.2. stawek opłat wła ś ciwych dla Grup taryfowych okre ś lonych w Taryfie OSD lub Taryfie OSP. 3.2. Odbiorcy pobieraj ą cy Paliwo gazowe z kilku Miejsc odbioru s ą zaliczani do Grup taryfowych oddzielnie w ka ż dym z tych Miejsc odbioru, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 3.3. Odbiorca, który z Sieci odbiera Paliwo gazowe z jednego Miejsca odbioru na podstawie wi ę cej ni ż jednej Umowy, jest zaliczany do Grup taryfowych oddzielnie dla ka ż dej z tych Umów. 3.4. Cennik jest stosowany w rozliczeniach z Odbior c ą , który ł ą cznie spełnia nast ę puj ą ce warunki: 3.4.1. zawarł ze Sprzedawc ą Umow ę , 3.4.2. jest osob ą fizyczn ą prowadz ą c ą działalno ść gospodarcz ą , osob ą prawn ą lub jednostk ą organizacyjn ą nie posiadaj ą c ą osobowo ś ci prawnej, a posiadaj ą c ą zdolno ść do czynno ś ci prawnych, 3.4.3. dokonuje zakupu Paliwa gazowego na cele inne ni ż wył ą czne zu ż ycie w gospodarstwie domowym, 3.4.4. jest przył ą czony do Sieci dystrybucyjnej lub do Sieci przesyło wej. 3.5. Podział Odbiorców na Grupy taryfowe dokonywany jest według nast ę puj ą cych kryteriów: 3.5.1. rodzaju Paliwa gazowego – gazu ziemnego wyso kometanowego grupy E, gazu ziemnego zaazotowanego p odgrup Ls lub Lw, 3.5.2. Rocznej ilo ś ci umownej [a], 3.5.3. Mocy umownej [b], 3.5.4. Systemu rozlicze ń [d]. 3.6. W oparciu o kryteria okre ś lone w pkt 3.5 Cennika ustala si ę nast ę puj ą ce Grupy taryfowe:

5. 5 4. Zasady rozlicze ń 4.1. Ceny Paliwa gazowego ustalone w Cenniku odpowi adaj ą parametrom jako ś ciowym okre ś lonym w Rozporz ą dzeniu systemowym. 4.2. Sprzedawca dokonuje rozlicze ń za dostarczanie Paliwa gazowego na podstawie ilocz ynu wielko ś ci zu ż ycia Paliwa gazowego ustalonego w m 3 oraz współczynnika konwersji, o którym mowa w pkt 4.2.1 Cennika, w Okresach rozliczeniowych według na st ę puj ą cych zasad: 4.2.1. Współczynnik konwersji stanowi iloraz ciepła spalania 1 m 3 Paliwa gazowego w warunkach odniesienia (o których mowa w pkt 4.2.2 Cennika), ustalonego zgodnie z zasadami okre ś lonymi w pkt 4.2.3, 4.2.4 lub 4.2.5 Cennika, oraz l iczby 3,6. 4.2.2. Warto ść ciepła spalania Paliwa gazowego, stanowi ą ca podstaw ę do prowadzenia rozlicze ń , ustalana jest przez wła ś ciwego Operatora, do Sieci którego Odbiorca jest przył ą czony, na zasadach okre ś lonych w IRiESD lub IRiESP, z zastrze ż eniem pkt 4.2.5 Cennika. Dla obliczania ciepła spalania 1 m 3 Paliwa gazowego przyjmuje si ę nast ę puj ą ce warunki odniesienia: − dla obj ę to ś ci – temperatura T 2 (t 2 ) = 273,15 [K](0[°C]), ci ś nienie p 2 =101,325 [kPa], − dla spalania – temperatura T 1 (t 1 ) = 298,15 [K](25[°C]), ci ś nienie p 1 =101,325 [kPa]. 4.2.3. Dane dotycz ą ce ś redniej wa ż onej warto ś ci ciepła spalania Paliwa gazowego s ą publikowane przez OSD lub OSP na stronach internetowych tych Operatorów oraz udost ę pniane nieodpłatnie Odbiorcom, na zasadach okre ś lonych przez tych Operatorów. 4.2.4. Z zastrze ż eniem pkt 4.2.5 i pkt 4.2.6 Cennika, w przypadku Od biorców, dla których Moc umowna jest: − nie wi ę ksza ni ż 110 [kWh/h] – współczynnik konwersji, o którym mow a w pkt 4.2.1 Cennika, jest ustalany na podstawie ś redniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych war to ś ci ciepła spalania, o których mowa w pkt 4.2.3 Cenn ika, z liczby miesi ę cy odpowiadaj ą cej liczbie miesi ę cy Okresu rozliczeniowego, − wi ę ksza ni ż 110 [kWh/h] – współczynnik konwersji, o którym mow a w pkt 4.2.1 Cennika, jest ustalany na podstawie w arto ś ci ciepła spalania, o której mowa w pkt 4.2.3 Cennika, ustalonej dla Okresu rozliczeniowego. 