Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

OŚWIADCZENIA ODBIORCY w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed

przez
Daniel Kowalczyk
on 13.03.2019, 12:10 1066 odsłony

Jak wypełnić OŚWIADCZENIA ODBIORCY w ORed dotyczące Certyfikatu dla ORed?0

Część C. Oświadczenia Odbiorcy w ORed w odniesieniu do ORed, dla którego został wydany Certyfikat dla ORed wskazany w Części B:

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

·       wyrażam zgodę na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSDp do OSP,

(dotyczy przypadku, kiedy ORed jest przyłączony wyłącznie do sieci OSDp)

·       wyrażam zgodę na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSDn do OSDp i OSDp do OSP,

(dotyczy przypadku, kiedy ORed jest przyłączony do sieci OSDn)

·       wyrażam zgodę na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSP do innego podmiotu,

(dotyczy przypadku, gdy Odbiorca w ORed dopuszcza udostępnianie swoich ORed upoważnianemu przez niego podmiotowi, który świadczy usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP)

  •     są to zgody odbiorcy na przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych pomiędzy operatorami systemu elektroenergetycznego i ewentualnym podmiotem, którego odbiorca upoważni do dysponowania swoim ORed na potrzeby świadczenia usługi DSR (agregatorem, który będzie miał zawartą umowę z PSE S.A. na świadczenie usługi DSR) 

  •       dotyczą przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych między podmiotami, których uczestnictwo w procesie rozliczania usługi DSR jest konieczne,

  •       są niezbędne aby móc dokonać rozliczania usługi DSR, które opiera się na danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej;

·       wyrażam zgodę na wprowadzenie do systemu IP DSR danych ORed i danych identyfikacyjnych Odbiorcy w ORed,


  • jest to zgoda na wprowadzenie do systemu zarządzanego przez OSP i obsługującego usługę DSR, danych ORed (nawa, adres) i danych odbiorcy (nazwa, adres),

  • jest niezbędna w celu właściwej identyfikacji ORed i Certyfikatu dla ORed,

  • dzięki niej odbiorca może otrzymać Certyfikat dla ORed, zawierający wszystkie niezbędne dane (niezanonimizowany),

  • umożliwia odbiorcy posługiwanie się Certyfikatem dla ORed w kontaktach z podmiotami świadczącymi usługę DSR, którym odbiorca może udostępnić swój ORed;


·       zobowiązuję się do bieżącego informowania odpowiednio OSP, OSDp albo OSDn w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla ORed oraz zmian odnośnie złożonych oświadczeń, niezwłocznie po dacie zaistnienia zmiany,

-      jest to zobowiązanie odbiorcy do bieżącego informowania właściwego operatora systemu elektroenergetycznego w przypadku zmiany danych zawartych w Certyfikacie dla ORed
oraz zmian odnośnie złożonych oświadczeń,

-      jest ono niezbędne aby Certyfikat dla ORed mógł być na bieżąco aktualizowany;

·       ORed posiada generację wewnętrzną / nie posiada generacji wewnętrznej* z możliwością wprowadzenia energii elektrycznej do sieci operatora systemu, do której jest przyłączony ten ORed,


-      jest to oświadczenie odbiorcy czy ORed posiada generację wewnętrzną z możliwością wprowadzenia energii elektrycznej do sieci operatora systemu elektroenergetycznego,
czy nie posiada takiej możliwości,

-      jest ono niezbędne, aby  usługa DSR została poprawnie rozliczona ;

·       ORed spełnia warunek dodatniej wartości salda energii elektrycznej pobranej przez ORed z sieci i wprowadzonej do sieci za okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zostało złożone niniejsze oświadczenie, tj. potwierdzam, iż wielkość energii elektrycznej pobranej z sieci przewyższa wielkość wprowadzoną do sieci,

(dotyczy przypadku, gdy ORed posiada generację wewnętrzną zgodnie z oświadczeniem powyżej)


-      jest to potwierdzenie odbiorcy, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, wielkość energii elektrycznej pobranej z sieci przez urządzenia odbiorcy składające się na ORed, przewyższa wielkość energii wprowadzonej do sieci z tego ORed,

-      to potwierdzenie jest konieczne dla odbiorców posiadających generację wewnętrzną, jeśli odbiorca nie posiada generacji wewnętrznej, wówczas warunek ten jest zawsze spełniony,  

-      niezbędne w celu potwierdzenia, że ORed co do zasady ma charakter odbiorczy, a nie wytwórczy;

·       PPE/MD wskazane w Certyfikacie dla ORed, składają się nie składają się* na kompletny układ zasilania ORed,

