Ulga inwestycyjna dla rolników

25% ulga inwestycyjna w podatku rolnym przy inwestycji w panele fotowoltaiczne

Daniel Kowalczyk

Fotowoltaika dla rolników

Mechanizm wsparcia dla podatników podatku rolnego, jakim jest ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie m.in. urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód), uregulowany został w art. 13 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm., dalej: „Upr”).

Jaki jest cel ulgi podatkowej dla rolników?

Wprowadzona ulga ma realizować dwa cele. Pierwszy - jest zachętą dla rolników do dokonywania nakładów na własne źródła wytwarzania energii, drugi - ma być mechanizmem kształtowania proekologicznej i niskoemisyjnej polityki energetycznej.

Kim są adresaci ulgi inwestycyjnej?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Upr ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego. Pojęcie podatnika podatku rolnego zostało zdefiniowane w art. 3 Upr, z którego wynika, że podatnikiem podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami gruntów;

2) posiadaczami samoistnymi gruntów;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Z kolei przez grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem rolnym należy rozumieć grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Należy przy tym wskazać, że jeżeli powierzchnia gruntów, o których mowa powyżej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, to obszar taki uważa się za gospodarstwo rolne.


Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej. Wysokość ulgi to 25% kosztów inwestycji i jest odliczana od podatku rolnego nie dłużej niż 15 lat.


Ile otrzymam ulgi podatkowej?


Wysokość ulgi inwestycyjnej to 25% kosztów poniesionych na inwestycję i ten koszt jest odliczany od podatku rolnego. Koszty muszą być udokumentowane rachunkami/fakturami.

Przykładowe rozliczenie:

Koszt zakupu instalacji wraz z montażem o mocy 20 kWp: 100 000zł

Ulga inwestycyjna wyniesie, zatem 25000 zł (czyli 25% z kwoty 100 000zł)

Przykładowy rolnik płaci podatek rolny 2500zł

Oznacza to w tym przypadku że przez 10 lat podatek rolny nie będzie płacony.

Ulga nie przysługuje w przypadku sfinansowania całości lub części zakupu instalacji fotowoltaicznej dotacjami ze środków publicznych.

Dodatkowo rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć, więc to dodatkowa korzyść w wysokości do 23%.

Kiedy otrzymam ulgę podatkową?


Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
fotowoltaika

kompleksowa oferta budowy instalacji fotowoltaicznych

Skontaktuj się z nami