4.2.5. W przypadku Odbiorców, u których w uzgodnien iu z wła ś ciwym Operatorem zainstalowano urz ą dzenie umo ż liwiaj ą ce okre ś lenie ciepła spalania w Okresie rozliczeniowym, współczyn nik konwersji ustala si ę na podstawie warto ś ci tego ciepła spalania wyznaczonej zgodnie z zasadami zawartymi odpowiedni o w IRiESP albo w IRiESD, na podstawie wskaza ń urz ą dzenia zainstalowanego u Odbiorcy. 4.2.6. Je ż eli ustalenie współczynnika konwersji na zasadach o kre ś lonych w pkt 4.2.4 Cennika b ę dzie niemo ż liwe z uwagi na brak opublikowania, na stronie internetowej Operatora, d anych dotycz ą cych warto ś ci ciepła spalania dla okresu obj ę tego rozliczeniem, do prowadzenia rozlicze ń przyjmuje si ę ciepło spalania o warto ś ci okre ś lonej w Rozporz ą dzeniu systemowym, wła ś ciwej dla rodzaju Paliwa gazowego pobieranego przez Odbio rc ę . W przypadku Odbiorców zakwalifikowanych do Grup t aryfowych od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS-5 do BS -7, po opublikowaniu przez Operatora danych dotycz ą cych warto ś ci ciepła spalania dla okresu obj ę tego rozliczeniem, Sprzedawca dokona korekty rozlic zenia. 4.3. Sprzedawca dokonuje rozlicze ń za dostarczenie Paliwa gazowego na podstawie wskaz a ń Układu pomiarowego w Okresach rozliczeniowych. Rozliczenia z Odbiorcami dokonywan e s ą w nast ę puj ą cych Okresach rozliczeniowych: 4.3.1. dla Odbiorców zakwalifikowanych do Grup tary fowych: od BW-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, od BS -1.1 do BS-4 – nie dłu ż szych ni ż 12 miesi ę cy, 4.3.2. dla Odbiorców zakwalifikowanych do Grup tary fowych: od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS -5 do BS-7 – co miesi ą c. 4.4. Odczyty wskaza ń Układów pomiarowych dokonywane s ą z zaokr ą gleniem do 1 m 3 lub 1 m 3 /h. 4.5. W Okresach rozliczeniowych mog ą by ć pobierane opłaty za dostarczanie Paliwa gazowego n a podstawie prognozowanego zu ż ycia wyra ż onego w kWh uwzgl ę dniaj ą cego charakterystyk ę poboru Paliwa gazowego. W prognozach uwzgl ę dnia si ę zgłoszone przez Odbiorc ę w terminie nie pó ź niej ni ż trzydzie ś ci (30) dni po uzyskaniu informacji o wielko ś ci prognozowanego zu ż ycia na dany Okres rozliczeniowy, istotne zmiany w poborze Paliwa gazowego. Konieczno ść wnoszenia opłat ustalonych na podstawie prognozowa nego zu ż ycia nast ę puje nie cz ęś ciej ni ż : 4.5.1. co miesi ą c dla Odbiorców z Grup taryfowych: od BW-1.1 do BW- 3.9, od BZ-1.1 do BZ-3.9, od BS-1.1 do BS-3.9, z wy ł ą czeniem Grup taryfowych, których nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „12T”, 4.5.2. co siedem (7) dni kalendarzowych dla Odbior ców z Grup taryfowych od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do B Z-7 oraz od BS-5 do BS-7. 4.6. Je ż eli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozow anego zu ż ycia powstanie nadpłata lub niedopłata za pobrane P aliwo gazowe, to: 4.6.1. nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatno ś ci ustalonych na najbli ż szy Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie za żą da jej zwrotu, 4.6.2. niedopłata jest rozliczana w pierwszej faktu rze wystawianej za najbli ż szy Okres rozliczeniowy. 4.7. W przypadku braku mo ż liwo ś ci dokonania Odczytu Operatora z przyczyn niezale ż nych od Sprzedawcy lub Operatora, ilo ść pobranego przez Odbiorc ę Paliwa gazowego jest ustalana przez Sprzedawc ę na podstawie szacunkowego zu ż ycia tego Paliwa w kWh, z zastosowaniem zasad zawartych w pkt. 4.15 Cennika . 