(Jeśli PPE/MD wskazane w Certyfikacie dla ORed, nie stanowią kompletnego układu zasilania ORed, powinny zostać uzupełnione o miejsca dostarczania z sieci operatora systemu wskazanego poniżej):

-      jest to oświadczenie odbiorcy potwierdzające, że PPE (Punkty Poboru Energii elektrycznej)
lub MD (Miejsca Dostarczania energii elektrycznej) do ORed, wskazane w Certyfikacie
dla ORed, składają się na kompletny układ zasilania tego ORed, czyli że urządzenia odbiorcy
w ORed nie posiadają innych miejsc zasilania nie wskazanych w certyfikacie,

-      jeśli PPE/MD wskazane w Certyfikacie dla ORed, nie stanowią kompletnego układu zasilania ORed, odbiorca powinien wskazać innych operatorów systemu elektroenergetycznego, którzy dostarczają energię elektryczną do tego ORed w innych PPE/MD,

-      to oświadczenie jest niezbędne aby móc właściwie skonfigurować układ zasilania ORed i móc właściwie rozliczyć usługę DSR;


·       Odbiorca w ORed pełni jednocześnie funkcję / nie pełni jednocześnie funkcji* OSDn dla certyfikowanego ORed,

-      jest to oświadczenie, że odbiorca pełni (lub nie) funkcję OSDn dla certyfikowanego ORed,
czyli czy odbiorca jest jednocześnie operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nie przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej,

-      to oświadczenie jest niezbędne aby móc właściwie skonfigurować układ zasilania ORed i móc właściwie rozliczyć usługę DSR;

·      na potrzeby zarządzania Certyfikatem dla ORed właściwym adresem e-mail do kontaktów jest:

-      w tym miejscu odbiorca wskazuje adres e-mail do kontaktów na potrzeby zarządzania Certyfikatem dla ORed,

-      na wskazany adres e-mail odbiorca będzie otrzymywał informacje dotyczące Certyfikatu
dla ORed, np. o aktywacji certyfikatu bądź jego wygaszeniu,

-      jest to niezbędne w celu wymiany informacji w sprawach dotyczących Certyfikatu dla ORed;

·      dane zawarte w Certyfikacie dla ORed są poprawne / nie są poprawne*.

(Jeśli dane zawarte w Certyfikacie dla ORed nie są poprawne, powinny zostać zaktualizowane we wskazanym poniżej zakresie):


-      jest to oświadczenie odbiorcy, że dane zawarte w Certyfikacie dla ORed są (nie są) poprawne,

-     jeśli dane zawarte w Certyfikacie dla ORed nie są poprawne, odbiorca powinien wskazać zakres koniecznej aktualizacji,

-      jest to niezbędne aby móc zweryfikować poprawność wydanego Certyfikatu dla ORed;

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację na stronie internetowej OSP informacji o uzyskaniu przez Odbiorcę w ORed Certyfikatu dla ORed.

(należy zaznaczyć, jeśli Odbiorca w ORed wyraża taką zgodę)


-      jest to zgoda na publikację na stronie internetowej OSP informacji o uzyskaniu przez odbiorcę Certyfikatu dla ORed,

-      zgoda ta nie jest obowiązkowa, jeżeli jednak odbiorca chce aby strony trzecie, takie jak
np. podmioty świadczące usługę DSR (agregatorzy), mogły pozyskać informacje, że odbiorca dysponuje ORed mogącymi również wziąć udział w świadczeniu tej usługi,

-      ta zgoda jest kluczowa dla odbiorców, którzy chcą uczestniczyć w świadczeniu usługi DSR,
a ich potencjał redukcji poboru mocy jest niższy niż 1 MW lub 10 MW – zależnie od programu DSR (tacy odbiorcy nie mogą samodzielnie świadczyć usługi i zawrzeć umowy z PSE S.A., mogą ją świadczyć za pośrednictwem innego podmiotu, który ma zawartą umowę na świadczenie usługi DSR, któremu udostępnią swoje odbiory na potrzeby świadczenia tej usługi),

-      dzięki tej zgodzie podmioty świadczące usługę DSR mogą dowiedzieć się, do kogo mogą składać swoje oferty dotyczące wykorzystania ORed w świadczeniu usługi DSR.Bądź na bieżąco

Na temat tej społeczności

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Przeczytaj wytyczne

Narzędzia do pytań

1 obserwujący

Statystyki

Spytał/a: 13.03.2019, 12:10
Oglądano: 1066 razy
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2019, 12:25