4.8. W przypadku zmiany cen Paliwa gazowego, jak ró wnie ż w przypadku zmiany Grupy taryfowej, w trakcie Okre su rozliczeniowego, opłaty za dostarczone Paliwo gazowe pobiera si ę w wysoko ś ci proporcjonalnej do liczby dni obowi ą zywania poprzednich i nowych cen. Je ż eli zu ż ycie wynika z zapisu urz ą dzenia rejestruj ą cego przebieg godzinowego poboru Paliwa gazowego, o płaty za dostarczone Paliwo gazowe ustala si ę odpowiednio do ilo ś ci zu ż ycia zarejestrowanego przed zmian ą cen oraz ilo ś ci Paliwa gazowego po zmianie cen, je ś li Umowa nie stanowi inaczej. 4.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.8 Cennika, dopuszcza si ę przyj ę cie do rozlicze ń ilo ś ci wynikaj ą cej z Odczytu Odbiorcy wykonanego w dniu zmiany ceny Paliwa gazowego i przekazanego S przedawcy, w terminie pi ę ciu (5) dni od dnia zmiany cen Paliwa gazowego, o ile Umowa nie przewiduje innego terminu; pkt 4.21 i 4.22 Cennika stosuje si ę odpowiednio do Odbiorców zakwalifikowanych do wszystkich Grup taryfowych. Uwzgl ę dnienie Odczytu Odbiorcy wykonanego w dniu zmiany c en Paliwa gazowego nast ę puje w fakturze wystawionej przez Sprzedawc ę za cały Okres rozliczeniowy, w którym nast ą piła zmiana cen Paliwa gazowego. 4.10. Sprzedawca obci ąż a Odbiorców, którzy zgłosili zapotrzebowanie na Pal iwo gazowe, opłatami poniesionymi w zwi ą zku z niedotrzymaniem przez tych Odbiorców na skutek ich działania lub za niechania, zgłosze ń zapotrzebowania na Paliwo gazowe w miejscach jego dostarczania, według stawek opłat pobieranych przez wła ś ciwego Operatora zgodnie z postanowieniami IRiESD l ub IRiESP. 4.11. Prognozy zu ż ycia Paliw gazowych dla Odbiorców rozliczanych w Gr upach taryfowych od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7 o raz od BS-5 do BS-7 dokonuje si ę na podstawie wielko ś ci zamówienia rocznego, zgodnie z zasadami okre ś lonymi w Umowie, bior ą c pod uwag ę dane z porównywalnego okresu Roku umownego bezpo ś rednio poprzedzaj ą cego rok, w którym dokonywana jest prognoza. Progno zy zu ż ycia Paliw gazowych wyra ż ane s ą w kWh. 4.12. Prognozy zu ż ycia Paliwa gazowego dla Odbiorców rozliczanych w G rupach taryfowych od BW-1.1 do BW-3.9, od BZ-1.1 do BZ-3.9, od BS- 1.1 do BS-3.9, z wył ą czeniem Grup taryfowych, których nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „12T”, dokonuje si ę na podstawie:

3. 3 3.6.1. dla Odbiorców pobieraj ą cych Paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy grup y E: Grupa taryfowa Moc umowna [b] (kWh/h) Roczna ilo ść umowna [a] (kWh/rok) System rozlicze ń [d] Liczba Odczytów Operatora w Roku umownym Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym BW-1.1 b ≤ 110 a ≤ 3 350 1 – BW-1.2 b ≤ 110 a ≤ 3 350 2 – BW-1.12T b ≤ 110 a ≤ 3 350 1 12 BW-2.1 b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350 1 – BW-2.2 b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350 2 – BW-2.12T b ≤ 110 3 350 < a ≤ 13 350 1 12 BW-3.6 b ≤ 110 13 350 < a ≤ 88 900 6 – BW-3.9 b ≤ 110 13 350 < a ≤ 88 900 9 – BW-3.12T b ≤ 110 13 350 < a ≤ 88 900 6 12 BW-4 b ≤ 110 a > 88 900 12 – BW-5 110 < b ≤ 710 – 12 – BW-6 710 < b ≤ 6 580 – 12 – BW-7 b > 6 580 – 12 – 3.6.2. dla Odbiorców pobieraj ą cych Paliwo gazowe – gaz ziemny zaazotowany podgrup y Ls: Grupa taryfowa Moc umowna [b] (kWh/h) Roczna ilo ść umowna [a] (kWh/rok) System rozlicze ń [d] Liczba Odczytów Operatora w Roku umownym Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym BZ-1.1 b ≤ 110 a ≤ 3 200 1 – BZ-1.2 b ≤ 110 a ≤ 3 200 2 – BZ-1.12T b ≤ 110 a ≤ 3 200 1 12 BZ-2.1 b ≤ 110 3 200 < a ≤ 12 800 1 – BZ-2.2 b ≤ 110 3 200 < a ≤ 12 800 2 – BZ-2.12T b ≤ 110 3 200 < a ≤ 12 800 1 12 BZ-3.6 b ≤ 110 12 800< a ≤ 85 200 6 – BZ-3.9 b ≤ 110 12 800< a ≤ 85 200 9 – BZ-3.12T b ≤ 110 12 800< a ≤ 85 200 6 12 BZ-4 b ≤ 110 a > 85 200 12 – BZ-5 110 < b ≤ 520 – 12 – BZ-6 520 < b ≤ 6 400 – 12 – BZ-7 b > 6 400 – 12 – 3.6.3. dla Odbiorców pobieraj ą cych Paliwo gazowe – gaz ziemny zaazotowany Lw: Grupa taryfowa Moc umowna [b] (kWh/h) Roczna ilo ść umowna [a] (kWh/rok) System rozlicze ń [d] Liczba Odczytów Operatora w Roku umownym Liczba Odczytów Odbiorcy w Roku umownym BS-1.1 b ≤ 110 a ≤ 3 650 1 – BS-1.2 b ≤ 110 a ≤ 3 650 2 – BS-1.12T b ≤ 110 a ≤ 3 650 1 12 BS-2.1 b ≤ 110 3 650 < a ≤ 14 600 1 – BS-2.2 b ≤ 110 3 650 < a ≤ 14 600 2 – BS-2.12T b ≤ 110 3 650 < a ≤ 14 600 1 12 BS-3.6 b ≤ 110 14 600< a ≤ 97 100 6 – BS-3.9 b ≤ 110 14 600< a ≤ 97 100 9 – BS-3.12T b ≤ 110 14 600< a ≤ 97 100 6 12 BS-4 b ≤ 110 a > 97 100 12 – BS-5 110 < b ≤ 590 – 12 – BS-6 590 < b ≤ 7 290 – 12 – BS-7 b > 7 290 – 12 – 3.7. Je ż eli Umowa została zawarta na czas oznaczony nie dłu ż szy ni ż 365 dni, to Odbiorca jest kwalifikowany do wła ś ciwej Grupy taryfowej na podstawie zadeklarowanego przez Odbiorc ę zu ż ycia wynikaj ą cego z sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalow anych urz ą dze ń z uwzgl ę dnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego. Za deklarowane przez Odbiorc ę zu ż ycie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyra ż one jest w jednostkach energii (kWh) zgodnie z pkt 4.2 Cennika, przy czym dla obliczenia wielko ś ci tego zu ż ycia przyjmuje si ę dane dotycz ą ce ś redniej wa ż onej warto ś ci ciepła spalania, o których mowa w pkt 4.2.3 Cenn ika, obowi ą zuj ą ce na dzie ń dokonania kwalifikacji. 3.8. Kwalifikacja Odbiorców do Grup taryfowych od B W-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, oraz od BS-1.1 do BS-4 nast ę puje na podstawie Rocznej ilo ś ci umownej [a] okre ś lanej nast ę puj ą co: 3.8.1. dla Odbiorców pobieraj ą cych Paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni przed dniem, w którym dokonano Odczytu Operatora, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja – ilo ść Paliwa gazowego ustalona zgodnie z pkt 3.13 Cennik a, 3.8.2. dla Odbiorców pobieraj ą cych Paliwo gazowe przez mniej ni ż 365 dni, ale wi ę cej ni ż przez 240 dni przed dniem, w którym dokonano Odczytu Operatora, na podstawie którego do konywana jest kwalifikacja – ilo ść Paliwa gazowego stanowi ą ca iloczyn 365 dni i ś redniodobowego zu ż ycia Paliwa gazowego w okresie jego dostarczania z uwzgl ę dnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego, w tym sezonowo ś ci poboru Paliwa gazowego, 3.8.3. w przypadku gdy Paliwo gazowe dostarczane by ło przez mniej ni ż przez 240 dni przed dniem, w którym wykonano Odczy t Operatora, na podstawie którego dokonywana jest kwa lifikacja lub w przypadku Odbiorców, dla których do konywana jest pierwsza kwalifikacja do Grupy taryfowej, w tym Odbiorców no wo przył ą czanych, lub gdy nast ą piła zmiana warunków przył ą czenia skutkuj ą ca zwi ę kszeniem lub zmniejszeniem mo ż liwo ś ci odbioru Paliwa gazowego przez Odbiorc ę – zadeklarowany przez Odbiorc ę w jednostkach energii (kWh) roczny pobór Paliwa ga zowego; do obliczenia wielko ś ci tego poboru przyjmuje si ę dane dotycz ą ce ś redniej wa ż onej ciepła spalania, o których mowa w pkt 4.2.3 Ce nnika, obowi ą zuj ą ce na dzie ń dokonania kwalifikacji. Ponadto kwalifikacja Odbiorców do powy ż szych Grup taryfowych mo ż e nast ę powa ć na podstawie wybranego przez Odbiorc ę systemu rozlicze ń [d].

6. 6 4.12.1. zu ż ycia Paliwa gazowego w porównywalnym okresie lub ok resach zawieraj ą cych si ę w przedziale od 365 dni (rok) do 1095 dni (3 lata) poprzedzaj ą cych dokonanie prognozy – dla Odbiorców pobieraj ą cych Paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni poprzedzaj ą cych dokonanie prognozy, 4.12.2. ś redniorocznego zu ż ycia Paliwa gazowego – ustalonego jako iloczyn ś redniego odbioru dobowego (ilo ś ci faktycznie pobranego Paliwa gazowego podzielonej przez liczb ę dób trwania tego poboru z uwzgl ę dnieniem charakterystyki poboru Paliwa gazowego i sezonowo ś ci poboru Paliwa gazowego) i liczby dób w Roku umow nym – dla Odbiorców pobieraj ą cych Paliwo gazowe przez mniej ni ż 365 dni poprzedzaj ą cych dokonanie prognozy, 4.12.3. ś redniorocznego zu ż ycia Paliwa gazowego – ustalonego na podstawie dekl arowanego przez Odbiorc ę zu ż ycia tego Paliwa gazowego – dla Odbiorców, dla których dokonana zost anie pierwsza prognoza zu ż ycia w ramach zawartej Umowy, w tym dla Odbiorców nowo przył ą czonych, lub gdy nast ą piła wymiana przył ą cza skutkuj ą ca zwi ę kszeniem lub zmniejszeniem mo ż liwo ś ci odbioru Paliwa gazowego przez Odbiorc ę . 4.13. W przypadku nieprzekazania przez Operatora Od czytu Operatora, ilo ść pobranego przez Odbiorc ę Paliwa gazowego ustalana jest przez Sprzedawc ę na podstawie szacunkowego zu ż ycia tego Paliwa gazowego wyra ż onego w kWh, z zastosowaniem zasad zawartych w pkt 4.15 Cennika. 4.14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ś ci w działaniu Układu pomiarowego lub przyj ę cia do rozlicze ń bł ę dnych odczytów wskaza ń Układu pomiarowego, które spowodowały zawy ż enie lub zani ż enie nale ż no ś ci za pobrane Paliwo gazowe, Sprzedawca po uprzedni m sprawdzeniu takich nieprawidłowo ś ci lub bł ę dnych odczytów przy udziale wła ś ciwego Operatora, jest zobowi ą zany dokona ć korekty uprzednio wystawionych faktur. 4.15. W przypadku, gdy z przyczyn niezale ż nych zarówno od Sprzedawcy, jak i Odbiorcy doszło d o niezarejestrowania lub nieprawidłowego zarejestrowania poboru Paliwa gazowego w Okresie ro zliczeniowym, do wyliczenia korekty faktur przyjmuj e si ę ś redniodobowe zu ż ycie Paliwa gazowego, ustalone na podstawie prawidłowo z mierzonego poboru Paliwa gazowego w porównywalnym o kresie, pomno ż one przez liczb ę dni w okresie, którego dotyczy korekta. 4.16. Korekta faktur, o których mowa w pkt 4.14 Cen nika, w przypadku: 4.16.1. zawy ż enia nale ż no ś ci – obejmuje cały Okres rozliczeniowy lub okres, w którym wyst ę powały stwierdzone nieprawidłowo ś ci lub bł ę dy, 4.16.2. zani ż enia nale ż no ś ci – obejmuje ostatni Okres rozliczeniowy. 4.17. Nadpłata wynikaj ą ca z korekty rozlicze ń podlega zaliczeniu na poczet płatno ś ci ustalonych na najbli ż szy Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie za żą da jej zwrotu. Niedopłata jest rozliczana nie pó ź niej ni ż w pierwszej fakturze wystawianej za najbli ż szy Okres rozliczeniowy. 4.18. W przypadku, gdy Układ pomiarowy składa si ę co najmniej z dwóch urz ą dze ń pomiarowych równolegle zainstalowanych na tym samy m przył ą czu do sieci gazowej, zasilaj ą cych t ę sam ą instalacj ę – je ś li Umowa nie stanowi inaczej – w rozliczeniach z Od biorc ą stosuje si ę nast ę puj ą ce zasady: 4.18.1. opłaty zale ż ne od ilo ś ci pobranego Paliwa gazowego ustala si ę na podstawie sumy zmierzonych przez urz ą dzenia pomiarowe ilo ś ci pobranego Paliwa gazowego, 4.18.2. dla ustalenia opłaty handlowej zespół urz ą dze ń pomiarowych uznaje si ę za jeden Układ pomiarowy. 4.19. Za wznowienie dostarczania Paliwa gazowego po wstrzymaniu jego dostarczania, z przyczyn le żą cych wył ą cznie po stronie Odbiorcy, pobiera si ę opłat ę w wysoko ś ci równowa żą cej ponoszone przez Sprzedawc ę koszty zwi ą zane ze ś wiadczeniem takiej usługi przez wła ś ciwego Operatora, ustalon ą w jego Taryfie. 4.20. Rozliczanie Odbiorców zakwalifikowanych do Gr up taryfowych, których nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „12T”, odbywa si ę na podstawie Odczytów Odbiorców, dokonanych w wybranych przez Od biorc ę terminach zgodnie z postanowieniami pkt 3.9 Cennik a. 4.21. Odbiorca, o którym mowa w pkt 4.20 Cennika, j est zobowi ą zany udost ę pni ć Układ pomiarowy do Odczytu sprawdzaj ą cego, który mo ż e by ć przeprowadzony do dziesi ą tego (10) dnia od zako ń czenia ka ż dego Miesi ą ca umownego. Odczyt sprawdzaj ą cy mo ż e by ć dokonany tak ż e po tym terminie, je ż eli z przyczyn niezale ż nych od Sprzedawcy, do Odczytu sprawdzaj ą cego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie doszło. 4.22. W razie dokonania Odczytu sprawdzaj ą cego i stwierdzenia, ż e ilo ść Paliwa gazowego ustalona na podstawie Odczytu spra wdzaj ą cego (wyra ż ona w m 3 ) jest wi ę ksza ni ż suma: − ilo ś ci wykazanej w Odczycie Odbiorcy (wyra ż onej w m 3 ), oraz − ilo ś ci, która mogłaby by ć pobrana przez Odbiorc ę z uwzgl ę dnieniem technicznych mo ż liwo ś ci odbioru w okresie pomi ę dzy Odczytem Odbiorcy i Odczytem sprawdzaj ą cym (wyra ż onej w m 3 ), wówczas ustalenie ilo ś ci faktycznie pobranego Paliwa gazowego (wyra ż onej w m 3 ) nast ę puje w oparciu o wielko ść wynikaj ą c ą z Odczytu sprawdzaj ą cego, pomniejszon ą o ilo ść , która mogłaby by ć pobrana przez Odbiorc ę z uwzgl ę dnieniem technicznych mo ż liwo ś ci odbioru w okresie pomi ę dzy Odczytem Odbiorcy i Odczytem sprawdzaj ą cym (wyra ż on ą w m 3 ). W sytuacji, gdy wielko ść ustalona na podstawie Odczytu sprawdzaj ą cego jest ni ż sza ni ż wielko ść wynikaj ą ca z Odczytu Odbiorcy, ustalenie ilo ś ci faktycznie pobranego Paliwa gazowego nast ę puje w oparciu o wielko ść wynikaj ą c ą z Odczytu sprawdzaj ą cego. 4.23. W razie dokonania Odczytu Operatora dotycz ą cego Odbiorców zakwalifikowanych do Grup taryfowych , których nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „12T”, ustalenie ilo ś ci Paliwa gazowego na koniec Okresu rozliczeniowego , w którym sporz ą dzono Odczyt Operatora, nast ę puje na zasadach okre ś lonych w pkt 4.22 Cennika, stosowanych odpowiednio, przy czym postanowienia pkt 4.22 Cennika dotycz ą ce Odczytu sprawdzaj ą cego dotycz ą Odczytu Operatora. 4.24. W razie nieprzekazania Odczytu Odbiorcy, zgod nie z pkt 4.20 Cennika, stosuje si ę pkt 4.15 Cennika. 4.25. Przekazywanie Odczytów Odbiorcy nast ę puje osobi ś cie, drog ą elektroniczn ą lub w formie podpisanego przez Odbiorc ę o ś wiadczenia b ą d ź w inny sposób dopuszczony do stosowania przez Sprze dawc ę z uwzgl ę dnieniem wymaganych danych. 4.26. Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z Odbiorca mi: 4.26.1. ceny Paliw gazowych i stawki opłat handlowy ch oraz warunki ich stosowania wynikaj ą ce z Cennika oraz 4.26.2. stawki opłat dystrybucyjnych lub przesyłowy ch i warunki ich stosowania wynikaj ą ce odpowiednio z Taryfy OSD lub Taryfy OSP, do którego sieci Odbiorca jest przył ą czony. 4.27. Opłat ę za ś wiadczon ą usług ę kompleksow ą ustala si ę jako sum ę opłaty za pobrane Paliwo gazowe obliczonej na pods tawie pkt 4.28 Cennika oraz opłat dystrybucyjnych lub przesyłowych wynikaj ą cych z obowi ą zuj ą cej Taryfy wła ś ciwego Operatora, do którego Sieci Odbiorca jest przył ą czony.

4. 4 3.9. Odbiorcy z Grup taryfowych: 3.9.1. BW-1.1, BW-1.2 lub BW-1.12T – mog ą zło ż y ć o ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych: BW-1 .1, BW-1.2 lub BW-1.12T, 3.9.2. BW-2.1, BW-2.2 lub BW-2.12T - mog ą zło ż y ć o ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych: BW-2 .1, BW-2.2 lub BW-2.12T, 3.9.3. BW-3.6, BW-3.9 lub BW-3.12T – mog ą zło ż y ć o ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych: BW-3 .6, BW-3.9 lub BW-3.12T, 3.9.4. BZ-1.1, BZ-1.2 lub BZ-1.12T – mog ą zło ż y ć o ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych: BZ-1 .1, BZ-1.2 lub BZ-1.12T, 3.9.5. BZ-2.1, BZ-2.2 lub BZ-2.12T – mog ą zło ż y ć o ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych: BZ-2 .1, BZ-2.2 lub BZ-2.12T, 3.9.6. BZ-3.6, BZ-3.9 lub BZ-3.12T – mog ą zło ż y ć o ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych: BZ-3 .6, BZ-3.9 lub BZ-3.12T, 3.9.7. BS-1.1, BS-1.2 lub BS-1.12T – mog ą zło ż y ć o ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych: BS-1 .1, BS-1.2 lub BS-1.12T, 3.9.8. BS-2.1, BS-2.2 lub BS-2.12T – mog ą zło ż y ć o ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych: BS-2 .1, BS-2.2 lub BS-2.12T, 3.9.9. BS-3.6, BS-3.9 lub BS-3.12T – mog ą zło ż y ć o ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych: BS-3 .6, BS-3.9 lub BS-3.12T. O ś wiadczenie o wyborze jednej z Grup taryfowych jest składane na pi ś mie lub drog ą elektroniczn ą , i jest uwzgl ę dniane na potrzeby kolejnych kwalifikacji do Grup taryfowych, a ż do zło ż enia przez Odbiorc ę nowego o ś wiadczenia, z uwzgl ę dnieniem zasad zawartych w pozostałych punktach Cennika, w szczególno ś ci w pkt 3.10 - 3.12 Cennika. W przypadku wyboru Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „12T”, Odbiorca dokonuje Odczytu Odbio rcy w wybranym przez siebie dniu w ka ż dym Miesi ą cu umownym i przekazuje Sprzedawcy taki Odczyt, prz y czym Odczyt Odbiorcy powinien by ć dokonany i przekazany Sprzedawcy do ostatniego dnia ka ż dego Miesi ą ca umownego. Za dzie ń dokonania Odczytu Odbiorcy przyjmuje si ę dzie ń jego przekazania Sprzedawcy. Odbiorca dokonuje Odczytu O dbiorcy jeden raz w ka ż dym Miesi ą cu umownym, przy czym Odbiorca mo ż e dokona ć dodatkowego Odczytu Odbiorcy w danym Miesi ą cu umownym w sytuacji wskazanej w pkt 4.9 Cennika. W przypadku nieprzekazania Odczytu Odbiorcy Sprzedawca dokonuje szacowania zu ż ycia na ostatni dzie ń dla danego Miesi ą ca umownego. Na dzie ń , w którym nast ę puje zmiana Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „12T”, dokonywany jest Odczyt Odbiorcy . 3.10. O ś wiadczenie, o którym mowa w pkt 3.9 Cennika, nale ż y zło ż y ć najpó ź niej dwudziestego (20) dnia danego Miesi ą ca umownego. W takim przypadku zmiana Grupy taryfowej b ę dzie obowi ą zywa ć od pierwszego dnia nast ę pnego Miesi ą ca umownego. Je ż eli o ś wiadczenie zostanie zło ż one po dwudziestym (20) dniu danego Miesi ą ca umownego, zmiana Grupy taryfowej b ę dzie obowi ą zywa ć od pierwszego dnia Miesi ą ca umownego nast ę puj ą cego po nast ę pnym Miesi ą cu umownym, z zastrze ż eniem pkt 3.11 Cennika. 3.11. W Roku umownym mo ż e by ć dokonana jedna zmiana Grupy taryfowej na podstawie o ś wiadczenia, o którym mowa w pkt 3.9 Cennika. 3.12. Odbiorca pobieraj ą cy Paliwo gazowe z Sieci OSD, dla którego zmianie u legła Roczna ilo ść umowna okre ś lana zgodnie z pkt 3.8 Cennika, jest kwalifikowany na kolejny Rok umowny, w zale ż no ś ci od ustalonej wielko ś ci Rocznej ilo ś ci umownej: − do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „1.1”, je ż eli był zakwalifikowany do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „2.1”, „3.6”, „3.9” lub „4”, − do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „1.2”, je ż eli był zakwalifikowany do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „2.2”, − do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „2.1”, je ż eli był zakwalifikowany do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „1.1”, „3.6”, „3.9” lub „4”, − do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „2.2”, je ż eli był zakwalifikowany do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „1.2”, − do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „3.6”, je ż eli był zakwalifikowany do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „1.1”, „1.2”, „2.1”, „2.2” lub „4”, − do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę oznaczeniem „12T”, je ż eli był zakwalifikowany do Grupy taryfowej, której nazwa ko ń czy si ę tym oznaczeniem, chyba, ż e zło ż y kolejne o ś wiadczenie zgodnie z pkt 3.9 Cennika. 3.13. Dla Odbiorców, o których mowa w pkt 3.8 Cenni ka, Roczn ą ilo ść odebranego Paliwa gazowego na potrzeby kwalifikacj i do Grupy taryfowej ustala si ę na podstawie ró ż nicy pomi ę dzy ilo ś ci ą wynikaj ą c ą z Odczytu kwalifikacyjnego i Odczytu Operatora wyk onanego w odst ę pie 12 miesi ę cy przed ww. Odczytem kwalifikacyjnym, z zastrze ż eniem pkt 3.13.1 i 3.13.2. 3.13.1 W przypadku braku Odczytu Operatora wykonane go w odst ę pie 12 miesi ę cy przed Odczytem kwalifikacyjnym, Roczn ą ilo ść odebranego Paliwa gazowego na potrzeby kwalifikacji do Grupy taryfowej ustala si ę na podstawie iloczynu 365 dni i ś redniodobowego zu ż ycia Paliwa gazowego w okresie pomi ę dzy Odczytem kwalifikacyjnym a Odczytem Operatora w ykonanym w odst ę pie najbardziej zbli ż onym do 12 miesi ę cy przed Odczytem kwalifikacyjnym – jednak nie krót szym ni ż 355 dni. 3.13.2 Je ż eli z przyczyn le żą cych po stronie Odbiorcy Operator nie mógł dokona ć Odczytu Operatora, Roczn ą ilo ść odebranego Paliwa gazowego na potrzeby kwalifikacji do Grupy taryfowe j ustala si ę na podstawie wielko ś ci oszacowanej przez Operatora zgodnie z Taryf ą Operatora, lub przez Sprzedawc ę zgodnie z postanowieniami pkt 4.15 Cennika. 3.14. Kwalifikacja Odbiorców do Grup taryfowych od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS-5 do BS-7 nast ę puje na ka ż dy Rok umowny na podstawie zamówionej Mocy umownej [b], z uwzgl ę dnieniem wielko ś ci przyj ę tych do realizacji. 3.15. Odbiorcy w Grupach taryfowych od BW-5 do BW-7 , od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS-5 do BS-7 składaj ą zamówienia Mocy umownych na kolejny Rok umowny w jednakowej wielko ś ci na wszystkie Miesi ą ce umowne, na nast ę puj ą cych zasadach: 3.15.1. w przypadku Odbiorców przył ą czonych do Sieci dystrybucyjnej – nie pó ź niej ni ż dwadzie ś cia jeden (21) dni przed terminem na zamówienie Mocy umownej ustalonym w IRiESD, 3.15.2. w przypadku Odbiorców przył ą czonych do Sieci przesyłowej – nie pó ź niej ni ż dziesi ęć (10) dni przed terminem na zamówienie Mocy umownej ustalonym w IRiESP. 3.15.3. Odbiorca mo ż e ubiega ć si ę o zmian ę Mocy umownej w trakcie Roku umownego. Zgoda Sprzed awcy uzale ż niona jest od zgody Operatora. Zasady stosowane przez Operatora mog ą przewidywa ć minimalny okres, przez który musi obowi ą zywa ć zmieniona Moc umowna. W takiej sytuacji zasady stosowane prze z Operatora stosuje si ę odpowiednio do Mocy umownej zamawianej przez Odbiorc ę , z zastrze ż eniem mo ż liwo ś ci zmiany sprzedawcy lub cz ęś ciowej zmiany sprzedawcy przez Odbiorc ę . 3.16. W przypadku, gdy Odbiorca odbiera Paliwo gazo we w Miejscu odbioru wyposa ż onym w rejestrator poboru mocy, w którym Odbiorca jest rozliczany w Grupach taryfowych od BW-1.1 do B W-4, od BZ-1.1 do BZ-4 oraz od BS-1.1 do BS-4, a w okresie dwóch kolejnych Miesi ę cy umownych została przekroczona przez Odbiorc ę Moc umowna 110 kWh/h, wówczas Odbiorca pocz ą wszy od nast ę pnego Miesi ą ca umownego po tym okresie, b ę dzie rozliczany w tym Miejscu odbioru odpowiednio w Grupie taryfowej BW-5, BZ-5 albo BS-5 przez okres trwaj ą cy nie krócej ni ż dwana ś cie (12) kolejnych Miesi ę cy umownych. W przypadku zadeklarowania przez Odbio rc ę Mocy umownej w wysoko ś ci ni ż szej ni ż 111 kWh/h, a tak ż e w przypadku braku zło ż enia przez Odbiorc ę deklaracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, do rozlicze ń zostanie przyj ę ta Moc umowna w wysoko ś ci 111 kWh/h. 3.17. W przypadku uzyskania przez Odbiorc ę zgody Operatora na szczególne warunki korzystania z Mocy umownej w okresie rozruchu technologicznego, Sprzedawca w tym okresie b ę dzie dokonywał kwalifikacji Odbiorcy do wła ś ciwej Grupy taryfowej po zako ń czeniu ka ż dego Miesi ą ca umownego, w którym odbywał si ę rozruch technologiczny z odpowiednim uwzgl ę dnieniem zasad zawartych w pozostałych postanowieniach Cennika. Po zako ń czeniu okresu rozruchu technologicznego, od Miesi ą ca umownego nast ę puj ą cego po zako ń czeniu okresu rozruchu technologicznego, Odbiorca z ostanie zakwalifikowany do wła ś ciwej Grupy taryfowej na zasadach okre ś lonych w Cenniku.

Widoki

 • 3896 Suma odsłon
 • 2835 Odsłon na stronie
 • 1061 Odsłon osadzonych

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 41 www.powergo.pl
 • 56 powergo.pl
 • 47 178.216.200.66:8069
 • 13 178.216.200.66